Home > 6.11 - Firavana > 337 – Ry Jehovah, Tompo ô!

337 – Ry Jehovah, Tompo ô!

August 5th, 2009 seheno

1. Ry Jehovah, Tompo ô!
Tompo masina sy to,
Azonay ny teninao
Mampandre ny antranao
Aoka harahinay
Ka ho masina aminay,
Mba hanao ny sitrakao
Izahay mpanomponao.:,:

2. Hody izahay izao
Amin’ny Anaranao;
Mitoera aminay
Ao an-tokantranonay,
Mba ho velona aminao
Izahay navotanao;
Be ny fahavalonay,
Ka arovy izahay:,:

Categories: 6.11 - Firavana