445 – Jeso mora fo indrindra

July 19th, 2009 manitra

1. Jeso mora fo indrindra
Tsara sady mahasoa,
Tsy miova tsy mifindra,
Tompo be fitia tokoa.
Mba iriko ho toa Azy
Tsy mba mety soso-po
Ka hionona ny foko
Raha avy ny manjo.

2. Jeso tia, nanetry tena
Sy nandefitra tokoa,
Nefa tompo be harena
Sy Mpanjaka foto-tsoa.
Mba iriko ho toa Azy
‘Zay ninia ho ory koa;
Ka ny sainy no fidiko,
Fa fiainana tokoa.

3. He manolo-tena aho,
Ho Anao, ry Tompo soa!
Ka ny heloko rehetra
Mba sasaonao avokoa.
Enga ka omenao ahy
Fo madio sy vaovao,
Mba hahaizako manefa
‘Zay rehetra sitrakao!