Archive

Archive for the ‘02 – Jesosy Kristy Tompo’ Category

49 – Mba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitra

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Mba jereo ny Tompontsika
Avy ao an-danitra
Indro avy amin-kery
Ao amin’ny rahona .
:,: Haleloia ! :,:
Ambarao ny heriny.

2. ‘Zay rehetra fahavalo
Efa resiny tokoa;
Mifalia, ry anjely!
Mihobia, ry olona!
:,: Haleloia ! :,:
Ambarao ny lazany.

3. Fony mbola teto Izy,
Satro-tsilo nentiny;
‘Zao ny satro-bolamena
Mendrika ny lohany;
:,: Haleloia ! :,:
Ambarao ny derany.

4. Voaeso mafy Izy.
Be ny fahoriany
Fa izao, asandratra Izy
Ambarao ny hajany!
Ao amin’ny rahona.
:,: Haleloia ! :,:
He, ny voninahiny !

48 – Hevero ry mpanota ô ny andro fitsarana

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Hevero ry mpanota ô,
Ny andro fitsarana!
Hiverina ny Tomponao
Hamaly fahotana;
Ny lanitra hahorana,
Ny tany dia hodorana,
Fa avy Ilay Mahery.

2. Trompetra no ho velona
Hotsofin’ny anjely;
Hisokatra ny fasana,
Hivory izay niely;
Ny maty dia hatsangana,
Isika koa hakarina
Hanatrika ny Tompo.

3. Ny boky hovelarina,
Fa io no manambara
Ny asa izay miafina,
Handraisana anjara
Ka aza mba mihevitra
Hahazo mihodivitra,
Fa fantatry ny Tompo.

4. Ry Tompo ô! Hazoninay
Ny tenim-panekena,
Ka mba arovy izahay
Hitana famonjena:
Ny ranao sy ny Fanahinao
No tokinay raha avy izao
Ny andro fitsarana.

47 – Ry Ziona, mihainoa

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. Ry Ziona, mihainoa!
Injay feo mafy mampifoha
Ny ampakarina izao.
Mbola alim-be ihany,
Fa ny fotoana no lany,
Ka avy ny malalanao.
Antsoiny hianao,
Alao ny jironao
Ka velomy;
Dia miaingà hivoaka,
Hitsena ny Mpampakatra!

2. He, Ziona ravoravo,
Fa reny izao ny antso avo,
Ka velona ny hobiny:
Indro, avy Kristy Tompo.
Hanafaka anay mpanompo,
Halainy hampakariny.
He, faly re ny fo!
Avia, Tompo ô!
O, hosana!
Mihaingo izao hitsena Anao,
Ry Kristy, ny malalanao!

3. Hira, hoby, fiderana
Asandratray mba hitsenana
Anao, Jesosy Tompo ô!
Tsy mba misy mitomany,
Fa mirana izay mankany
Am-pampakaram-badinao
Mahafinaritra
Ny hiran-danitra!
Haleloia!
Ilaozanay ny trano lay,
Miakatra ny dianay.

46 – O! ry Mpanefa ny toky rehetra

August 23rd, 2009 nivo Comments off

1. O! ry Mpanefa ny toky rehetra,
Moa ho ela vao tonga ny fetra?
Tena andrasanay ny fihavianao:
:,: Aza ela, re! :,:

2. He! lzahay, fa vahiny mandalo
Indro manenjika ny fahavalo;
Koa henoy re ny senton’ny olonao:
:,: Aza ela, re! :,:

3. He! Ny voavotrao dia miandry,
Na izahay na ireo nodimandry;
Tompo, tsinjovy ny fasan’ny olonao:
:,: Aza ela, re! :,:

4. Ary ny zavatra eto an-tany
Samy miara-misento ihany,
Ka manantena ny mba hihavianao:
:,: Aza ela, re! :,:

5. Mbola ho ela va Ilay antenaina?
Tsia, fa akaiky izao ny maraina;
Koa andrandrao sy antsoy ny Tompo hoe:
:,: Aza ela, re !:,:

6. “Tsy mba ho ela, fa faingana Aho,
Ary hanafaka ny mitalaho”.
“Eny, avia, faingàna, ry Tompo ô!”
‘.: Aza ela, re! :,:

45 – He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo

August 22nd, 2009 nivo Comments off

1. He, tonga ho antsika
Ny Tompo mora fo
Mpamonjy, havantsika,
Ilay mamindra fo
Andeha mba hifaly
Isika ry zareo
Nahazo Mpampifaly,
Ka manandrata feo!

2. Hajao ny Tompontsika
Mpanjaka lehibe,
Andriamanintsika,
Mpanala rofy be;
Avia mba hidera,
Ry mino tsara fo!
Avia manatera
Ny saotra ao am-po,

3. Ry Tompo, Zanahary!
Mihira izahay,
Fa teny mahafaly
No tonga ho anay;
Ny andro famonjena
No andro sitrakay;
Fanahy manatena
No ifalianay.

4. Ry Tomponay! Mandraisa
Ny haja entinay;
Tsy volamena anefa,
fa saotra aterinay;
Ry Jeso Tompo soa!
Isaoranay Hianao,
Fa lehibe tokoa
Ny fitiavanao.

44 – Indro Jeso, mba vohay

August 22nd, 2009 nivo Comments off

1. Indro Jeso, mba vohay;
Mba vohay !
Avy ho sakaizanay
Ka vohay !
Lay Malala fahizay
Sady sitraky ny Ray,
Tonga ho anao indray,
Ka vohay !

2. Indro Jeso, mba vohay;
Mba vohay !
Tompo tia ka mba hajao;
Mba vohay !
Honina aminao ety,
Ho sakaiza hatrery,
Ho anao mandrakizay;
Ka vohay !

3. Indro Jeso, mba vohay;
Mba vohay !
Mbola tia ka mba vohay
Ka vohay !
Tena tia ka tsy mandao,
Raha ela sao dia lao;
Moa holavinao izao ?
Mba vohay !

4. Eo am-baravaranao;
Mba vohay !
Tsy manao an-ditra izao;
Ka vohay !
He ! Mandàna mora re,
Na dia Tompo lehibe,
Efa niandry ela be;
Ka vohay !

43 – Manenoa, ry farara

August 22nd, 2009 nivo Comments off

1. Manenoa, ry farara!
Horohoroy, ry tany
Ka miantsoa ny maty,
Fa akaiky ny Mpitsara;
:,: Indro Kristy:,:
Avy amin-drahona!

2. Ny feony no hampifoha
Ny any am-pasana;
Ny teniny no hamory
Ny velona rehetra;
:,:Samy handray:,:
Ny valin’ny nataony.

3. Ny tsy mino hilazany:
“Mialà voaozona,
Mandehana, mitoera
Ao amin’ny maizina”
:,: Ry mpanota:,:
Any ny anjaranao.

4. Fa ny mino hilazany:
“Avia, notahina,
Mandrosoa, mankanesa
Ho amin’ny mazava”
:,:Io, ry mpino:,:
Indro ! ny anjaranao.

42 – Vohay ny varavaram-po

August 22nd, 2009 nivo Comments off

1. Vohay ny varavaram-po
Ilay Mpanjaka manan-jo.
Mpamonjy izao tontolo izao
No tonga hanasoa anao!

2. Ny teny fanasana atao
Mitondra tena aim-baovao,
Ny fahoriana manjo
Afahan’ny famindrampo.

3. Mba mihainoa, maneke,
Fa sambatra izay mandre,
Ka anjakan’ny Tompo to,
Izay feno antra, mora fo.

4. Ny andron’aina mitatao
No mahafaly fo izao,
Mamiratra sy manome
Fanantenana lehibe.

5. Ny vavahady mba vohay
Finaritra izay mandray,
Fa tonga Ilay Mpanjaka soa
Hanao ny asany tokoa.

6. Sokafanay ny fo izao,
Ry Jeso, mba hidiranao,
Ny fahasoavanao anie
Hanananay harena be.

7. Atolotray, ry Tompo ô,
Mba hahatamana Anao ny fo
Ny famonjena vitanao
No iankinanay izao.

41 – Indro Jeso mandondòna eo ambaravaram-po

August 22nd, 2009 nivo Comments off

1. Indro Jeso mandondòna
Eo ambaravaram-po,
Injao ny feony mifona
Mba haneho indrafo,
Aoka Izy hovohàna,
Fa mitondra famelana
Hampahery sy hitana
Ny fanahinao sy fo.

2. Efa novidiny lafo
Mba ho afaka hianao;
Izy hiara-misakafo
Sy hifaly aminao;
Fahasoavana zaraina,
Lova ampanantenaina,
Iray ny vatsy, iray ny aina,
Ndrey, ny hasambaranao

173 – Hosana no asandratray ho an’i Jesosy

August 18th, 2009 nivo Comments off

1. Hosana! (in-3)
Hosana no asandratray
Ho an’i Jesosy,
Fa Izy no Mpanjakanay
Sy Tompo tia koa;

Fiv : Hosana no atolotray
Anao, ry Tomponay!
:,: Ity no andro Jobily
Ka hifalianay.:,:

2. Hosana! (in-3)
Hosana ho Anao anie,
Ry Kristy Tomponay!
Fa avy Hianao tokoa
Hanjaka aminay!
Hosana, sns…

3. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa ho sambatra.
Izay mpanomponao;
Tsy hisy fahoriana
Ety an-taninao!
Hosana, sns…

4. Hosana! (in-3)
Hosana! Fa miomana
‘Zahay vahoakanao
Hitsena Anao Mpanjakanay
Raha avy Hianao!
Hosana, sns…

5. Hosana! (in-3)
Hosana! Raisonao tokoa,
Ry Tompo tianay,
Ny dera, laza, saotra koa,
Izay aterinay!
Hosana, sns…