205 – Ny Teninao rehetra

1. Ny teninao rehetra
Ry Tompo tia anay;
No tsy mba manam-petra
Fa to mandrakizay;
Ho levona avokoa,
Izao rehetra izao,
Haharitra tokoa
Zao teninao izao.

2. Ny tenin’ny Baiboly
No sabatra entinay
Handresy ny devoly,
‘Lay fahavalonay;
Raha misy mampahory,
Ka osa izahay
Ny teninao mahery
Manjary tanjakay

3. Fa teny mamy koa
Ho an’ny mpankato
Ka loharano soa
Miboika ao am-po
Ho fanomezan-toky
Ny azon’ny manjo.
Sy hani-mahavoky
Mamelona ny fo

4. Fa teny mampisava
Ny aizim-be aty.
Fanilo manazava
Ny dia ho ary
Manolo-pahendrena,
Mananatra ny fo,
Milaza famonjena
Sy lova tsy ho lo.