Home > 04 - Ny telo izay iray > 203 – Ry Rainay be fitia

203 – Ry Rainay be fitia

June 23rd, 2009 nivo

1. Ry Rainay be fitia,
Mpamelona anay!
Tariho tsy hania
Hazoninao ‘zahay;
Fa be ny fahavalo
Mitady ny ainay
Mamely tsy mimalo
‘Lay ratsy hatrizay.

2. Ry Zokinay malala!
Ry Jeso havanay!
Toroy mba hahalala
Ny mety izahay
Ny miaraka aminao re,
Ry Jeso Tompo soa,
No mahasoa ny saina
Ny fo, fanahy koa.

3. Fanahy Mpanazava
Sy Mpanadio ny fo!
Tomoera lalandava,
Monena ao am-po
Koa dia ampidino
Ny hasoavanao
Ovay sy hamasino
Ny toetray izao

4. Ry Tompo be fiantra!
Ry Telo Zay Iray!
Ny tananao miantra
Atsory aminay
Rehefa tapita andro
Ka hody izahay
Mba raiso re, ry Tompo!
Mba raiso izahay