Tous les champs du fihirana

Ce flux contient tous les chants du Fihirana Online.

Généré le 2018-11-13 17:40:57

fihirana.org

57 - Izao Noely mamy izao

1. Izao Noely mamy izao
No ihobiantsika
Fa noresen'ny aim-baovao
Ny fahafatesantsika:
Ny Zanak'Andriamanitra,
Izay Tompom-boninahitra,
Nandao ny lapan-dRainy
Nateraka ho olona
Antsika sombin'ny ainy.

2. Velomy ny fisaorana,
Na kely monja aza,
Ka aoka izay navotana
Hiara-hankalaza
Ny Zanak'Andriamanitra
Niala tao an-danitra
Hanafaka alahelo;
Ry voavonjy ! derao
Jesosy Ilay Mpanjakanao
He, gaina izao ny helo!

3. Izao Andriamanitra
Dia faly, amintsika: 
Jesosy, Tompon-danitra.
No tonga namantsika;
Ho re hatrany lavitra
Fa foin'Andriamanitra
Ilay sitraky ny finy
Hitondra fahoriana,
Hiara-pijaliana
Ho solon'ny mpikomy

4. Na dia tratry ny manjo,
Izay mampiferin'aina,
Izaho tsy hamoy fo,
Fa manan-kantenaina;
Jesosy dia Zokiko,
Ka tsy hohadinoiko,
Fa Izy tia ahy;
Ny tenim-piadanany
No hery anohanany
Ny foko, izay manahy.

5. Haleloia, fa tapitra
Ny fahoriantsika!
Derao Andriamanitra,
Izay efa tia antsika
O, ry fanahiko, derao
Jesosy, Izay Mpamonjinao,
Harena tsy ho lany.
Haleloia, haleloia!
Fa azo ny Mpanavotra,
Anao ny fanjakany!

60 - He, faly ny fanahiko

1. He, faly ny fanahiko,
Fa avy Ilay Malalako,
Dia Jeso tonga zaza,
Ka mety ho Mpamonjiko,
Na dia tsy mendrika aza
Izaho, ry Jesosy !
:,: Raiso ho Anao! :,:

2. Ry Jeso Zazakely ,
Iriko mafy Hianao,
Avia re, ry Zaza,
Ny foko itoeranao
Na dia ratsy aza
Ka tsy mba mendrika Anao,
:,: Ry Jesosy ! :,:

3. Endrey ny fitiavanao,
Ry Ray, namoy ny Zanakao;
Izahay, izay fahavalo
Ka ivesaran-keloka,
Avelanao hivalo
Ka hiditra ao an-danitra.
:,: Enga ka ho ao! :,:

4. Endrey ny fifaliana
Tsy tratry ny fisainana
Ataon'ireo anjely
Manerana ny lanitra!
Fa any ny Noely
Hitohy tsy ho tapitra,
:,; Enga ka ho ao! :,:

65 - Ry Betlehema kely !

1. Ry Betlehema kely !
Sondrian-tory ve?
Kanefa injay miseho ao
Ny hazavana be.
Ny toky sy ny tahotra
Mihaona ankehitrio,
Fa Kristy Mpanavotra
No teraka anio

2. Ry kintana maraina !
Fitarik'andro soa,
Toria fa tonga aty izao
Ilay Mpanjaka soa!
Ka he! ny voninahitra
Ho an'Andriamanitra!
Fiadanana tsy tapitra
Ho an'ny olona!

3. Endrey, mangina fatratra
Ny fampidinana
Ny fitahian-danitra
Am-pon'ny olona!
Tsy misy tabataba re,
Na horakoraka.
Kanefa Kristy tonga anie
Am-po mangoraka!

4. Rankizy hendry sy madio
Tsarovy Kristy izao
Fa Izy tonga aty anio
Mba ho monjinao.
Na misy aza ny manjo,
Izao Noely izao
No saino fatratra ao am-po
Hampionona anao!

5. Ry Zaza Masina sy soa,
Ry Zanak'i Maria,
Ry Tomponay, Mpamonjy koa,
Midina re aty.
Ny feon'ny lanitra no re,
Indray Noely izay,
Nitondra teny soa hoe:
Hianao no Avotray!

77 - Tonga indray re ny Noely

1. Tonga indray re ny Noely, 
Andro tsara sady soa, 
Jeso Tompon'ny Anjely, 
Nefa nietry tena koa. 
Indro tonga Zazakely 
Ho sakaizanay tokoa, 
Sy hamory 'zay miely 
Hody amin-dRainy koa. 

2. He! Ny fonay ravoravo, 
Ry Noely maminay, 
Fa ny Zanaky ny Avo 
No nomeny ho anay. 
Mba hanarina ny lavo 
Sady ho fiainanay; 
Feno sy mitafotafo 
'Zany hasambaranay. 

3. O! ry androm-pamonjena, 
Arahaba, hianao! 
Olo-maro sesehena 
No mifaly aminao. 
Avy koa mba hitsena 
'Lay Mpamonjy soa 'zahay 
Ka ny fonay no homena 
An'i Kristy Havanay. 

81 - Tao an-tsahan'i Betlehema

1. Tao an-tsahan'i Betlehema
Reo mpiandry ondry re,
Novangian'ny serafima
Sy anjely marobe.

Fiv : :,: Voninahitra ho an'
Andriamanitra:,:
Amin'ny avo.

2. Njay ny hiran'ny anjely,
'Zay niredona tokoa;
Indro tonga Imanoely,
Zaza masina sy soa.
Voninahitra, sns...

3. Nofo notafin'ny Teny,
Lanitra nilaozany;
'Ndao isika izao hankany,
Be tokoa ny lazany.
Voninahitra, sns...

4. Voninahitra ao ambony
Ho an'Andriamanitra;
Ka ny hira no redony
Solon-java-manitra.
Voninahitra, sns...