Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

November 11th, 2018
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana

Alahady 11 Novambra 2018
Fidirana : 10 ora sy sasany

 • Feon’orga fidirana
 • Mpitarika: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Amena.
 • Antoko Mpihira

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira:

  5 - Jehovah, Ray an-danitra

  1. Jehovah, Ray an-danitra,
  Mpamelona anay
  Tsinjovy ny mpanomponao,
  Tsarovy izahay.

  2. Jehovah, Ray mamindra fo!
  Henoy ny hatakay;
  Ekeo sy raiso ho Anao
  Ny dera entinay.

  3. Jehovah, Ray mahari-po!
  Vonoy ny helokay;
  Diovy ny fanahinay,
  Velomy izahay.

  4. Jehovah Ray! Ny antranao
  No itokianay;
  Ambara-pahafatinay
  Hisaoranay Hianao.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

  406 - Manenina aho, Ray masina ô (1-3)

  1. Manenina aho, Ray masina ô!
  Fa simba ny tsirin'ny aina;
  Izay nambolenao tanatin'ny fo
  Dia lanin'ny ota ka maina.

  3. Havaozy indray ny fanahiko izao
  Andrao lasa ho babon'ny helo;
  Ka ny fivalozako mba raisonao,
  Vonjeo ny fo malahelo!

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  503 - Ry Jeso Tompo tsara ô! (1-3)

  1. Ry Jeso Tompo tsara ô!
  Tsy azoko valiana
  Izato fitiavanao
  Manafa-pahoriana.
  He, sambatra aho, Tompo ô!
  Fa manana Anao izao,
  Izay tsy mba mety sosotra,
  Na faly hampitahotra,
  Ka Hianao no tokiko
  Sy foto-pifaliako.

  3. Ka amin'izao sisa izao,
  Mikasa aho, Tompo ô!
  Hanao izay nohafaranao,
  Hanaraka Anao am-po.
  Satana dia holaviko;
  Hafoiko izao tontolo izao,
  Rafesiko ny nofoko,
  Fa Hianao, Mpamonjy ô!
  Mpanavotra tsy foiko,
  No sisa hotompoiko.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  210 - Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao (1-2)

  1. Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao;
  Tompo Andriamanitra ô!
  Teny mahasoa, aina, hery koa
  Mba ho an'izay manoa.

  2. Maizana izahay, kely fantatray,
  Nefa ao ny teninao:
  Jiro sy fanilon'ny tongotray
  Hankanesa Aminao
  Iravoanay sns...

  Fiv :
  (Feo voalohany)
  Iravoanay
  Fa harena be
  (Feo faharoa)
  Soa tsy manam-paharoa
  Ny fitsipikao
  Iravoanay fa harena be
  Sarobidy tsy hafoy
  Izany didinao
  (Feo rehetra)
  Famonjena ho an'izay mandre
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA : 1 R 17:10-16
  1 R 17:10-16
  10 Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l`entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l`appela, et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d`eau dans un vase, afin que je boive. 11 Et elle alla en chercher. Il l`appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. 12 Et elle répondit: L`Éternel, ton Dieu, est vivant! je n`ai rien de cuit, je n`ai qu`une poignée de farine dans un pot et un peu d`huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils; nous mangerons, après quoi nous mourrons. 13 Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d`abord avec cela un petit gâteau, et tu me l`apporteras; tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. 14 Car ainsi parle l`Éternel, le Dieu d`Israël: La farine qui est dans le pot ne manquera point et l`huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu`au jour où l`Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. 15 Elle alla, et elle fit selon la parole d`Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu`Élie. 16 La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l`huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l`Éternel avait prononcée par Élie.  

 • EPISTILY : Heb 9:24-28
  Heb 9:24-28
  24 Car Christ n`est pas entré dans un sanctuaire fait de main d`homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 25 Et ce n`est pas pour s`offrir lui-même plusieurs fois qu`il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger; 26 autrement, il aurait fallu qu`il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seul fois pour abolir le péché par son sacrifice. 27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seul fois, après quoi vient le jugement, 28 de même Christ, qui s`est offert une seul fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l`attendent pour leur salut.  

 • FILAZANTSARA (Mitsangana) : Mc 12:38-44
  Mc 12:38-44
  38 Il leur disait dans son enseignement: Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques; 39 qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins; 40 qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l`apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. 41 Jésus, s`étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l`argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. 42 Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. 43 Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu`aucun de ceux qui ont mis dans le tronc; 44 car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu`elle possédait, tout ce qu`elle avait pour vivre.  

 • Fiangonana : Ray masina o, manamasina anay amin’ny Fahamarinana. ny Teninao no Fahamarinana !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira:

  434 - Ny foko, ry Mpamonjy

  1. Ny foko, ry Mpamonjy,
  Atolotro Anao ;
  Maloto ka diovy,
  Mba ho fonenanao.
  Ny ranao, izay nalatsaka,
  No aoka mba hanafaka
  Izao fahotako be izao.

  2. Ny fahoriam-poko
  Atolotro Anao,
  Fa he, mampitoloko,
  Manindry mafy ao ;
  O, ry nijaly an-tsitrapo,
  Tohany ny fanahiko
  Mba tsy hamoy fo izao.

  3. Ny fifaliam-poko
  Atolotro Anao,
  Arovy tsy aloto,
  Diovy ho Anao,
  Ampio ho tanteraka,
  Ho tonga ao an-danitra
  Hanatrika ny tavanao !

  4. Ny tenako rehetra
  Atolotro Anao,
  Anao tsy misy fetra,
  Anao, re, hatrizao,
  Ka raiso ho fanananao
  Hanompo sy hanaja Anao,
  Ry Tompo sy Mpanjaka ô !

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:

  269 - He! tianay ny monina eto

  1. He! tianay ny monina eto
  Fa maminay ny valanao
  Tsy tianay fa mampisento
  Ny lavitra ny tranonao

  Fiv : He! tianay ny monina eto
  Fa maminay ny valanao
  Tsy tianay, fa mampisento
  Ny lavitra ny tranonao

  2. He! tianay, fa misy aina
  Ry Tomponay, ny valanao!
  Tsy tianay, fa tany maina
  Ny lavitra ny tranonao
  He! tianay, sns...

  3. Fehezinao, Mpiandry tia!
  Milamina ny valanao
  Tsy misy tsy mifankatia
  Ny ondry izay tarihinao.
  He tianay, sns...

  4. Ny fanimban'ny fahavalo
  Dia lavitra ny valanao
  Mitazan-davitra mandalo
  Ny rafinao tsy tia Anao
  He! tianay, sns...

  5. Ny fototra izay mahatsara
  Ny valanao ry Tomponay!
  Dia Hianao Mpiandry tsara
  No miara-monina aminay
  He! tianay, sns...

  FF 3 - Jeso Vato fehizoro

  1. Jeso vato fehizoro
  Afa- tahotra ny fo
  Raha Ianao no mampijoro
  Sy iankinana tokoa.
  Vato fiorenanay
  Jeso Zanaky ny Avo
  Vato fialofanay
  Amin- dratsy te handavo.

  Fiv : Vato azo itokiana
  Sady tsy mba mivena
  Afaka ny fahoriana
  Raha ianao no ekena.
  Jesoa Tompo irery
  No 'lay vato tsy mifindra
  Jeso Tompo irery
  No ' lay fehizoro indrindra.

  2. Jeso vato fehizoro
  Mampisinda ahiahy
  Fa mandresy horohoro
  Manatanjaka fanahy.
  O, ry vato tsara paika
  ’Zay mandray Anao am- po
  Dia mijoro tsy miraika
  N' inon' inona manjo.
  Vato azo itokiana sns...

  314 - Injany, misy feo!

  1. Injany, misy feo!
  Ka iza no tsy mandre?
  Ry Kristiana, raiso
  Adidy lehibe.
  Manerana ny tany
  Ny antso avo izao,
  Ho an'i Jeso Tompo
  Izao tontolo izao.
  Mihobia
  Sy mitoria.
  Ny teny mahafaly
  Izay voarainareo
  Izao no tena fetra;
  Ho an'i Jeso soa.
  Ny olona rehetra ho Azy
  Avokoa.

  2. Tsy ho antsika irery
  Ny fahasoavam-be,
  Fa ho an'ny olom-bery
  Tsy an-kanavaka e!
  Ny fiantran'ny Tompo
  Tsy misy fetra, koa
  Lazaonareo mpanompo
  Lay fitiavan-tsoa.
  Miasà.
  Ka milazà
  Ny teny mampionona
  Mahafa-po;
  Voarainareo ny baiko:
  Ho an'i Jeso soa
  Ny olona rehetra ho Azy
  Avokoa.

  3. Ny Tompo no milaza:
  "Andeha mitoria,"
  Ka na dia sarotra aza
  Ny asa, matokia;
  Fa tsy mandeha irery
  Izay mitondra soa,
  Fa omban'Ilay Mahery
  Ny irany tokoa,
  Ka sahia
  Dia mitoria
  Ny famonjena lehibe
  Voarainareo;
  Voatsangana ny saina:
  Ho an'I Jeso soa
  Ny olona rehetra ho Azy
  Avokoa.

  4. Ry Tompo sy Mpanjaka!
  Ampio ny olonao
  Hanoa sy hanahaka
  Ka hankalaza Anao,
  Dia aoka hokendreny
  lzay katsahinao.
  Ka hahita famonjena
  lzao rehetra izao,
  Ry Tsitoha!
  Mba manehoa
  Ny hery mahagaga izay
  Anananao:
  Tongava mba hanjaka,
  Ka angony avokoa
  Ny olona navotanao,
  Ry Tompo soa!
 • Hira fanolorana:
 • Ry Tompon’ny harena ô,
  Fanatitra an-tsitrapo
  Atolotray Anao izao ;
  Mba raiso ka tahionao. Amena.

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  312 - Mitoera, ry Jesosy! (1)

  1. Mitoera, ry Jesosy!
  Ao an-tanimbolinao,
  Ka amboary 'zao ny voly
  Mba hitombo sy hamoa.
  Tomoera,
  Iasao ny Nosinay.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Hira:

  312 - Mitoera, ry Jesosy! (5)

  5. O! Jesosy feno antra!
  Dera, laza, ho Anao,
  Ny lohalika rehetra
  Handohalika aminao.
  Mitoera,
  Fa anao ny Nosinay.
 • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

ASA SY FAMPAHEREZANA

 

Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:
Tous les vendredis: FOI ET PRIERE à 19h suivi de Culte ou Formation
Tous les dimanches:
- Ecole du dimanche à 9h30
- Culte à 10h30

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana