Archive

Author Archive

242 – Misaotra Anao ‘zahay, ry Ray!

October 22nd, 2016 haja Comments off

1. Misaotra Anao izahay, ry Ray!
Fa tsy nafenina anay,
Izay tena sitrakao tokoa
Mba hahazoanay ny soa.

2. Ka mitariha anay izao
Handray ny toro-hevitrao
Izay lazain’ny teninao
Hanaovanay ny sitrakao.

3. Ampahirato izahay
Hahaizanay mahita anio
Ny zava-mahagaga anay
Ao amin’ny lalànao soa.

4. Ampianaro izahay
Ho tia tokoa ny teninao,
Ka hankatò ny didinao,
Hanaiky hotapahinao.

5. Ny asan’ny Fanahinao
Mba tanteraho aminay
Hampiorina ao anatinay
Izay lazain’ny teninao.

248 – Nitondra ny zaza ny reny

October 15th, 2016 haja Comments off

1. Nitondra ny zaza ny reny tao Salema,
Mba hotahin’i Jeso Kristy be indrafo;
Nolavin’ny mpianatra izy,
Nefa hoy Jesosy hoe:
“Avelao ny zaza hanatona izao”

2. Fa Ahy ny zaza ka tiako indrindra,
Mpiandry zanak’ondry Aho, ka aza mandà;
Fa raha manatona Ahy izy,
Hotahiko tsara e:
“Avelao ny zaza hanatona izao”

3. Endrey, mahagaga ny fiantran’i Kristy,
Fa indro, zazakely aza asiany soa;
Avia, manatòna Ilay Mpiandry
Zanak’ondry, ka
“Avelao ny zaza hanatona izao”

4. Ry Jesosy Tompo!
Mampanatòna Anao re
Ny zazakely tafavory eto izao;
Izay mandrara mba rarao,
Ho to anie ny teninao:
“Avelao ny zaza hanatona izao”

250 – Atolotray hatao batisa

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan’ny
Zaza tezainao.

2. Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin’ny ranao koa.

3. Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.

4. Tahio ny fahazazany
Ho fanorena-marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.

5. Tantano izy mandra-pita,
Ho tonga ao an-danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an-dàlany.

6. Ka amin’ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
“Ndeha hody, anaka.”

249 – Tompon’ny lanitra ô! Mba tahio

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Tompon’ny lanitra ô! Mba tahio
Izy izay ta-hanatona Anao,
Ka ta-handray ny batisa anio,
Sady maniry mba ho zanakao.

2. Ampifalio ny fony, izay ory
Sady miaiky ny ota natao,
Ary ny ratsy maniry fongory,
Ka mba omeo ny aina vaovao.

3. lzy manaiky hitana ny soa
Sady mandà ny devoly izao;
Aoka hiseho ho mpino tokoa
Amin’ny fomba sy asa vaovao.

4. Afon’ny lanitra ôl Mba avia,
Ka ateraho ny fony izao,
Ary tarihonao mba tsy hania,
Fa te-ho sambatra ao aminao.

5. Andriamanitra Ray be fitia,
Taomy ny maro hanatona Anao,
Ny Fiangonanao, ho be mpitia,
Ho marobe ny ankohonanao’

247 – Ry Tompo ô! Tsinjovinao

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Ry Tompo ô! Tsinjovinao
Ny mila famonjena,
Ka hatao batisa izao,
Satria manantena
Ny tany namboarinao,
Ho an’izay mpianatrao
Ho lovany tokoa.

2. Fa Hianao dia tsy mandà
Ny ory sy mpanota,
Izay nandatsahanao ny ra
Hanaisotra ny ota;
Ka tonga izahay izao,
Mitady hodiovinao:
Mba raisonao ny fonay.

3. Mifona, Tompo, izahay
Izay efa voaisa
Ho olonao, izay nandray
Ny soan’ny batisa;
Ampaherezonao ny fo,
Mba tsy hafoinao ny to,
Ambara-pahafaty!

246 – Zazakely entinay mba hatao batisa

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Zazakely entinay
mba hatao batisa izao,
Izy no atokanay
Sy atolotray Anao.

2. Rano tsy mba mahasoa,
Rano tsy mba mahadio;
Ka tahionao izy ‘zao,
Jeso ô, be indrafo!

3. Ary ny Fanahinao
Dia ataovy ao am-po
Mba hitarika azy, sao
Hisy loza izay hanjo.

4. Ry Jehovah be fitia!
Ry Jesosy Tomponay!
Ry Fanahy koa, avia
Mba handray ny zanakay!

245 – Ray ô! Asehoinao

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Ray ô! Asehoinao
Aminay ny antranao,
Raisonao ny zanakay,
Atsangano ho Anao.

2. Zanak’Andriamanitra ô!
Mba henoy ny hatakay,
Trotroinao ny zanakay,
Taomy ho mpanomponao.

3. Ry Fanahy Masina ô!
Mitoera aminay,
Indro re ny zanakay,
Ampianaro, hazavao.

4. Ry Jehovah ‘Zay Iray!
Nefa Telo, dia ny Ray,
Zanaka, Fanahy koa!
Mba tahio ny zanakay.

244 – Ry Jeso! Mba henoinao

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Ry Jeso! Mba henoinao
Ny feonay mpanomponao,
Izay mivavaka aminao
Mitady fitahiana.

2. Vokiso ny fanahinay,
Ny teninao no haninay,
Hahaizanay mamahana
Ny reraka ao an-dalana.

3. Ampaherezonao izao
Ny tànanay mpanomponao
Hanohana ny olonao
Miraviravy tanana.

4. Omeo fo mazoto re!
Tolory fahendrena be;
Tarihonao ny hevitray;
Tendreo koa ny molotray.

5. He! Tsinontsinona izahay,
Malemy sady tsy mahay;
Ka dia ampaherezonao
Hanaovanay ny sitrakao.

243 – Mivory eto izahay, handre

August 18th, 2009 haja Comments off

1. Mivory eto izahay,
Handre ny teninao,
izay hambara aminay
Andriamanitra ô!

2. Tolory fahendrena, ka
Ampio ny irakao,
Izay hitory aminay
Ny teninao izao.

3. Ny fon’izay mihaino koa
Sokafy rahateo,
Ho tia sy hirakitra
Ny teny mahasoa.

241 – Ry Jeso ô! Midina

August 17th, 2009 haja Comments off

1. Ry Jeso ô! Midina,
Jereo ‘zahay izao;
Atreho sao variana,
Ka tsy mahita Anao.
Hazoninao ny saina,
Hijery tsara Anao.
Mba tsy ho very maina,
‘Zao fivoriana izao.

2. Ry Jeso! hamasino
Ny toe-piainanay,
Ka dia ampidino
Ny hery ho anay;
Ny bitsika mangina
Ataovinao izao,
Hamelom-paniriana
Hanao ny sitrakao.

3. Ry Jeso ô! Monena,
Midira Hianao,
Ny fonay manantena
Handray Anao izao;
Ka izay misalasala
Ampaherezonao,
Dia taomy hahalala
Ny fitiavanao.

4. Ny hatakay mangina
Henoy ka mba valio,
Koa dia mitenena
Hianao ankehitrio,
Ry Jeso! Mpanazava
Ny dianay aty,
Omany lalandava
Ny fonay ho ary.