Home > 7.06 - Ny fiainana ao amin'ny Kristy > 460 – Ario ny tahotrao

460 – Ario ny tahotrao

July 18th, 2009 tojo

1. Ario ny tahotrao,
Ry olona osa fo!
Izay lazain’ny Tomponao
Tsy hisy tsy ho to;
Ny fisentoanao
Dia reny avokoa;
Ny feon’ny fitarainanao
Valiany tokoa.

2. Mpanjaka lehibe
No itokianao;
Ny tanany mahery re
No hamonjena anao;
Tsy misy mahalà
‘Zay tiany hatao:
Handositra amin-tahotra
Ny fahavalonao.

3. Ny fitondrany soa
No iankinonao;
Koa aoka hofidiny koa
Izay halehanao;
Na dia tsy takatrao
Ny sainy lalina.
Izay tendreny ho anao
Ekeo ho marina.

4. Ry Tompo tsara ô!
Mba mijere anay,
Na reraka aza re ny fo
Tohanonao ‘zahay:
Ovay ny hevitray,
Ny fonay hazavao,
Izay atoronao anay
Hizoranay izao.