Home > 2.02 - Ny fahaterahany > 74 – Tany Betlehema fahiny

74 – Tany Betlehema fahiny

August 23rd, 2009 nivo

1. Tany Betlehema fahiny,
Tao an-tranon’omby re;
Nisy Zazakely soa,
Tampofoan-dreniny,
Jeso Kristy Zaza io,
Zanak’i Maria madio.

2. Nahafoy ny Rainy Izy
Sy nandao ny lanitra,
Tsy nandà ny trano ratsy,
Nefa Andriamanitra:
Toe-pahantrana re
An’ny Tompo lehibe.

3. Fony Izy mbola Zaza
Dia nanaiky sy nanoa,
Ary tia reny Izy,
Sy nanetry tena koa,
Zaza Kristiana e!
Manaraha Azy re!

4. Ka ho hitantsika Izy
Noho ny fitiavany:
Fa ‘Lay Zazakely tsara
No mba Tompon-danitra,
Ka isika zanany
Dia hankany aminy.

5. Nefa tsy mba tranon’omby.
Itoerany izao,
Fa nankao an-danitra Izy.
Sy mitafy laza ao;
Ka ho sambatra any koa
Tahaka Azy ny zaza soa.