Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

May 24th, 2015
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana- PENTEKOSTA
Fandraisana katekomena

Alahady 24 Mai 2015

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  267 - He, ny andon'ny maraina

  1. He, ny andon'ny maraina
  Latsaka ao an-tsaha re
  Ka mamelona ny maina
  Izay maniry rano be!
  Ravoravo e, ny tany,
  Fa he, ny andro maina efa lany;
  Ka mitsahatra ny fahantrany,
  Manaroka ny hazo be!

  2. Ny fanahy karankaina
  Misy rano velona,
  Fa Jesosy andon'aina
  Manome fiainana
  Velona ny jentilisa,
  Ny tany hay dia tonga Paradisa
  Marobe no efa voaisa
  Handray ny lova masina!

  3.Misy lalana mizotra,
  Izay mankao Ziona re;
  Any no mitanjozotra
  Ny vahiny marobe;
  Ka Ziona dia mivoha
  Hidiran'ny navotan'ny Tsitoha;
  Ao no ivorian'ny mifoha,
  Fa an'ny Tompo lehibe.

  4. He, mikambana ny mino
  Amim-pifaliam-be,
  Ka ny hobiny maneno
  Tahaka ny rano be!
  Ao mitovy avokoa
  Tsy misy tompo sy mpanompo koa.
  Eny, razana iray tokoa
  Ny mponina ao Ziona re!
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  547 - Ry Jeso Masoandronay ô!

  1. Ry Jeso Masoandronay ô!
  Ny aizin'ny fo lasa tokoa
  Fa tonga aty anatinay izao
  Mazava lehibe.

  Fiv : Eny, Jeso! Zoky be fitia,
  Soa lehibe no nentinao taty,
  Avy izahay, mba hisaotra Anao
  Noho ny fitiavanao.

  2. Vangianao ny tokantrano
  Ka menatr' ery, kaody sy lao
  Ny fomba ahitana angano
  Izay tsy mba sitrakao.
  Eny, Jeso! sns...

  3. Mpanjaka Fiadananay ô
  Ekena tokoa ny herinao :
  Ny sabatry ny firenena
  Hatao fangady izao.
  Eny, Jeso! sns...

  4. Ry Jeso Tompo tia anay ô!
  Misaotra Anao izahay izao
  Fa henika ny hasoavanao
  Izao tontolo izao.
  Eny, Jeso! sns...

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  183 - Midina, ry Fanahy ô!

  1. Midina, ry Fanahy o!
  Midira ao anaty fo,
  Ampio ny mihafy,
  Fa Hianao no Mpanome
  No to sy fahazavana be;
  Na vavanay sokafy,
  Izao hanao
  Saotra tsara hanambara
  Ny Mpamonjy,
  Fa satria voavonjy.

  2. Ka raha re ny teninao,
  Dia mba avia, hazavao
  Ny hevitry ny teny;
  Mba ambaraonao aminay
  Ny fomban'ny Mpanavotray,
  Lazao ny famonjeny,
  Izahay, izay
  Vory eto, andreheto
  Jiron'aina
  Hialan'ny aizin-tsaina.

  3. Ny maizina onenanay
  Tsy mety afaka aminay,
  Ka tena mahavery,
  Raha Hianao tsy tonga izao
  Mitondra filazam-baovao
  Sy toky mampahery,
  Ovay izahay,
  Hamasino ny te-hino,
  Ampidiro
  Eto aminay ny Jiro.

  4. Mba hafanao re izahay,
  Amio hitiavanay
  Indrindra ny Mpamonjy,
  Ny rany mba ho avotray,
  Ny didiny harahinay,
  Hanananay ny vonjy,
  Jeso, Jeso
  No torio sy bitsiho
  Ao an-tsainay,
  Mba hamelona ny ainay.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA : Act 8:15-17
  Act 8:15-17
  15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu`ils reçussent le Saint Esprit. 16 Car il n`était encore descendu sur aucun d`eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit.  

 • EPISTILY : 1 Pi 3:15-18
  1 Pi 3:15-18
  15 Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l`espérance qui est en vous, 16 et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. 17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu`en faisant le mal. 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l`Esprit,  

 • FILAZANTSARA : Jn 14:15-21
  Jn 14:15-21
  15 Si vous m`aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec vous, 17 l`Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu`il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c`est celui qui m`aime; et celui qui m`aime sera aimé de mon Père, je l`aimerai, et je me ferai connaître à lui.  

  (Mitsangana)
 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  176 - Avia, Fanahy Masino ô, midina eto aminay

  1. Avia, Fanahy Masino ô!
  Midina eto aminay;
  Fenoy ny hasoavanao
  Ny fonay noforoninao.

  2. Tongava, ry Mpananatro ô
  Nomen'Andriamanitra
  Ho loharano velona
  Hiboiboika ao am-po.

  3. Sokafy ny fanahinay
  Hidiram-pitiavana;
  Ny tenanay malemy koa
  Ampaherezonao anie.

  4. Reseo ny fahavalonay
  Onòny koa ny tahotray.
  Tantano ao an-dalana
  Hahatraranay ny lanitra.

  5. Tahio mba hitiavanay
  Ny Ray sy Jeso Zanany,
  Sy hitokianay Anao
  Izay Fanahy Masina.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

BATISA

 • Hira:

  246 - Zazakely entinay mba hatao batisa

  1. Zazakely entinay
  mba hatao batisa izao,
  Izy no atokanay
  Sy atolotray Anao.

  2. Rano tsy mba mahasoa,
  Rano tsy mba mahadio;
  Ka tahionao izy 'zao,
  Jeso ô, be indrafo!

  3. Ary ny Fanahinao
  Dia ataovy ao am-po
  Mba hitarika azy, sao
  Hisy loza izay hanjo.

  4. Ry Jehovah be fitia!
  Ry Jesosy Tomponay!
  Ry Fanahy koa, avia
  Mba handray ny zanakay!
 • FANDRAISANA KATEKOMENA

  • Hira (Raha mbola atao ny hira dia mitsangana manatrika ny Fiangonana ireo olona ho
   raisina ):

   446 - Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko

   1. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
   Fa Hianao no tena loharanon-tsoa;
   Izao tontolo 'zao manintona ny saiko
   Hihataka aminao, ho babony tokoa.

   2. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
   Ho eo an-tananao hosakambininao,
   Hohatanjahinao ny tena sy ny saiko,
   Hisikina tokoa hiady ho Anao.

   3. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
   Fa izany indrindra re no hetahetako;
   Ny ran'ny Zanakao mitory ao an-tsaiko
   Mba hanolorako Anao ny tenako
 • HIRA NY HO RAISINA – (Mitodika manatrika ny Alitara masina ireo izay ho raisina) :

  294 - Ampio aho, Zanahary ô

  1. Ampio aho, Zanahary ô,
  Hanaraka ny "eny" masina,
  Izay nataoko taminao, ry To,
  Ka tsy mba hisy fivadihana.

  2. Ry Tompoko, Izay nanomboka
  Ny asa tsara ao anatiko,
  Arovy aho ho tanteraka,
  Mba tsy ho faty ny finoako.
 • FANAMBARAM-PANEKENA
 • HIRA
 • Ataon’ny noraisina na ny Fiangonana na ny antoko mpihira

  Filazan-draharaha

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

  RAKITRA

  • Hira:​

  428 - Reko izao ry Tompo

  1. Reko izao ry Tompo izany antsonao,
  Miantso izany mpanompo mba ho irakao!
  Inty! Inty! sns...

  Fiv : Inty! Inty! Inty aho Jeso!
  Inty! Inty! Iraho ho aho Jeso!
  Ekeko re ny ho miaramilanao
  Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho!

  2. O! Diovy Tompo izany molotro!
  Ka ny fo madio hanompo no atolotro.
  Inty! Inty! sns...

  3. Tsy andeha irery, fa hiaraka Aminao!
  Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao.
  Inty! Inty! sns...

  4. Reko izao ny toky hoe : "Momba ahy Hianao"
  Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao
  Inty! Inty! sns...

  FF 34 - Tompo Malala ô !

  1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
  Tamy aho fa resy lahatra
  Noho ny famonjena vitanao
  Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
  Ny fitiavana nasehonao

  Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
  Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao,
  Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
  Ny fiainako ho voninahitrao.

  2. Tompo Malala ô 'lay hazo fijaliana
  Niaretanao tao Kalvary,
  Niaretanao Mpamonjiko
  No nanehoanao fa tianao ity mpanota izay
  Tsy mendrika Anao akory ity
  Ka anio no anavaozako, sns...

  3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
  Ny fitiavana natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao
  Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
  Fa vonona hanao ny sitrakao
  Ka anio no anavaozako, sns...

  443 - Raiso ho Anao ny foko

  1. Raiso ho Anao ny foko,
  Ry Jehovah Raiko ô!
  Mitoera aty am-poko
  Mba ho tompon-trano ao,
  :,: O, ry Raiko! O, ry Raiko!
  Mitoera ao izao :,:

  2. Raiso ho Anao ny foko,
  Ry Jesosy Tompo ô!
  Tsy mba vola, fa ny foko,
  No atolotro Anao:
  :,: Raiso, Tompo! Raiso, Tompo!
  Fa fanati-tsitrapo. :,:

  3. Raiso ho Anao ny foko,
  Ry Fanahy Masina ô!
  Hazavao ny ao am-poko,
  Diovy ho tempolinao:
  :,: Indro, raiso ! Indro, raiso !
  Itokàny ho Anao. :,:

  4. Tsy harindriko ny foko,
  Fa vohako ho Anao;
  Ka midira aty am-poko,
  Manjakà irery ao;
  :,: Eny, Tompo! Eny, Tompo!
  Raiso aho ho Anao. :,:

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Hianao no miantso ahy.

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho,
  Fa Hianao no fiainako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Amina aho,
  ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory teny soa amin’ireo havako
  Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Ho zary famonjena anie ny fahoriako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  4.Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
  ‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
  Tiako ny hiaraka, sns...

  18 - Ny feonay rehetra izao

  1. Ny feonay rehetra izao
  Dia entinay midera Anao,
  Ry Andriananaharinay!
  Na ambany aza izahay,.
  :,: Dia tianao,:,:
  Ry Andriananaharinay!

  2. Ny andronay rehetra izao
  Dia entinay manoà Anao,
  Ry Tompo sy Mpanjakanay!
  Satria izao dia fantatray
  :,: Fa tianao :,:
  Ry Tompo sy Mpanjakanay!

  3.Ny hevitray rehetra izao
  Dia enti-mankalaza Anao!
  Ry Tompo Mpanasoa anay!
  Mpitahy ny fanahinay,
  :,: Fa tianao.:,:
  Ry Tompo Mpanasoa anay!

  4. Ny herinay rehetra izao
  No iasanay ho Anao,
  Ry Aronay sy Tanjakay!
  Miezaka tokoa izahay
  :,: Fa tianao :,:
  Ry Aronay sy Tanjakay!

  5. Rehefa alainao izahay,
  Ka tapitra ny andronay,
  Hamantana any aminao
  Izahay ary an-danitrao,
  :,: Fa tianao :,:
  Hamantana any Aminao.

  • Hira fanolorana:

  Ry Tompon’ny harena ô,
  Fanatitra an-tsitrapo
  Atolotray Anao izao ;
  Mba raiso ka tahionao. Amena.

  FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

  • Hira:

   FF 4 - Ry Fanahy ô

   1. Ry Fanahy ô midina,
   Manatreha anay anio Ianao
   Mba hanoloranay,
   Ny vavakay mangina
   Vetsovetsom- po 'zay atolotray
   Vola sy ny harena
   Samy tsy anananay
   Fa indro vavaka mangina
   Fanoloran-tena ho Anao tokoa.

   2. Ry Fanahy ô monena
   Aza mba mandao anay Ianao
   Kolokoloy 'zahay
   Hitombo fahendrena
   Ka tsy hahafoy hiarak' Aminao
   Ota sy rendrarendra
   Samy te handavo anay
   Soa ihany, soa fa eo Ianao Fanahy
   Vonona hitahy ny fiainanay.

   3. Ry Fanahy ô , meteza
   Mba handray anay ho mpianatrao
   Avia Ianao,
   Avia mampahereza
   Hahatonga anay mba ho irakao
   Eso sy fitsapana
   Samy manakivy anay
   Ka taomy , taomy hanam-po mafana
   Herim-po vaovao hiasa ho Anao.
  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
  • Fiangonana:
   • Ho aminao anie ny Tompo!
   • Ary ho aminao koa
  Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
  Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
  Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!

  TENY FANORENANA SY FANAMASINANA

  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1. O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

   3. O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!
  • Mpitarika: Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray, hoe
  • Fiangonana: (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

  FANASANA

  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !
   ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   259 - Ny latabatrao ry Jeso!

   1. Ny latabatrao, ry Jeso!
   Dia atrehinay izao;
   Ny fanahinay vokiso
   Amin'ny fitianao.

   2. Tsy nitady zo sy laza
   Hianao, ry Tomponay!
   Foinao ny aina aza
   Nanavotanao anay.

   3. Jeso ô! ny ranao soa
   No nataonao avotray,
   Mba hanafaka avokoa
   Izay tsy mahadio anay.

   4. Manomeza mofon'aina,
   Tompo ô! ho tanjakay;
   Mihainoa ny mitaraina
   Mamalia ny hatakay

   5. Ny fanahinay ry Tompo!
   Raiso, fa atolotray;
   Faly izahay hanompo
   Sy hanao ny sitrakao.

   174 - Fanahy Masina ô ny hevitray izao

   1. Fanahy Masina ô!
   Ny hevitray izao
   Ovay ho vao;
   Vonoy ny otanay,
   Diovinao 'zahay
   Ka ny fanahinay
   Onenonao.

