Home > 1.04 - Ny fahasoavany amin'ny fanavotana > 29 – Ry foko, mitsangàna izao

29 – Ry foko, mitsangàna izao

August 15th, 2009 rindra

1. Ry foko, mitsangàna izao
Ka miderà ny Tomponao,
Andriamanintsika.
Nasehony ny heriny,
Ny fasana levoniny
Tsy hahatàna antsika.
Derao! Hobio!
Haleloia sy hosana, Fanjakana,
Azy Tompom-pahefana.

2. He! Vitanao Mpanavotra
Ny lova mahasambatra:
Ny fasana resenao.
Mahazo toky fatratra,
Ny mitomany sasatra:
Ny lanitra vohanao.
Jeso Kristy
‘Zay nitsangana maraina
Tompon’aina:
Andro Paka Arahabaina.

3. Derao ny voninahiny!
Ankalazao ny heriny,
Fa resy re Satana.
Ry tany sy ry lanitra,
Derao Andriamanitra
Akaro ny Hosana.
Raiso, Tompo,
Raisonao ny voninahitra
Aman-dera:
Ho anao, ry Zanak’ondry.