Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

January 29th, 2015
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana –
Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 1 Febroary 2015

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  16 - Avia, ry vazantany ô!

  1. Avia, ry vazantany ô!
  Sy mponina ao an-danitra
  Miraisa feo ka mihirà
  Ny fanavotan-dehibe,
  :,:Zay amonjena marobe
  Dia vita re ka miderà.:,:

  2. Avia, ry fiangonana ô!
  Mba asandrato re ny feo
  Hidera ny Mpanavotra;
  Na aty an'efitra aza izao,
  :,: Hirao am-pandehanana
  Ny hira soan'i Ziona :,:

  3. Avia, ry voavonjy ô!
  Ka mifalia avokoa,
  Fa afa-doza hianareo;
  Miraisa feo ka mihirà
  :,: Derao, derao fa mendrika
  Ilay nanavotra anareo :,:

  4. Avia, ry olom-bery ô!
  Izay mandre ny teny soa
  Hoe: "Manatòna Ahy 'zao";
  Anio ny Tompo mba fidio
  :,: Ny fitiavany valio;
  Ny fiderany koa hirao :,:
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  4 - Mamy ny fitianao

  1. Mamy ny fitianao,
  Ry Jehovah Tomponay!
  Foinao ny Zanakao,
  Ho Mpanavotra anay.
  Tsy mba misy tokinay
  Afatsy ny Zanakao.
  Ka misaotra Anao izahay
  Noho ny fitianao.

  2. Mamy ny fitianao,
  Mahafaly fo tokoa;
  Izahay avelanao
  Mba hibebaka avokoa.
  Lasa lavitra izahay,
  Nefa notadiavinao;
  Efa ratsy izahay,
  Nefa tsy nafoinao.

  3. Mamy ny fitianao,
  Izay andraisanao anay
  Honina ao an-dapanao
  Raha ho faty izahay
  Noho ny ratsy izay natao,
  Loza no anjaranay,
  Nefa namboaranao
  Paradisa izahay.

  4. Mamy re, ry Tomponay!
  Izao fitianao izao,
  Ka indreto izahay
  Avy mba hisaotra Anao.
  Raiso re izao saotra izao,
  Fa fanati-tsitrapo;
  Tsy mba mendrika ho Anao,
  Nefa vokatry ny fo.

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  469 - Jeso ô, Mpitia anay

  1. Jeso ô, Mpitia anay !
  Maminay ny teninao,
  Osa ny fanahinay,
  Fa mahery Hianao :

  Fiv : Mamy, ry Jeso ! (in-3)
  Ny fitiavanao.

  2. Jeso ô, Mpitia anay !
  Mahadio Hianao ;
  Ka ny halotoanay,
  Aoka ho voasasanao :
  Mamy ry Jeso !, sns...

  3. Jeso ô, Mpitia anay !
  Tompon'aina Hianao ;
  Maro ny aretinay,
  Nefa samy afakao :
  Mamy ry Jeso !, sns...

  4. Jeso ô, Mpitia anay !
  Aoka hotarihinao ;
  Aza mba mandao anay,
  Mandra-pahafatinay :
  Mamy ry Jeso !, sns...
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA TALOHA: Dt 18:15-22
  Dt 18:15-22
  15 L`Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d`entre tes frères, un prophète comme moi: vous l`écouterez! 16 Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l`assemblée, quand tu disais: Que je n`entende plus la voix de l`Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. 17 L`Éternel me dit: Ce qu`il ont dit est bien. 18 Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 19 Et si quelqu`un n`écoute pas mes paroles qu`il dira en mon nom, c`est moi qui lui en demanderai compte. 20 Mais le prophète qui aura l`audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d`autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. 21 Peut-être diras-tu dans ton coeur: Comment connaîtrons-nous la parole que l`Éternel n`aura point dite? 22 Quand ce que dira le prophète n`aura pas lieu et n`arrivera pas, ce sera une parole que l`Éternel n`aura point dite. C`est par audace que le prophète l`aura dite: n`aie pas peur de lui.  

 • EPISTILY: 1 Kor 7:32-35
  1 Kor 7:32-35
  32 Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n`est pas marié s`inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur; 33 et celui qui est marié s`inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. 34 Il y a de même une différence entre la femme et la vierge: celle qui n`est pas mariée s`inquiète des choses du Seigneur, afin d`être sainte de corps et d`esprit; et celle qui est mariée s`inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. 35 Je dis cela dans votre intérêt; ce n`est pas pour vous prendre au piège, c`est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction.  

