Archive

Archive for the ‘13 – Antema’ Category

AN 14 – Haleloia! Iza moa ireo miakanjo fotsy lava

August 17th, 2009 nivo Comments off

Haleloia! Iza moa ireo miakanjo fotsy lava, ary avy taiza izy ireo? Ireo no avy tamim-pahoriana lehibe, ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanakondry! Haleloia! Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy, ka manompo Azy andro aman’alina eo amin’ny tempoly. Tsy ho noana na hangetaheta intsony ireo, fa ny zanak’ondry izay eo afovoan’ny seza fiandrianana no ho Mpiandry azy, ka hitondra azy amin’ny ranon’aina, ary hofafan’Andriamanitra ny ranomasony rehetra amin’ny masony.

Categories: 13 - Antema

AN 13 – Akory ny hamaroan’ny asanao

August 17th, 2009 nivo Comments off

Akory ny hamaroan’ny asanao, ry Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra. Henika ny asanao izao tontolo izao. Ao ny ranomasina feno zava-manana aina, na kely na lehibe. Indro ny lanitra, feno famirapiratana mahagaga; ary ny tany rehetra samy feno zavatra avokoa, ka mampiseho ny voninahitrao, Andriamanitra ô!

Categories: 13 - Antema

AN 12 – He ny aiko tsy lalaiko

August 17th, 2009 nivo Comments off

He ny aiko
Tsy lalaiko
Hamonjeko ny fanahinao;
Famonjena
No nomena,
Kanefa tsipahinao.

Menatre aho,
Ry Mpamonjy!
Mamelà ny mpanomponao!
Fa ny tena
Sy fanahy
Omeko Anao izao.

Categories: 13 - Antema

AN 11 – O, lanitra! O, tany masina!

July 20th, 2009 lova Comments off

O, lanitra! O, tany masina!
Raha tapitra ny asanay,
dia ravo aminao.
Ny mandanao no hitanay,
sy vavahady soa;
ny lalam-bolamena koa no hodiavinay.
Fonena-mahasambatra,
tsy misy heloka.
Ny làlana mahazo ao no mba hizorako.
O, lanitra! O, tany masina!
Nahoana ny ho faty re no hatahorako?
Ny lanitra honenako mandrakizay doria.
O, lanitra! fonena-masina!
O, lanitra! ny dianay havitrika ho tonga aminao.
O, lanitra! ho tonga aminao.

Categories: 13 - Antema

AN 10 – O! mihobia, ry vahoaka any Ziona!

July 20th, 2009 lova Comments off

O! mihobia, ry vahoaka any Ziona!
Fa indro, ny Masina Jehovah Mpanavotra,
Mitsangan-kitahy eo afovoanareo,
Hahatsara an’i Ziona mba ho tany hiadananareo.
Sambatra ao Ziona fonenanareo.
Endre, ny tranom¬panjakana ao Ziona!
Izahao. Hotantaraina hatramin’ny farany,
samy hahare izay taranakareo.
O! mihobia, ry vahoaka any zona!
Fa indro, Jehovah eo afovoanareo.

Categories: 13 - Antema

AN 9 – An’i Kristy ny fanjakana

July 20th, 2009 lova Comments off

An’i Kristy ny fanjakana,
Azy izao na ny hery,
na ny fahefana,
na ny fandresena.
Azy koa na ny voninahitra,
na ny fiandriananan
na ny laza Mpanjaka mandrakizay Kristy Tomponay.
Azy irery ny seza fiandrianana
sy ny satro-boninahitra.
Azy izao sy mandrakizay.

Categories: 13 - Antema

AN 8 – Mandrakizay ny Anaranao no hoderaiko

July 20th, 2009 lova Comments off

Mandrakizay ny Anaranao no hoderaiko
eram-po, eran-tsaina.
Hianao, ry Jehovah!
no hoderaiko eram-po, eran-tsaina;
fa tsara sady miantra Jehovah,
mahatsindry fo ka tsy maika.
Izao asany rehetra izao dia samy tiony sy amindrany fo.
Ny Anarany lehibe hoderaiko sy hankalazaiko.

Categories: 13 - Antema

AN 7 – Tamin’ny andro voalohany

July 20th, 2009 lova Comments off

:,: Tamin’ny andro voalohany amin’ny herinandro,
dia nankany amin’ny fasana izy,
nitondra zava-manitra izay efa namboariny.:,:

:,: Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin’ny fasana.
Dia niditra izy, nefa tsy hitany ny fatin’i Jesosy Tompo.
Ary raha mbola very hevitra tamin’izany izy ireo,
indreo nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafianà manelatrelatra.:,:

:,: Ary nony natahotra izy ka niankohoka,
dia hoy izy roalahy taminy.
Nahoana no ato amin’ny maty no itadiavanareo ny velona?
Tsy ato Izy fa efa nitsangana;
tsarovy ny teny izay nataony taminareo,
fony lzy mbola tany Galilia hoe: :,:

Ny Zanakolona tsy maintsy hatolotra
eo an-tànan’ny mpanota ki hohomboana
amin’ny hazo fijaliana, ary, ary, hitsangana,
hitsangana amin’ny andro fahatelo.:,:

Categories: 13 - Antema

AN 6 – Miderà an’i Jehovah

July 20th, 2009 lova Comments off

Miderà, miderà, miderà an’i Jehovah.
Miderà an’i Jehovah, ry firenena rehetra.

:,: Miderà, miderà, miderà Azy, ry olona, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Miderà Azy, ry olona rehetra.
Fa lehibe ny famindrampony amintsika,
Fa lehibe ny famindrampony amintsika.
Ary mandrakizay, ary mandrakizay, ary mandrakizay
ny fahamarinan’i Jehovah.
Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia, Haleloia!:,:

Categories: 13 - Antema

AN 5 – Indro ny aron’ny mandanao

July 20th, 2009 lova Comments off

Indro ny aron’ny mandanao,
Ry Jerosalema! Miadàna ka mandria fahizay.
Mandry tokoa ny tany izao.
Fa jehovah manampy anao, ka aza kivy fo..
Aza mangina, fa ny faneva no atsangano.
Haleloia! Amena.

Categories: 13 - Antema