Recherche multiple

Formulaire

Numéros des cantiques souhaités (séparés par une virgule):

Resultat

10 - Ry Tomponay Tsitoha ô!

1. Ry Tomponay Tsitoha ô!
Mpanao izao tontolo izao,
Ankalazainay Hianao
Fa lehibe ny herinao,

2. Ny hiran'ny anjelinao
Manerana ny lanitra,
Manehoeho fatratra
Ny hobin'ny voaavotra;

3. Fa masina, fa masina,
Fa masina i Jehovah!
Ka heniky ny lazanao
Ny tany sy ny lanitrao.

4. Ireo mpitory irakao
Mihoby eo anilanao,
Nahefa fanompoana,
Mihira ny fisaorana

5. Izao olonao rehetra izao
Dia mino sy manaiky Anao
Ho Ray Tsy miova sady to,
Mahery ny mpamindra fo.

6. Ny Zanakao nirahinao
Sy ny Fanahy Masinao
Isaoranay Anao, ry Ray,
Fa foto-pamonjena anay!

7. Ry Kristy ô, Mpanjakanay
Mitovy hery amin-dRay,
Ny fitiavanao anay
No nisoloanao anay.

8. Ny lozam-pahafatesana
Novanao ho fiainana,
Izany no hiainanay
Na eto na rahatrizay.

9. Ao an-kavanan-dRainao ao
No itoeranao izao,
Fa mbola hidina indray
Hitsena sy handray anay.

10. Ka faly naiditra
Ho mponina ao an-danitra
Izahay izay navotanao,
Hiombon-dova aminao.

11. Tario làlana izahay,
Vimbinonao ny dianay,
Ka isan-andro vaky izao
Hambaranay ny lazanao.

12. Vonjeonao, ry Tompo ô!
Vonoy ny ratsy ao am-po,
Ka hasoavy izahay
Ambara-pahafatinay.

13. Fa lehibe ny antranao,
Mahery koa Hianao,
Ka dia matoky izahay
Ry Tompo Zanaharinay.

813 - Tia zaza

1. Tia zaza,
Tia zaza,
Ny Jesosinay!
Lanitra nafoiny,
Zaza notrotroiny
Tia zaza,
Tia zaza
Ny Jesosinay.

2.Trano tsara,
Tany tsara
Namboariny,
Trano be anjely,
Ho anay izay kely,
Trano tsara,
Tany tsara
Namboariny.

3. Voankazo,
Voninkazo,
Tsara fofona,
Tsy halazo intsony
Ao Edena ambony
Voankazo,
Voninkazo,
Tsara fofona.

4. Zazakely
Sy anjely,
Samy sambatra;
Hira no hirainy
Ao an-tranon-dRainy.
Zazakely,
Sy anjely,
Samy sambatra.

5. Seza tsara,
Lamba tsara,
Ho antsika ao;
Hiakanjo lava
Fotsy lalandava.
Seza tsara,
Lamba tsara,
Ho antsika ao.

6. Ento mora,
Ento mody,
Jeso, izahay,
Ho an-tranon-dRainao,
Fa ao no tranonay
Ento mora,
Ento mody,
Jeso, izahay.

Essayez

Qu’est ce que la recherche multiple ?

La recherche multiple permet de recherche plusieurs cantiques en un seul clic ! Pour ce faire, veuillez taper les numéros des cantiques que vous souhaitez séparés par une virgule.

Pour les cantiques

  • 1 à 827, tapez juste le numéro
  • Antema, tapez AN suivi du numéro (AN12, AN1)
  • Tsanta, tapez TS suivi du numéro (TS1, TS10)
  • Fihirana Fanampiny, tapez FF suivi du numéro (FF6, FF36)

Pour n’afficher que certains strophes, utilisez le signe “:” (deux points). Voici quelques exemples :

  • 427:1-2-3 n’affiche que les 3 premières strophes du cantique 427
  • FF6:1 n’affiche que la première strophe du cantique FF 6

Recherche par clic

Vous préférez la souris ? Utilisez la recherche par clic