Archive

Author Archive

472 – Iriko e, ry Jeso hitovy aminao

March 10th, 2017 nivo Comments off

1. Iriko e, ry Jeso!
Hitovy aminao
lzay tsy manan-keloka,
Fa masina tokoa,
Iriko e, ry Jeso!
Ho tonga toa Anao,
Namonjy sy nanafaka
Fanahy, aina koa.

2. lriko, ry Mpamonjy!
Mba ho sakaizanao,
Hiaraka ory aminao
Ka tsy handao Anao;
Iriko, ry Mpamonjy!
Hanara-dia Anao;
Ny hazo fijaliana
Ho entiko izao.

3. lriko, ry Mpandresy!
Hiaraka aminao,
Ho eo an-toby lehibe,
Ho miaramilanao;
Iriko, ry Mpandresy
Hanaraka Anao,
Mitondra ny fanevanao,
Handray ny herinao.

4. lriko, ry Mpanjaka!
Ho ao an-dapanao
Hiara-paly aminao,
Fa tonga zanakao;
lriko, ry Mpanjaka!
Ho eo anilanao
Handray ny lova atolotrao,
Mpanjaka be fitia!

590 – Kristy Tsitoha, Tomponay mahery

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Kristy Tsitoha, Tomponay mahery,
Mba mitodiha re ny olom-bery,
Ka mamonje anay izay mania;
O, mba avia!

2.He, Hianao kiadin’ny mivalo,
Ka mba reseonao ny fahavalo;
Ny ta-hanimba ny Anao sakano
Izahay tantano!

3. Ny fiangonanao ampiadano,
Ny tanindrazanay re mba tohano,
Ny tena sy fanahinay tahio,
Ampifalio!

4. Ny asanao, ry Zana-Janahary,
Dia mankalaza Anao miharihary,
Ka izahay midera Anao Mpamonjy
Fa voavonjy!

589 – Ry Jesosy Tompoko, izay nanetry tena ô

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Ry Jesosy Tompoko,
Izay nanetry tena ô!
Naka ny tarehinay
Hanavotanao anay;
Mba omeo anay izao
Ny Fanahy Masinao,
Hanarahanay Anao.

2. Zanak’i Davida ô!
Mba midira ao am-po,
Raiso ka diovinao
Izy ho tempolinao;
Izahay manasa Anao
Honina ao am-po izao,
Koa mba ekeonao!

588 – Tompo Mpamindra fo mahery sy tsitoha

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Tompo Mpamindra fo!
Mahery sy Tsitoha
‘Zay nidina taty
Hamonjy ny mania;
Mivavaka Aminao
sy mitalaho izahay
Ny gadranay tapaho
hanafaka anay’

2.Tompo ô! Manjakà
Amin’ny olonao;
Faingàna, iantrao
Ireo izay narovanao;
Miondreha, mijere,
Izahay miandrandra Anao;
Ny herinao anie
Hatafinao ireo.

3. Tompo Mpanova fo,
Mpampionona tokoa.
Midina ka ampio
Izahay hahery izao.
Toky mamy loatra
No omena anay:
Hatrany ankoatra,
Arovinao izahay.

587 – Jehovah Tompo no itokiako

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Jehovah Tompo no itokiako,
Fa mampitombo ny fifaliako;
Ny fo sy saiko miankina Aminy,
Izay ilaiko omen’ny teniny,
Ka tena aiko ny toroheviny.

2. Ampio aho, Jehovah Tompo ô!
Fa mitalaho izao ny zanakao,
Omeo hery hitanako ny to,
Mba tsy ho very ny rakitra ao am-po;
Hianao irery no iankinako.

3. Ry Kristy Tompo, mba mamonje anay
Mba ho mpanompo mazoto izahay,
Mpiasa tsara ankasitrahanao,
Izay manambara ny fitiavanao
Ka hiafara eo anatrehanao.

586 – Jesosy Kristy Tompo ô hianao no antenaiko

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Jesosy Kristy Tompo ô!
Hianao no antenaiko;
Tsy misy Mpamonjy toa Anao,
Ry Heriko sy Aiko,
Fa tsy mba misy olona
Mahafaka ny heloko,
Tsy zakako nyentako,
Ry Jeso ô!
Hianao anefa tokiko.

2. Ny otako dia lehibe,
Ny foko dia ory!
Mpamonjy Ô, vonjeo re!
Ny heloko esory.
Ny Rainao tsara ilazao,
Fa izaho no navotanao,
Ka mba havela heloka,
Dia azoko
Ny fiadanana ao am-po.

3. Finoa-marina ao am-po
No aoka mba homenao,
Mba hanandramako tokoa
Ny tsirom-pamonjenao,
Mba hitiavako Anao
Sy ireo rahalahinao;
Raha avy ny fotoako,
O, mba vonjeo!
Ka mba reseo ny rafiko.

4. Ny saotra, dera, ho Anao,
Ry Raiko be fiantra,
Sy ho Anao, ry Kristy Ô,
Mpamonjy ny rnahantra,
Anao, Fanahy Masina,
Izay te na Mpampionona!
Izaho mba omeonao
Ny aim-baovao,
Haharitra ho olonao!

585 – Mahantra aho Tompo ô ka mba tsarovinao

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Mahantra aho, Tompo ô!
Ka mba tsarovinao,
Maniry ho madio fo
Sy mendrika Anao.

2. Manolo-tena aho izao,
Ry Jeso Tompo ô!
Ka aza dia lavinao
Izay atolotro.

3. lzaho voasoratrao
Ao amim-bokinao,
Ho isan’ny mpianatrao,
Hianatra Aminao.

4. Ataovy izay hahaizako
Hanaraka Anao.
Amin’ny fahadiovam-po
Ho voninahitrao.

584 – Arovy ny fanahinay Andriamanitra

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Arovy ny fanahinay,
Andriamanitra!
Tariho ny fanahinay (in-2)
Hanaraka Anao. (in-3)

2. Hianao no hiankinanay,
Fa tsara Hianao;
Ka mamelà ny helokay (in-2)
Fa diso izahay. (in-3)

3. lzahay hiantso Anao,
Andriamanitra!
Ka henoy ny fivavaka (in-2)
Ataonay Aminao. (in-3)

4. Mitsinjova ny mpanota
Mahantra indrindra,
Fa Jeso, Ilay Mpanavotra (in-2)
No maty nisolo. (in-3)

583 – Mba tarihonao Tompo ô izahay

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Mba tarihonao,
Tompo ô! Izahay,
Fantatray fa mpivahiny
Izahay ankehitriny;
Any Aminao
No honenanay.

2. Mafy ny manjo,
Reraka ao am-po;
Na dia be ny ady aza,
Tsy ho ketraka ny fonay;
Any Aminao
No halehanay.

3. Alahelo be
Ranomaso koa
Azon’ny fakam-panahy,
Saiky resin’ny devoly;
Fa ny sandrinao
Iankinanay.

4. Any Aminao
No honenanay;
Ry Mpitari-dàlan-tsara;
Mba tarihonao izahay re,
Hahatongavanay
Any Aminao.

582 – Ry Jeso ô tahio izahay aty am-pandehananay

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Ry Jeso ô! Tahio izahay
Aty am-pandehananay,
Ny hadalanay avelao,
Ny fonay koa ovay ho vao:

Fiv : Arovy re ny olonao,
Ny lalanay mba hazavao.

2. Ny aizim-be alehanay,
Mamely koa ny rafinay,
Tsy fantantray izay hanjo,
Ka be ny tahotra ao am-po:
Arovy, sns…

3. Mikasa mafy izahay
Ho tsara, nefa fantatray
Fa raha tsy ambininao,
Tsy misy azonay atao:
Arovy, sns…

4. Mba tano mafy izahay
Ambara- pahafatinay,
Dia ento ao an-danitrao
lzahay ho faly Aminao:
Arovy, sns…