Archive

Archive for the ‘1.01 – Ny fiderana sy fisaorana azy’ Category

10 – Ry Tomponay Tsitoha ô!

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Ry Tomponay Tsitoha ô!
Mpanao izao tontolo izao,
Ankalazainay Hianao
Fa lehibe ny herinao,

2. Ny hiran’ny anjelinao
Manerana ny lanitra,
Manehoeho fatratra
Ny hobin’ny voaavotra;

3. Fa masina, fa masina,
Fa masina i Jehovah!
Ka heniky ny lazanao
Ny tany sy ny lanitrao.

4. Ireo mpitory irakao
Mihoby eo anilanao,
Nahefa fanompoana,
Mihira ny fisaorana

5. Izao olonao rehetra izao
Dia mino sy manaiky Anao
Ho Ray Tsy miova sady to,
Mahery ny mpamindra fo.

6. Ny Zanakao nirahinao
Sy ny Fanahy Masinao
Isaoranay Anao, ry Ray,
Fa foto-pamonjena anay!

7. Ry Kristy ô, Mpanjakanay
Mitovy hery amin-dRay,
Ny fitiavanao anay
No nisoloanao anay.

8. Ny lozam-pahafatesana
Novanao ho fiainana,
Izany no hiainanay
Na eto na rahatrizay.

9. Ao an-kavanan-dRainao ao
No itoeranao izao,
Fa mbola hidina indray
Hitsena sy handray anay.

10. Ka faly naiditra
Ho mponina ao an-danitra
Izahay izay navotanao,
Hiombon-dova aminao.

11. Tario làlana izahay,
Vimbinonao ny dianay,
Ka isan-andro vaky izao
Hambaranay ny lazanao.

12. Vonjeonao, ry Tompo ô!
Vonoy ny ratsy ao am-po,
Ka hasoavy izahay
Ambara-pahafatinay.

13. Fa lehibe ny antranao,
Mahery koa Hianao,
Ka dia matoky izahay
Ry Tompo Zanaharinay.

9 – Ry Tompo Zanaharinay!

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Ry Tompo Zanaharinay!
Manati-tsaotra izahay,
Fa efa novelominao,
Ka tratr’izao maraina izao.

2. Ny aizina efa lasa izao,
Mazava no naposakao;
Levony koa ny otanay,
Ka hazavao ny hevitray.

3. Ny asanay hatao anio
Atrehonao ka mba tahio,
Hatao ho voninahitrao,
Handraisanay ny antranao

4. Derainay Hianao, ry Ray!
Derainay Jeso Tomponay,
Derainay ny Fanahy koa,
Derainay fa Mpanisy soa.

8 – Dera, Laza, Hery, Haja

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Dera, Laza, Hery, Haja,
Ho an’Andriamanitra
Tompon’aina, Zanahary,
Rain’ny voninahitra,
Izy no mpanao antsika,
Sady ivelomana;
Fototr’aina, foto-tsoa,
Izy ivavahana.
Hihira isika hoe : Haleloia!
Dera ho an’Andriamanitra
:,:Dia Haleloia! Haleloia! :,:

2. Ray Tsitoha, tsy miova,
Tia sy mamindra fo,
Mahasoa isan’andro,
Izy no isaorana;
Vatolampy tsy mifindra,
Tokin’olombelona;
Fiarova-mahavonjy,
Izy itokiana
Hihira isika hoe : Haleloia!
Dera ho an’Andriamanitra
:,:Dia Haleloia! Haleloia! :,:

7 – Misaora an’Andriamanitra

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Misaora an’Andriamanitra
Izay nanao ny lanitra.
Namorona ny tany koa
Sy ‘zay rehetra mahasoa

2. Derao ny voninahiny,
Ankalazao ny heriny,
Jereo ny fitiavany
Tsy tambonao tononina.

3. Dia avy izahay izao,
Ry Tompo be fitia ô!
Miondrika eo imasonao
Midera ny Anaranao.

4. Isaorana mandrakizay
Hianao, Andriamanitray!
Ny haja be indrindra izao
Atolotray mpanomponao.

6 – Avia, miondreha

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Avia, miondreha,
Ry vazan-tany ô!
Fa lehibe Jehovah,
Sy masina tokoa;
Miankohofa tsara,
Manatona Azy ‘zao
Haneho fanajana
ILay Mpanao anao.

2. Andriananahary,
Manaiky izahay
Fa Aminao ny hery
Tsy hay toherina.
Tsy misy maharara
Ny tianao hatao,
Fa Hianao Mpitondra
Izao rehetra izao.

3. Re any lavitra any
Izao ny herinao,
Ka isam-bazan-tany
Hiondrika Aminao;
Mpanjaka sy Mpitsara
Mahery Hianao;
Miadana ny tany
Miankina aminao.

5 – Jehovah, Ray an-danitra

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Jehovah, Ray an-danitra,
Mpamelona anay
Tsinjovy ny mpanomponao,
Tsarovy izahay.

2. Jehovah, Ray mamindra fo!
Henoy ny hatakay;
Ekeo sy raiso ho Anao
Ny dera entinay.

3. Jehovah, Ray mahari-po!
Vonoy ny helokay;
Diovy ny fanahinay,
Velomy izahay.

4. Jehovah Ray! Ny antranao
No itokianay;
Ambara-pahafatinay
Hisaoranay Hianao.

4 – Mamy ny fitianao

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Mamy ny fitianao,
Ry Jehovah Tomponay!
Foinao ny Zanakao,
Ho Mpanavotra anay.
Tsy mba misy tokinay
Afatsy ny Zanakao.
Ka misaotra Anao izahay
Noho ny fitianao.

2. Mamy ny fitianao,
Mahafaly fo tokoa;
Izahay avelanao
Mba hibebaka avokoa.
Lasa lavitra izahay,
Nefa notadiavinao;
Efa ratsy izahay,
Nefa tsy nafoinao.

3. Mamy ny fitianao,
Izay andraisanao anay
Honina ao an-dapanao
Raha ho faty izahay
Noho ny ratsy izay natao,
Loza no anjaranay,
Nefa namboaranao
Paradisa izahay.

4. Mamy re, ry Tomponay!
Izao fitianao izao,
Ka indreto izahay
Avy mba hisaotra Anao.
Raiso re izao saotra izao,
Fa fanati-tsitrapo;
Tsy mba mendrika ho Anao,
Nefa vokatry ny fo.

3 – Isaorana anie Andriamanitsika

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Isaorana anie Andriamanitsika,
Fa fitahiam-be Omeny ho antsika;
Hatreo ambohoka
Ka mandraka antitra,
Isika henika
Ny soan’ny lanitra.

2. Tsy mety tapitra na lany ny hareny,
Tsy hita faritra ny sisa izay homeny;
Fanahy sambatra
Sy fo miadana
No efa santatra
Izay ananana.

3. Ny Ray sy Zanaka sy ny Fanahy koa,
Derain’ny masina ho Tompo iray tokoa;
Andriamanitray
Be fahasoavana
No anateranay
Izay fisaorana.

2 – Misaora an’i Zanahary

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Misaora an’i Zanahary
‘Zao olona tontolo izao;
Dia mankalazà Azy,
Fa anton’izao rehetra izao

2. Izay zavatra nomeny
Mahafaly, mahasoa;
Toy ny andro fararano,
Toy ny andro mipoaka.

3. Dia ampitomboy ny sainay
Hahalala ny teninao,
Hahafantatra marina
Izay sitraky ny fonao.

1 – Andriananahary masina indrindra!

June 24th, 2009 lova Comments off

1. Andriananahary masina indrindra!
Ny anjelinao izay mitoetra Aminao
Mifamaly hoe : Masina indrindra
Andriananahary, Telo Izay Iray.

2. Andriananahary masina indrindra!
Na tsy hita aza izao ny voninahitrao!
Masina indrindra Hianao irery.
Andriananahary, Telo Izay Iray.

3. Zava-manana aina samy mankalaza
Sady manambara Anao Izay Tompony izao;
Hianao irery no mitahy azy,
Andriananahary, Telo Izay Iray.

4. Andriananahary feno hatsarana!
He ny fitahianao izay mpanomponao.
Tsara dia tsara ny omenao azy
Andriananahary, Telo Izay Iray.

5. Andriananahary masina indrindra!
Izahay mpanomponao ta-hankalaza Anao;
Feno fahendrena, feno fiantrana,
Andriananahary, Telo Izay Iray.