Archive

Archive for the ‘6.03 – Ny Sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo’ Category

256 – Mivoaka ao Golgota

July 19th, 2009 maeva Comments off

1. Mivoaka ao Golgota
Ilay renirano soa
Iantsoana ny mpanota
Ho any avokoa;
Ny ratran’ny Mpamonjy
No loharanon’io,
Ka ony mahavonjy
Sy tena mahadio.

2. Mamelona ny tany
Ity ony soa ity,
Izay rehetra ombany
Miadana ery.
Vahoaka an-tapitrisa
Izay misotro ao
Mahita Paradisa
Sy fiainana vaovao.

3. Ny fo izay maratra
Ka entina mankeo,
Ny ory sy mahantra
Izay manatona eo
Mahita fanafody,
Ka sitrana avokoa,
Ny ota sy ny rofy
Dia afaka tokoa.

4. Fanahy be ahina,
Avia misotro ao,
Fa  io no mampangina
Ny alahelonao;
Fanahy ô, hatòny
Ity ony soa ity
Fa io no mahatòny
Ny faniriana aty.

5. Hianao, ry Tompon’aina!
Isaoranay tokoa,
Nanaiky horatraina
Handefa ony soa.
Ny ranao tao Golgota
No iankinanay
Fa mahadio ny ota,
Mamelona aina anay.

254 – Avia, ry mangetaheta ô

July 18th, 2009 maeva Comments off

1. Avia, ry mangetaheta ô!
Ka aza dia mba mamoy fo
Fa indro misy rano velona
Izay omena mba hamelona
Anao mahantra sy variana
Ry zanakondry very làlana

2. Ny mofon’aina no atolony
Anao manaiky mba ho olony
Ny tenany no ho fihinana
Mba hahazoana fiainana
Kanefa tsy mba hovidina anie
Fa tena fanomezan-dehibe

3. Jesosy Tompo no nanolotra
Ny rany masina ho avotra
Izany raiso mba ho tanjaka
Sy toky ho anao, ry reraka
Ry mpivahiny sasatra ao am-po
Avia re, ka manaràna fo!

253 – Avia, ry Mpanavotra

July 18th, 2009 maeva Comments off

1. Avia, ry mpanavotra
Tahio ny fandraisana
Sakafo namboarinao
Izao hatoninay izao

2. Ireo zava-masina
Aroso mba hohanina
Ho famelana heloka
Ho aina sy ho tanjaka

3. Tsaroanay ny dianao
Ny ra sy fijalianao
Ny nisoloanao anay
Ny nitsangananao indray

4. Ny tenanao natolotra,
Ny ranao dia nalatsaka,
Sakafo iombonanay
Ho tena sy fanahy iray

252 – Mba avelao ny zaza

July 18th, 2009 maeva Comments off

1. Mba avelao ny zaza
Hanatona Ahy re,
Fa an’ny toa azy
Ny fanjakan’ny Ray!
Izany teny tsara
No ifalianay,
Ka dia tsy rarana
Ny zazakelinay

2. Ao amin’ny batisa
Trotrony izahay
Ka tena voaisa
Ho zanany indray
Atsangany handova
Ny fahasambarana
Fiainan-tsy miova
Sy fiadanana

3. Sakaizanay malaza
Ry Jeso, Hianao.
Finaritra ny zaza
Miankina aminao
Ampio, ry Mpamonjy
Ny ondrikelinao
Ho tonga voavonjy
Ao anatrehanao

251 – Ry Jeso Zana-Janahary

July 18th, 2009 maeva Comments off

1. Ry Jeso Zana-Janahary
Sy fototry ny aim-baovao!
Mba aniraho ny Fanahy
Izao madinikao izao

2. Ny fahafatesanao nandresy
No aoka hiombonany
Ny herinao tsy mety resy
No mba ho fiarovany

3. Ka ny Anaranao hajaina
Dia mba omeo ny zanakay
Ka io no hialany aina
Sy hitsanganany indray

4. Tantano izy tsy ho osa
Raha lavitra ny diany
Fa raha fohy ihany kosa
Mba raiso ny fanahiny

255 – Ny ran’ny Zanakondry latsaka

July 18th, 2009 maeva Comments off

1. Ny ran’ny Zanakondry latsaka
Namelona ahy tany Golgota,
Ka io no tena vato fantsika
Maharitra ny tafio-drivotra.

2. Raha vaoratra noho ny otako,
Ka lany foana ny heriko
Ny rany masina nalatsaka
No nahitako fahasitranana.

3. Izao hira vao izao no mamiko,
Ka tonga tsy misaraka amiko:
Ny ran’ny Zanakondry no mahay
Manavotra ahy mba ho an’ny Ray.

4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
Velomiko indray ny hirako
Ny amin’i Jesosy sy ny ra
Ka afaka ery ny tahotra.