Home > 8.09 - Amin'ny taom-baovao > 752 – O, ry Jesosy, ny Anaranao

752 – O, ry Jesosy, ny Anaranao

August 6th, 2009 nivo

1. O, ry Jesosy, ny Anaranao,
Manatsika ahy izao hanatona,
Hanolotra ny foko ho Anao,
Mpamonjy tia sy Mpamelona.

2. Manatona aho, ka miondrika
Hanoroka ny tongo-masinao
Izaho olona tsy mendrika,
Ka mba havaozy,
Tompo, ho Anao!

3. Antsoiko isan’andro Hianao,
Ry toky tsara mahafatra-po,
Ka amin’ny Anara-masinao
No anankinako izay hanjo.

4. Raha io no entiko mangataka
Hisokatra amiko ny lanitra,
Ka dia ho azoko malalaka
Ny zava-tsoa izay maharitra,

5. Mamirifiry izao tontolo izao
Tsy misy tena fitsaharana;
Fa fiereko ny Anaranao,
Ka ahitako fiadanana.

6. O, ry Anaran’i Jesosiko,
Ry paradisa aty an-tany ô
Ry voninkazo mampifaly fo,
Ry tohan’aina ao an-dalako

7. Iriko andro aman’alina
Ny hanana Anao ho ao an)
Ho Tokiko raha mbola vel,,i
Sy amin’ny hahafatesako.