Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

April 10th, 2015
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana

Alahady 12 Aprily 2015

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  128 - Efa velona ny Tompo

  1. Efa velona ny Tompo
  Fa nitsangana tokoa;
  Resiny ny fahavalo,
  'Lay mpihaza aina soa;
  :,: Velona ny Tomponao,
  Resiny ny rafinao. :,:

  2. Matokia, ry mpanota,
  An'i jeso Avotrao,
  Fa ny ota nahadiso
  Afaka tokoa izao;
  :,: Velona ny Tomponao,
  Afany ny helokao. :,:

  3. Eny, fa nitsangana ela
  Jeso Kristy Tomponao,
  Ka namoha vavahady
  Any mba hidiranao;
  :,: Velona ny Tomponao,
  Ka efa nialoha anao. :,:
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  194 - Andriananahary ô

  1. Andriananahary ô,
  Endrey ny voninahitrao!
  Ny tany sy ny lanitra
  Mamelatra ny lazanao.
  Ny asanao rehetra e!
  Ny famonjena lehibe,
  Mitari-dalana anay,
  Hidera ny Anaranao.

  2. Ry Zanak'ondry Masina,
  Jesosy izay isaoranay!
  He, Hianao niantra anay,
  Ka nentinao ny otanay.
  Ny menarana resinao,
  Ny fasana vinakinao,
  Ka Hianao nanokatra
  Ny lanitra hidiranay.

  3. Ô, ry Fanahy Masina,
  Izay mitarika anay
  Hanetry tena sy hanaiky
  Fa mpanota izahay,
  Mitaona sy mananatra anay
  Handray ny avotra,
  Ka manamasina anay,
  Mba raiso ny fisaoranay.

  4. Ny voavonjy mbamin'ny
  Anjely mankasitraka,
  Ny tany sy ny lanitra
  Mikambana hanandratra
  Anao, ry Ray sy Zanaka,
  Anao, Fanahy Masina,
  Izay maneho famonjena
  Feno fitiavana.

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  205 - Ny Teninao rehetra

  1. Ny teninao rehetra
  Ry Tompo tia anay;
  No tsy mba manam-petra
  Fa to mandrakizay;
  Ho levona avokoa,
  Izao rehetra izao,
  Haharitra tokoa
  Zao teninao izao.

  2. Ny tenin'ny Baiboly
  No sabatra entinay
  Handresy ny devoly,
  'Lay fahavalonay;
  Raha misy mampahory,
  Ka osa izahay
  Ny teninao mahery
  Manjary tanjakay

  3. Fa teny mamy koa
  Ho an'ny mpankato
  Ka loharano soa
  Miboika ao am-po
  Ho fanomezan-toky
  Ny azon'ny manjo.
  Sy hani-mahavoky
  Mamelona ny fo

  4. Fa teny mampisava
  Ny aizim-be aty.
  Fanilo manazava
  Ny dia ho ary
  Manolo-pahendrena,
  Mananatra ny fo,
  Milaza famonjena
  Sy lova tsy ho lo.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA : Act 4:32-35
  Act 4:32-35
  32 La multitude de ceux qui avaient cru n`était qu`un coeur et qu`une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 33 Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. 34 Car il n`y avait parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu`ils avaient vendu, 35 et le déposaient aux pieds des apôtres; et l`on faisait des distributions à chacun selon qu`il en avait besoin.  

 • EPISTILY: 1 Jn 5:1-6
  1 Jn 5:1-6
  5 1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l`a engendré aime aussi celui qui est né de lui. 2 Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que nous pratiquons ses commandements. 3 Car l`amour de Dieu consiste a garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c`est notre foi. 5 Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 6 C`est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l`eau et du sang; non avec l`eau seulement, mais avec l`eau et avec le sang; et c`est l`Esprit qui rend témoignage, parce que l`Esprit est la vérité.  

 • FILAZANTSARA: (Mitsangana) Jn 20:19-31
  Jn 20:19-31
  19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu`ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d`eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. 21 Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m`a envoyé, moi aussi je vous envoie. 22 Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit. 23 Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. 24 Thomas, appelé Didyme, l`un des douze, n`était pas avec eux lorsque Jésus vint. 25 Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 26 Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d`eux, et dit: La paix soit avec vous! 27 Puis il dit à Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne sois pas incrédule, mais crois. 28 Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit: 29 Parce que tu m`as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n`ont pas vu, et qui ont cru! 30 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d`autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu`en croyant vous ayez la vie en son nom.  

 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  133 - Efa namangy ny olony

  1. Efa namangy ny olony
  Jeso Izay Tompon'ny aina.
  Lasa ny alina maizina,
  :,: Tonga indray ny maraina.:,:

  2. Maty ny Tompo, nalevina,
  Nidina nita ny ony,
  Nefa nitsangana velona,
  :,: Koa tsy maty intsony :,:

  3. Ory ny fon'ny sakaizany,
  Aiza Ilay nantenaina?
  Hitany nefa tsy fantany,
  :,: Jeso, Izay Tompon'ny aina :,:

  4. Teniny tsy mba mivadika
  Amin'ny olony ory,
  Tonga ny Tompo nitsidika
  :, Ireo mpianany vory :,:

  5. Tonga ny taom-pamangiana,
  Tondraka ny famonjena,
  Velona ny fihobiana,
  :,: Aina vaovao no nomena :,:

  6. Teraka ny fifaliana,
  Tonga ny Filazantsara,
  Andron'ny fitomaniana
  :,: Mody ho Pasaka tsara :,:

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira
 • Filazan-draharaha
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

RAKITRA

 • Hira: 142, 202, 18

142 - Tafatsangana tokoa

1. Tafatsangana tokoa,
Haleloia!
Jeso Kristy Tompo soa,
Haleloia!
Maty nefa velona,
Haleloia!
Mihirà ry olona,
Haleloia!

2. Foana ny fasana,
Haleloia!
Indro, Jeso velona,
Haleloia!
Toky tsy mamitaka,
Haleloia!
Mihirà ry olona,
Haleloia!

3. Andro lehibe tokoa,
Haleloia!
Andro fihobiana,
Haleloia!
Afaka ny tahotra,
Haleloia!
Mihirà ry olona,
Haleloia!

4.Haja, laza, aterinay,
Haleloia!
Jeso ô! Mpanjakanay,
Haleloia!
Raiso re ny saotranay,
Haleloia!
Raiso koa ny tenanay,
Haleloia!

202 - Ry Ray malala ô!

1. Ry Ray malala ô!
Mba raisonao
Ny haja entiko
Hidera Anao
Ny fitiavanao
No mamiko izao
Izaho dia Anao
Ry Raiko ô!

2. Ry Jeso tia ô
Mpanavotra,
Ta-hankalaza Anao
Ny vavako;
Ny avo-dehibe
Manafaka ahy e
Izaho dia Anao
Ry Jeso ô!

3. Fanahy Masina ô!
Mpananatra
Mahiratra tokoa
Ny masoko,
Mazava re izao
Ny lalako hankao;
He! Fifaliam-be
No ahy 'zao

18 - Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay!
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay!

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoà Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay!
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay!

3.Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao!
Ry Tompo Mpanasoa anay!
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo Mpanasoa anay!

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry Aronay sy Tanjakay!
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay!

5. Rehefa alainao izahay,
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao,
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao.

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka (1)

  1. Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka,
  Aina no fetra anarahana anao,
  Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka,
  Ny fanompoana tsy maintsy atao.

  Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
  Ilay hazo izay nanavotana anay;
  An-tsitrapo no anoloranay tena,
  Ka tano mba ho Anao izahay.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
  • Hira:

   298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka (2)

   2. Aina no fetra ho enti-manoa
   Ilay Zanak'ondry nisolo anay;
   Fandavan-tena sy fanaovan-tsoa
   No fianarana atolotra anay.
   Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

   Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
   Ilay hazo izay nanavotana anay;
   An-tsitrapo no anoloranay tena,
   Ka tano mba ho Anao izahay.
 • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

Prochains culte et réunions:
- Vendredi 17 AVRIL : 19h Foi et Prière – 20h Vendredi Familliale
- Dimanche 19 AVRIL : 9H30 ECOLE DE DIMANCHE / 10H30 Culte suivi de la Saint Cène

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana