Home > 1.04 - Ny fahasoavany amin'ny fanavotana > 36 – Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao

36 – Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao

August 15th, 2009 rindra

1. Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao?
Mifamatra tamin’aina ny fitiavanao
Ny vahoaka sesehena
‘Zay nahazo famonjena
no hider’llay Mpamonjy soa.

Fiv : :,: Jeso no derao :,:
‘Zay nataony ambarao
Jeso no derao.

2. Fiadanana nafoin’i jeso Tomponay,
F’efa tonga ny fotoana,
Sitraky ny Ray
Olom-bery nozahany
Ny fatorany vahany
Hajambana koa nalany Tsy ho ao.
Jeso no derao, sns…

3. Hoderaina lalandava Ny Anaranao,
Fa ny aizina nisava
Eo imasonao;
Na tsy tian’ny sasany aza
Ny Anaranao malaza,
‘Zaho koa hankalaza Azy re
Jeso no derao, sns…