Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

November 22nd, 2015
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana

Alahady 22 Novambra 2015

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  45 - He, tonga ho antsika ny Tompo mora fo

  1. He, tonga ho antsika
  Ny Tompo mora fo
  Mpamonjy, havantsika,
  Ilay mamindra fo
  Andeha mba hifaly
  Isika ry zareo
  Nahazo Mpampifaly,
  Ka manandrata feo!

  2. Hajao ny Tompontsika
  Mpanjaka lehibe,
  Andriamanintsika,
  Mpanala rofy be;
  Avia mba hidera,
  Ry mino tsara fo!
  Avia manatera
  Ny saotra ao am-po,

  3. Ry Tompo, Zanahary!
  Mihira izahay,
  Fa teny mahafaly
  No tonga ho anay;
  Ny andro famonjena
  No andro sitrakay;
  Fanahy manatena
  No ifalianay.

  4. Ry Tomponay! Mandraisa
  Ny haja entinay;
  Tsy volamena anefa,
  fa saotra aterinay;
  Ry Jeso Tompo soa!
  Isaoranay Hianao,
  Fa lehibe tokoa
  Ny fitiavanao.
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA

 • Mpitarika : teny famelan-keloka
 • Fiangonana : Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  171 - Jeso, Mpanjaka malaza (1)

  1. Jeso, Mpanjaka malaza,
  No Tompo Mpanjakanay;
  Mahery sy tsara indrindra,
  Ka Izy no aronay.
  Mendrika hankalazaina
  Noho ny heriny;
  Eran-tany sy lanitra koa
  Ny zo aman-dazany.

  Fiv : Ry Tompo Mpanjaka mahery ô !
  Mihainoa ! Mihainoa !
  Avy manaiky tokoa 'zahay
  Fa Tompon'ny hery rehetra Hianao,
  Tsy misy mihitsy ny toa Anao,
  Tsy tratry ny saina ny herinao;
  Ny fiderana 'zay entinay, Raiso re !
  Ny haja atolotra Anao ety, Raiso izao !

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

  (Mitsangana ny ankizy sy ny tanora) 

 • Hira:

  205 - Ny Teninao rehetra (1-4)

  1. Ny teninao rehetra
  Ry Tompo tia anay;
  No tsy mba manam-petra
  Fa to mandrakizay;
  Ho levona avokoa,
  Izao rehetra izao,
  Haharitra tokoa
  Zao teninao izao.

  4. Fa teny mampisava
  Ny aizim-be aty.
  Fanilo manazava
  Ny dia ho ary
  Manolo-pahendrena,
  Mananatra ny fo,
  Milaza famonjena
  Sy lova tsy ho lo.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA : Da 7:13-14
  Da 7:13-14
  13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu`un de semblable à un fils de l`homme; il s`avança vers l`ancien des jours, et on le fit approcher de lui. 14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.  

 • EPISTILY: Ap 1:5-8
  Ap 1:5-8
  5 et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l`ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 8 Je suis l`alpha et l`oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout Puissant.  

 • FILAZANTSARA: Jn 18:33-37
  Jn 18:33-37
  33 Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? 34 Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d`autres te l`ont-ils dit de moi? 35 Pilate répondit: Moi, suis-je Juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t`ont livré à moi: qu`as-tu fait? 36 Mon royaume n`est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n`est point d`ici-bas. 37 Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix.  

  (Mitsangana)
 • Fiangonana : ” Isaorana anie Ny Tompo noho ny filazantsara.

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  39 - Faingàna, ry Mpanjaka! (1-2-3)

  1. Faingàna, ry Mpanjaka!
  Handray ny lovanao;
  Faingàna re mba haka
  Ny tany ho Anao;
  Avia hampifaly
  Ny malahelo fo;
  Afaho ny mijaly
  Sy azon'ny manjo.

  2. Avia, fa misento
  Aty ny olonao;
  Ny fanjakana ento,
  Fa Tompo Hianao.
  Tsy hisy hitomany
  Eo anatrehanao.
  Hiadana ny tany
  Izay alehanao.

  3. Ny tendrombohitra avo
  Ny lohasaha koa
  Ho tonga ravoravo
  Sy tretrika avokoa;
  Ny be tsy haka an-kery
  Ny kely afa-po
  Tsy hisy izay ho very,
  Tsy hisy izay hanjo.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira
 • Filazan-draharaha
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

RAKITRA

 • Hira:

351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana

1. Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona;
Fa miposaka aminao ny fahazavana soa;
Ny fanilom-pamonjena, indro fa torina
Hanazava ny olona tokoa,

Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
Satria hianao dia tsy foiny.

2. Voninahi'panjakana isaloranao,
Sy anaram-baovao no iantsoana anao;
Fampakaram-bady, fety, anaingàna anao,
Mba ho an'i Kristy, Ilay Tomponao.
Mivoaha, asandrato, sns...

3. O! Ry mpiambina tinendry eo ambony manda,
Aza avelanao hangina re ny feonao;
Ka hijoro izao ny mino fa tsy hisy banga
Eo an-tobin'i Jeso Tomponao.
Mivoaha, asandrato, sns...

443 - Raiso ho Anao ny foko

1. Raiso ho Anao ny foko,
Ry Jehovah Raiko ô!
Mitoera aty am-poko
Mba ho tompon-trano ao,
:,: O, ry Raiko! O, ry Raiko!
Mitoera ao izao :,:

2. Raiso ho Anao ny foko,
Ry Jesosy Tompo ô!
Tsy mba vola, fa ny foko,
No atolotro Anao:
:,: Raiso, Tompo! Raiso, Tompo!
Fa fanati-tsitrapo. :,:

3. Raiso ho Anao ny foko,
Ry Fanahy Masina ô!
Hazavao ny ao am-poko,
Diovy ho tempolinao:
:,: Indro, raiso ! Indro, raiso !
Itokàny ho Anao. :,:

4. Tsy harindriko ny foko,
Fa vohako ho Anao;
Ka midira aty am-poko,
Manjakà irery ao;
:,: Eny, Tompo! Eny, Tompo!
Raiso aho ho Anao. :,:

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  432 - Mandra-piavin'ny Tompo (2)

  2. Mandra-piavin'ny Tompo, miasà
  Ampitomboy ireo talenta azonao,
  Vola, fahaizana, aina, hery koa
  No anompoy ny Tompo Tsitoha.
  Raha mpanompo tsara hianao, sns...

  Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
  He, ny Tompo faly aminao,
  Koa tanteraho ireo adidinao,
  Mba ho mpanompo mahasoa.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Hira:

  432 - Mandra-piavin'ny Tompo (3)

  3.Moa tianao va Ilay Mpamonjy Tompo soa
  Ny ràny anie nanavotany anao !
  Ny hafany tanteraho sy hajao
  Valio ny fanavotany anao.
  Raha mpanompo tsara hianao, sns...

  Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
  He, ny Tompo faly aminao,
  Koa tanteraho ireo adidinao,
  Mba ho mpanompo mahasoa.
 • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana

Prochains culte et réunions:
- Vendredi 27 Novembre: 20h Vendredi Des Jeunes
- Dimanche 29 Novembre: 10H30 Culte

 

JDV 27 Novembre 2015
________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana