Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

July 29th, 2018
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE
 

Alahady 29 Jolay 2018
Fidirana : 10 ora

 • Feon’orga
 • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira:

  14 - O, ry tany rehetra avia izao (1-3)

  1. O, ry tany rehetra, avia izao
  Hidera ny Tompo Mpanavotra anao
  Ny Tompo miantso antsika hankao
  Anatrehany mba hohasoaviny ao:

  3. Asandrato ny feo hihoby hoe:
  Isaorana mandrakizay Hianao
  Ry Tompo mahery, Izay manome
  Ho anay olom-bery ny aina vaovao:
  Dera, laza, sns...


  Fiv : Dera, laza, anie, Voninahi-dehibe,
  Ho Anao, ry Tomponay Tsitoha o! Amen.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay ; Mamelà ny helokay ; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jeso Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:
 • Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
  Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
  Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • FiangonanaAmena

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  13 - Misaora ny Mpahary (1-4)

  1. Misaora ny Mpahary,
  Tsarovinao ny asany!
  Misaora ny Mpahary,
  Derao ny soa vitany!
  Ny helokao rehetra
  Dia voavelany,
  Fa tsy mba misy fetra Ny fitiavany,
  Ny Zanany nafoiny
  Mba ho Mpamonjinao,
  Ka hianao nantsoiny
  Handray ny aim-baovao.

  4. Misaora ny Mpahary,
  Ry tany sy ry lanitra !
  Ry zava-boahary,
  Derao, Andriamanitra !
  Ry irany mahery
  Manao ny sitrany,
  Ry zanany izay very,
  Kanefa hitany,
  Misaora Azy ary,
  Fa heniky ny soa,
  Misaora ny Mpahary,
  O, ry fanahiko !

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  FF 6 - Ny teninao (1)

  1. Ny teninao Jehovah Ray mahery
  Izay nomenao anay
  Dia teny tsara sady mampahery
  Ka mampifaly ny fonay

  Fiv : Ny teninao
  Mofon'aina sakafo tokoa
  Ny teninao
  Ranon'aina satria foto-tsoa
  Ny teninao no teny tsy mba maty
  Maharitra mandrakizay
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA TALOHA:
  2 R 4:42-44
  2 R 4:42-44
  42 Un homme arriva de Baal Schalischa. Il apporta du pain des prémices à l`homme de Dieu, vingt pains d`orge, et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit: Donne à ces gens, et qu`ils mangent. 43 Son serviteur répondit: Comment pourrais-je en donner à cent personnes? Mais Élisée dit: Donne à ces gens, et qu`ils mangent; car ainsi parle l`Éternel: On mangera, et on en aura de reste. 44 Il mit alors les pains devant eux; et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l`Éternel.  

 • EPISTILY:
  Ep 4:1-6
  Ep 4:1-6
  4 1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d`une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, 3 vous efforçant de conserver l`unité de l`esprit par le lien de la paix. 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.  

 • (Mitsangana)FILAZANTSARA:
  Jn 6:1-15
  Jn 6:1-15
  6 1 Après cela, Jésus s`en alla de l`autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. 2 Une grande foule le suivait, parce qu`elle voyait les miracles qu`il opérait sur les malades. 3 Jésus monta sur la montagne, et là il s`assit avec ses disciples. 4 Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. 5 Ayant levé les yeux, et voyant qu`une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains, pour que ces gens aient à manger? 6 Il disait cela pour l`éprouver, car il savait ce qu`il allait faire. 7 Philippe lui répondit: Les pains qu`on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. 8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit: 9 Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d`orge et deux poissons; mais qu`est-ce que cela pour tant de gens? 10 Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d`herbe. Ils s`assirent donc, au nombre d`environ cinq mille hommes. 11 Jésus prit les pains, rendit grâces, et les distribua à ceux qui étaient assis; il leur donna de même des poissons, autant qu`ils en voulurent. 12 Lorsqu`ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. 13 Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d`orge, après que tous eurent mangé. 14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 15 Et Jésus, sachant qu`ils allaient venir l`enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.  


 • Hira : Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara!”

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira

  244 - Ry Jeso! Mba henoinao (1-2-5)

  1. Ry Jeso! Mba henoinao
  Ny feonay mpanomponao,
  Izay mivavaka aminao
  Mitady fitahiana.

  2. Vokiso ny fanahinay,
  Ny teninao no haninay,
  Hahaizanay mamahana
  Ny reraka ao an-dalana.

  5. He! Tsinontsinona izahay,
  Malemy sady tsy mahay;
  Ka dia ampaherezonao
  Hanaovanay ny sitrakao.

TORITENY

 • Feon’orga

BATISA

 • Hira

  252 - Mba avelao ny zaza (2-3)

  2. Ao amin'ny batisa
  Trotrony izahay
  Ka tena voaisa
  Ho zanany indray
  Atsangany handova
  Ny fahasambarana
  Fiainan-tsy miova
  Sy fiadanana

  3. Sakaizanay malaza
  Ry Jeso, Hianao.
  Finaritra ny zaza
  Miankina aminao
  Ampio, ry Mpamonjy
  Ny ondrikelinao
  Ho tonga voavonjy
  Ao anatrehanao
 • Hira

  645 - Jesosy Kapiteninay, (4)

  4. Ry Jeso Kapiteninay!
  lzao, anio izao
  No anavaozanay indray
  Ny fanompoana Anao
  Atolotray Anao tokoa
  Izao tenanay izao,
  Ka hamasino avokoa
  Hanao ny sitrakao.

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:​

  268 - Jesosy no Mpiandry ny Fiangonanay

  1. Jesosy no Mpiandry
  Ny Fiangonanay
  Ny feon'Izy irery
  No feo fantatray
  Ka tsy mba vala maro
  Ny Fiangonanay
  Iray tsy hay zaraina
  Tapahin-Tompo iray

  2. Iray no Vatolampy
  Izay iorenanay
  Iray no Fehizoro
  izay ikambananay
  Iray no Mofon'aina
  Fihinanay ety
  Iray no antenaina
  Ho azonay ary

  3. Tabain'ny hevi-diso
  Kanefa mbola iray
  Ny saina tsy mitovy
  Tsy mahazara anay
  Fisoko maromaro
  Kanefa vala iray
  Ny Tompo no mpiaro
  Ny Fiangonanay

  4. Ny teny samy hafa
  Ny fomba tsy miray
  Tsy misy maharava
  Ny fikambananay
  Ny fanenjehana aza
  Vao mainka mampiray
  Sy mahatsara laza
  Ny fiangonanay

  5.Ry Jeso! hatanjaho
  Ny Fiangonanao
  Ny fony halalaho
  Mba hitoeranao
  Izay firaisan-tsaina
  Miseho hatrety
  Velomy hanana aina
  Hitohy hatrary

  549 - Jesosy no asandratro

  1. Jesosy no asandratro,
  Fa Izy no Mpanavotro,
  Ny tànany nanafaka
  Ny aiko tao an-davaka ;
  Ny rafiko ho ketraka,
  Izaho afa-kenatra,
  Fa manana ny Tompoko,
  lzay mandako sy aroko ;

  Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
  Jesosy, lzay Mpamonjinao.

  2. Ny tsiron'ny fiainana
  Ananako sahady re,
  Fa efa mby an-tànana
  Ny famonjena lehibe;
  Ny ranon'aina azoko,
  Ny mofon'aina haniko,
  Sakafo mahatanjaka,
  Mamelona ny reraka;
  Ry foko ô! sns...

  3. Ny rany no anjarako,
  Ny ainy no fananako ;
  Ny lanitra ho lovako,
  Ny tany dia hilaozako;
  Ny ota tsy hanaraka,
  Ny ady dia ho tapaka,
  Ny aloka ho tapitra,
  Fa ao ny tena zavatra ;
  Ry foko ô! sns...

  4. Ny hanitry ny lanitra
  Mamerovero fatratra ;
  Ny kalon'ny voavotra
  Manatsika ahy hiakatra;
  Ny tavan'ny Mpamonjiko
  No tsinjon'ny fanahiko,
  Ny tavany manafaka
  Ny aizina ao anatiko :
  Ry foko ô! sns...

  5. Ny masoko mibanjina
  Tahaka ny mpiambina,
  Maniry ny Mpamonjiko
  Ho tafahaona amiko,
  Izaho hovimbininy
  Hipetraka eo anilany,
  Hanao ny hiran-danitra
  Sy honina finaritra ;
  Ry foko ô! sns...

  18 - Ny feonay rehetra izao

  1. Ny feonay rehetra izao
  Dia entinay midera Anao,
  Ry Andriananaharinay!
  Na ambany aza izahay,.
  :,: Dia tianao,:,:
  Ry Andriananaharinay!

  2. Ny andronay rehetra izao
  Dia entinay manoà Anao,
  Ry Tompo sy Mpanjakanay!
  Satria izao dia fantatray
  :,: Fa tianao :,:
  Ry Tompo sy Mpanjakanay!

  3.Ny hevitray rehetra izao
  Dia enti-mankalaza Anao!
  Ry Tompo Mpanasoa anay!
  Mpitahy ny fanahinay,
  :,: Fa tianao.:,:
  Ry Tompo Mpanasoa anay!

  4. Ny herinay rehetra izao
  No iasanay ho Anao,
  Ry Aronay sy Tanjakay!
  Miezaka tokoa izahay
  :,: Fa tianao :,:
  Ry Aronay sy Tanjakay!

  5. Rehefa alainao izahay,
  Ka tapitra ny andronay,
  Hamantana any aminao
  Izahay ary an-danitrao,
  :,: Fa tianao :,:
  Hamantana any Aminao.
 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

Vavaka fisaorana sy fangatahana

 • Hira:

  FF 34 - Tompo Malala ô ! (1)

  1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
  Tamy aho fa resy lahatra
  Noho ny famonjena vitanao
  Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
  Ny fitiavana nasehonao

  Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
  Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao,
  Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
  Ny fiainako ho voninahitrao.
 • Mpitarika:Tsodrano
 • Hira:

  FF 34 - Tompo Malala ô ! (3)

  3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
  Ny fitiavana natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao
  Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
  Fa vonona hanao ny sitrakao
  Ka anio no anavaozako, sns...

  Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
  Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao,
  Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
  Ny fiainako ho voninahitrao.
  :
 • Mpitarika: Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga

Fanomanam-panahy

 • Hira:

  107 - Maniry mafy aho

  1. Maniry mafy aho, ry Jeso Tompo ô,
  Hialoka eo ambany hazo fijalianao.
  Tsy misy toeran-kafa re 'zay tena mamiko;
  Ny hazo fijalianao no fiarovako.

  2. Ny Hazo-fijalianao no itazanako
  Ny tenanao izay nijaly mba ho avotro;
  Ka dia kotsan-dranomasom-pitiavana
  Ny tavako, ry Tompo ô! Fa afa-keloka.

  3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao
  No itoerako ho hazavain'ny tavanao,
  Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo,
  Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko.

Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:

 • Tous les dimanches d’été: Culte à 10h00

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana