FLM Montreal

Fiangonana Loterana Malagasy
Synoda FLME
Fileovana Strasbourg
Fitandremana Montréal
——————————————————

VELONA JESOSY 2017
**************************************** 

Alahady  1 manaraka ny Trinité
Loko litorjika: Maintso

Miditra @ 3ora hariva isika.

PERIKOPA VOATONDRO
—————————————————— 

    Leksiona: Jer_9:23-24
    Epistily: Rom_1:1-17
    Filazantsara: Mat_16:24-27
    Teny ho toriana : Lio_12:13-21
Eglise luthérienne St-Jean
St. John’s Lutheran Church
3594 Jeanne Mance (coin Prince Arthur)
Près du Métro Place des arts (centre ville)
Montréal, Québec
H2X 2K3 Canada
www.SaintJohnsLutheranMontreal.org

 

LITORIZIA 18/06/2017 : Alahady 1 manaraka ny Trinité

 

Misy Fianaram-Pinoana sy Fiomanan’ny Mpandray

Misy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

 

Prélude: Feon-Javamaneno na Antokompihira
Lecture

Pastora: Amin’ny Anaran’Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

 Fiangonana: Amen!

VAVAKA FANOMBOHANA (Prions)

Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ô, Izay Mpamorona sy Mpanavotra ary Mpanamasina anay! Mivory eto amin’ity tranonao ity izahay, mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitra ô, mangataka aminao amin’ny alalan’i Jesosy Kristy izahay, mba hosokafan’ny Fanahy Masina ny fonay, mba hiasan’ny Teninao ao am-ponay hahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an’i Jesosy, na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana, ary hitomboanay hihatsara isan’andro isan’andro amin’ny fitondrantena masina. Hohenoinao anie izany, ry Andriamanitra ô, sy hotanterahinao amin’ny alalan’i Jesosy Kristy. Amena.
Lecture

531 - Ry Jeso Loharanon'aina

1. Ry Jeso loharanon’aina,
Izay foto-pahasoavana!
Ny fonay toy ny tany maina,
Fenoy fitiavana!
Aidino ao ny tena aina,
Mba hampifankatia anay,
Fandrao ho tonga very maina
Ny fitiavanao anay.

2. Ny hasomparana levony
Soloy fitiavana;
Ny lolompo ampijanony
Ho tia fihavanana
Ny fo malaky mankahala
Ovay ho tia namana;
Ampianaro hahalala
Ny didim-pitiavana

3. Toroy sy ampianaro
Ny fitiavanao zahay;
Mpiandry tsara o, velaro
Ny fonao mba ho hitanay
Mba ho tarafiny tokoa
Ny fonay mbola maizina,
Ka samy hifanisy soa
Sy hifamela heloka.

Lecture

FIAIKEM-PAHOTANA (La repentance)

Pastora:
Mahatoky sy marina Andriamanitra koa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra Izy. (1 Jao. 1:9)
Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin’Andriamanitra isika noho ny fahotantsika!

Vavaka: Ry Andriamanitra tsitoha, Mpamorona sy Mpanavotra anay ô! Masina Ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny helokay rehetra eto anatrehanao. Nanota taminao tamin’ny hevitra sy ny teny ary ny asa izahay, sady notorontoronina sy teraka tamin’ny heloka sy ny fahotana koa, ka tokony ho very sy hohelohina mandrakizay. Nefa noho ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona Aminao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy izahay.

 Fiangonana:

Ry Andriamanitra be famindrampo ô! Izay nanolotra ny Zanakao Lahy Tokana ho faty hisolo anay, mamindrà fo aminay ary noho ny anarany dia mamelà ny fahotanay rehetra, ary ampitomboy amin’ny alalan’ny Fanahinao Masina ny fahalalanay marina Anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny Teninao, mba ho tonga amin’ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tomponay. Amena.

 Fiangonana (hiraina ♫):

Ry Andri-a-ma-nitra Tompo Ray ao an-da-nitra ô! Mamindrà fo a-mi-nay!
Ry Jeso-sy Tompo Mpamonjy I-zao tonto-lo i-zao! Mamindrà fo a-mi-nay!
Ry Fana-hy Ma-sina To-mpo-nay mpampionona ô! Mamindrà fo a-mi-nay!
Lecture

FANAMBARAM-PAMELAN-KELOKA(La rémission des péchés)

Pastora: Izaho efa nandevona ny fahadisoana tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho. Isa 44:22

 Fiangonana : A- – – – – – – – -men!

Lecture
FANKALAZANA (GLORIA)

Pastora: Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra!

Lecture
 Fiangonana (hiraina♫):

A-ry fi-a-da-na-na ho e-ty am-bo-nin’ny ta-ny ; A-min’ny o-lo-na A-nka-si-tra-ha-ny!
Lecture

• FIZARAM-PITAHIANA

Pastora: “Ho aminareo anie ny Tompo!”
Lecture

 Fiangonana (hiraina♫):

“A-ry ho amin’ny fa-na-hi-nao!”
Lecture

• VAVAKA ATAON’NY PASTORA ENY AMIN’NY ALITARA

Pastora: Aoka isika rehetra hivavaka

 Fiangonana : A- – – – – – – – -men!
Lecture

Famakiana ny Tenin’Andriamanitra (Parole du Seigneur)

 Fiangonana (mitsangana▲):

Testamenta Taloha:

Jer 9:23-24

“Fa izay te-hirehareha dia aoka hirehareha amin’ izao: Dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah, Izay manao famindrampo sy fitsarana marina ary fahamarinana etỳ ambonin’ ny tany; fa izany no sitrako, hoy Jehovah.
24 Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hamaliako ny voafora rehetra mbamin’ ny tsy voafora koa.”

Rom 1:1-17

“Paoly, mpanompon’ i Jesosy Kristy, voantso ho Apostoly, voatokana ho amin’ ny filazantsaran’ Andriamanitra,
2 izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin’ ny Soratra Masina,
3 ny amin’ ny Zanany, Izay nateraka avy tamin’ ny taranak’ i Davida araka ny nofo,
4 ary naseho tamin-kery ho Zanak’ Andriamanitra araka ny fanahin’ ny fahamasinana tamin’ ny fitsanganana tamin’ ny maty, – dia Jesosy Kristy Tompontsika,
5 Izay nandraisanay fahasoavana sy ny mah’ Apostoly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarany any amin’ ny jentilisa rehetra;
6 ary hianareo koa, izay isan’ ireny, dia voantso ho an’ i Jesosy Kristy, –
7 ho an’ izay rehetra any Roma, malalan’ Andriamanitra sady voantso ho masina: ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.
8 Voalohany, misaotra an’ Andriamanitro amin’ ny alalan’ i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran’ izao tontolo izao ny lazan’ ny finoanareo.
9 Fa Andriamanitra, Izay tompoin’ ny fanahiko amin’ ny filazantsaran’ ny Zanany, no vavolombeloko fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva, raha mivavaka aho,
10 dia mangataka fandrao mba hisy hahafahako amin’ izao ho tonga any aminareo, raha sitrapon’ Andriamanitra.
11 Fa maniry hahita anareo aho hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampaharezina hianareo,
12 izany dia ny mba hiarahako hamporisihina aminareo amin’ ny finoantsika, dia ny anareo sy ny ahy.
13 Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, fa matetika aho no efa nikasa hankatỳ aminareo (saingy azon-tsampona mandraka ankehitriny aho), hananako izay vokatra atỳ aminareo koa, toy ny any amin’ ny jentilisa sasany.
14 Ananan’ ny Grika sy ny firenena hafa rehetra, ny hendry sy ny tsy hendry, trosa aho;
15 koa raha izaho, dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho.
16 Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’ Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ ny Jiosy aloha, dia vao amin’ ny jentilisa koa.
17 Fa amin’ izany no anehoana fahamarinana avy amin’ Andriamanitra avy amin’ ny finoana sy ho amin’ ny finoana, araka ny voasoratra hoe: Ny marina amin’ ny finoana no ho velona.”

375 - Raha mangoraka ny fo

1. Raha mangoraka ny fo!
Ao ny Ray be indrafo;
He! Antsoiny hianao,
Moa tsy hody va izao?

Fiv : :,: O! modia, O! modia,
Fa miandry Kristy izao.:,:

2. Miverena ankehitrio,
Tsy ampitso, fa anio;
Aza mba manary dia,
Fa modia anio, modia
O! modia sns...

3. Izay rehetra maminao
Tsy hahafa-po anao:
Jeso no anjara soa
Hiadananao tokoa,
O! modia sns...

4. Manatòna, matokia,
Mandrosoa, mifalia;
Kristy no fiainanao
Sady voninahitrao
O! modia sns...

Lecture

FILAZANTSARA (L’Évangile de Jésus Christ selon):

 Fiangonana (mitsangana▲):

Mat 16:24-27

“Dia hoy Jesosy tamin’ ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy.
25 Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany.
26 Fa inona moa no soa ho azon’ ny olona, raha mahazo izao tontolo izao, kanefa very ny ainy? Ary inona no homen’ ny olona ho takalon’ ny ainy?
27 Fa ho avy ny Zanak’ olona amin’ ny voninahitry ny Rainy, mbamin’ ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony.”

 Fiangonana (hiraina♫):
I-sao-rana ani-e ny To- – mpo, no-ho ny fila-zan-tsa- -ra!
Lecture

Fanekem-pinoana (Proclamation de foi)

Pastora/Katekista: Aoka isika hiaraka hanaiky sy hanambara ny finoana iombonantsika amin’ny Fiangonana Kristiana rehetra manerana izao tontolo izao!


Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux. Il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit-Saint ; je crois la sainte Eglise universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.

Amen.


Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 

 Fiangonana (mipetraka▼):

TORITENY ho an’ny ankizy (Homélie pour les amis)

780 - He, dera, laza, hery

1. He, dera, laza, hery
Anao ry Jeso ô!
Ny zaza no hilaza
Ny voninahitrao.
Hianao Mpanjaka tia,
Hianao no Tomponay,
Izay tonga ho Mpamonjy
Sy ho Mpisolonay.

Fiv : He, dera, laza, hery,
Anao ry Jeso ô!
Ny zaza no hilaza
Ny voninahitrao.

2. Midera Anao, ry Jeso!
Anjely maro be,
Ka izahay an-tany
Ta-hankalaza Anao.
Toy izay nataon'ny zaza
Izay tao Jerosalema,
Nitondra ny rofia
Ho fanajana Anao.
He, dera, sns...

3. Raha mbola tsy nijaly
Hianao, ry Tompo ô!
Nidera Anao ny zaza,
Ka faly Hianao;
Koa mbola hoderaina
Hianao ankehitrio,
Ry Jeso Tompo tia!
Mandrakizay doria.
He, dera, sns...

Lecture

667 - Zavatra iray ihany

1. Zavatra iray ihany
No ho tadiavina,
Fa izay aty an-tany
Dia zava-poana,
Ny nofo dia zavamandalo ihany,
Satria ho lo ao anatin'ny tany;
Raha azoko kosa ny zavatra iray
Ny foko ho sambatra mandrakizay

2. Tadiavinao tokoa
Va ny zavatra izay?
Mba hevero fa ny soa
Momba ny mandrakizay;
Ka aza fatoran'ny eto intsony,
Katsaho tokoa ny any ambony,
Fa any no misy ny zavatra iray
Izay hifalianao mandrakizay.

3. Ry Fanahy ô, ampio
Ny finoako izao!
Ry Mpamonjy ô, tahio
Ny mpangataka aminao.
Tariho ny foko hitady tokoa
Ny any ambony izay mahasoa;
Jesosy ihany no zavatra iray,
Izay ho anjarako mandrakizay.

Lecture

TORITENY (Homélie pour les grands)

–>Mpitoriteny: vita ny anjaran’ny ankizy ataon’ny Mpampianatra Sekoly Alahady vao mitsangana ny mpitory Teny

 Fiangonana (mitsangana ▲rehefa vakiana ny Tenin’Andriamanitra):

Luc 12:13-21

“Ny namalian’ i Jesosy ny lehilahy anankiray izay nangataka Azy hananatra ny rahalahiny, ary ny nilazany ny tsy mahamety ny fieremana

13 Ary nisy anankiray teo amin’ ny vahoaka nanao tamin’ i Jesosy hoe: Mpampianatra ô, teneno ny rahalahiko mba hizara lova amiko.
14 Fa hoy Izy taminy: Ralehilahy, iza no nanendry Ahy ho mpitsara na mpizara ao aminareo?
15 Ary hoy Izy tamin’ ny olona: Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon’ ny fieremana hianareo; fa ny ain’ ny olona tsy miankina amin’ ny habetsahan’ ny zavatra ananany.
16 Dia nanao fanoharana taminy Izy ka nanao hoe: Ny tanin’ ny lehilahy manan-karena anankiray nahavokatra be.
17 Ary izy nihevitra tao am-pony hoe: Ahoana no hataoko, fa tsy manana fitoerana hamoriako ny vokatro aho?
18 Ary hoy izy: Izao no hataoko: handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe kokoa, ary ao no hamoriako ny variko rehetra sy ny fananako.
19 Dia hilaza amin’ ny fanahiko hoe aho: Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin’ ny taona maro hianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia.
20 Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’ iza izay zavatra noharinao?
21 Toy izany izay mihary harena ho an’ ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin’ Andriamanitra.”

–> Mpitoriteny: “Ry Ray Masina ô! Manamasina anay @ Fahamarinana, fa ny teninao no Fahamarinana. Amen!”
Le prédicateur: O Père Céleste John 17:17

==> Mipetraka ny fiangonana

–> Mpitoriteny: “Ry Fiangonana malala! “Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.” ”
Chers paroissiens! Eph 1:2

 Fiangonana (mipetraka▼):

NY TORITENY DIA FARANANA AMIN’NY HOE :
–> Mpitoriteny: “Voninahitra anie ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay! Amen!”

Hira Antokompihira  (Chorale )
Lecture

VAVAKA (Prions)

Ry Andriamanitra Mpamindra fo ô! Mangataka Aminao amin’ny anaran’i Jesosy Tompo izahay: Jereo amin’ny fahasoavanao ny Fiangonana Kristiana (indrindra ny FLM), ka arovy sy hamasino amin’ny fahamarinanao izy. Aoka ny teninao anie hotorina marina sy madio ary aoka hatao amin’ny fitandremana araka ny Teninao ny Sakramenta. Omeo mpanompo mahatoky izay marina sy tsara fitondrantena, ny fiangonanao. Mampandehana mpiasa hamory ny vokatrao, ary vohay ny varavaram-pinoana ho an’ny jentilisa rehetra sy ny Israely olonao. Tsarovy amin’ny famindramponao koa ny fahavalon’ny fiangonana, ka omeo azy ny fibebahana ho fiainana.

Mat. 6:9-14
Vavaka nampianarin’ny Tompo
Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

 Fiangonana : A- – – – – – – – -men!

Lecture

13 - Misaora ny Mpahary (1)

1. Misaora ny Mpahary,
Tsarovinao ny asany !
Misaora ny Mpahary,
Derao ny soa vitany !
Ny helokao rehetra
Dia voavelany,
Fa tsy mba misy fetra Ny fitiavany,
Ny Zanany nafoiny
Mba ho Mpamonjinao,
Ka hianao nantsoiny
Handray ny aim-baovao.
---------------------
Remercie le Créateur
Souviens toi de ses œuvres !
Remercie le Créateur
Loue ses bienfaits !
Tous tes péchés
Il a pardonné
Car son Amour n'a pas de fin,
Il a sacrifié son Fils
Pour être ton Sauveur,
Voilà pourquoi Il t'a appelé
Pour recevoir la vie nouvelle

Lecture

Filazandraharaha (Nouvelles et Missions)

FLM Montreal:

–> Fotoam-pivavahana isak’alahady @3ora, sekoly Alahady aorian’ny fotoana,
–> Asa sy fampaherezana isaky ny Asabotsy faha2 sy Alahady faha 2 sy faha 4
–> Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo isaky ny Alahady faha1 sy faha3
–> Fianaran-kira ny Tanora isaky ny Asabotsy @ 5ora sy sasany sy Alahady aorian’ny fotoana

Ny fidirana @ fotoana rehetra hafa, ankoatry ny fivavahana isan-kalahady, dia avy ao an-damosin’ny fiangonana.

FLM Trois Rivières:

> Fivavahana Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo,

Isaky ny Alahady faha-1 sy faha-3 volana @ 10ora maraina
–> Asa sy Fampaherezana isaky ny Alahady faha-4
Misy Fotoam-pivavahana isan’Alahady
Chapelle de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses
1285, rue St-François-Xavier
Trois-Rivières Québec G9A 1R9


FLM Québec:

—> Fivavahana Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo,

Isaky ny Alahady faha-2 sy faha 3 volana @ 1ora tolakandro
–> Asa sy Fampaherezana isaky ny Alahady faha-4
Misy Fotoam-pivavahana isan’Alahady
ao @ Église Saint Mikaela
1800 | Chemin Saint Louis
Québec, G1S 1H7

 

Rakitra (Offrandes)

Antokompihira
Lecture

Na Hira FFPM

441 - Raiso aho, Tompo ô

1. Raiso aho, Tompo ô!
Fa te ho mpanomponao;
Raiso koa ny androko,
Ka anarano fo izao.

2. Raiso re ny tanako
Mba hanao ny asanao;
Raiso koa ny tongotro
Ho fanirakirakao.

3. Raiso ny fahaizako
Ento mba hanaja Anao;
Raiso koa ny volako
Ho Anao tokoa izao.

4. Raiso re ny vavako
Hampiseho ny hafatrao;
Raiso koa ny feoko
Ho mpanandratra Anao.

5. Raiso ny fanahiko
Diovy ho tempolinao;
Raiso aho Tompo ô!
Ho Anao mihitsy 'zao.

6. Ho Anao manokana,
Ry Mpamonjy, Tompo soa!
Ho Anao dia Anao tokoa,
Ho Anao mandrakizay.

Lecture

 Fiangonana (mitsangana▲)
(Offertoire) Rehefa vita ny fandatsahan-drakitra dia mihira ny fiangonana manao hoe :

Ry Tompon’ny harena ô! Fanatitra an-tsitrapo, atolotray Anao izao; ka raiso ka tahionao. Amen!

Lecture

Sakramentan’ny fanasan’ny Tompo (La Sainte Cène)

254 - Avia, ry mangetaheta ô

1. Avia, ry mangetaheta ô!
Ka aza dia mba mamoy fo
Fa indro misy rano velona
Izay omena mba hamelona
Anao mahantra sy variana
Ry zanakondry very làlana

2. Ny mofon'aina no atolony
Anao manaiky mba ho olony
Ny tenany no ho fihinana
Mba hahazoana fiainana
Kanefa tsy mba hovidina anie
Fa tena fanomezan-dehibe

3. Jesosy Tompo no nanolotra
Ny rany masina ho avotra
Izany raiso mba ho tanjaka
Sy toky ho anao, ry reraka
Ry mpivahiny sasatra ao am-po
Avia re, ka manaràna fo!

Lecture

Pastora: Asandrato ny fonareo ho any amin’ny Tompo!

Lecture

 Fiangonana (mitsangana▲) (hiraina ♫):

A-san-dra-tray ny fo-nayhoa-ny a-min’nyTo-mpo!

Lecture

Pastora: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra

Lecture

Fiangonana (mitsangana) (hiraina ♫):

Me-ndrika ho-de-rai-na i- – – -zy!

Lecture

Pastora:
Eny mendrika ho deraina tokoa Ianao ry Tompo Masina ô! Sady Rainay Tsitoha Andriamanitra mandrakizay amin’ny alalan’I Jesosy Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena nisolo anay. Amin’ny alalany koa no ankalazan’ny anjely ny fiandriananao sy iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny Anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa izao miara-manandratra ny feonay aminy ka amin’ny fanajana lehibe no iderainay hoe:

Lecture

Fiangonana (mitsangana) (hiraina ♫):

Ma-si-na, ma-si-na, ma-si-na ; Za-na-ha-ry To-mpo-nay

Ny ta-nyre-hetra dia fe-nony la-za-ny

Ho-sa-na a-ny a-min.nya-vo! ;I-sao-ra-na a-ni-e lay a-vy

Ta-min’nya-na-ra-ny. Ho-sa-na-a-ny a-min’nya-vo!

Lecture

 

Fiangonana (mipetraka):

 

Pastora: Ry Kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’I Jesosy Izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy mivavaka! (mivavaka ny Pastora)

Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra nitondra ny fahotan’izao tontolo izao ô! Iantrao izahay!

Ry Zanak’ondrin’Andriamanitra nitondra ny fahotan’izao tontolo izao ô! Omeo anay ny fiadananao!

 

Fiangonana : A- – – – – – – – -men!

Lecture

• HATAKA NAMPIANARIN’NY TOMPO

Rainay Izay any an-danitra, Hohamasinina anie ny anaranao.

Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao

Ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay.

Ary mamelà ny helokay, Tahaka ny namelanay izay meloka taminay.

Ary aza mitondra anay amin’ny fakam-panahy, Fa manafaha anay amin’ny ratsy.

Fa Anao ny fanjakana sy ny hery , Ary ny voninahitra mandrakizay. Amena. Mt 6:9-13

Lecture

 Fiangonana : A- – – – – – – – -men!
Lecture
Pastora: (Teny nanendrena ny Fanasan’ny Tompo)

Lecture

107 - Maniry mafy aho

1. Maniry mafy aho, ry Jeso Tompo ô,
Hialoka eo ambany hazo fijalianao.
Tsy misy toeran-kafa re 'zay tena mamiko;
Ny hazo fijalianao no fiarovako.

2. Ny Hazo-fijalianao no itazanako
Ny tenanao izay nijaly mba ho avotro;
Ka dia kotsan-dranomasom-pitiavana
Ny tavako, ry Tompo ô! Fa afa-keloka.

3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao
No itoerako ho hazavain'ny tavanao,
Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo,
Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko.

98 - Indro ny Tompo Jesosy, jereo

1. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
Tena nihafy tokoa!
He! Fa nivesatra eso, jereo,
Mba hamonjena anao;

Fiv : Indro Jeso, jereo Jeso:,:
Izy izao dia mihevitra anao.
Indro Jeso, jereo.

2. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
Efa voahombo tokoa!
He! Fa nijaly tsy meloka teo,
Mba hamonjena anao;
Indro Jeso, sns...

3. Indro ny lefo-mandoza, jereo,
Nenti-namely ny Tompo!
He! Fa ny rany nirotsaka teo,
Mba hamonjena anao;
Indro Jeso, sns...

256 - Mivoaka ao Golgota

1. Mivoaka ao Golgota
Ilay renirano soa
Iantsoana ny mpanota
Ho any avokoa;
Ny ratran'ny Mpamonjy
No loharanon'io,
Ka ony mahavonjy
Sy tena mahadio.

2. Mamelona ny tany
Ity ony soa ity,
Izay rehetra ombany
Miadana ery.
Vahoaka an-tapitrisa
Izay misotro ao
Mahita Paradisa
Sy fiainana vaovao.

3. Ny fo izay maratra
Ka entina mankeo,
Ny ory sy mahantra
Izay manatona eo
Mahita fanafody,
Ka sitrana avokoa,
Ny ota sy ny rofy
Dia afaka tokoa.

4. Fanahy be ahina,
Avia misotro ao,
Fa  io no mampangina
Ny alahelonao;
Fanahy ô, hatòny
Ity ony soa ity
Fa io no mahatòny
Ny faniriana aty.

5. Hianao, ry Tompon'aina!
Isaoranay tokoa,
Nanaiky horatraina
Handefa ony soa.
Ny ranao tao Golgota
No iankinanay
Fa mahadio ny ota,
Mamelona aina anay.

255 - Ny ran'ny Zanakondry latsaka

1. Ny ran'ny Zanakondry latsaka
Namelona ahy tany Golgota,
Ka io no tena vato fantsika
Maharitra ny tafio-drivotra.
---------------------
Le sang de l’Agneau qui a coulé
À Golgotha m’a donné la vie
C’est la véritable ancre
Qui résiste à la tempête

2. Raha vaoratra noho ny otako,
Ka lany foana ny heriko
Ny rany masina nalatsaka
No nahitako fahasitranana.
---------------------
J’ai été blessé à cause de mes péchés
Et j’ai épuisé toutes mes forces
Mais Il a versé son sang sacré
par lequel j’ai trouvé la guérison.

3. Izao hira vao izao no mamiko,
Ka tonga tsy misaraka amiko:
Ny ran'ny Zanakondry no mahay
Manavotra ahy mba ho an'ny Ray.
---------------------
J’aime ce chant nouveau
Je ne peux m’en défaire
C’est le sang de l’Agneau qui peut
Me racheter et me faire revenir au Père

4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
Velomiko indray ny hirako
Ny amin'i Jesosy sy ny ra
Ka afaka ery ny tahotra.
---------------------
Et quand mon cœur est épuisé et découragé
J’entonne de nouveau mon chant
Sur Jésus et son sang
Oui, cela ôte ma peur.

.

266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

1. Ry Jeso Tompo, Hianao
Isaorako tokoa izao,
Ny ranao sy ny tenanao
No nihinanako izao.

2. Ry foko faly, ambarao
Ny soa azonao izao;
Jesosy monina ao am-po,
Endrey ny hafaliako!

Lecture
Vavaka noho ny Sakramentan’ny fanasan’ny Tompo

Pastora:
Andriamanitra Tsitoha ô izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Misaotra Anao izahay noho ny namahananao anay tamin’ireny zava-tsoa nomenao ireny. Ary mangataka aminao izahay noho ny famindramponao mba hohasoavinao ireny zava-tsoa nomenao ireny hampahery ny finoanay Anao sy hampifankatia anay indrindra amin’ny alalan’I Jesosy Kristy Tomponay.

 Fiangonana : A- – – – – – – – -men!

Tso-drano (Bénédiction)

Pastora: “Ho aminareo anie ny Tompo!”
Lecture

 Fiangonana (hiraina♫):

“A-ry ho amin’ny fa-na-hi-nao!”
Lecture

Hitahy anareo anie ny Tompo ka hiaro anareo!
Hampamirapiratra ny tavany aminareo anie ny Tompo, ka hiantra anareo!
Hanandratra ny tavany aminareo anie ny Tompo, ka hanome anareo fiadanana!

Numbers 6:24-26

Lecture

 Fiangonana (hiraina♫):

A-men! A-men! A- – – – – – -men!
Ha-lelo-ia! Ha-le-lo-ia!
Ha-lelo-ia! Ha-le-lo-ia!
Ha-lelo-ia! Ha-le-lo-ia!
Ha-lelo-ia! Halelo-ia! Haleloia! Haleloia A-men! A- -men! A- – – – – -men!

Lecture
 Fiangonana (mipetraka▼)

341 - Tompo ô! ampitandremo

1. Tompo ô! ampitandremo
Izay lazainao izahay;
Hazavao ka mba omeo
Hery ny fanahinay;
Ka ny fo ampionony
Tsy hitebiteby intsony;
:,:Mba diovy ,hamasino
Izahay , ry Tompo ô ! :,:

2. Ka rehefa hodimandry
Izahay,ry Tomponay,
Tsy ho taitra,fa hiandry
Ny handraisanao anay
Ry Jesosy Tompon'aina,
Hianao no antenaina,
:,:Hianao no hanazava
Ny hodianay ary:,:

Lecture

VAVAKA FAMARANANA (Prions)

Tompo ô, misaotra Anao amin’ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitrakao hataonay. Andriamanitra ô, ampio izahay ankehitriny amin’ny alalan’i Jesosy Kristy noho ny Fanahinao Masina, mba hitehirizanay ny Teninao amin’ny fo madio, hitomboanay amin’ny finoana, mba hihatsara isan’andro isan’andro izahay amin’ny fitondrantena masina, ary ny Teninao anie no hitokianay na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana. Amena.

Postlude: Feon-javamaneno na Antokompihira

Lecture

—————————————————————————————–

Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) Montreal Canada
Eglise Luthérienne St John
3594, rue Jeanne-Mance (coin Prince Arthur)
Près du Métro Place des arts (sortie Jeanne Mance)
Montréal, Québec
H2X 2K3 Canada

Mpitondra Fitandremana: Pastora Joseph Randrianarivelo
mail: flm.montreal@yahoo.ca
tel: +1 514 236-8525
facebook: FLM Montreal
Web: http://flmmontreal.com
(Radio Teny Fiainana, azo henoina ao @ siteweb FLM Montréal)
*******************************************

FLM Trois Rivières:

Chapelle de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Allégresses
1285, rue St-François-Xavier
Trois-Rivières Québec G9A 1R9


FLM Québec:

Église Saint Mikaela
1800 | Chemin Saint Louis
Québec, G1S 1H7