 • FILAZANTSARA: (Mitsangana) Mc 1:21-28
  Mc 1:21-28
  21 Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du sabbat, Jésus entra d`abord dans la synagogue, et il enseigna. 22 Ils étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. 23 Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s`écria: 24 Qu`y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. 25 Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme. 26 Et l`esprit impur sortit de cet homme, en l`agitant avec violence, et en poussant un grand cri. 27 Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu`il se demandaient les uns aux autres: Qu`est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent! 28 Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée.  

 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  205 - Ny Teninao rehetra

  1. Ny teninao rehetra
  Ry Tompo tia anay;
  No tsy mba manam-petra
  Fa to mandrakizay;
  Ho levona avokoa,
  Izao rehetra izao,
  Haharitra tokoa
  Zao teninao izao.

  2. Ny tenin'ny Baiboly
  No sabatra entinay
  Handresy ny devoly,
  'Lay fahavalonay;
  Raha misy mampahory,
  Ka osa izahay
  Ny teninao mahery
  Manjary tanjakay

  3. Fa teny mamy koa
  Ho an'ny mpankato
  Ka loharano soa
  Miboika ao am-po
  Ho fanomezan-toky
  Ny azon'ny manjo.
  Sy hani-mahavoky
  Mamelona ny fo

  4. Fa teny mampisava
  Ny aizim-be aty.
  Fanilo manazava
  Ny dia ho ary
  Manolo-pahendrena,
  Mananatra ny fo,
  Milaza famonjena
  Sy lova tsy ho lo.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira
 • Filazan-draharaha
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

RAKITRA

 • Hira: 460 ; 619 ; 639 ; 470

460 - Ario ny tahotrao

1. Ario ny tahotrao,
Ry olona osa fo!
Izay lazain'ny Tomponao
Tsy hisy tsy ho to;
Ny fisentoanao
Dia reny avokoa;
Ny feon'ny fitarainanao
Valiany tokoa.

2. Mpanjaka lehibe
No itokianao;
Ny tanany mahery re
No hamonjena anao;
Tsy misy mahalà
'Zay tiany hatao:
Handositra amin-tahotra
Ny fahavalonao.

3. Ny fitondrany soa
No iankinonao;
Koa aoka hofidiny koa
Izay halehanao;
Na dia tsy takatrao
Ny sainy lalina.
Izay tendreny ho anao
Ekeo ho marina.

4. Ry Tompo tsara ô!
Mba mijere anay,
Na reraka aza re ny fo
Tohanonao 'zahay:
Ovay ny hevitray,
Ny fonay hazavao,
Izay atoronao anay
Hizoranay izao.

619 - Ry Raiko ô! Tariho ny zanakao,

1. Ry Raiko ô! Tariho ny zanakao,
Tariho re!
Fa maizina ny lalako izao,
Tariho re!
Tsilovy ka omeo finoana,
Tantano ao am-pandehanana.

2. Izay ela izay ny lalan-tsitrapo
No tiako;
Izay ela izay izac, tontolo izao
No mamiko;
Kanefa izao, tariho ny zanakao,
Ry Raiko ô! Handia ny làlanao.

3. Tsy mba ahoako ny loza aty
An-dalana;
Tsy te-hitsinjo koa ny ary
An-koatra;
Fa isan'andro alaharonao,
Ry Raiko ô! Ny dian'ny zanakao.

4. Na mbola lavitra aza re izay
Alehako,
Tarihonao ambara-pahafaka
Ny alina,
Dia vao hitsahatra ny zanakao,
Ry Raiko ô! Ary an-danitrao.

639 - Ry miaramila! Mandrosoa izao

1. Ry miaramila! Mandrosoa izao,
Kristy Kapiteny mialoha anao;
Ao aloha tafika, loza, ratra be,
Fitsaharana tsy misy, misikina re.

Fiv : Ry miaramila! Mandrosoa izao
Kristy Kapiteny mialoha anao.

2. Any lehy ratsy no manotrika,
Any ny tsipika no milatsaka;
Tano ny finoana ho ampinganao
Entonao ho fandresena Izao
rehetra izao:
Ry miaramila! sns...

3. Aza miamboho na miherika,
Ao an-tratranao ny fiarovana;
Aza mba matahotra, fa sahia
fandrao
Raha tsy mandresy, dia ho resy hianao;
Ry miaramila! sns...

4. Dia mandrosoa hianao izao
Ka miraisa dia aminay ho ao
Milofosa fatratra, aza ketraka,
"Miadia ny ady tsaran'ny
Finoana"
Ry miaramila! sns...

5. Kristy Kapiteny tapitra ohatra,
Izy no mpiaro ny mpanafika;
Miankina aminy mafy hianao,
Ka aza mba ny tenanao no
itokianao:
Ry miaramila! sns...

470 - Ny foko, ry Mpamonjy

1. Ny foko, ry Mpamonjy,
Mangetaheta Anao,
Maniry lalandava
Hikambana aminao.

Fiv : Tsy afaka ao am-poko
Ny faniriana Anao ;
Oneno, re, ny foko
Ho lapanao!

2. Ny androm-pahoriana,
Raha lapanao ny fo,
Manjary fitahiana,
Izay manadio ny fo
Tsy afaka ao am-poko, sns...

3. Ny ora fifaliana,
Raha ao anilanao,
Mamelom-paniriana
Hanao ny sitrakao :
Tsy afaka ao am-poko,sns...

4. Ho lao ny fahotako
Raha akaikezinao,
Tsy misy hadalako
Izay tsy afakao :
Tsy afaka ao am-poko, sns...

5. Finaritra ny saiko
Raha ipetrahanao,
Fa reraka ny aiko
Raha halavirinao :
Tsy afaka ao am-poko, sns...

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  259 - Ny latabatrao ry Jeso!

  1. Ny latabatrao, ry Jeso!
  Dia atrehinay izao;
  Ny fanahinay vokiso
  Amin'ny fitianao.

  2. Tsy nitady zo sy laza
  Hianao, ry Tomponay!
  Foinao ny aina aza
  Nanavotanao anay.

  3. Jeso ô! ny ranao soa
  No nataonao avotray,
  Mba hanafaka avokoa
  Izay tsy mahadio anay.

  4. Manomeza mofon'aina,
  Tompo ô! ho tanjakay;
  Mihainoa ny mitaraina
  Mamalia ny hatakay

  5. Ny fanahinay ry Tompo!
  Raiso, fa atolotray;
  Faly izahay hanompo
  Sy hanao ny sitrakao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
 • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
 • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
 • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
 • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
 • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
 • Hira: (Sanctus)

  AN 1 - Masina, Masina

  Masina, Masina
  Jehovah Tompo!
  Feno ny voninahitrao
  Izao rehetra izao,
  ry Tompo ô! Amena.
Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
 • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
  Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!

TENY FANORENANA SY FANAMASINANA

 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
  « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
  Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
  « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
  Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
 • Hira: (Agnus Dei)

  117 - O, ry Zanak'ondry!

  1. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

  3. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  Ampiadanonao izahay, re!
 • Mpitarika: Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray, hoe
 • Fiangonana: (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

FANASANA

 • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
 • Hira Fandraisana:

  261 - Ankehitrio no isehoanao

  1. Ankehitrio no isehoanao
  Ry Jeso Tompo, izay malalanay!
  Ankehitrio no anandramanay
  Ny hafaliam-ben'ny lanitrao

  2. Ampiomany ao am-po izahay
  Hampahadio ny eritreritray
  Hahatakaranay ny avotrao
  Izay nambaranao tao Kalvary

  3. Eto no anoloranao anay
  Ny mofon'aina,  rano velona
  Eto no ialanay sasatra
  Amin'ny adinay sy rafinay

  4. Ry Jeso ô! Miandry izahay
  Ny fiavian'ny voninahitrao
  Ho toy ny andro vao miposaka
  Ho toy ny rano mahavelona

  5. "Raiso ny Tenako" no teninao
  "Ary ny Rako ho fiainana"
  Am-pitiavana no andraisanay
  Na dia tsy mendrika aza izahay

  6. Mombà anay, ry Tompo tia ô!
  Aza miala amin'ny fonay
  Aoka ny tavanao hazava re
  Amin'ny lalana alehanay

  167 - Midera ny Anaranao

  1. Midera ny Anaranao
  'Zahay, ry Tompo ô!
  Ka hira no ventesinay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.

  2. He! Voahombo Hianao
  Nisolo heloka,
  Ka mendrika hanaovanay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.

  3. Endrey! Ny fitiavanao
  Endrey! Ny herinao,
  Tra-pamonjena izahay,
  Ka haja, saotra, hery
  Mba raiso ho Anao.

  4. Raha tonga ao an-danitra
  'Zahay mpanomponao,
  Hitohy re ny hiranay
  Hoe: haja, saotra, hery.
  Mba raiso ho Anao

  164 - Jesosy irery ihany

  1. Jesosy irery ihany;
  Filazantsara soa
  Nentin’ireo mpanompo,
  Torina aminao.
  Maizina avokoa
  Izao rehetr’izao
  Nefa he ny mazava
  Naposaka aminao.

