Archive

Archive for the ‘03 – Ny Fanahy Masina’ Category

186 – Fanahy, Mpanavao anay

July 31st, 2009 naryfiona Comments off

1. Fanahy, Mpanavao anay,
Simban’ny ota izahay,
Ka amboarinao indray,
Havaozy ny fanahinay.

2. Avia, ry Afo masina,
Ny ratsy aoka ho levona;
Ry loharano velona,
Tondrahonao ny efitra.

3. Ny lohataonanao anie
Mba hampaniry soa be
Sy hampamony ho Anao
Izao tany karankaina izao.

4. Ny efitra sy tany lao,
Hi ho by sy hidera Anao,
Fa olom-potsy no ho ao;
Mpanompo teo fa afakao.

5. Ry lohataona maminay!
Midina faingana aminay,
Fanahy, Mpanavao anay,
Niandry ela izahay!

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina

185 – O! Ry Fanahin’ny Ray ao ambony

July 20th, 2009 naryfiona Comments off

1. Ô! Ry Fanahin’ny Ray ao ambony,
Andriamanitra mandrakizay,
Aza avela hisaraka intsony,
Ny olo-mino, fa aoka hiray;
Taomy ho an’i Jesosy Mpamonjy,
Ny mbola maizina, ka hazavao,
Hahafantarany tsara ny vonjy,
Dia ho faly ny mpino Anao.

2. Ô! Ry Mpiantoka ny famonjena,
Azo ny antoka tsara izao;
Tonga ny Iraka be fahendrena
Mba hanambara ny sitraponao;
Ka ny lelafo noraisin’ny mino
Sy ny fiteniny tonga vaovao
Dia nahagaga, ka tena nampino
Olona maro hanaraka Anao.

3. Ry Mpampionona ô! Mba sitrano
Fa voaratran’ny ota izahay;
Ka izay ory mba ampiadano,
Ny malahelo falio indray!
O, mba ovaonao tokoa ny sainay,
Taomy ka ampahareto ny fo;
Ka raha ory arovy ny ainay
Mba tsy hafoinay intsony ny to.

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina

184 – Fanahy Mpanazava anay!

July 20th, 2009 naryfiona Comments off

Fanahy Mpanazava anay!
Midina eto aminay,
Tarihonay ny sainay;
Ny alahelonay savao,
Ny toetray havaozinao,
Velomy re ny ainay.
Sento renao
Mba valio ka tahio
Ny mahantra
Ry Fanahin’ny Mpiantra!

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina

183 – Midina, ry Fanahy ô!

July 20th, 2009 naryfiona Comments off

1. Midina, ry Fanahy o!
Midira ao anaty fo,
Ampio ny mihafy,
Fa Hianao no Mpanome
No to sy fahazavana be;
Na vavanay sokafy,
Izao hanao
Saotra tsara hanambara
Ny Mpamonjy,
Fa satria voavonjy.

2. Ka raha re ny teninao,
Dia mba avia, hazavao
Ny hevitry ny teny;
Mba ambaraonao aminay
Ny fomban’ny Mpanavotray,
Lazao ny famonjeny,
Izahay, izay
Vory eto, andreheto
Jiron’aina
Hialan’ny aizin-tsaina.

3. Ny maizina onenanay
Tsy mety afaka aminay,
Ka tena mahavery,
Raha Hianao tsy tonga izao
Mitondra filazam-baovao
Sy toky mampahery,
Ovay izahay,
Hamasino ny te-hino,
Ampidiro
Eto aminay ny Jiro.

4. Mba hafanao re izahay,
Amio hitiavanay
Indrindra ny Mpamonjy,
Ny rany mba ho avotray,
Ny didiny harahinay,
Hanananay ny vonjy,
Jeso, Jeso
No torio sy bitsiho
Ao an-tsainay,
Mba hamelona ny ainay.

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina

182 – Ny Pentekosta tonga izao

July 20th, 2009 naryfiona Comments off

1. Ny Pentekosta tonga izao;
Fanahy o, ny jironao
Velomy ao anatiko,
Hahafantarako ny to.

2. Ampisehoy, Fanahy o!
Fa Jeso no fiainako,
Ka Izy dia lalana
Ho amin’ny fiainana.

3. Dia mba tarihonao ny fo,
Tohano ny fanahiko,
Ampio ny finoako
Hahita ny mpanavotro.

4. Fa Hianao, Fanahy o!
Hanova ny fanahiko,
Ka raiso sy diovinao
Ny foko ho fonenanao.

5. Ny hazo-fijaliana
Anjara hivesarana,
Fa Hianao, dy Heriko,
Mba miaraha amiko.

6. Mba asehoy ho fantatra
Ny soa tsy ho tapitra,
Ny satro-boninahitra
Homen’Andriamanitra.

7. O, ry Fanahy Masina o!
Ampaherezonao ny fo,
Ka hazavao ny lalako,
Raha avy ny hodiako.

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina

181 – Fanahy Mpanazava

July 20th, 2009 naryfiona Comments off

1. Fanahy panazava,
Ny foko hazavao,
Maniry lalandava
Ny Pentekositrao.
Ny aizina ao am-poko,
Fongàny re ho lao;
Ny foko mitoloko,
Maniry indrindra Anao.

2. Fanahy Mpanadio,
Ny foko mba sasao,
Diovy re anio
Ho ena lapanao;
Ny hevitra misoko
‘Zay te-handroaka Anao,
Dia ota te-hijoko,
Esory sy fafao.

3. Fanahy, Mampahery
‘Zay reraka sy voa,
Ny foko re dia tery
Hianotoraka Aminao,
Izay mandrebireby,
Roahy re izao,
Ny fo mitebiteby,
Hiondana Aminao. Amena.

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina