Home > 8.02 - Fanokanana trano > 711 – Tompo ô, endrey ny fitahiana

711 – Tompo ô, endrey ny fitahiana

August 20th, 2009 fred

1. Tompo ô, endrey ny fitahiana
Izay natodrakao ny zanakao.
Vory eto, feno fifaliana,
Ampoky ny fahasoavanao.
Izay rehetra nikelezan’aina
Dia nomban’ny fitantananao;
Vonona avokoa izay nilaina,
Tsy mba lany ny harenanao

2. Indro tranonovitaina
Hanasoavana taranaka,
Hitaizàna, hanolokoloana
Ireo tanora halain-tahaka.
Izay voafafy, antenaina
Mba hamokatra tsy tapaka;
Dia ho vanona ny firenena,
Ka hitombo, hisandrahaka

3. Izany re, ry Tompo, no finoana
Tananay, ka mba herezonao
Izahay handroso tsy hivaona
Eo ambany fiarovanao.
Ka ny fangataham-pitahiana,
Tompo ô! Akarina aminao
Ny Anaranao no iaingàna.
Hoderaina ny Anaranao!