Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

October 16th, 2016
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana – Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 16 Oktobra 2016

 • Feon’orga

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  42 - Vohay ny varavaram-po (1-6-7)

  1. Vohay ny varavaram-po
  Ilay Mpanjaka manan-jo.
  Mpamonjy izao tontolo izao
  No tonga hanasoa anao!

  6. Sokafanay ny fo izao,
  Ry Jeso, mba hidiranao,
  Ny fahasoavanao anie
  Hanananay harena be.

  7. Atolotray, ry Tompo ô,
  Mba hahatamana Anao ny fo
  Ny famonjena vitanao
  No iankinanay izao.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay ;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana ; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka ; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.

 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  543 - Mihoby ny fanahiko (1)

  1. Mihoby ny fanahiko,
  Fa voavonjy izao;
  Ny ratran'ny Mpamonjiko,
  No misy aim-baovao.

  Fiv : Ny ran'i Jesosy,
  No tena avotro,
  Ka sambatra aho
  Sy tretrika am-po.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  205 - Ny Teninao rehetra (2-4)

  2. Ny tenin'ny Baiboly
  No sabatra entinay
  Handresy ny devoly,
  'Lay fahavalonay;
  Raha misy mampahory,
  Ka osa izahay
  Ny teninao mahery
  Manjary tanjakay

  4. Fa teny mampisava
  Ny aizim-be aty.
  Fanilo manazava
  Ny dia ho ary
  Manolo-pahendrena,
  Mananatra ny fo,
  Milaza famonjena
  Sy lova tsy ho lo.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA: Ex 17:8-13
  Ex 17:8-13
  8 Amalek vint combattre Israël à Rephidim. 9 Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats Amalek; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. 10 Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11 Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort; et lorsqu`il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 12 Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu`ils placèrent sous lui, et il s`assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l`un d`un côté, l`autre de l`autre; et ses mains restèrent fermes jusqu`au coucher du soleil. 13 Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au tranchant de l`épée.  

 • EPISTILY: 2 Tm 3:14-17
  2 Tm 3:14-17
  14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises; 15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus Christ. 16 Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l`homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre.  


  2 Tm 4:1-2
  2 Tm 4:1-2
  4 1 Je t`en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, 2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant.  

 • FILAZANTSARA: Lc 18:1-8
  Lc 18:1-8
  18 1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu`il faut toujours prier, et ne point se relâcher. 2 Il dit: Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n`avait d`égard pour personne. 3 Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: Fais-moi justice de ma partie adverse. 4 Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même: Quoique je ne craigne point Dieu et que je n`aie d`égard pour personne, 5 néanmoins, parce que cette veuve m`importune, je lui ferai justice, afin qu`elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6 Le Seigneur ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. 7 Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l`homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?  

  (Mitsangana)
 • Fiangonana :ISAORANA ANIE NY TOMPO NOHO NY FILAZANTSARA !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira:

  235 - Tafavory izahay (2-3-5)

  2. Te-hianatra izahay
  Mba hanao ny sitrakao;
  Mihainoa ny vavakay,
  Manampia anay izao.

  3. Fa mangataka aminao
  Fanampiana izahay;
  Raha tsy ampianao,
  Dia ho diso izahay.

  5. Aoka handroso izahay
  Mba hanompo tsara Anao
  Dia hifaly izahay
  Amin'ny fitianao.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

BATISA

 • Hira:​

  248 - Nitondra ny zaza ny reny (1-3)

  1. Nitondra ny zaza ny reny tao Salema,
  Mba hotahin'i Jeso Kristy be indrafo;
  Nolavin'ny mpianatra izy,
  Nefa hoy Jesosy hoe:
  "Avelao ny zaza hanatona izao"

  3. Endrey, mahagaga ny fiantran'i Kristy,
  Fa indro, zazakely aza asiany soa;
  Avia, manatòna Ilay Mpiandry
  Zanak'ondry, ka
  "Avelao ny zaza hanatona izao"
 • Hira:​

  645 - Jesosy Kapiteninay, (4)

  4. Ry Jeso Kapiteninay!
  lzao, anio izao
  No anavaozanay indray
  Ny fanompoana Anao
  Atolotray Anao tokoa
  Izao tenanay izao,
  Ka hamasino avokoa
  Hanao ny sitrakao.

  FILAZAN-DRAHARAHA

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

RAKITRA

 • Hira:​

480 - Mamin’ny foko, ry Jeso ô

1. Mamin’ny foko, ry Jeso ô !
Ny famonjena izay vitanao;
Ny hadisoako navelanao
Tena afaka aho mandrakizay.

Fiv : Jeso malala ô !
Mpamonjy soa!
Indro ny aiko raiso ho Anao ;
Velon-kanompo,
velon-kanoa,
Vonon-kanao izay sitrakao.

2. Tano ny foko, ry Jeso tia!
Zaza tsy mahasaraka Anao;
Mbola malemy mora mania,
Tano hifikitra ao aminao.
Jeso malala ô! sns...

3. Aoka ny foko sy ny fonao
Hiara-mitepo tena iray;
Aoka ny saiko sy ny sainao
Hiray safidy mandrakizay.
Jeso malala ô ! sns...

271 - Mba mivavaha raha vao maraina

1. Mba mivavaha raha vao maraina
Tsarovinao Ilay Mpanao anao
Izay niaro ny fanahy sy aina
Mba ho salama toy izao

Fiv : Tsarovy re ny Tomponao
Izay Mpiaro anao

2. Rehefa tonga koa ny antoandro
O! miambena tsara hianao
Fa manangoly saina isan'andro
Ilay devoly rafinao
Tsarovy re, sns...

3. Raha alina mangina, ka hatory
Tsarovy eo ny ota izay natao
Ka dia ifony mafy sy itsory
Fandrao maningotra anao
Tsarovy re, sns...

4. Na aiza na aiza hianao mitoetra
Satana fahavalo, ao tokoa
Ka aza kivy na mba manjoretra
Fa mivavaha tsy ho voa:
Tsarovy re, sns...

482 - Jehovah ô! Hianao

1. Jehovah ô! Hianao nandinika ahy,
Ka fantatrao ny toe-piainako;
Ny fo sy saina mbamin'ny fanahy
Tsy miafina aminao, ry Tompoko!

2. Ka na mipetraka aho, na mandeha,
Izay rehetra ataoko hitanao,
He, fantatrao ny lalana haleha,
Ny androko dia eo an-tananao.

3. Na velona aho, eny, maty aza,
Ny tenako dia eo imasonao,
Ka toerana aiza, lalana mankaiza
No hialako tsy ho hitanao?

4. Ry Tompo! tena mahagaga loatra
Ny asanao sy ny fisainanao ;
Tsy misy saina mety mahatratra
Ny fahendrenao sy ny herinao.

5. Izao no hany zavatra iriko :
Velaro indrindra ny fitiavanao,
Hahaizako hametraka ny foko
Hionona eo am-pela-tananao

538 - Finaritra ny masoko

1. Finaritra ny masoko
Mijery ny Mpamonjiko
Ny vavako hisokatra
Hidera ny Mpanavotro:

Fiv : Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra;
He! Ravo ny fanahiko
Mihira ao anatiko,
Andro soa, andro soa,
Fa jeso no Mpanavotra.

2. Ho tiako ny Tompoko
Ambara-pahafatiko,
Fa Izy no Mpanafaka
Manaisotra ny heloko :
Andro soa, sns...

3. Faingàna re, ry havako!
Hatòny e! ny Tomponao ;
Andeha mba hiaraka
Hihira sy hivavaka:
Andro soa, sns...

499 - Inona, re, no atakaloko

1. Inona, re, no atakaloko,
An'i Jesosy Izay mpisoloko?
Ny zavatra izay ho simba va sy mora levona.
Raha mbola hazoniko ny To,
Ka tsy maty ny jiro ao am-po,
Jesosy tsy soloako, na inona nainona.

2. Indro, Jesosy no fiainako,
Izy no manda fiarovako;
Izaho efa maty, nefa novelominy indray,
Ka na dia mahantra aza aty,
Ka tsy mbola nafindra ho ary,
Jesosy no anjarako, ka ampy ahy re, izay.

3. O, ry Jesosy Tompo tsara ô!
Aza mamela ny fanahiko
Hisaraka aminao, fa tano aho ho mpanomponao.
Mba velomy ny fitiavako
Ka tohano ny fandehanako,
Mba hanarahako ny lalana izay nalehanao.

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  107 - Maniry mafy aho (3)

  3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao
  No itoerako ho hazavain'ny tavanao,
  Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo,
  Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
 • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
 • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
 • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
 • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
 • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
 • Hira: (Sanctus)

  AN 1 - Masina, Masina

  Masina, Masina
  Jehovah Tompo!
  Feno ny voninahitrao
  Izao rehetra izao,
  ry Tompo ô! Amena.
Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
 • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
  Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!
Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
  « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
  Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
  « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
  Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
 • Hira: (Agnus Dei)

  117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

  1. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

  3. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  Ampiadanonao izahay, re!
 • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
 • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)
Fanasana
 • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
  Fandraisana
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
 • Hira Fandraisana:

  261 - Ankehitrio no isehoanao

  1. Ankehitrio no isehoanao
  Ry Jeso Tompo, izay malalanay!
  Ankehitrio no anandramanay
  Ny hafaliam-ben'ny lanitrao

  2. Ampiomany ao am-po izahay
  Hampahadio ny eritreritray
  Hahatakaranay ny avotrao
  Izay nambaranao tao Kalvary

  3. Eto no anoloranao anay
  Ny mofon'aina,  rano velona
  Eto no ialanay sasatra
  Amin'ny adinay sy rafinay

  4. Ry Jeso ô! Miandry izahay
  Ny fiavian'ny voninahitrao
  Ho toy ny andro vao miposaka
  Ho toy ny rano mahavelona

  5. "Raiso ny Tenako" no teninao
  "Ary ny Rako ho fiainana"
  Am-pitiavana no andraisanay
  Na dia tsy mendrika aza izahay

  6. Mombà anay, ry Tompo tia ô!
  Aza miala amin'ny fonay
  Aoka ny tavanao hazava re
  Amin'ny lalana alehanay

  254 - Avia, ry mangetaheta ô

  1. Avia, ry mangetaheta ô!
  Ka aza dia mba mamoy fo
  Fa indro misy rano velona
  Izay omena mba hamelona
  Anao mahantra sy variana
  Ry zanakondry very làlana

  2. Ny mofon'aina no atolony
  Anao manaiky mba ho olony
  Ny tenany no ho fihinana
  Mba hahazoana fiainana
  Kanefa tsy mba hovidina anie
  Fa tena fanomezan-dehibe

  3. Jesosy Tompo no nanolotra
  Ny rany masina ho avotra
  Izany raiso mba ho tanjaka
  Sy toky ho anao, ry reraka
  Ry mpivahiny sasatra ao am-po
  Avia re, ka manaràna fo!

  259 - Ny latabatrao ry Jeso!

  1. Ny latabatrao, ry Jeso!
  Dia atrehinay izao;
  Ny fanahinay vokiso
  Amin'ny fitianao.

  2. Tsy nitady zo sy laza
  Hianao, ry Tomponay!
  Foinao ny aina aza
  Nanavotanao anay.

  3. Jeso ô! ny ranao soa
  No nataonao avotray,
  Mba hanafaka avokoa
  Izay tsy mahadio anay.

  4. Manomeza mofon'aina,
  Tompo ô! ho tanjakay;
  Mihainoa ny mitaraina
  Mamalia ny hatakay

  5. Ny fanahinay ry Tompo!
  Raiso, fa atolotray;
  Faly izahay hanompo
  Sy hanao ny sitrakao.

  262 - Indreto izahay

  1. Indreto izahay
  Ry Jeso ô!
  Manaraka izao
  Ny hafatrao
  Ny fahorianao
  Tsaroanay izao
  Fa fatratra tokoa
  Ny nentinao

  2. Ny mofo haninay
  Ry Jeso ô!
  Milaza aminay
  Ny tenanao
  Ny fanavotanao
  Mahafaka anay
  Ka saotra re izao
  Atolotray

  3. Misotro ny divay
  Izahay izao
  Hahatsiarovanay
  Ny antranao
  Ny ra nilatsaka
  No manadio anay
  Manafaka tokoa
  Ny olonao

  4. Tarihonao ny fo
  Ry Jeso ô!
  Ho tia sy hankatò
  Ny didinao
  Ka tsy ny sitrakay
  Fa ny Anao, Jeso
  No aoka ho maminay
  Ry Tompo ô!

  122 - Hitako izao, sakaiza

  1. Hitako izao, sakaiza,
  Ny fahasambarana,
  Ka ny foko, faly, ravo,
  Manam-piadanana
  Teo am-pototry ny hazo
  Nijalian'ny Tompoko,
  Teo aho no nahazo
  Famelana heloka.

  2. He! Ny indrafo niriko
  Efa azoko tokoa,
  Ka jesosy no fidiko,
  Fa Izy fototry ny soa,
  He! Ny rany sarobidy
  Nanadio ny otako:
  Izaho efa voavidy,
  Lanitra no lovako.

  3. Tena soa mahagaga
  Izao nomenao ahy izao,
  Fa izaho izay mpanota
  Dia nohavaninao;
  Ka izaho dia hidera
  Izato fitiavanao,
  Ary koa hanambara,
  Jeso ô! Ny herinao.

  4. Ry Mpamonjy ô! Mba raiso
  Izao fisaorako izao;
  Ka izay rehetra ahy
  Dia atolotro Anao,
  Raha tonga re ny fetra
  Hialako sasatra,
  Ento aho hitoetra
  Eo anilanao ary.

  170 - Ry Jeso ny fitiavanao no ifalianay

  1. Ry Jeso, ny fitiavanao
  No ifalianay,
  Fa voavono Hianao
  Hisolo voina anay.

  Fiv : Mba raisonao re
  Ny saotra aterinay izao.
  Ho fanajana
  Anao Mpamonjy tia.

  2. Mahery ny fitiavanao,
  Ka itokianay;
  Izay mikambana aminao
  Dia tsy hangaihay.
  Mba raisonao, sns...

  3. Ambony ny fitiavanao,
  Ka tsy mba takatray;
  Kanefa noho ny herinao,
  Hiezaka izahay.
  Mba raisonao, sns...

  4. Hiezaka izahay, Jeso!
  Ka mba ho tia Anao,
  Ka tsy hatahotra eso-koa
  Noho ny aminao.
  Mba raisonao, sns...
Teny Fampaherezana (Mitsangana)
 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
 • Fiangonana: Amena
 • Hira:
  Lecture

  266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

  1. Ry Jeso Tompo, Hianao
  Isaorako tokoa izao,
  Ny ranao sy ny tenanao
  No nihinanako izao.

  2. Ry foko faly, ambarao
  Ny soa azonao izao;
  Jesosy monina ao am-po,
  Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  432 - Mandra-piavin'ny Tompo (1)

  1. Mandra-pihavin'ny Tompo mivavaha,
  Ny teny tsara nomeny tadidio :
  Ny adidinao , tontosay sy efao
  Mijery ny ataonao ny Ray.

  Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
  He, ny Tompo faly aminao,
  Koa tanteraho ireo adidinao,
  Mba ho mpanompo mahasoa.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana