Archive

Author Archive

AN 11 – O, lanitra! O, tany masina!

July 20th, 2009 lova Comments off

O, lanitra! O, tany masina!
Raha tapitra ny asanay,
dia ravo aminao.
Ny mandanao no hitanay,
sy vavahady soa;
ny lalam-bolamena koa no hodiavinay.
Fonena-mahasambatra,
tsy misy heloka.
Ny làlana mahazo ao no mba hizorako.
O, lanitra! O, tany masina!
Nahoana ny ho faty re no hatahorako?
Ny lanitra honenako mandrakizay doria.
O, lanitra! fonena-masina!
O, lanitra! ny dianay havitrika ho tonga aminao.
O, lanitra! ho tonga aminao.

Categories: 13 - Antema

AN 10 – O! mihobia, ry vahoaka any Ziona!

July 20th, 2009 lova Comments off

O! mihobia, ry vahoaka any Ziona!
Fa indro, ny Masina Jehovah Mpanavotra,
Mitsangan-kitahy eo afovoanareo,
Hahatsara an’i Ziona mba ho tany hiadananareo.
Sambatra ao Ziona fonenanareo.
Endre, ny tranom¬panjakana ao Ziona!
Izahao. Hotantaraina hatramin’ny farany,
samy hahare izay taranakareo.
O! mihobia, ry vahoaka any zona!
Fa indro, Jehovah eo afovoanareo.

Categories: 13 - Antema

AN 9 – An’i Kristy ny fanjakana

July 20th, 2009 lova Comments off

An’i Kristy ny fanjakana,
Azy izao na ny hery,
na ny fahefana,
na ny fandresena.
Azy koa na ny voninahitra,
na ny fiandriananan
na ny laza Mpanjaka mandrakizay Kristy Tomponay.
Azy irery ny seza fiandrianana
sy ny satro-boninahitra.
Azy izao sy mandrakizay.

Categories: 13 - Antema

AN 8 – Mandrakizay ny Anaranao no hoderaiko

July 20th, 2009 lova Comments off

Mandrakizay ny Anaranao no hoderaiko
eram-po, eran-tsaina.
Hianao, ry Jehovah!
no hoderaiko eram-po, eran-tsaina;
fa tsara sady miantra Jehovah,
mahatsindry fo ka tsy maika.
Izao asany rehetra izao dia samy tiony sy amindrany fo.
Ny Anarany lehibe hoderaiko sy hankalazaiko.

Categories: 13 - Antema

AN 7 – Tamin’ny andro voalohany

July 20th, 2009 lova Comments off

:,: Tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro,
dia nankany amin’ny fasana izy,
nitondra zava-manitra izay efa namboariny.:,:

:,: Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin’ny fasana.
Dia niditra izy, nefa tsy hitany ny fatin’i Jesosy Tompo.
Ary raha mbola very hevitra tamin’izany izy ireo,
indreo nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafianà manelatrelatra.:,:

:,: Ary nony natahotra izy ka niankohoka,
dia hoy izy roalahy taminy.
Nahoana no ato amin’ny maty no itadiavanareo ny velona?
Tsy ato Izy fa efa nitsangana;
tsarovy ny teny izay nataony taminareo,
fony lzy mbola tany Galilia hoe: :,:

Ny Zanakolona tsy maintsy hatolotra
eo an-tànan’ny mpanota ki hohomboana
amin’ny hazo fijaliana, ary, ary, hitsangana,
hitsangana amin’ny andro fahatelo.:,:

Categories: 13 - Antema

AN 6 – Miderà an’i Jehovah

July 20th, 2009 lova Comments off

Miderà, miderà, miderà an’i Jehovah.
Miderà an’i Jehovah, ry firenena rehetra.

:,: Miderà, miderà, miderà Azy, ry olona, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Fa lehibe ny famindrampony amintsika,
Fa lehibe ny famindrampony amintsika.
Ary mandrakizay, ary mandrakizay, ary mandrakizay
ny fahamarinan’i Jehovah.
Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia!:,:

Categories: 13 - Antema

AN 5 – Indro ny aron’ny mandanao

July 20th, 2009 lova Comments off

Indro ny aron’ny mandanao,
Ry Jerosalema! Miadàna ka mandria fahizay.
Mandry tokoa ny tany izao.
Fa jehovah manampy anao, ka aza kivy fo..
Aza mangina, fa ny faneva no atsangano.
Haleloia! Amena.

Categories: 13 - Antema

AN 4 – Ary maro

July 20th, 2009 lova Comments off

:,: Ary maro, ary maro, ary maro
amin’izay matory ao, matory ao, matory ao, matory ao,
amin’ny vovoky ny tany no hifoha, no hifoha, no hifoha.:,:

:,: Ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
ary izay hendry dia hamirapiratra,
toy ny famirapiratry ny lanitra.:,:

:,: Ary izay mamerina ny maro,
ary izay mamerina ny maro,
ho amin’ny fahamrinana,
dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria.:,:

Amena.

Categories: 13 - Antema

AN 3 – Ny Tompo hajao

July 20th, 2009 lova Comments off

Ny Tompo hajao
noho ny fahamarinany
sy ny fahamasinany.
Matahora Azy re,
ry vahoaka marobe!
Ny voninahiny mahagaga.
He ny heriny sy ny hatsaràny

Categories: 13 - Antema

AN 2 – Toy ny diera

July 20th, 2009 lova Comments off

Toy ny diera maniry ny rano an’ony,
ny foko maniry Anao.
Ry fanahiko! nahoana moa no mitanondrika hianao,
ka mitoloko ao anatiko? Manantenà ny Tomponao.

Categories: 13 - Antema