Archive

Author Archive

340 – Tompo ô, mba hasoavy

August 5th, 2009 seheno Comments off

Tompo ô, mba hasoavy
Sy harovy izahay;
Tompo ô, mba aposahy
Aminay ny tavanao;
Tompo, mitodiha anay,
Dia hiadana izahay.
Ray sy Zanaka, Fanahy,
Mitahia anay, Amen!

Categories: 6.11 - Firavana

339 – Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo

August 5th, 2009 seheno Comments off

Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo,
Raha mivily ahitsio hanarahako ny to.
Mba ampaherezo aho hanompoako Anao.
Raha ory iresaho mba hifikitra aminao.

Categories: 6.11 - Firavana

338 – Arovy aho, Tompo

August 5th, 2009 seheno Comments off

Arovy aho, Tompo,
Atolotro izao
Ny tenako hanompo,
Sy hankalaza Anao.
Omeo ahy hery
Sy faharetam-po,
Arovy tsy ho very
Izay anjarako.

Categories: 6.11 - Firavana

337 – Ry Jehovah, Tompo ô!

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Ry Jehovah, Tompo ô!
Tompo masina sy to,
Azonay ny teninao
Mampandre ny antranao
Aoka harahinay
Ka ho masina aminay,
Mba hanao ny sitrakao
Izahay mpanomponao.:,:

2. Hody izahay izao
Amin’ny Anaranao;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay,
Mba ho velona aminao
Izahay navotanao;
Be ny fahavalonay,
Ka arovy izahay:,:

Categories: 6.11 - Firavana

336 – Ampodio izahay, Jehovah

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Ampodio izahay, Jehovah
Amin’ny fitianao;
Na aiza na aiza no haleha,
Aoka ho vimbininao:
Ô! ambino,:,:
Izahay, mpanomponao.

2. Fa ny teny renay any
Aoka ho tadidy koa,
Ka mba hiasanay saina
Hahazoanay ny soa
Isan’andro :,:
Izay hiainanay aty.

Categories: 6.11 - Firavana

335 – Hody izahay Zanahary!

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Hody izahay Zanahary!
Tahio tsara izahay;
Ampifalionao ny fonay
Amin’ny fitianao;
Ampifalio:,:
‘Zahay ety an-tany.

2. Mankasitraka Anao izahay
Noho ny teny soa
Izay nampianaranao
Saina hahasoa anay.
Tomoera:,:
Aminay isan-andro.

3. Raha ho faty izahay
Ka handao ity tany
Dia ampifalio izahay,
Ento ho an-danitra,
Dia faly:,:
Izahay mandrakizay.

Categories: 6.11 - Firavana

334 – Sambatra ny sofiko

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Sambatra ny sofiko
Fa mandre ny teny
Tenin’i Jesosiko,
Tenim-pamonjeny.
He! Izaho tiany
Mba hiara-dia
Sy hianatra aminy
Ary tsy hania.

2. Sarotra ny làlako
Sady mampanahy,
Nefa ny Mpamonjiko
Mahatoky ahy;
Vetivety foana
Dia ho avy Izy
Amim-boninahitra,
Ka handray ny Azy.

Categories: 6.11 - Firavana

333 – Hody, Tompo, izahay

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Hody, Tompo, izahay,
Miaraha aminay,
Ka tahio ny teninao,
Mba hamorona aim-baovao,
Sao mivory foana
Izahay mpiangona.

2. Marobe ny rafinay
Ta-hamandrika anay;
Tompo, miarova anay,
Sao dia very izahay;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay.

3. Efa renay taminao
Fa anay ny lanitrao,
Efa namboarinao
Mba ho an’ny olonao;
Ka tariho, Tompo ô,
Hody ao ny zanakao!

Categories: 6.11 - Firavana

332 – Finaritra ny olonao,

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Finaritra ny olonao,
Jesosy Tompo ô,
Fa manana ny aim-baovao,
Ka ravo eram-po.
Ny famonjena vitanao
Dia efa voaray izao,
Ny fifaliany aty
Hitohy hatrary.

2. Izaho va, Jesosy ô,
Mba isan’ny Anao?
Ny solika fitaizako
Moa misy va izao?
Hevero, ry fanahiko,
Ka aza mety afa-po
Ambara-pahafantatrao
Fa Jeso no anao.

Categories: 6.11 - Firavana

331 – Mba soraty ao am-poko

August 5th, 2009 seheno Comments off

Mba soraty ao am-poko,
Jeso, ny Anaranao;
Mba arovy tsy haloto
Ny kasen’ny tananao.
Hianao, Jesosy ô!
No ho voninahitro;
Hianao, ry voahombo,
No Mpanjakako sy Tompo.

Categories: 6.11 - Firavana