Home > 2.09 - Ny fiderana sy fisaorana azy > 165 – Haleloia, Midera, Asandrato

165 – Haleloia, Midera, Asandrato

July 30th, 2009 rohy

1. Haleloia! Midera!
:,: Asandrato, re ny feo :,:
Miderà ny Ray Tsitoha
:,: ‘zay Mpamorona anareo :,:
Fa Mpanjaka manan-jo
Haleloia! Haleoia!

2. Haleloia! Mihirà
:,: Lehibe sy masina :,:
‘Lay Mpahary anareo.
:,: Ao ny ranomasina :,:
Sy ny biby marobe
‘Ndray mihoby: Haleloia!

3. Haleloia! Mifalia!
:,: ‘Lay Mpamonjy be fitia :,:
Sy Mpanavotra anareo.
:,: O, ry olom-bery ô :,:
Manatòna, mihobia!
Haleloia! Haleloia!

4. Raiso re, ry Tompo ô!
:,: Ny mpanota toa anay :,:
‘Zay miantoraka aminao.
:,: Mba henoy ny vavakay :,:
Ho fanatitra madio
‘Zay atolotray anio.