Home > 2.08 - Ny fanatrehany > 163 – He Jesosy Tokintsika

163 – He Jesosy Tokintsika

July 30th, 2009 rohy

1. He, Jesosy Tokintsika
Tompon’ny fiainana,
Tonga eto amintsika
Olon-kovangiana,
Izy no hitory teny
Soa, mahavelona,
Fa ny ainy no nomeny,
Mba ho solovoina.

2. Andrandraonao ka andraso
Ny Mazava lehibe!
Dia Ilay tsy hita maso,
Mpanazava, Mpanome;
Fa ny ainao dia ho very,
Raha tsy arahinao
Ilay Mpanjaka manan-kery
Izay nanavotra anao.

3 Eto afovoantsika
Ilay Mazava tokana;
Sambatra izay mahita
Azy, fa ho velona.
Ry Jesosy, iresaho
Izahay mpianatrao,
Hafanao sy hatanjaho
Ny finoanay Anao.

Categories: 2.08 - Ny fanatrehany