Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

October 26th, 2014
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana – Alahadin’ny Reformasiona

Alahady 26 Oktobra 2014

 • Feon’orga
 • Mpitandrina: “Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina”
 • Antoko Mpihira

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira
 • 3 - Isaorana anie Andriamanitsika

  1. Isaorana anie Andriamanitsika,
  Fa fitahiam-be Omeny ho antsika;
  Hatreo ambohoka
  Ka mandraka antitra,
  Isika henika
  Ny soan'ny lanitra.

  2. Tsy mety tapitra na lany ny hareny,
  Tsy hita faritra ny sisa izay homeny;
  Fanahy sambatra
  Sy fo miadana
  No efa santatra
  Izay ananana.

  3. Ny Ray sy Zanaka sy ny Fanahy koa,
  Derain'ny masina ho Tompo iray tokoa;
  Andriamanitray
  Be fahasoavana
  No anateranay
  Izay fisaorana.

 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  500 - He! Manda fiarovana

  1. He! Manda fiarovana
  Andriamanitsika,
  Ampinga mahatohana
  Izay manjo antsika.
  Mamely fatratra,
  Satana sompatra,
  Mpandoza hatrizay,
  Mpamitaka mahay
  Tsy manampaharoa.

  2. Malemy, tsinontsinona,
  Fa mora resy isika;
  Fa misy voahasina
  Miady ho antsika;
  Jesosy re izay,
  Ilay iraky ny Ray,
  Mpitarika mahay,
  Mpamonjy hatrizay
  Sy Tompom-pandresena.

  3. Na dia ta-handevona
  Ireo devoly maro,
  Tsy misy atahorana,
  Jesosy no Mpiaro.
  Ilay rain'ny maizina
  Dia nohelohina,
  Ka tsy ahoana,
  Fa teny tokana
  Dia mahalavo azy.

  4. Kendreny hofongorana
  Ny teny tanantsika,
  Kanefa tsy ho foana,
  Ny Tompo momba antsika
  Na dia ho fongana
  Ny laza ananana,
  Harena, havana
  Tsy mampaninona,
  Ny lanitra antsika.

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira :
 • 786 - Ny teninao Jehovah Izay ianaranay

  1. Ny teninao, Jehovah!
  Izay ianaranay,
  Dia tsara, tsy miova,
  Ka ifalianay
  He! Tena mananjara,
  Izahay ankehitrio,
  Fa lova tsara fara,
  No azo amin'io.

  2. Ireo zaza teo aloha
  Dia tsy nahita izao
  Tsy nisy hampifoha,
  Natory foana tao;
  Nahantra sady ory,
  Niferina aina koa,
  Tsy fantany akory
  Izay tena foto-tsoa.

  3. Mamiratra indrindra.
  Ny masoandronay,
  Milanto sy mirindra
  Ny antom-piainanay;
  Ny teninao ihany
  No mahatonga izao,
  He! Sambatra ny tany,
  Fa mahalala Anao.

  4. lrinay mba hihombo
  Izay ianaranay,
  Ampio koa mba hitombo
  Ny saina anananay;
  Ho avy zato heny
  Ny voan'ny teninao,
  Hiely eran-tany
  Ny voninahitrao!

  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
  • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
  • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
  • TESTAMENTA TALOHA: Exo 22:20-26
   Exo 22:20-26
   20 Celui qui offre des sacrifices à d`autres dieux qu`à l`Éternel seul sera voué à l`extermination. 21 Tu ne maltraiteras point l`étranger, et tu ne l`opprimeras point; car vous avez été étrangers dans le pays d`Égypte. 22 Tu n`affligeras point la veuve, ni l`orphelin. 23 Si tu les affliges, et qu`ils viennent à moi, j`entendrai leurs cris; 24 ma colère s`enflammera, et je vous détruirai par l`épée; vos femmes deviendront veuves, et vos enfants orphelins. 25 Si tu prêtes de l`argent à mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier, tu n`exigeras de lui point d`intérêt. 26 Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil;  

  • EPISTILY: 1 Tes 1:5-10
   1 Tes 1:5-10
   5 notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l`Esprit Saint, et avec une pleine persuasion; car vous n`ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. 6 Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, 7 en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l`Achaïe. 8 Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l`Achaïe, mais votre foi en Dieu s`est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n`avons pas besoin d`en parler. 9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, 10 et pour attendre des cieux son Fils, qu`il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir.  

  • FILAZANTSARA: (Mitsangana) Mat 22:34-40
   Mat 22:34-40
   34 Les pharisiens, ayant appris qu`il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, 35 et l`un d`eux, docteur de la loi, lui fit cette question, pour l`éprouver: 36 Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? 37 Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 38 C`est le premier et le plus grand commandement. 39 Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.  

  • Fiangonana :Ray Masina ô! Manamasina anay amin’ny fahamarinana, ny teninao no Fahamarinana

  FANEKEM-PINOANA

  • Hira:

   531 - Ry Jeso Loharanon'aina

   1. Ry Jeso loharanon’aina,
   Izay foto-pahasoavana!
   Ny fonay toy ny tany maina,
   Fenoy fitiavana!
   Aidino ao ny tena aina,
   Mba hampifankatia anay,
   Fandrao ho tonga very maina
   Ny fitiavanao anay.

   2. Ny hasomparana levony
   Soloy fitiavana;
   Ny lolompo ampijanony
   Ho tia fihavanana
   Ny fo malaky mankahala
   Ovay ho tia namana;
   Ampianaro hahalala
   Ny didim-pitiavana

   3. Toroy sy ampianaro
   Ny fitiavanao zahay;
   Mpiandry tsara o, velaro
   Ny fonao mba ho hitanay
   Mba ho tarafiny tokoa
   Ny fonay mbola maizina,
   Ka samy hifanisy soa
   Sy hifamela heloka.

  TORITENY

  • Feon’orga
  • Antoko Mpihira
  • Filazan-draharaha
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

  RAKITRA

  • Hira: 487, 502,534

  487 - Fanavaozan'izay mahagaga tokoa

  1. Fanavaozan'izay mahagaga tokoa
  Nomen'i Jeso ahy re,
  Fahazavan'ny fanahy izay mahafa-po
  Nomen'i Jeso ahy re,

  Fiv : :,:Hatramin'izao dia endrey :,:
  Ny fitepon'ny foko izay ravo tokoa
  Onenan'ny Tompo Jeso.

  2. Ny fiainako be siasia taloha
  Voaova mihitsy izao
  Eny, ny fahotako, izay nahavoa
  Voasasany koa izao.
  Hatramin'izao, sns...

  3. Ny finoako, ny fanantenako diabe,
  Ny tokiko fatratra koa,
  Ny fisalasalana dia levona re,
  Ny saiko mandroso ho soa.
  Hatramin'izao, sns...

  4. Tonga mamirapiratra fatratra ery
  Ny aloky ny faty re!
  Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary
  Mankao an-tanan-dehibe.
  Hatramin'izao, sns...

  5. Tsy miato, mizotra mankany tokoa
  Ny diako hatramin'izao
  Hovantaniko any Ilay Tompo soa,
  Jesosy malala no ao.
  Hatramin'izao, sns...

  502 - Finaritra ny vorona ao an'ala

  1. Finaritra ny vorona ao an'ala
  Sy ao an-karam-bato avobe:
  Na dia betsaka ny mpankahala
  Mivonon-kahafaty azy re;
  Matoky izy, tsy misalasala,
  Fa manam-piarovan-dehibe,

  2. Jesosy Tompoko no harambato
  Sy ala mafy ikirizako;
  Na mafy aza sady tsy miato
  Izay ataon'ny fahavaloko,
  Mamely ahy ary misahato,
  Jesosy re no fiarovako.

  3. Izay rehetra ta-hamely ahy,
  Mikendry , nefa sasa-poana;
  Izaho dia ravo am-panahy,
  Tsy azony atao ahoana,
  Fa misy manda manodidina ahy,
  Izay miaro sy manohana.

  534 - Misy didy tena tsara

  1. Misy didy tena tsara
  ‘Zay nomen’ny Tompo hoe :
  Mba mifankatiava tsara,
  Hianareo’zay mino e!
  :,:Ka miraisa:,:
  ‘Zao no didy lehibe

  2. Tonga Jeso mba hanompo
  Sy mba hampihavana;
  Tsy mpanaraka ny Tompo
  ‘Zay tsy tia namana.
  :,:Ka tadiavo:,:
  ‘Zay ho fampiraisana

  3. Fa iray tokoa ny Loha
  Dia Jesosy Zanaka
  Endriky ny Ray Tsitoha,
  Izay halaina tahaka.
  :,:Tsy ho resy:,:
  Raha miray ny tafika.

  4. Jeso no Ilay foto-kazo,
  Tena voaloboka;
  Ka ny sampana halazo,
  Raha tafasaraka.
  :,:Ikambano:,:
  Ka aza mba mihataka.

  • Hira fanolorana:

  Ry Tompon’ny harena ô,
  Fanatitra an-tsitrapo
  Atolotray Anao izao ;
  Mba raiso ka tahionao. Amena.

  VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Hira:

   331 - Mba soraty ao am-poko

   Mba soraty ao am-poko,
   Jeso, ny Anaranao;
   Mba arovy tsy haloto
   Ny kasen'ny tananao.
   Hianao, Jesosy ô!
   No ho voninahitro;
   Hianao, ry voahombo,
   No Mpanjakako sy Tompo.
  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
  • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
   • Hira:

    530 - Fitiavana ranovelona

    1. Fitiavana rano velona,
    Loharano lalina;
    Ka miafina ao anatiny
    Ny fiainan-danitra!

    2. Fitiavana no nirahina
    Avy tamin-Jehovah ;
    O, mba raisonao, dia ho fantatrao
    Ny fahasambarana.

    3. Fitiavana didy tokana
    Ary didy lehibe ;
    Mitoera ao, hitoeranao
    Amim-piadanam-be.
   • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
   • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
   • Feon’orga firavana

   Prochains culte et réunions:
   - Vendredi 31 OCTOBRE: 19h Foi et Prière
   - Dimanche 2 NOVEMBRE: 9H30 ECOLE DE DIMANCHE / 10H30 Culte SAINTE CENE

   ________________________________________
   Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
   Mpitandrina : Pasteur Seth RASOLONDRAIBE – Pasteur Solohery RAOBINARISON

   Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
   Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
   Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
   Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana