Vavaka fanetren-tena

Tompo ô, tsy mendrika hatao hoe zanakao aho !
Tompo ô, tsy mendrika ny hidiranao ao ambanin’ny tafontranoko aho !
Tompo ô, tsy mendrika ny hitsimpona izay sombintsombiny latsaka avy amin’nylatabatrao akory aho.
Kanefa hoy Ianao hoe : “Izay manatona Ahy dia tsy mba ho laviko mihintsy”.
Amena.