Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

February 19th, 2017
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana –
FANOKAFANA NY JOBILIN’NY TILY

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 19 Febroary 2017
Fidirana : 10 ora sy sasany

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  36 - Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao (1-3)

  1. Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao?
  Mifamatra tamin'aina ny fitiavanao
  Ny vahoaka sesehena
  'Zay nahazo famonjena
  no hider'llay Mpamonjy soa.

  3. Hoderaina lalandava Ny Anaranao,
  Fa ny aizina nisava
  Eo imasonao;
  Na tsy tian'ny sasany aza
  Ny Anaranao malaza,
  'Zaho koa hankalaza Azy re
  Jeso no derao, sns...


  Fiv : :,: Jeso no derao :,:
  'Zay nataony ambarao
  Jeso no derao.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.

 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  167 - Midera ny Anaranao (2-4)

  2. He! Voahombo Hianao
  Nisolo heloka,
  Ka mendrika hanaovanay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.

  4. Raha tonga ao an-danitra
  'Zahay mpanomponao,
  Hitohy re ny hiranay
  Hoe: haja, saotra, hery.
  Mba raiso ho Anao
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira: (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  174 - Fanahy Masina ô ny hevitray izao (2-4)

  2. Fanahy Masino ô!
  Tsinjovinao izao
  Ny olonao;
  Mpananatro ô! Ovay
  Ny eritreritray;
  Ny hadisoanay
  Esorinao.

  4. Fanahy Masino ô!
  Mba asehoy izao
  Ny antranao;
  Be tahotra izahay,
  Henoy ny hatakay,
  Ka ny fanahinay
  Ononinao.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA TALOHA:
  • Lev 19:1-2
   Lev 19:1-2
   19 1 L`Éternel parla à Moïse, et dit: 2 Parle à toute l`assemblée des enfants d`Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi, l`Éternel, votre Dieu.  

  • Lev 19:17-18
   Lev 19:17-18
   17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d`un péché à cause de lui. 18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l`Éternel.  

 • EPISTILY: 1 Cor 3:16-23
  1 Cor 3:16-23
  16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l`Esprit de Dieu habite en vous? 17 Si quelqu`un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c`est ce que vous êtes. 18 Que nul ne s`abuse lui-même: si quelqu`un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu`il devienne fou, afin de devenir sage. 19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages dans leur ruse. 20 Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu`elles sont vaines. 21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car tout est à vous, 22 soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. 23 Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu.  

 • (Mitsangana)FILAZANTSARA: Mat 5:38-48
  Mat 5:38-48
  38 Vous avez appris qu`il a été dit: oeil pour oeil, et dent pour dent. 39 Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu`un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l`autre. 40 Si quelqu`un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. 41 Si quelqu`un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. 42 Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. 43 Vous avez appris qu`il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n`agissent-ils pas de même? 47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d`extraordinaire? Les païens aussi n`agissent-ils pas de même? 48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.  

 • Fiangonana :ISAORANA ANIE NY TOMPO NOHO NY FILAZANTSARA !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira:

  636 - Hianao ry Jeso ô (2-3-7)

  2. Mba ampangino re
  Ny ao anatinay,
  :,:Tsy hisy renay:,:
  Raha tsy feonao.

  3. Aoka izahay handray
  Ny fanavaozanao,
  :,:Ka mba hitovy:,:.
  Toe-tsaina aminao.

  7. Mba ho tanterakay
  Izay tena anjaranay,
  :,:Dia manomeza:,:
  Fo miray aminao.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

  TILY

  FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:​

472 - Iriko e, ry Jeso hitovy aminao

1. Iriko e, ry Jeso!
Hitovy aminao
lzay tsy manan-keloka,
Fa masina tokoa,
Iriko e, ry Jeso!
Ho tonga toa Anao,
Namonjy sy nanafaka
Fanahy, aina koa.

2. lriko, ry Mpamonjy!
Mba ho sakaizanao,
Hiaraka ory aminao
Ka tsy handao Anao;
Iriko, ry Mpamonjy!
Hanara-dia Anao;
Ny hazo fijaliana
Ho entiko izao.

3. lriko, ry Mpandresy!
Hiaraka aminao,
Ho eo an-toby lehibe,
Ho miaramilanao;
Iriko, ry Mpandresy
Hanaraka Anao,
Mitondra ny fanevanao,
Handray ny herinao.

4. lriko, ry Mpanjaka!
Ho ao an-dapanao
Hiara-paly aminao,
Fa tonga zanakao;
lriko, ry Mpanjaka!
Ho eo anilanao
Handray ny lova atolotrao,
Mpanjaka be fitia!

489 - Tena sambatra sy maha-te ho tia

1. Tena sambatra sy maha-te ho tia
Izay masina, madio fisainana
Fa miara-dalana, mifankatia
Amin'Andriamanitra Fiainana.

Fiv : Masina tokoa re ny Tompo.
Tianay mba ho masina
Saina tena sy fanahy
Ka fiainan-danitra tokoa
No santarin'izay
Mino sy manoa.

2. lndro, mampahery, mahatoky koa
Raha mahitsy ny fijery, soa ny fo;
Fa ny fo madio sy masina tokoa:
Paradisa an-tany, feno zava-tsoa.
Masina tokoa, sns...

3. Koa halaviro ny fitaoman-dratsy,
Ny fisaikazana tsy mba masina;
Fa ny tia ny Tompo, dia olon-tsoa mitafy
Fahadiovan'ny Fanahy Masina.
Masina tokoa, sns...

4. Miaraha lalana amin'i jesosy
Fa ny fahavalo ta-hamotraka;
Mijoroa, reseo ny toetra mampihosina
Ao anaty loto sy ny fotaka.
Masina tokoa, sns...

537 - Endrey ny hamaroan' ny soa

1. Endrey, ny hamaroan'ny soa
Nomenao Ray ho ahy koa!
Ny aiko, he, navotanao,
Ny heloko vonoinao.

Fiv : Eny, Raiko,
He! Ravoravo tokoa
Ity zanakao voavonjy re,
Ka velombelona ery.

2. He, azoko tokoa jeso,
Ilay perla soa, madio sy vao;
Ny zava-tsoan'ny tany re
Dia tsy ahoako tokoa.
Eny, Raiko, sns...

3. Tsy aiko ny hilaza izao
Hamisavisa re, ry Ray;
Ny fanomezan-dehibe
Dia tsy voatonoko koa.
Eny, Raiko, sns...

4. Ny foko no hidera izao,
Hisaotra sy hanaja Anao,
Hanoa, ho vonona hanao
Ny sitrakao rehetra.
Eny, Raiko, sns...

18 - Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay!
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay!

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoà Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay!
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay!

3.Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao!
Ry Tompo Mpanasoa anay!
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo Mpanasoa anay!

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry Aronay sy Tanjakay!
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay!

5. Rehefa alainao izahay,
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao,
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao.

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  261 - Ankehitrio no isehoanao (2-4)

  2. Ampiomany ao am-po izahay
  Hampahadio ny eritreritray
  Hahatakaranay ny avotrao
  Izay nambaranao tao Kalvary

  4. Ry Jeso ô! Miandry izahay
  Ny fiavian'ny voninahitrao
  Ho toy ny andro vao miposaka
  Ho toy ny rano mahavelona
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
 • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
 • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
 • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
 • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
 • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
 • Hira: (Sanctus)

  AN 1 - Masina, Masina

  Masina, Masina
  Jehovah Tompo!
  Feno ny voninahitrao
  Izao rehetra izao,
  ry Tompo ô! Amena.
Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
 • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
  Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!
Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
  « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
  Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
  « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
  Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
 • Hira: (Agnus Dei)

  117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

  1. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

  3. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  Ampiadanonao izahay, re!
 • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
 • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)
 • Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

Fanasana
 • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
  Fandraisana
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
 • Hira Fandraisana:

  259 - Ny latabatrao ry Jeso!

  1. Ny latabatrao, ry Jeso!
  Dia atrehinay izao;
  Ny fanahinay vokiso
  Amin'ny fitianao.

  2. Tsy nitady zo sy laza
  Hianao, ry Tomponay!
  Foinao ny aina aza
  Nanavotanao anay.

  3. Jeso ô! ny ranao soa
  No nataonao avotray,
  Mba hanafaka avokoa
  Izay tsy mahadio anay.

  4. Manomeza mofon'aina,
  Tompo ô! ho tanjakay;
  Mihainoa ny mitaraina
  Mamalia ny hatakay

  5. Ny fanahinay ry Tompo!
  Raiso, fa atolotray;
  Faly izahay hanompo
  Sy hanao ny sitrakao.

  98 - Indro ny Tompo Jesosy, jereo

  1. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
  Tena nihafy tokoa!
  He! Fa nivesatra eso, jereo,
  Mba hamonjena anao;

  Fiv : Indro Jeso, jereo Jeso:,:
  Izy izao dia mihevitra anao.
  Indro Jeso, jereo.

  2. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
  Efa voahombo tokoa!
  He! Fa nijaly tsy meloka teo,
  Mba hamonjena anao;
  Indro Jeso, sns...

  3. Indro ny lefo-mandoza, jereo,
  Nenti-namely ny Tompo!
  He! Fa ny rany nirotsaka teo,
  Mba hamonjena anao;
  Indro Jeso, sns...

  476 - Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao

  1. Ny eo akaikinao, ry Ray,
  No mamiko izao,
  Hanjary tena tafaray
  Ny foko sy ny Anao
  Soa re, ry Raiko ô!
  Raha eo anilanao;
  Ny hazo fijaliana
  Ho tonga maivana.

  2. Ny eo akaikinao, ry Ray,
  No herin-janakao;
  Hianao irery no mahay
  Manampy ahy izao.
  Soa re, ry Raiko ô!
  Raha eo anilanao;
  Ny ota tsy hanapaka
  Ny olona afaka.

  3. Ny eo akaikinao, ry Ray,
  No mandako tokoa;
  Ny ratsy dia tsy hahay
  Handrombaka ahy koa.
  Soa re, ry Raiko ô!
  Raha eo anilanao;
  Ny ora izay manjombona
  Ho fiadanana.

  4. Ny eo akaikinao, ry Ray,
  No fifaliako izao,
  Ny tanako dia hifandray
  Amin'ny tànanao.
  Soa re, ry Raiko ô!
  Raha eo anilanao:
  Fenoinao fanambinantsoa
  Ilay kapoakako.

  255 - Ny ran'ny Zanakondry latsaka

  1. Ny ran'ny Zanakondry latsaka
  Namelona ahy tany Golgota,
  Ka io no tena vato fantsika
  Maharitra ny tafio-drivotra.

  2. Raha vaoratra noho ny otako,
  Ka lany foana ny heriko
  Ny rany masina nalatsaka
  No nahitako fahasitranana.

  3. Izao hira vao izao no mamiko,
  Ka tonga tsy misaraka amiko:
  Ny ran'ny Zanakondry no mahay
  Manavotra ahy mba ho an'ny Ray.

  4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
  Velomiko indray ny hirako
  Ny amin'i Jesosy sy ny ra
  Ka afaka ery ny tahotra.

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Hianao no miantso ahy.

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho,
  Fa Hianao no fiainako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Amina aho,
  ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory teny soa amin’ireo havako
  Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Ho zary famonjena anie ny fahoriako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  4. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
  ‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
  Tiako ny hiaraka, sns...

  172 - Hoderaiko lalandava Jeso 'lay mpanavotro

  1. Hoderaiko lalandava
  Jeso 'Lay Mpanavotro
  Noho ny fitiavana ahy,
  Maty mba ho soloko.

  Fiv : Hoderaiko, hoderaiko
  Fa ny rany masina
  Nentiny hanavotra ahy:
  Afaka ny heloko.

  2. Holazaiko lalandava
  Ny tantara mamiko,
  Zay nitadiavana ahy
  Very noho ny heloko:
  Hoderaiko, sns...

  3. Hohiraiko lalandava:
  'Zao ny voninahiny,
  Fa ny fahafatesana aza
  Resy noho ny heriny:
  Hoderaiko, sns...

  549 - Jesosy no asandratro

  1. Jesosy no asandratro,
  Fa Izy no Mpanavotro,
  Ny tànany nanafaka
  Ny aiko tao an-davaka ;
  Ny rafiko ho ketraka,
  Izaho afa-kenatra,
  Fa manana ny Tompoko,
  lzay mandako sy aroko ;

  Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
  Jesosy, lzay Mpamonjinao.

  2. Ny tsiron'ny fiainana
  Ananako sahady re,
  Fa efa mby an-tànana
  Ny famonjena lehibe;
  Ny ranon'aina azoko,
  Ny mofon'aina haniko,
  Sakafo mahatanjaka,
  Mamelona ny reraka;
  Ry foko ô! sns...

  3. Ny rany no anjarako,
  Ny ainy no fananako ;
  Ny lanitra ho lovako,
  Ny tany dia hilaozako;
  Ny ota tsy hanaraka,
  Ny ady dia ho tapaka,
  Ny aloka ho tapitra,
  Fa ao ny tena zavatra ;
  Ry foko ô! sns...

  4. Ny hanitry ny lanitra
  Mamerovero fatratra ;
  Ny kalon'ny voavotra
  Manatsika ahy hiakatra;
  Ny tavan'ny Mpamonjiko
  No tsinjon'ny fanahiko,
  Ny tavany manafaka
  Ny aizina ao anatiko :
  Ry foko ô! sns...

  5. Ny masoko mibanjina
  Tahaka ny mpiambina,
  Maniry ny Mpamonjiko
  Ho tafahaona amiko,
  Izaho hovimbininy
  Hipetraka eo anilany,
  Hanao ny hiran-danitra
  Sy honina finaritra ;
  Ry foko ô! sns...
Teny Fampaherezana (Mitsangana)
 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
 • Fiangonana: Amena
 • Hira:
  Lecture

  266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

  1. Ry Jeso Tompo, Hianao
  Isaorako tokoa izao,
  Ny ranao sy ny tenanao
  No nihinanako izao.

  2. Ry foko faly, ambarao
  Ny soa azonao izao;
  Jesosy monina ao am-po,
  Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

 • Hira: (feo 331)

  329 - Saotra, dera, no homena (1)

  1. Saotra, dera, no homena
  Ho Anao Mpanavotray,
  Hianao nanetry tena
  Mba hanandratra anay.
  Mba tariho, Tompo ô!
  Ny fanahy sy ny fo;
  Tianay ny hiaradia
  Aminao ka tsy hania.

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana