Home > 6.01 - Fanombohana sy fiantsoana > 240 – Alahady, andro tsara,

240 – Alahady, andro tsara,

July 20th, 2009 nivo

1. Alahady, andro tsara,
Andro fitsaharanay,
Nitsangananao, ry Tompo!
Andronao, Mpanavotray.
Eny, maminay ny andro,
Andro fiangonanay,
Hiderana Anao Mpamonjy,
Sy ny voninahitrao.

2. Tovy aminay ny teny
Izay nataonao fahizay,
Tamin’ny Apositoly
Fony vory toy izao:
“Raha misy roa na telo
Amin’ny Anarako
Vory mba hiantso Ahy,
Ao no hiangonako.”

3. Mba soraty ao am-ponay,
Tompo ô! Ny didinao,
Hiasanay saina tsara
Eto anatrehanao,
Mba avia, ry Jeso Tompo!
Tomoera aminay,
Hitandremanay ny andro
Izay natokana ho Anao.