Archive

Archive for the ‘6.11 – Firavana’ Category

336 – Ampodio izahay, Jehovah

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Ampodio izahay, Jehovah
Amin’ny fitianao;
Na aiza na aiza no haleha,
Aoka ho vimbininao:
Ô! ambino,:,:
Izahay, mpanomponao.

2. Fa ny teny renay any
Aoka ho tadidy koa,
Ka mba hiasanay saina
Hahazoanay ny soa
Isan’andro :,:
Izay hiainanay aty.

Categories: 6.11 - Firavana

335 – Hody izahay Zanahary!

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Hody izahay Zanahary!
Tahio tsara izahay;
Ampifalionao ny fonay
Amin’ny fitianao;
Ampifalio:,:
‘Zahay ety an-tany.

2. Mankasitraka Anao izahay
Noho ny teny soa
Izay nampianaranao
Saina hahasoa anay.
Tomoera:,:
Aminay isan-andro.

3. Raha ho faty izahay
Ka handao ity tany
Dia ampifalio izahay,
Ento ho an-danitra,
Dia faly:,:
Izahay mandrakizay.

Categories: 6.11 - Firavana

334 – Sambatra ny sofiko

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Sambatra ny sofiko
Fa mandre ny teny
Tenin’i Jesosiko,
Tenim-pamonjeny.
He! Izaho tiany
Mba hiara-dia
Sy hianatra aminy
Ary tsy hania.

2. Sarotra ny làlako
Sady mampanahy,
Nefa ny Mpamonjiko
Mahatoky ahy;
Vetivety foana
Dia ho avy Izy
Amim-boninahitra,
Ka handray ny Azy.

Categories: 6.11 - Firavana

333 – Hody, Tompo, izahay

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Hody, Tompo, izahay,
Miaraha aminay,
Ka tahio ny teninao,
Mba hamorona aim-baovao,
Sao mivory foana
Izahay mpiangona.

2. Marobe ny rafinay
Ta-hamandrika anay;
Tompo, miarova anay,
Sao dia very izahay;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay.

3. Efa renay taminao
Fa anay ny lanitrao,
Efa namboarinao
Mba ho an’ny olonao;
Ka tariho, Tompo ô,
Hody ao ny zanakao!

Categories: 6.11 - Firavana

332 – Finaritra ny olonao,

August 5th, 2009 seheno Comments off

1. Finaritra ny olonao,
Jesosy Tompo ô,
Fa manana ny aim-baovao,
Ka ravo eram-po.
Ny famonjena vitanao
Dia efa voaray izao,
Ny fifaliany aty
Hitohy hatrary.

2. Izaho va, Jesosy ô,
Mba isan’ny Anao?
Ny solika fitaizako
Moa misy va izao?
Hevero, ry fanahiko,
Ka aza mety afa-po
Ambara-pahafantatrao
Fa Jeso no anao.

Categories: 6.11 - Firavana

331 – Mba soraty ao am-poko

August 5th, 2009 seheno Comments off

Mba soraty ao am-poko,
Jeso, ny Anaranao;
Mba arovy tsy haloto
Ny kasen’ny tananao.
Hianao, Jesosy ô!
No ho voninahitro;
Hianao, ry voahombo,
No Mpanjakako sy Tompo.

Categories: 6.11 - Firavana

346 – Ny teninao, Jehovah ô!

July 6th, 2009 andry Comments off

1. Ny teninao, Jehovah ô!
Voatory aminay
Tahio tsy ho levona,
Velominao anie!

2. Izay voatory tsy anay,
Fa avy aminao,
Ka dia ny fanambinanao
No mba ilainay koa.

3. Fa tsy mba ampy ho anay
Ny toriteninay
Ka tsy ho tokinay ireo
Raha tsy ambininao

4. Dia ampitoeronao izao
Ho eto aminay
Ny herin’ny Fanahinao
Mba hahasoa anay

Categories: 6.11 - Firavana

344 – Fiadanana be

July 6th, 2009 andry Comments off

Fiadanana be,
Hasambarana re,
No miandry antsika ao
an-danitra e !
Ka andeha handao
Izao tontonlo izao
Ka hitady tokoa ilay
Tany vaovao.
Miangà hody ao
Miangà hatrizao!
Mba modia hianao(izao) -beso-
Ao amin’ i Jesosy -tenor-

Categories: 6.11 - Firavana

345 – Mba tarihonao, ry Raiko

July 6th, 2009 andry Comments off

Mba tarihonao, ry Raiko,
Ny fanahy sy ny foko,
:,:Mba ho any aminao! :,:
Ô, ry Loharanon’aiko,
Izao hiany no ilaiko,
:,:Dia ny hahita Anao!:,:

Categories: 6.11 - Firavana

343 – Ry Jeso Tompo soa

July 6th, 2009 andry Comments off

Ry Jeso Tompo soa
Ry Vatolampiko!
Esory avokoa
Ny hevi-dratsiko.
Omeo ahy hery
Arovy tsy ho very
Ny ondry kelinao
Mba hifalianao;
Jesosy ô! henoy re, henoy!

Categories: 6.11 - Firavana