Home > 09 - Ny fivorian'ny tanora > 761 – Ry Jeso, Zoky be fitia

761 – Ry Jeso, Zoky be fitia

August 8th, 2009 nivo

1. Ry Jeso, Zoky be fitia!
Avia, mitantana
Fandrao izahay maniasia
Avilin’i Satana

Fiv : Ry Jeso ô! Tahio izahay,
Fa mbola kely saina
He! Tsy mba hendry, tsy mahay,
Ka mora ambakaina.

2. Maniry izahay, Jeso!
Ho zandry izay manoa,
Ka dia ampaherezonao
Ho tia Anao tokoa.
Ry Jeso ô! Tahio izahay, sns…

3. Indreto izahay, Jeso!
Tariho hahalala
Hanaraka ny sitrakao
Izay zokinay malala.
Ry Jeso ô! Tahio izahay, sns…