205 – Ny Teninao rehetra

1. Ny teninao rehetra
Ry Tompo tia anay;
No tsy mba manam-petra
Fa to mandrakizay;
Ho levona avokoa,
Izao rehetra izao,
Haharitra tokoa
Zao teninao izao.

2. Ny tenin’ny Baiboly
No sabatra entinay
Handresy ny devoly,
‘Lay fahavalonay;
Raha misy mampahory,
Ka osa izahay
Ny teninao mahery
Manjary tanjakay

3. Fa teny mamy koa
Ho an’ny mpankato
Ka loharano soa
Miboika ao am-po
Ho fanomezan-toky
Ny azon’ny manjo.
Sy hani-mahavoky
Mamelona ny fo

4. Fa teny mampisava
Ny aizim-be aty.
Fanilo manazava
Ny dia ho ary
Manolo-pahendrena,
Mananatra ny fo,
Milaza famonjena
Sy lova tsy ho lo.

212 – Velona sy mahery

1. Velona sy mahery,
Ny Tenin’Andriamanitra
Ka na dorana aza
Dia tsy ho levona
Ny Sekoly Alahady
Dia mivelona aminy.

2. Sabatra roa lela
maranitra, manindrona,
Mampisaraka aina
Sy fanahy, tonona;
Fantany avokoa
Ny am-po miafina.

3. Hotsaraina isika,
Ka ilay Teny Velona
No hanavaka antsika
Ary koa hanavotra,
Koa minoa ny teny,
Teny fahasoavana.

539 – Faly dia faly

1. Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.
Fa be fiantra Hianao,
Ry Jeso Tompo tianay!
Ka feno haravoana
Tokoa izahay;

Fiv : Faly dia faly
Izahay mpanomponao,
Izay mihira eto anatrehanao.

2. Ela dia ela
No nandavanay Anao;
Be ny zava-dratsy efa vitanay.
Na diso aza izahay,
Anefa faly aminao;
Fa afakao ny helokay,
Ry Tompo tianay!
Faly dia faly, sns…

3. Sarotra tokoa,
Ny alehanay izao ;
Be ny alahelo, iaretanay.
Na ory aza izahay,
dia mbola faly aminao
Fa levonao ny tahotray,
Ry Tompo tianay
Faly dia faly, sns…

4. Manantena tsara,
lzahay mpanomponao
Mba handray ny zara,
Tehirizinao ;
Rehefa maty izahay,
Ka entinao an-danitra ;
Ho azonay ny lova soa,
Hatolotrao anay;
Faly dia faly, sns…

1 – Andriananahary masina indrindra!

1. Andriananahary masina indrindra!
Ny anjelinao izay mitoetra Aminao
Mifamaly hoe : Masina indrindra
Andriananahary, Telo Izay Iray.

2. Andriananahary masina indrindra!
Na tsy hita aza izao ny voninahitrao!
Masina indrindra Hianao irery.
Andriananahary, Telo Izay Iray.

3. Zava-manana aina samy mankalaza
Sady manambara Anao Izay Tompony izao;
Hianao irery no mitahy azy,
Andriananahary, Telo Izay Iray.

4. Andriananahary feno hatsarana!
He ny fitahianao izay mpanomponao.
Tsara dia tsara ny omenao azy
Andriananahary, Telo Izay Iray.

5. Andriananahary masina indrindra!
Izahay mpanomponao ta-hankalaza Anao;
Feno fahendrena, feno fiantrana,
Andriananahary, Telo Izay Iray.