Archive

Author Archive

160 – Kristy Mpanjaka

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Kristy Mpanjaka
Mendrika hoderaina
Izy no mitàna
Antsika ho velona aina
Derao, derao
Ilay Mpanjakanao !

2. Kristy Mpanjaka
Mendrika ho hajaina
Izy no mifona
Ho antsika novonjena
Hajao, hajao
Ilay Mpanjakanao !

3. Kristy Mpanjaka
Mendrika ny hibiana
Izy no hitsena
Ny olo-notahiana
Hobio, hobio
Ilay Mpanjakanao !

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

159 – Satrohy voninahitra

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Satrohy voninahitra
Anjely masina ô !
Ilay voasatro-tsilo teo
Dia Jeso, Jeso, Jeso
Tompo tokana !

2. Ry afa-pahoriana,
Izay ao an-dapany !
Nombany tao an-dalana,
Ka saotra, laza, hery,
Aoka ho Azy re !

3. Taranaky ny lavo ô,
Izay natsangany
Ekeo Izy eram-po
Ka saotra, laza, hery,
Aoka ho Azy re !

4. Ry firenena marobe
Ambany lanitra
Miankohofa maneke
Fa Jeso, Jeso, Jeso
No Mpanjaka re !

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

158 – Raha afaka entana aho aty

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Raha afaka entana aho aty
Ka tody any an-danitra ary
Ny hanakaiky Ilay Tompo tia
No hifaliako mandrakizay

Fiv : Satriko re ny hanome
Saotra tokoa eran’ny fo
An’Ilay maty fa velona indray
Hatrehiko ao anilan’ny Ray

2. ‘Ndrey ny haren’izao antrany izao
Izay handovako ilay tany vaovao !
Fa ny hahita ny tavany ao
No hiadanako mandrakizay
Satriko re, sns…

3. Hava-malala hihaonako ao,
Hobin-tra-bonjy hiaraha-manao
Mamy indrindra anefa izao ;
Kristy hatrehiko  mandrakizay
Satriko re, sns…

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

157 – Hobio, ry tra-bonjy

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Hobio, ry tra-bonjy
Fa indro ny Mpamonjy
Miakatra indray
Tsinjovy Izy any
Mandray ny fanjakany
Ao an-kavanan-dRay

2. Ny hiran’ny anjely
Manako sy miely
Ary an-danitra ;
Injay, ny Ray Tsitoha
Miarahaba koa
Mandray ny Zanaka

3. O, miangà, ry foko
Fa aza mitoloko
Aty an-tany izao ;
Miandrandrà, jereo
Ilay voahombo teo !
Tsitoha Izy ao

4. Naharitra ny mafy
Niady sy nihafy
Ny Tomponao taty
Tahafonao izany,
Fa he ! ny fanjakany
Miandry anao ery

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

156 – Jeso Mpanjaka tokana

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Jeso Mpanjaka tokana
Na aiza misy olona
Ny fanjakany hanerana
Ny tany sy ny lanitra

2. Vavaka sy fisaorana
Hakarin’ny navotana
Haharitra tsy tapitra
Hanolo-boninahitra

3. Ny firenen-drehetra anie
Hidera ny fitiavam-be
Ny zaza aza hanatitra
Ny hajam-boninahitra

4. Ny tany izay alehany
Dia feno fitahiany
Ny voagadra afaka
Miadana ny reraka

5. Izao rehetra izao anie
Hanatitra fisaoram-be
Ho an’ny Tompo tokana
Izay Mpanjakan-danitra

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

155 – An-tsezam-panjakany

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. An-tsezam-panjakany
Ambony kintana
No lapan’i Jesosy
Ilay nasandratra

2. Aty an-tany iva
Anilam-pasana
No ipetrahantsika
Zoim-pahoriana

3. Kanefa mety ihany
Ny monina aty
Hiomana ho any
An-danitra ary

4. Isika tsy kamboty
Na dia nilaozany ;
Nomeny ny Fanahy
Ho solon-tenany

5. Ny fahoriantsika
Dia efa maivana
Ny fahafantesantsiky
Dia afa-tsindrona

6. Ny ain’ny Jeso Tompo
Iainantsika aty
Tsy ela dia hiseho
Indray ny tenany

7. Ka hira no venteso
Ry havany izao
Ny senton’alahelo
Mba atsaharonao !

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

154 – Izao Jesosy Tompontsika

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Izao Jesosy Tompontsika
Dia nasandratry ny Ray
Ao an-tsezam-panjakany :
Izay rehetra nialany
:,: Voarainy indray :,:

2. Tsy hadinony anefa
Izay nilaozany taty
Fa omeny ny Fanahy
Mba hitondra sy hitahy
:,: Ny mpianany :,:

3. Ao anilan-dRainy Izy
Manam-boninahitra,
Ka midera Azy any
Izay rehetra anjakany
:,: Eran-danitra :,:

4. Tompom-pitsarana Izy
Samy mba hatsangany
Na ny ratsy na ny tsara
Ka homeny izay anjara
:,: Valin’asany :,:

5. He ! hohitantsika Izy
Dia ny tena endriny
Ka ny lova soa homena
Izay nandray ny famonjena
:,: Voatendriny :,:

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

153 – Ao an-dapany, Jesosy

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Ao an-dapany, Jesosy
Dia derain’ny tapitrisa
Fa ny lanitra sy tany
Dia samy mankamamy
:,: Ilay Mpandresy mora fo ! :,:

2. Jeso Tompo dia ho avy
Ho Mpitsara aty an-tany
Na ny ratsy na ny tsara
Samy hanana anjara
:,: Valin’ny natao taty ! :,:

3. Ry Mpiantra be fitia
Iantrao izahay mania
Raiso ho Anao, tahio,
Hafanao, ampifalio,
:,: Ento any aminao ! :,:

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

151 – Miakara, miakara

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Miakara, miakara
Ry Mpanjaka lehibe !
Vitanao ny famonjena
‘Zay nalehanao taty
Mihobia, ry anjely !
Ka derao ny Tomponao
Voninahitra sy haja
Atolory Azy izao !

2. Miakara, miakara
Ry Mpandresy lehibe !
Eso, latsa, fahoriana
No anjaranao taty
‘Zao ny lanitra miandry
Miandry hiverenanao
Renao ao ny feo manako
Feno fanajana Anao

3. Miakara, ry Mpamonjy !
Ravo ny navotanao ;
Izahay aty an-tany,
Faly te-hidera Anao
Raisonao ny fiderana
‘Zay atolotray izao
Haleloia ! Haleloia !
Ho Anao Mpanavotray !

Categories: 2.06 - Ny fiakarany

152 – Niakatra ao an-danitra

July 17th, 2009 tsifa Comments off

1. Niakatra ao :,: an-danitra :,:
Ny Zanak’Andriamanitra
:,: Haleloia ! :,:

2. Ka monina ao :,: an-danitra:,:
Jesosy Tompon-danitra
:,: Haleloia ! :,:

3. Izao zavatra :,: rehetra izao:,:
Ry Jeso ô, hazoninao
:,: Haleloia ! :,:

4. Isaoranay, :,: ry Tompo ô, :,:
Ny herinao sy indrafo
:,: Haleloia ! :,:

5. Fa ny devoly resinao :,: he resinao:,:
Ny ratsy nofogoranao
:,: Haleloia ! :,:

6. Ry tany sy :,: ry lanitra :,:
Derao Andriamanitra !
:,: Haleloia ! :,:

Categories: 2.06 - Ny fiakarany