Home > 2.02 - Ny fahaterahany > 72 – Teraka Jesosy Tomponay

72 – Teraka Jesosy Tomponay

August 23rd, 2009 nivo

1. Teraka Jesosy Tomponay,
Taitra ny olona fahizay,
Nisy anjely nihira teo,
Mahafinaritra, tsara feo,
Sady milaza soa aminay,
Dia hihira anio izahay

Fiv : Taona fahasambaranay,
Volana fifalianay,
Andro firavoravoana Anao,
Jesosy, Zanaka Masina ô!

2. Teraka Jesosy be fitia,
Indro kintana tonga teo,
Avy hanoro ny Zaza soa:
Faly ny Magy, fa Io tokoa,
Io no Mpanjaka mandrakizay
Dia nanaja androtr’izay:
Taona fahasambaranay, sns…

3. Teraka Jesosy Zaza soa,
Zaza Malalan’ny Ray tokoa;
Tonga hamonjy io Zaza io,
Teraka ao Betlehema anio;
Ento ‘zahay, Fanahy, hankao.
Andronay mahafaly izao:
Taona fahasambaranay, sns…

4. Sambatra manana Anao ho Ray,
Faly sy ravo tokoa izahay;
Jesosy Tompo nirahinao,
Tonga ho nofo ny Zanakao;
Teraka ho Mpanavotra anay
Avy hifaly eto ‘zahay:
Taona fahasambaranay, sns…