Home > 8.04 - Amin'ny hariva > 725 – Alina ny andro

725 – Alina ny andro

August 20th, 2009 fred

1. Alina ny andro,
Ka efa mba hatory
Ny masonay;
Hianao, Jehovah ô!
‘Zay tsy mety sasatra,
:,: No aronay.:,:

2. Lasa ny mazava,
Ka ny masoandro
Tsy hitanay:
Tsy matahotra izahay,
Hianao an-danitra
:,:Mahita anay.:,:

3. Fa ny kintana eny,
Efa manazava
Ny dianay;
Koa tsy nafoinao,
Fa nasehonao ireo
:,:Ho tokinay.:,:

4. Alina sy andro
Samy mba manaiky
Ny tendrinao;
Tonga re nY maizina,
Nefa: tsy ilaozanao
:,:Ny olonao.:.:

5. Eto ny mazava
Dia manam-petra;
Fa ao aminao;
Tsy mba misy alina,
Fa mamirapiratra
:,’:Ny tavanao.:,:

Categories: 8.04 - Amin'ny hariva