Home > 2.01 - Ny fihaviany sy ny fiverenany > 50 – Mifohaza ry matory fa re ny feon’ny Mpamory

50 – Mifohaza ry matory fa re ny feon’ny Mpamory

August 23rd, 2009 nivo

1. Mifohaza, ry matory,
Fa re ny feon’ny Mpamory
Miantso izao tontolo izao,
Miaingà, ry vovontany,
Fa he! Jesosy avy any,
An-danitra hitsara anao.
Ry mbola velona!
Ry ao am-pasana!
Mitsangàna!
Miandrandrà ny lanitra,
Fa ny aty dia tapitra!

2. Kristy Tompo avy any,
Ka dia mangovitra ny tany
Fa be ny voninahiny
Na ny ratsy na ny tsara
Hanatrika Ilay Mpitsara,
Miandry ny anjarany,
Zarainy roa izao
Ny tafavory ao;
Ka ny tsara
Horaisiny ao aminy,
Ny ratsy dia ariany.

3. Jeso ô! izahay mifaly,
Na dia be ny mampijaly
Sy mahaketraka aty:
Hianao mahay manova
Ny fahorianay ho lova
Mahafinaritra ery.
Ry fasa-maizina ô!
Ry fahavaloko!
Aiza moa
Ny herinao, ny sabatrao?
Jesosy no Mpandresy izao