572 – Jereo ny fahorianay

August 6th, 2009 njakaprisca

1. Jereo ny fahorianay,
Andriamanitra ô!
Marary izao ny namanay,
Ka dia mba iantrao.

2. Raha sitrakao, ry Tomponay!
Valio ny vavakay,
Fa mora reraka izahay,
Tohano sy ampio.

3. Ny fitondrana tianao
No iankinanay;
Ny didy avy aminao,
Izay no sitrakay.

4. Sitrano ny fanahinay
Ho tonga zanakao,
Tariho làlana izahay
Hankany Aminao.