Archive

Author Archive

581 – Aiza re no hahitako izay hampionona ny fo

August 24th, 2009 nivo Comments off

1. Aiza re no hahitako
Izay hampionona ny fo?
Iza re no handrandraiko,
‘Ndrao dia tolan’ny manjo?
O! ry ory sy mahantra,
Manatòna Ahy izao
He, ny foko feno antra
Hampiadana anao.

2. Aiza re no hahitako
Izay hanala tahotra?
Fa ny làlana ombako,
Mahatora- kovitra!
Aza kivy, ry mahantra:
Manatòna Ahy izao;
He, ny foko feno antra
Ampy hiafenanao.

3. Aiza re no hahitako
Izay hamela heloka?
‘Ndrisy re ity fahotako
Tena mahaketraka!
Ry sakaizako mahantra!
Mba minoa Ahy izao;
He, ny foko feno antra
Hanavotako anao.

4. Ry Jesosy ô! Malala!
Fialofako Hianao;
Izaho tsy hisalasala
Hiantoraka aminao.
Eny, manatòna Ahy
Feno fitiavana;
Aza manana ahiahy;
Izaho no mpiantoka.

479 – Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Jeso no anjarasoa
lzay mahafa-po tokoa ,
Soa tsy manam-paharoa,
Ahy Jeso : Ampy izay.

Fiv : Ahy Jeso hatrety
Ahy Jeso hatrary
Ahy Jeso Zoky tia
Mandrakizay doria, doria.

2. Vola sy harena be
Maro tia tokoa anie;
Nefa mamiko ny hoe:
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

3. Fahefana, laza soa
Mahafatifaty koa;
Nefa izao no tena soa:
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

4. Eny, izao rehetra izao
Tsy hamoizako Anao,
Ry Jeso lzay tsy mandao!
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

5. Jeso, aina, hery, zo;
Jeso, lova tsy mba lo;
Jeso, fianinam-po;
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

478 – Ny hirako izao Ray be fitia

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Ny hirako izao,
Ray be fitia,
Ny ho akaikinao
Bebe kokoa,
Izay, re, no hirako,
Mandrapahafatiko;
:,: Akaikinao:,:

2. Raha mba sarotra
Ny diako
Ka zary maizina
Ny làlako,
Ry Ray! Akaikinao
No tian’ny zanakao:
:,: Akaikinao:,:

3. Ao no hiseho re
Ny tohatra,
Mba hanatonako
Ny lanitra,
Anjely miantso ahy
Akaikinao, ry Ray!
:,: Akaikinao:,:

4. Ny fahoriana
Sy loza koa,
Raha eo anilanao,
Dia mody soa,
Ka dia tano aho
Ho ao akaikinao:
:,: Akaikinao:,:

5. Na dia hilentika
Ny androko,
Ary izao hita izao
Hilaozako,
Mbola ho hirako,
Ry Andriamanitro!
:,: Akaikinao:,:

477 – Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo ô

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Oram-be mivatravatra
Arotsahy Tompo ô!
Fa mangetaheta loatra
lzahay mpanomponao
O! valio, O! valio,
Mitaraina, ka valio.

2. He! Malazo re ny voly
lzay maniry tsy mamoa;
Nefa raha omenao aina,
Dia ho vokatra tokoa.
O! vangio, O! vangio,
Sao dia maty, ka vonjeo.

3. Tovy eto, ry Mpamonjy!
lzay nambara fahizay,
Ka iraho ny Fanahy
Amin-kery lehibe,
O! henoy, O! henoy,
Ka valio ny vavakay.

4. He! Toa kivy ka manahy
lzahay mpiasanao;
ka ela, ry Fanahy!
Asehoy ny herinao,
O! avia, O! avia,
Misehoa, Fanahy ô!

476 – Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mamiko izao,
Hanjary tena tafaray
Ny foko sy ny Anao
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny hazo fijaliana
Ho tonga maivana.

2. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No herin-janakao;
Hianao irery no mahay
Manampy ahy izao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ota tsy hanapaka
Ny olona afaka.

3. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mandako tokoa;
Ny ratsy dia tsy hahay
Handrombaka ahy koa.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ora izay manjombona
Ho fiadanana.

4. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No fifaliako izao,
Ny tanako dia hifandray
Amin’ny tànanao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao:
Fenoinao fanambinantsoa
Ilay kapoakako.

475 – Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa!
Ampivereno hanaraka Anao;
Ondry mania, manary ny soa,
Aza avela hiala aminao.

2. Taomin’ny ratsy, fitahin-tSatana,
Mila ho lasan-ko babo izahay,
Fa Hianao no mahery mitàna
Tsy hahavery ny ondry iray.

3. Varivariana, salasalaina,
Be ahiahy, jereo izahay;
Ampianaro ny tsy hary saina,
Ampitsaharo ny fanianay.

4. Aina nomenao hisolo ny very,
Ary ny ranao naravotra anay,
Fa Hianao no nitondra irery
Fampijalian-kanitsy anay.

5. Fa ny fiainan-tsi-hita resenao
Velona mandrakizay Hianao;
Dia fiainana an-danitra omenao
lzay ondry mety manaraka Anao.

474 – Jesosy ô, Hianao no faleha

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Jesosy ô! Hianao no faleha!
Mba hankanesana amin’ny Ray.
Ka mitariha anay Mba handeha
Amin’ny lalana marina indray.

2. Fa Hianao no Mpamonjy voatendry,
Zanaka mandrakizay Hianao;
Ka Hianao no Mpitarika hendry,
Làlana amin’ny Ray Hianao.

3. Diso ny tsara, ka dia nizotra
Tamin’ny làlana ratsy izahay;
Koa mamerena anay mba hizotra
Amin’ny làlana tsara indray.

4. Fa Hianao no mitondra ho any
Amin’ny lanitra fonenanao;
Ary tsy misy mahazo mankany
Afa-tsy amin’ny alàlanao.

5. Maro ny zavatra izay mampahory,
Fa Hianao no Mpiaro anay;
Aoka izahay tsy ho reraka akory,
Ry Mpanalàlana amin’ny Ray!

80 – He ny hoby ao an-danitra

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. He, ny hoby ao an-danitra
Fa Mpamonjy re no teraka
Io no Zanak’Andriamanitra
‘Lay tanteraka

Fiv : Mifalia (O! mifalia)
Mihobia (Sy mihobia)
Fa tonga ho anao ny Tompo tia
Ka mba hirao (Ka mba hirao)
sy lazao (sy koa lazao)
Ny famonjena azonao.

2. Zava-mahagaga fatratra
Ny fitiavan’ Andriamanitra:
Ny mpanota tafasaraka
Tonga sambatra!
Mifalia, sns…

3. O! ry tany izay asandratra
Ka vangian’ny Tompon-danitra
Inona ary no atolotra
Ny Mpanavotra
Mifalia, sns…

79 – Sambasamba Zanahary

August 23rd, 2009 nivo Comments off

Sambasamba Zanahary
::,:Tamin’ny nampidinanao
Ny Zanakao malalanao
Mba hisolo ny helokay :,::

78 – Be ny voninahitrao Jeso Kristy Tompo

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Be ny voninahitrao
Jeso Kristy Tompo!
Lanitra nonenanao,
Maro no hanompo.
Be ny mahasambatra,
Faly re ny fonao;
Nanam-boninahitra
Tao an-dapan-dRainao

2. Fa ny voninahitra
Efa nialanao;
Ny haren’ ny lanitra
Tsy mba nojerenao.
Teraka ho olona
Hianao nahery,
Ka avy mba hanavotra
Ny mpanota very.

3. Eny, tonga Hianao
Honina amin-tany,
‘Hahazoan’ny olonao
Soa tsy ho iany.
Sarotra ny lalanao,
Be ny zava-mafy,
Loza no nanjo Anao.
Maro no nandrafy

4. Saotra no aterinay,
Vavaka aman-dera;
Ravo ny fanahinay,
Ka avy mba hihira,
Vitanao ny asanao
Namonjenao aina,
Ka indro ny Anaranao
Velona ao an-tsaina.