Home > 2.01 - Ny fihaviany sy ny fiverenany > 49 – Mba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitra

49 – Mba jereo ny Tompontsika avy ao an-danitra

August 23rd, 2009 nivo

1. Mba jereo ny Tompontsika
Avy ao an-danitra
Indro avy amin-kery
Ao amin’ny rahona .
:,: Haleloia ! :,:
Ambarao ny heriny.

2. ‘Zay rehetra fahavalo
Efa resiny tokoa;
Mifalia, ry anjely!
Mihobia, ry olona!
:,: Haleloia ! :,:
Ambarao ny lazany.

3. Fony mbola teto Izy,
Satro-tsilo nentiny;
‘Zao ny satro-bolamena
Mendrika ny lohany;
:,: Haleloia ! :,:
Ambarao ny derany.

4. Voaeso mafy Izy.
Be ny fahoriany
Fa izao, asandratra Izy
Ambarao ny hajany!
Ao amin’ny rahona.
:,: Haleloia ! :,:
He, ny voninahiny !