Recherche multiple

Formulaire

Numéros des cantiques souhaités (séparés par une virgule):

Resultat

427 - Ho vavolombelonao (1-2-3)

1. Ho vavolombelonao
N'aiza n'aiza no aleha
Izay no faniriana vao
Sy hataoko rehareha.
Ka raha asa no atao
Inty tokoa fa vonona
(ho vonona aho)
Tsy hiala na handao,
Tompo ô, iraho aho!

2. Ho vaolombelonao
Eran-tany raha ilaina
Toy ny loharano vao
Izay mamelombelona aina.
Hanasoa ny tany hay
Efa mihamaina taho
(mihamaina)
Tompo ô, inty indray
Alefaso, vonona aho.

3. Ho vavolombelonao
Ao anaty fitsapana,
Ka hijoro ho Anao,
Na fefena, na raràna,
Tsy hiahotra ny dia :
Fa Hianao naniraka ahy
(naniraka ahy)
Tsy hiahotra aho satria
Amiko Hianao Mpitahy.

FF 2 - He, manolo-tena

1. He manolo-tena ho Anao
Fa mandre ny feo sy antsonao
'Zato tenako izay mania
Ka raiso Tompo, raiso ry Jesoa Tia

Fiv : Hanoa ny sitrakao
Hanao izay tianao
Ka ho mpanompo vonona
Sy sahy koa
Hitory hatrany ilay Fitiavanao
Ambaram-pialam-pofon'aiko Jesoa.

2. Eny Tompo tsy mba mendrika aho
Feno loto ny ao am- poko ao
Nefa re ilay fitiavanao
No inoako handray ahy
Ho Mpanomponao
Hanoa ny sitrakao sns...

3. Eo anilanao no fifaliako
Ho Anao mandrakizay no tiako
Ny ho vavolombelonao Jesoa
No mamiko sy tena iriko tokoa
Hanoa ny sitrakao sns...

4. Fantatro fa sarotra ny diako
Marobe ny zavatra ho sedraiko
Nefa raha Ianao no momba ahy
Dia tsy hanan- tahotra ny fo sy fanahy
Hanoa ny sitrakao sns...

AN 5 - Indro ny aron'ny mandanao

Indro ny aron'ny mandanao,
Ry Jerosalema! Miadàna ka mandria fahizay.
Mandry tokoa ny tany izao.
Fa jehovah manampy anao, ka aza kivy fo..
Aza mangina, fa ny faneva no atsangano.
Haleloia! Amena.

20 - Tsaroanay tokoa izao (1)

1. Tsaroanay tokoa izao
Ny soa be noraisinay,
Tsy tapaka avy taminao
Ry Andriananaharinay.

Essayez

Qu’est ce que la recherche multiple ?

La recherche multiple permet de recherche plusieurs cantiques en un seul clic ! Pour ce faire, veuillez taper les numéros des cantiques que vous souhaitez séparés par une virgule.

Pour les cantiques

  • 1 à 827, tapez juste le numéro
  • Antema, tapez AN suivi du numéro (AN12, AN1)
  • Tsanta, tapez TS suivi du numéro (TS1, TS10)
  • Fihirana Fanampiny, tapez FF suivi du numéro (FF6, FF36)

Pour n’afficher que certains strophes, utilisez le signe “:” (deux points). Voici quelques exemples :

  • 427:1-2-3 n’affiche que les 3 premières strophes du cantique 427
  • FF6:1 n’affiche que la première strophe du cantique FF 6

Recherche par clic

Vous préférez la souris ? Utilisez la recherche par clic