Fanekem-pinoana fahaefatra

Manambara ny finoantsika an’ i Jesoa Kristy isika, dia araka ny tenin’ i Jaona Mpanao Batisa hoe : “ Indro ny Zanak’ ondrin’ Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’ izao tontolo izao” (Jao 1.29)
sy araka ny teny natoan’ i Andrea hoe : “Efa nahita ny Mesia izahay” (Jao 1.41) sy araka ny teny nataon’ny Samaritana hoe : “Ny tenanay no nadre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao” (Jao 4.42).
sy araka ny teny nataon’ i Petera hoe : “Ianao no Kristy Zanak’ Andriamanitra velona” (Mat 16.16). “Ianao no manana ny tenin’ny fiainana mandrakizay” (Jao 6.68) ary araka ny teny nataon’ i Tomasy hoe: “Tompoko sy Andriamanitro” (Jao 20.28).
Amena.