  2. Jesosy irery ihany
  No ivavahana.
  Ny Anarany irery
  no fanavotana.
  Ny olona rehetra
  no handohalika
  Ety an-tany ka ha-
  trany an-danitra.

  3. Jesosy tsy miova
  omaly sy anio.
  Ary mandrakizay fa
  tsy mba mamitaka;
  Mifona ho antsika
  Eo an-kavanan-dRay.
  JESOSY IRERY IHANY
  Re no isaorana!

  133 - Efa namangy ny olony

  1. Efa namangy ny olony
  Jeso Izay Tompon'ny aina.
  Lasa ny alina maizina,
  :,: Tonga indray ny maraina.:,:

  2. Maty ny Tompo, nalevina,
  Nidina nita ny ony,
  Nefa nitsangana velona,
  :,: Koa tsy maty intsony :,:

  3. Ory ny fon'ny sakaizany,
  Aiza Ilay nantenaina?
  Hitany nefa tsy fantany,
  :,: Jeso, Izay Tompon'ny aina :,:

  4. Teniny tsy mba mivadika
  Amin'ny olony ory,
  Tonga ny Tompo nitsidika
  :, Ireo mpianany vory :,:

  5. Tonga ny taom-pamangiana,
  Tondraka ny famonjena,
  Velona ny fihobiana,
  :,: Aina vaovao no nomena :,:

  6. Teraka ny fifaliana,
  Tonga ny Filazantsara,
  Andron'ny fitomaniana
  :,: Mody ho Pasaka tsara :,:

  444 - Ry Raiko feno antra

  1. Ry Raiko feno antra!
  Inty ny zanakao,
  Ny foko dia mahantra
  Raha lavitra aminao;
  Fa tany karankaina
  Izao tontolo izao
  Ka reraka ny aina
  Mihataka aminao.

  Fiv : Ry Raiko feno antra!
  Inty ny zanakao,
  Ny foko dia mahantra
  Raha lavitra aminao.

  2. Nivezivezy aho
  Nikaro-java-tsoa,
  Izay rehetra hita
  Nandramana avokoa;
  Nandany taona maro
  Nanaran-tsitrapo,
  Kanefa tsy nahazo
  Izay mahafa-po.
  Ry Raiko feno antra!, sns...

  3. Mamitaka mihitsy
  Izao tontolo izao,
  Ny mamy dia mangidy,
  Izay tena soa tsy ao;
  Koa aza mba adalainy
  Intsony re, ny fo!
  Andeha mba ho hendry
  Hatramin'ny anio.
  Ry Raiko feno antra!, sns...

  4. Ry Jeso, Mofon'aina
  Sy ranon'aina koa!
  Hianao no mahatony
  Izay filan'ny fo;
  Hianao no mahavoky
  Hianao no manome
  Izay irin'ny foko,
  Dia hasambaram-be
  Ry Raiko feno antra!, sns...

TENY FAMPAHEREZANA (Mitsangana)

 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
 • Fiangonana: Amena
 • Hira:

  266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

  1. Ry Jeso Tompo, Hianao
  Isaorako tokoa izao,
  Ny ranao sy ny tenanao
  No nihinanako izao.

  2. Ry foko faly, ambarao
  Ny soa azonao izao;
  Jesosy monina ao am-po,
  Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  FF 6 - Ny teninao (1)

  1. Ny teninao Jehovah Ray mahery
  Izay nomenao anay
  Dia teny tsara sady mampahery
  Ka mampifaly ny fonay

  Fiv : Ny teninao
  Mofon'aina sakafo tokoa
  Ny teninao
  Ranon'aina satria foto-tsoa
  Ny teninao no teny tsy mba maty
  Maharitra mandrakizay
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
  • Hira:

   FF 6 - Ny teninao (2)

   2. Soraty re ho velona ao anaty
   Hitondra aina vaovao
   Hitana ny finoana tsy ho faty
   Ka hankatò ny didinao

   Fiv : Ny teninao
   Mofon'aina sakafo tokoa
   Ny teninao
   Ranon'aina satria foto-tsoa
   Ny teninao no teny tsy mba maty
   Maharitra mandrakizay
  • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
  • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
  • Feon’orga firavana

  Prochains culte et réunions:
  - Vendredi 06 FEV : 19h Foi et Prière – 20h Culte saint cène
  - Dimanche 08 FEV : 9H30 ECOLE DE DIMANCHE / 10H30 Culte suivi du Asa sy Fampaherezana

  ________________________________________
  Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
  Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

  Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
  Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
  Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
  Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana