Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

October 4th, 2015
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana
Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo – Fanateram-bokatra II
« Fianakaviana miady ny ady tsaran’ny finoana ! »

Alahady 4 Oktobra 2015

 • Feon’orga
 • Antoko mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  14 - O, ry tany rehetra avia izao

  1. O, ry tany rehetra, avia izao
  Hidera ny Tompo Mpanavotra anao
  Ny Tompo miantso antsika hankao
  Anatrehany mba hohasoaviny ao:

  Fiv : Dera, laza, anie, Voninahi-dehibe,
  Ho Anao, ry Tomponay Tsitoha o! Amen.

  2. He, Jehovah miantra antsika izao
  Ka dia manolotra antsika indray
  Ny endriny mbamin'ny aina vaovao;
  Eny, Izy manaiky tokoa ho Ray
  Dera, laza, sns...

  3. Asandrato ny feo hihoby hoe:
  Isaorana mandrakizay Hianao
  Ry Tompo mahery, Izay manome
  Ho anay olom-bery ny aina vaovao:
  Dera, laza, sns...
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  538 - Finaritra ny masoko (1)

  1. Finaritra ny masoko
  Mijery ny Mpamonjiko
  Ny vavako hisokatra
  Hidera ny Mpanavotro:

  Fiv : Andro soa, andro soa,
  Fa jeso no Mpanavotra;
  He! Ravo ny fanahiko
  Mihira ao anatiko,
  Andro soa, andro soa,
  Fa jeso no Mpanavotra.

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  787 - Izay mahakolokolo no manana ny soa (1-3)

  1. Izay mahakolokolo
  No manana ny soa,
  Zahao ny tanimboly,
  Izay fatratra tokoa,
  Fa he ireo voninkazo
  Mamerovero ao,
  Toa nofy izay handazo
  Andeha mba jereo.

  3. Izahay, ry ray sy reny,
  No voninkazo koa,
  Hamerovero any
  An-tokatrano soa,
  Tezao mba hihatsara.
  Ny fofo-manitray,
  Mba tsy harahin-tsento
  Ny toetra anananay.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA : Gen 2:18-24
  Gen 2:18-24
  18 L`Éternel Dieu dit: Il n`est pas bon que l`homme soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui. 19 L`Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l`homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l`homme. 20 Et l`homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l`homme, il ne trouva point d`aide semblable à lui. 21 Alors l`Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l`homme, qui s`endormit; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. 22 L`Éternel Dieu forma une femme de la côte qu`il avait prise de l`homme, et il l`amena vers l`homme. 23 Et l`homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l`appellera femme, parce qu`elle a été prise de l`homme. 24 C`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair.  

 • EPISTILY: Heb 2:9-11
  Heb 2:9-11
  9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d`honneur à cause de la mort qu`il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d`un seul. C`est pourquoi il n`a pas honte de les appeler frères,  

 • FILAZANTSARA: Mc 10:2-16
  Mc 10:2-16
  2 Les pharisiens l`abordèrent; et, pour l`éprouver, ils lui demandèrent s`il est permis à un homme de répudiée sa femme. 3 Il leur répondit: Que vous a prescrit Moïse? 4 Moïse, dirent-ils, a permis d`écrire une lettre de divorce et de répudier. 5 Et Jésus leur dit: C`est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a donné ce précepte. 6 Mais au commencement de la création, Dieu fit l`homme et la femme; 7 c`est pourquoi l`homme quittera son père et sa mère, et s`attachera à sa femme, 8 et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. 9 Que l`homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. 10 Lorsqu`ils furent dans la maison, les disciples l`interrogèrent encore là-dessus. 11 Il leur dit: Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard; 12 et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. 13 On lui amena des petits enfants, afin qu`il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. 14 Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. 15 Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n`y entrera point. 16 Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.  

  (Mitsangana)
 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  636 - Hianao ry Jeso ô

  1. Hianao ry Jeso ô!
  No mba hatoninay,
  :,:Tompon'ny aina:,:
  Mba mihainoa ka avia.

  2. Mba ampangino re
  Ny ao anatinay,
  :,:Tsy hisy renay:,:
  Raha tsy feonao.

  3. Aoka izahay handray
  Ny fanavaozanao,
  :,:Ka mba hitovy:,:.
  Toe-tsaina aminao.

  4. Mafy ny adinay,
  Ka be ny tahotray;
  :,:Nefa tsy resy:,:
  Izay miankina aminao.

  5. Dia tafionao
  Amin'ny herinao,
  :,:Mba ho mpandresy:,:
  izahay mpianatrao.

  6. Ny fonay hafanao,
  Mba hirehetanay
  :,:Amin'ny asa :,:
  Izay omenao hatao.

  7. Mba ho tanterakay
  Izay tena anjaranay,
  :,:Dia manomeza:,:
  Fo miray aminao.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko mpihira
 • Filazan-draharaha
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

FANATERAM-BOKATRA

 • Hira:167, FF34,​ AN16, 275 , 639, FF7

167 - Midera ny Anaranao

1. Midera ny Anaranao
'Zahay, ry Tompo ô!
Ka hira no ventesinay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

2. He! Voahombo Hianao
Nisolo heloka,
Ka mendrika hanaovanay
Hoe: haja, saotra, hery,
Mba raiso ho Anao.

3. Endrey! Ny fitiavanao
Endrey! Ny herinao,
Tra-pamonjena izahay,
Ka haja, saotra, hery
Mba raiso ho Anao.

4. Raha tonga ao an-danitra
'Zahay mpanomponao,
Hitohy re ny hiranay
Hoe: haja, saotra, hery.
Mba raiso ho Anao

FF 34 - Tompo Malala ô !

1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
Tamy aho fa resy lahatra
Noho ny famonjena vitanao
Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
Ny fitiavana nasehonao

Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
Ny fitiavana natolotrao,
Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
Ny fiainako ho voninahitrao.

2. Tompo Malala ô 'lay hazo fijaliana
Niaretanao tao Kalvary,
Niaretanao Mpamonjiko
No nanehoanao fa tianao ity mpanota izay
Tsy mendrika Anao akory ity
Ka anio no anavaozako, sns...

3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
Ny fitiavana natolotrao
Ny fitiavana natolotrao
Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
Fa vonona hanao ny sitrakao
Ka anio no anavaozako, sns...

AN 16 - Isaoranay Jehovah Tomponay

Isaoranay Jehovah Tomponay, isaoranay Andriamanitray; fa be fitia ny Tomponay, ny Tompo tia anay, Mpanjaka tia, Mpamindra fo. Deraina Hianao. Isaoranay izao, fa be fiantra Hianao, Mpanjaka be fitia. Isaoranay ny Tomponay. Ny tany aty mandray fitahiana; ny lanitra ary mamoaka ny soa, ka misy tokoa ny vokatra tsara, Jehovah Tsitoha manambina anay. Deraina ny Anaranao Andriamanitray. He! faly izahay izao manao ny hiranay! Isaoranay Andriananaharinay Mpanjaka be fitia.

275 - Raisonao, ry Tompo soa

1. Raisonao ry Tompo soa,
Ny fanatitray izao;
Hamasino avokoa
Izay atolotray Anao;

Fiv : :,: Raiso re, ho Anao,
Ho fanati-tsitrakao! :,:

2. He, Anao, ry Tompo soa
Izay rehetra anananay
Ny harena, vola koa,
Taminao, Jehovah Ray.
Raiso re, sns...

3. Na dia kely aza, Tompo,
Ka tsy mendrika Anao,
Raiso ho entina hanompo
Sy hanao ny sitrakao.
Raiso re, sns...

4. Indro, Tompo, raiso koa
Tena, fo, fanahinay,
Mba ho fiasana koa
Eo an-tànanao izahay.
Raiso re, sns...

639 - Ry miaramila! Mandrosoa izao

1. Ry miaramila! Mandrosoa izao,
Kristy Kapiteny mialoha anao;
Ao aloha tafika, loza, ratra be,
Fitsaharana tsy misy, misikina re.

Fiv : Ry miaramila! Mandrosoa izao
Kristy Kapiteny mialoha anao.

2. Any lehy ratsy no manotrika,
Any ny tsipika no milatsaka;
Tano ny finoana ho ampinganao
Entonao ho fandresena Izao
rehetra izao:
Ry miaramila! sns...

3. Aza miamboho na miherika,
Ao an-tratranao ny fiarovana;
Aza mba matahotra, fa sahia
fandrao
Raha tsy mandresy, dia ho resy hianao;
Ry miaramila! sns...

4. Dia mandrosoa hianao izao
Ka miraisa dia aminay ho ao
Milofosa fatratra, aza ketraka,
"Miadia ny ady tsaran'ny
Finoana"
Ry miaramila! sns...

5. Kristy Kapiteny tapitra ohatra,
Izy no mpiaro ny mpanafika;
Miankina aminy mafy hianao,
Ka aza mba ny tenanao no
itokianao:
Ry miaramila! sns...

FF 7 - Tsy hainay ny hangina

1. Tsy hainay ny hangina
Ka tsy hankalaza ny Avo
Nameno fitahiana
Ka tsy mba namela ho lavo.

Fiv : Ka dera ry Ray!
Sy saotra no atolotray ho Anao
Raiso (fo sy fanahy), fo faly loatra
No entinay midera Anao.
Ny sainay tsy ampy hahalala
Ny fatran’ny fitiavanao
Ka raiso ry Tompo Malala
Ny fankasitrahana Anao (ry Ray).

2. Tsy hainay hadinoina
‘Lay fara-fitiavanao, Ray o!
Fa maty novonoina
Ny Zanakao hamonjy anay.
Ka dera ry Ray o! sns...

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  447 - Hianao ry Kristy Tompo (1)

  1. Hianao ry Kristy Tompo,
  No hasiniko izao,
  Avy aho fa mpanompo,
  Hiankohoka Aminao,
  Raiso re ny dera, saotra
  Tena mendrika ho Anao;
  He! Ny foko faly loatra,
  Faly mba hanaja Anao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
 • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
 • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
 • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
 • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
 • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
 • Hira: (Sanctus)

  AN 1 - Masina, Masina

  Masina, Masina
  Jehovah Tompo!
  Feno ny voninahitrao
  Izao rehetra izao,
  ry Tompo ô! Amena.
Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
 • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
  Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!

TENY FANORENANA SY FANAMASINANA

 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
  « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
  Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
  « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
  Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
 • Hira: (Agnus Dei)

  117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

  1. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

  3. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  Ampiadanonao izahay, re!
 • Mpitarika: Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray, hoe
 • Fiangonana: (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

FANASANA

 • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
 • Hira Fandraisana:

  254 - Avia, ry mangetaheta ô

  1. Avia, ry mangetaheta ô!
  Ka aza dia mba mamoy fo
  Fa indro misy rano velona
  Izay omena mba hamelona
  Anao mahantra sy variana
  Ry zanakondry very làlana

  2. Ny mofon'aina no atolony
  Anao manaiky mba ho olony
  Ny tenany no ho fihinana
  Mba hahazoana fiainana
  Kanefa tsy mba hovidina anie
  Fa tena fanomezan-dehibe

  3. Jesosy Tompo no nanolotra
  Ny rany masina ho avotra
  Izany raiso mba ho tanjaka
  Sy toky ho anao, ry reraka
  Ry mpivahiny sasatra ao am-po
  Avia re, ka manaràna fo!

  107 - Maniry mafy aho

  1. Maniry mafy aho, ry Jeso Tompo ô,
  Hialoka eo ambany hazo fijalianao.
  Tsy misy toeran-kafa re 'zay tena mamiko;
  Ny hazo fijalianao no fiarovako.

  2. Ny Hazo-fijalianao no itazanako
  Ny tenanao izay nijaly mba ho avotro;
  Ka dia kotsan-dranomasom-pitiavana
  Ny tavako, ry Tompo ô! Fa afa-keloka.

  3. Am-pototry ny hazo izay nijalianao
  No itoerako ho hazavain'ny tavanao,
  Ataoko fatiatoka ny zava-mora lo,
  Ny hazo-fijalianao no tombon-dahiko.

  643 - O! mandrosoa mba ho tena mpandresy

  1. O mandrosoa mba ho tena mpandresy
  Dia mazotoa, miasà mitomboa,
  :,:Raiso ny tsara, ka roahy ny ratsy,
  Ka matokia an'i jeso tokoa.:,:

  2. O mandrese, ny finoana tano,
  Na dia mafana ny ady hatao,
  :,:Ny fandresena homena ny mino,
  Azy ny herin'ny Tompo izao.:,:

  3. Mba matokia ny hery tsy hita
  Izay voatahirin'ny Ray ho anao,
  :,:Ka voatolotra tao Gologota
  Mba ho antsika rehetra izao.:,:

  581 - Aiza re no hahitako izay hampionona ny fo

  1. Aiza re no hahitako
  Izay hampionona ny fo?
  Iza re no handrandraiko,
  'Ndrao dia tolan'ny manjo?
  O! ry ory sy mahantra,
  Manatòna Ahy izao
  He, ny foko feno antra
  Hampiadana anao.

  2. Aiza re no hahitako
  Izay hanala tahotra?
  Fa ny làlana ombako,
  Mahatora- kovitra!
  Aza kivy, ry mahantra:
  Manatòna Ahy izao;
  He, ny foko feno antra
  Ampy hiafenanao.

  3. Aiza re no hahitako
  Izay hamela heloka?
  'Ndrisy re ity fahotako
  Tena mahaketraka!
  Ry sakaizako mahantra!
  Mba minoa Ahy izao;
  He, ny foko feno antra
  Hanavotako anao.

  4. Ry Jesosy ô! Malala!
  Fialofako Hianao;
  Izaho tsy hisalasala
  Hiantoraka aminao.
  Eny, manatòna Ahy
  Feno fitiavana;
  Aza manana ahiahy;
  Izaho no mpiantoka.

  448 - Ry Tompo ô! Tariho

  1. Ry Tompo ô! Tariho
  Ny ondrikelinao,
  Tantano sy vimbino
  Hanao ny sitrakao;
  Raha misy hafaliana,
  Dia taomy mba ho tia;
  Raha sendra fahoriana,
  Sakano tsy hania.

  Fiv : Ry Jeso ô tazano,
  Ny lalanay izao,
  Tariho sy tantano
  Ho ao, am-balanao;
  Anio dia mikasa
  Hanolo-tena koa
  Fa nenina ny lasa Hiezaka tokoa.

  2. Anio ho hafaliako,
  Ny foko lasanao,
  Ny maminao no tiako,
  Hatao ny sitrakao.
  Ny androko rehetra,
  Atolotro Anao;
  Anao tsy misy fetra,
  Ka raiso, anjakao:
  Ry Jeso ô tazano, sns...

  298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka

  1. Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka,
  Aina no fetra anarahana anao,
  Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka,
  Ny fanompoana tsy maintsy atao.

  Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
  Ilay hazo izay nanavotana anay;
  An-tsitrapo no anoloranay tena,
  Ka tano mba ho Anao izahay.

  2. Aina no fetra ho enti-manoa
  Ilay Zanak'ondry nisolo anay;
  Fandavan-tena sy fanaovan-tsoa
  No fianarana atolotra anay.
  Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

  3. Aina no fetra, ry Tompo malala!
  Aina no fetran'ny fitiavanay;
  Ka sanatria izay handao na hiala;
  Mandrakizay, ho Anao izahay.
  Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

  4. Aina no fetra, ny nofo anefa
  Mora mirona ho lavo indray,
  Ka manampia, ry Mpandresy mahefa!
  O! mba tantano, hazony izahay.
  Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

  5. Aina no fetra, ka ampio, ry Fanahy!
  Aina no fetra, vonjeo e, ry Ray!
  Aina no fetra, izahay re no sahy;
  Aina no fetra, handresy izahay.
  Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

  FF 7 - Tsy hainay ny hangina

  1. Tsy hainay ny hangina
  Ka tsy hankalaza ny Avo
  Nameno fitahiana
  Ka tsy mba namela ho lavo.

  Fiv : Ka dera ry Ray!
  Sy saotra no atolotray ho Anao
  Raiso (fo sy fanahy), fo faly loatra
  No entinay midera Anao.
  Ny sainay tsy ampy hahalala
  Ny fatran’ny fitiavanao
  Ka raiso ry Tompo Malala
  Ny fankasitrahana Anao (ry Ray).

  2. Tsy hainay hadinoina
  ‘Lay fara-fitiavanao, Ray o!
  Fa maty novonoina
  Ny Zanakao hamonjy anay.
  Ka dera ry Ray o! sns...

  3 - Isaorana anie Andriamanitsika

  1. Isaorana anie Andriamanitsika,
  Fa fitahiam-be Omeny ho antsika;
  Hatreo ambohoka
  Ka mandraka antitra,
  Isika henika
  Ny soan'ny lanitra.

  2. Tsy mety tapitra na lany ny hareny,
  Tsy hita faritra ny sisa izay homeny;
  Fanahy sambatra
  Sy fo miadana
  No efa santatra
  Izay ananana.

  3. Ny Ray sy Zanaka sy ny Fanahy koa,
  Derain'ny masina ho Tompo iray tokoa;
  Andriamanitray
  Be fahasoavana
  No anateranay
  Izay fisaorana.

  8 - Dera, Laza, Hery, Haja

  1. Dera, Laza, Hery, Haja,
  Ho an'Andriamanitra
  Tompon'aina, Zanahary,
  Rain'ny voninahitra,
  Izy no mpanao antsika,
  Sady ivelomana;
  Fototr'aina, foto-tsoa,
  Izy ivavahana.
  Hihira isika hoe : Haleloia!
  Dera ho an'Andriamanitra
  :,:Dia Haleloia! Haleloia! :,:

  2. Ray Tsitoha, tsy miova,
  Tia sy mamindra fo,
  Mahasoa isan'andro,
  Izy no isaorana;
  Vatolampy tsy mifindra,
  Tokin'olombelona;
  Fiarova-mahavonjy,
  Izy itokiana
  Hihira isika hoe : Haleloia!
  Dera ho an'Andriamanitra
  :,:Dia Haleloia! Haleloia! :,:

  427 - Ho vavolombelonao

  1. Ho vavolombelonao
  N'aiza n'aiza no aleha
  Izay no faniriana vao
  Sy hataoko rehareha.
  Ka raha asa no atao
  Inty tokoa fa vonona
  (ho vonona aho)
  Tsy hiala na handao,
  Tompo ô, iraho aho!

  2. Ho vaolombelonao
  Eran-tany raha ilaina
  Toy ny loharano vao
  Izay mamelombelona aina.
  Hanasoa ny tany hay
  Efa mihamaina taho
  (mihamaina)
  Tompo ô, inty indray
  Alefaso, vonona aho.

  3. Ho vavolombelonao
  Ao anaty fitsapana,
  Ka hijoro ho Anao,
  Na fefena, na raràna,
  Tsy hiahotra ny dia :
  Fa Hianao naniraka ahy
  (naniraka ahy)
  Tsy hiahotra aho satria
  Amiko Hianao Mpitahy.

TENY FAMPAHEREZANA (Mitsangana)

 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
 • Fiangonana: Amena
 • Hira:

  266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

  1. Ry Jeso Tompo, Hianao
  Isaorako tokoa izao,
  Ny ranao sy ny tenanao
  No nihinanako izao.

  2. Ry foko faly, ambarao
  Ny soa azonao izao;
  Jesosy monina ao am-po,
  Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

 • Hira:

  645 - Jesosy Kapiteninay, (1-2)

  1. Jesosy Kapiteninay,
  Izao miantso izao,
  Hiady no ilàna anay
  Ka zovy no hanao?
  Izay mahafy hatraty,
  Mahery fo tokoa
  Ka tsy miraika hatrary,
  Ireny no hanao.

  2. Ny tany hotafihinay,
  Izao tontolo izao;
  Ny tafika hikatrohanay,
  Tsy ady mora atao;
  Ny ota no hasianay
  Ho ringana avokoa
  Ny tany no hasondrotray
  Ho Paradisa soa.

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
 • Hira:

  645 - Jesosy Kapiteninay, (4)

  4. Ry Jeso Kapiteninay!
  lzao, anio izao
  No anavaozanay indray
  Ny fanompoana Anao
  Atolotray Anao tokoa
  Izao tenanay izao,
  Ka hamasino avokoa
  Hanao ny sitrakao.
 • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

  PROCHAINS CULTES :

  Dimanche 11 octobre :
  9h30: Sekoly Alahady
  10h30: Culte suivi du Asa sy Fampaherezana

  ANNONCES DIVERSES:

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana