Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

December 14th, 2014
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana – Advento III

Alahady 14 Desambra 2014

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  39 - Faingàna, ry Mpanjaka!

  1. Faingàna, ry Mpanjaka!
  Handray ny lovanao;
  Faingàna re mba haka
  Ny tany ho Anao;
  Avia hampifaly
  Ny malahelo fo;
  Afaho ny mijaly
  Sy azon'ny manjo.

  2. Avia, fa misento
  Aty ny olonao;
  Ny fanjakana ento,
  Fa Tompo Hianao.
  Tsy hisy hitomany
  Eo anatrehanao.
  Hiadana ny tany
  Izay alehanao.

  3. Ny tendrombohitra avo
  Ny lohasaha koa
  Ho tonga ravoravo
  Sy tretrika avokoa;
  Ny be tsy haka an-kery
  Ny kely afa-po
  Tsy hisy izay ho very,
  Tsy hisy izay hanjo.

  4. Mpanjaka sy Mpiaro
  Mahery Hianao
  Ny firenena maro
  Hitoky Aminao
  Ho avy lalandava
  Izao rehetra izao
  Hitondra harem-bevava
  Ho eo an-tongotrao.

  5. Faingàna, ry Mpamonjy,
  Ry Tompo be fitia,
  Ny olonao tra-bonjy
  Miantso hoe : Avia!
  Anao ny fiderana
  Anao ny laza be,
  Anao ny fanjakana
  Sy arahaba e !
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:
 • Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
  Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
  Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA

 • Mpitarika : teny famelan-keloka
 • Fiangonana : Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  537 - Endrey ny hamaroan' ny soa

  1. Endrey, ny hamaroan'ny soa
  Nomenao Ray ho ahy koa!
  Ny aiko, he, navotanao,
  Ny heloko vonoinao.

  Fiv : Eny, Raiko,
  He! Ravoravo tokoa
  Ity zanakao voavonjy re,
  Ka velombelona ery.

  2. He, azoko tokoa jeso,
  Ilay perla soa, madio sy vao;
  Ny zava-tsoan'ny tany re
  Dia tsy ahoako tokoa.
  Eny, Raiko, sns...

  3. Ny vavako dia tsy mahay
  Hamisavisa izao ry Ray;
  Ny fanomezan-dehibe
  Dia tsy voatonoko koa.
  Eny, Raiko, sns...

  4. Ny foko no hidera izao,
  Hisaotra sy hanaja Anao,
  Hanoa, ho vonona hanao
  Ny sitrakao rehetra.
  Eny, Raiko, sns...

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  469 - Jeso ô, Mpitia anay

  1. Jeso ô, Mpitia anay !
  Maminay ny teninao,
  Osa ny fanahinay,
  Fa mahery Hianao :

  Fiv : Mamy, ry Jeso ! (in-3)
  Ny fitiavanao.

  2. Jeso ô, Mpitia anay !
  Mahadio Hianao ;
  Ka ny halotoanay,
  Aoka ho voasasanao :
  Mamy ry Jeso !, sns...

  3. Jeso ô, Mpitia anay !
  Tompon'aina Hianao ;
  Maro ny aretinay,
  Nefa samy afakao :
  Mamy ry Jeso !, sns...

  4. Jeso ô, Mpitia anay !
  Aoka hotarihinao ;
  Aza mba mandao anay,
  Mandra-pahafatinay :
  Mamy ry Jeso !, sns...
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA TALOHA: Esa 61:1–11
 • EPISTILY: 1 Tes 5:16-24
  1 Tes 5:16-24
  16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez sans cesse. 18 Rendez grâces en toutes choses, car c`est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. 19 N`éteignez pas l`Esprit. 20 Ne méprisez pas les prophéties. 21 Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est bon; 22 abstenez-vous de toute espèce de mal. 23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l`esprit, l`âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l`avènement de notre Seigneur Jésus Christ! 24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c`est lui qui le fera.  

 • FILAZANTSARA: (Mitsangana) Jn 1:6-8
  Jn 1:6-8
  6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. 7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il n`était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.  


  Jn 1:19-28
  Jn 1:19-28
  19 Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 20 Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu`il n`était pas le Christ. 21 Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. 22 Ils lui dirent alors: Qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? 23 Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. 24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. 25 Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n`es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? 26 Jean leur répondit: Moi, je baptise d`eau, mais au milieu de vous il y a quelqu`un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi; 27 je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 28 Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait.  

 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  458 - Tompo tia ô, midina

  1. Tompo tia ô, midina,
  Mitoera aminay,
  Ka fenoy fifaliana
  Ao anatin'ny fonay.
  Hianao, ry be fiantra,
  Tomponay Mpamindra fo,
  No Mpamangy ny mahantra,
  Ka midira ao am-po!

  2. Aoka re ny fofon'ainao
  Hahavelona anay,
  Hanahafanay ny sainao
  Hampiadana anay.
  Ny fitiavanay ny ota
  Mba vonoy, ry Tomponay,
  Manafaha anay mpanota,
  Ry Andriamanitray!

  3. Ny mpanomponao ampio
  Mba handraisany Anao,
  Aza afoy fa mba tahio,
  Aoka ho tempolinao,
  Hianao no hotompoinay,
  Ry Andriamanitra,
  Hianao no hoderainay
  Hatrary an-danitra.

  4. Tanteraho ao am-ponay
  Ny fiainana vaovao,
  Ny fanahy sy ny sainay
  Mba fenoy ny herinao.
  Amboary sy havaozy
  Isan'andro izahay
  Mandra-pahatonga any
  Aminao mandrakizay.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

BATISA

 • Hira:

  772 - Manatòna, manatòna

  1. Manatòna, manatòna
  An'i Jeso izao, izao;
  Manatòna an'i Jeso izao.

  Vakio Jao:3.16

  2. Mba minoa, mba minoa
  An'i Jeso izao, izao
  Mba minoa an'i Jeso izao.

  Vakio Heb:7.25

  3. Mahavonjy Jeso Tompo,
  Mahavonjy izao, izao
  Mahavonjy Jeso Tompo izao.

  Vakio Jak:5.11

  4. Be fiantra, be fiantra
  Jeso Tompo izao, izao
  Be fiantra Jeso Tompo izao.

  Vakio Jao:6.37

  5. Tsy hanary Jeso Tompo,
  Tsy hanary anao, anao
  Jeso Tompo tsy hanary anao.

  Vakio Mar:10.47

  6. Miantsoa, miantsoa
  An'i Jeso izao, izao
  Miantsoa an'i Jeso izao.

  Vakio Mar:10.5

  7. Fa hamaly Jeso Tompo,
  Fa hamaly anao, anao
  Fa hamaly Jeso Tompo izao.

  Vakio I Jao:1.7

  8. Fo madio, fo madio,
  No homeny anao, anao
  Fo madio no homeny anao.

  Vakio Apok:3.1

  9. Lamba fotsy, lamba fotsy
  No hatafy anao, anao
  Lamba fotsy no hatafy anao.
 • Filazan-draharaha
 • ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

  RAKITRA

  • Hira: 432, 45, 41, 306, 310

  432 - Mandra-piavin'ny Tompo

  1. Mandra-pihavin'ny Tompo mivavaha,
  Ny teny tsara nomeny tadidio :
  Ny adidinao , tontosay sy efao
  Mijery ny ataonao ny Ray.

  Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
  He, ny Tompo faly aminao,
  Koa tanteraho ireo adidinao,
  Mba ho mpanompo mahasoa.

  2. Mandra-piavin'ny Tompo, miasà
  Ampitomboy ireo talenta azonao,
  Vola, fahaizana, aina, hery koa
  No anompoy ny Tompo Tsitoha.
  Raha mpanompo tsara hianao, sns...

  3.Moa tianao va Ilay Mpamonjy Tompo soa
  Ny ràny anie nanavotany anao !
  Ny hafany tanteraho sy hajao
  Valio ny fanavotany anao.
  Raha mpanompo tsara hianao, sns...

  45 - He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo

  1. He, tonga ho antsika
  Ny Tompo mora fo
  Mpamonjy, havantsika,
  Ilay mamindra fo
  Andeha mba hifaly
  Isika ry zareo
  Nahazo Mpampifaly,
  Ka manandrata feo!

  2. Hajao ny Tompontsika
  Mpanjaka lehibe,
  Andriamanintsika,
  Mpanala rofy be;
  Avia mba hidera,
  Ry mino tsara fo!
  Avia manatera
  Ny saotra ao am-po,

  3. Ry Tompo, Zanahary!
  Mihira izahay,
  Fa teny mahafaly
  No tonga ho anay;
  Ny andro famonjena
  No andro sitrakay;
  Fanahy manatena
  No ifalianay.

  4. Ry Tomponay! Mandraisa
  Ny haja entinay;
  Tsy volamena anefa,
  fa saotra aterinay;
  Ry Jeso Tompo soa!
  Isaoranay Hianao,
  Fa lehibe tokoa
  Ny fitiavanao.

  41 - Indro Jeso mandondòna eo ambaravaram-po

  1. Indro Jeso mandondòna
  Eo ambaravaram-po,
  Injao ny feony mifona
  Mba haneho indrafo,
  Aoka Izy hovohàna,
  Fa mitondra famelana
  Hampahery sy hitana
  Ny fanahinao sy fo.

  2. Efa novidiny lafo
  Mba ho afaka hianao;
  Izy hiara-misakafo
  Sy hifaly aminao;
  Fahasoavana zaraina,
  Lova ampanantenaina,
  Iray ny vatsy, iray ny aina,
  Ndrey, ny hasambaranao

  306 - Mamafaza voa, ka aza mba malaina

  1. Mamafaza voa, ka aza mba malaina,
  Fa tsy fantatrao re izay ho vanona;
  Na amin'ny hariva, na amin'ny maraina,
  Mamafaza voa tsy mijanona.

  Fiv : :,: Matokia re, matokia re,
  Hisy amboara ho anao anie!:,:

  2. Mamafaza voa amin'ny mahantra,
  Ka aza mba mifidy izay hasian-tsoa;
  Fa ny fo mazoto sady feno antra
  Dia homen'ny Tompo valisoa tokoa.
  Matokia re, sns...

  3. Mamafaza voa amin'ny malemy,
  Ary mba ampio izay reraka ao am-po;
  Asehoy Jesosy loharanon-kery,
  Ao no anovozy izay ilain'ny fo:
  Matokia re, sns...

  4. Miasà, sakaiza! milofosa tsara
  Dieny misy asa azonao atao;
  Matahora sao tsy vita ilay anjara
  lzay napetraky ny Tompo aminao.
  Matokia re, sns...

  310 - Misy maro ao an-tsaha mitaraina

  1. Misy maro ao an-tsaha mitaraina,
  Ka ento ny Jiro mba hankao,
  Tsy mba misy atoandro na maraina,
  Fa maizina re ny ao;
  Indro olo-maro be
  No maniry mafy hoe:
  Mba midina mankaty,
  Itondray Baiboly re
  Izy ireo fa ta-handre
  An'i Kristy Tompo soa.

  Fiv : "Mandehana", hoy ny Tompo, "mandehana
  Ho amin'izao tontolo izao".
  Mitsangàna ary, eny, mitsangàna
  Fa izy no homba anao.

  2. Mandehana mba hitarika ny jamba,
  Mba ampifalio ny ory fo;
  Ny mahantra ilazao fa misy lamba
  Tsy miova, tsy mety lo;
  Jeso Mofon'aina soa,
  Sady Ranon'aina koa,
  Asehoy ho hitany,
  Tena Andriamanitra,
  Tompo tao an-danitra,
  Ambarao ho fantany:
  "Mandehana", sns...

  3. Mandehana hanatanjaka ny osa,
  Omeo toky re ny ketraka;
  Ny anjaranao, ataovy ho tontosa,
  Ka aza dia reraka,
  Mandehana hianao,
  Ka vitao ny asanao,
  Fa ny tambinao ary,
  Mbola any ihany re
  ny handraisan-tamby be,
  Dia rehefa tsy ety;
  "Mandehana", sns...

  • Hira fanolorana:

  Ry Tompon’ny harena ô,
  Fanatitra an-tsitrapo
  Atolotray Anao izao ;
  Mba raiso ka tahionao. Amena.

  VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Hira:

   351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana (1-2)

   1. Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona;
   Fa miposaka aminao ny fahazavana soa;
   Ny fanilom-pamonjena, indro fa torina
   Hanazava ny olona tokoa,

   2. Voninahi'panjakana isaloranao,
   Sy anaram-baovao no iantsoana anao;
   Fampakaram-bady, fety, anaingàna anao,
   Mba ho an'i Kristy, Ilay Tomponao.
   Mivoaha, asandrato, sns...

   Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
   Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
   Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
   Satria hianao dia tsy foiny.
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Hira:

   351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana (3)

   3. O! Ry mpiambina tinendry eo ambony manda,
   Aza avelanao hangina re ny feonao;
   Ka hijoro izao ny mino fa tsy hisy banga
   Eo an-tobin'i Jeso Tomponao.
   Mivoaha, asandrato, sns...

   Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
   Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
   Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
   Satria hianao dia tsy foiny.
  • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
  • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
  • Feon’orga firavana

  Prochains culte et réunions:
  - Vendredi 19 DEC: 19h Foi et Prière / 20h VENDREDI FAMILIAL
  - Samedi 20 DEC: Répétition générale SA: 14h à 17h Espace Chevreul (Nanterre ) / Installation salle de 12h à 19h
  - Dimanche 21 DEC: 10H Culte Sainte Cène / Noël des Enfants / Repas fraternel à l’Espace Chevreul ( Nanterre )

  ________________________________________
  Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
  Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

  Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
  Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
  Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
  Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana