Home > 8.09 - Amin'ny taom-baovao > 749 – Ny taom-baovao dia tonga indray

749 – Ny taom-baovao dia tonga indray

August 21st, 2009 fred

1. Ny taom-baovao dia tonga indray
Ho fiantsoanao anay
Mba hanolaranay Anao
Ny tenanay voavatrao.

2. Fa maro be, ry Tomponay!
Ny zava-tsoa nomena anay
Tamin’izao taon-dasa izao,
Izay isaoranay Anao.

3. Ny mafy izay manjo anay,
Tsy tonga foana aminay,
Fa mba ho fitahianao
Izay miankina aminao.

4. Ka enga anie ny otanay,
Izay mitambesatra aminay,
No hibebahanay izao,
Hanaovanay ny sitrakao.

5. Ny taom-baovao diavinay,
Ny taona teo tafitanay,
Ka dia ny fitarihanao
No mba irinay aminao.