   2. Fanahy Masino ô!
   Tsinjovinao izao
   Ny olonao;
   Mpananatro ô! Ovay
   Ny eritreritray;
   Ny hadisoanay
   Esorinao.

   3. Fanahy hendry ô!
   Jereo 'zahay izao!
   Ka hazavao;
   Adala izahay,
   Mania ny hevitray;
   Dia atoroy anay
   Ny lalanao.

   4. Fanahy Masino ô!
   Mba asehoy izao
   Ny antranao;
   Be tahotra izahay,
   Henoy ny hatakay,
   Ka ny fanahinay
   Ononinao.

   195 - Andriamanitra Ray

   1. Andriamanitra Ray
   loharanon'ny aina,
   Masina, masina, re,
   Hianao ka deraina,
   Fa manome fahasoavana be,
   Soa tsy tratry ny saina.

   2. Ô, ry Jesosy Mpamonjy,
   Mpanjaka mahery,
   Tonga taty mba hampody
   ny zanaka very,
   Raiso izao ny fiderana Anao,
   Saotra aman-daza sy hery.

   3. Ry Mpampionona ô,
   Mpanazava ny sainay,
   Mba ampinoy izahay,
   ka havaozy ny ainay.
   Mba hazavao ny manantena
   Anao;
   Raiso ny hira hirainay!

   599 - O, Ry Jesosy mifaly ny foko

   1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
   Raha tsy lavitra Anao,
   Ka mba mangataka indrindra re aho.
   Ary mifona aminao;
   Tano ny zanakao mba tsy ho very,
   Tano akaiky Anao !
   Zaza adala ka mety hiery,
   Raha dia lavitra Anao.

   2. Aza manary izay mitalaho,
   Fa mba vonjeo anie;
   Tena mahantra sy ory re aho.
   Diso sy meloka be;
   Nefa maniry hiova ho tsara,
   Ka ta-hanoa Anao,
   Ary ny zavatra izay voarara,
   Tsy mba hataoko izao.

   3. Raiso, ry Tompoko, ny fikasako,
   Raiso ny foko anio !
   Raha ny marina no ialako,
   Dia ahitsio sy ampio;
   Fa Hianao, ry Mpamonjy mahery,
   No tsy mba mety mandao,
   Ary izaho dia tsy mba irery,
   Fa tsy ho lavitra Anao.

   549 - Jesosy no asandratro

   1. Jesosy no asandratro,
   Fa Izy no Mpanavotro,
   Ny tànany nanafaka
   Ny aiko tao an-davaka ;
   Ny rafiko ho ketraka,
   Izaho afa-kenatra,
   Fa manana ny Tompoko,
   lzay mandako sy aroko ;

   Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
   Jesosy, lzay Mpamonjinao.

   2. Ny tsiron'ny fiainana
   Ananako sahady re,
   Fa efa rnby an-tànana
   Ny famonjena lehibe;
   Ny ranon'aina azoko,
   Ny mofon'aina haniko,
   Sakafo mahatanjaka,
   Mamelona ny reraka;
   Ry foko ô! sns...

   3. Ny rany no anjarako,
   Ny ainy no fananako ;
   Ny lanitra ho lovako,
   Ny tany dia hilaozako;
   Ny ota tsy hanaraka,
   Ny ady dia ho tapaka,
   Ny aloka ho tapitra,
   Fa ao ny tena zavatra ;
   Ry foko ô! sns...

   4. Ny hanitry ny lanitra
   Mamerovero fatratra ;
   Ny kalon'ny voavotra
   Manatsika ahy hiakatra;
   Ny tavan'ny Mpamonjiko
   No tsinjon'ny fanahiko,
   Ny tavany manafaka
   Ny aizina ao anatiko :
   Ry foko ô! sns...

   5. Ny masoko mibanjina
   Tahaka ny mpiambina,
   Maniry ny Mpamonjiko
   Ho tafahaona amiko,
   Izaho hovimbininy
   Hipetraka eo anilany,
   Hanao ny hiran-danitra
   Sy honina finaritra ;
   Ry foko ô! sns...

   194 - Andriananahary ô

   1. Andriananahary ô,
   Endrey ny voninahitrao!
   Ny tany sy ny lanitra
   Mamelatra ny lazanao.
   Ny asanao rehetra e!
   Ny famonjena lehibe,
   Mitari-dalana anay,
   Hidera ny Anaranao.

   2. Ry Zanak'ondry Masina,
   Jesosy izay isaoranay!
   He, Hianao niantra anay,
   Ka nentinao ny otanay.
   Ny menarana resinao,
   Ny fasana vinakinao,
   Ka Hianao nanokatra
   Ny lanitra hidiranay.

   3. Ô, ry Fanahy Masina,
   Izay mitarika anay
   Hanetry tena sy hanaiky
   Fa mpanota izahay,
   Mitaona sy mananatra anay
   Handray ny avotra,
   Ka manamasina anay,
   Mba raiso ny fisaoranay.

   4. Ny voavonjy mbamin'ny
   Anjely mankasitraka,
   Ny tany sy ny lanitra
   Mikambana hanandratra
   Anao, ry Ray sy Zanaka,
   Anao, Fanahy Masina,
   Izay maneho famonjena
   Feno fitiavana.

   18 - Ny feonay rehetra izao

   1. Ny feonay rehetra izao
   Dia entinay midera Anao,
   Ry Andriananaharinay!
   Na ambany aza izahay,.
   :,: Dia tianao,:,:
   Ry Andriananaharinay!

   2. Ny andronay rehetra izao
   Dia entinay manoà Anao,
   Ry Tompo sy Mpanjakanay!
   Satria izao dia fantatray
   :,: Fa tianao :,:
   Ry Tompo sy Mpanjakanay!

   3.Ny hevitray rehetra izao
   Dia enti-mankalaza Anao!
   Ry Tompo Mpanasoa anay!
   Mpitahy ny fanahinay,
   :,: Fa tianao.:,:
   Ry Tompo Mpanasoa anay!

   4. Ny herinay rehetra izao
   No iasanay ho Anao,
   Ry Aronay sy Tanjakay!
   Miezaka tokoa izahay
   :,: Fa tianao :,:
   Ry Aronay sy Tanjakay!

   5. Rehefa alainao izahay,
   Ka tapitra ny andronay,
   Hamantana any aminao
   Izahay ary an-danitrao,
   :,: Fa tianao :,:
   Hamantana any Aminao.

  TENY FAMPAHEREZANA (Mitsangana)

  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:

   266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

   1. Ry Jeso Tompo, Hianao
   Isaorako tokoa izao,
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao.

   2. Ry foko faly, ambarao
   Ny soa azonao izao;
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako!

  VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Hira:

   298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka

   1. Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka,
   Aina no fetra anarahana anao,
   Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka,
   Ny fanompoana tsy maintsy atao.

   Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
   Ilay hazo izay nanavotana anay;
   An-tsitrapo no anoloranay tena,
   Ka tano mba ho Anao izahay.

   2. Aina no fetra ho enti-manoa
   Ilay Zanak'ondry nisolo anay;
   Fandavan-tena sy fanaovan-tsoa
   No fianarana atolotra anay.
   Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

   3. Aina no fetra, ry Tompo malala!
   Aina no fetran'ny fitiavanay;
   Ka sanatria izay handao na hiala;
   Mandrakizay, ho Anao izahay.
   Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

   4. Aina no fetra, ny nofo anefa
   Mora mirona ho lavo indray,
   Ka manampia, ry Mpandresy mahefa!
   O! mba tantano, hazony izahay.
   Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

   5. Aina no fetra, ka ampio, ry Fanahy!
   Aina no fetra, vonjeo e, ry Ray!
   Aina no fetra, izahay re no sahy;
   Aina no fetra, handresy izahay.
   Indreto izahay, hilanja faneva, sns...
  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
  • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
   • Hira:

    298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka

    1. Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka,
    Aina no fetra anarahana anao,
    Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka,
    Ny fanompoana tsy maintsy atao.

    Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
    Ilay hazo izay nanavotana anay;
    An-tsitrapo no anoloranay tena,
    Ka tano mba ho Anao izahay.

    2. Aina no fetra ho enti-manoa
    Ilay Zanak'ondry nisolo anay;
    Fandavan-tena sy fanaovan-tsoa
    No fianarana atolotra anay.
    Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

    3. Aina no fetra, ry Tompo malala!
    Aina no fetran'ny fitiavanay;
    Ka sanatria izay handao na hiala;
    Mandrakizay, ho Anao izahay.
    Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

    4. Aina no fetra, ny nofo anefa
    Mora mirona ho lavo indray,
    Ka manampia, ry Mpandresy mahefa!
    O! mba tantano, hazony izahay.
    Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

    5. Aina no fetra, ka ampio, ry Fanahy!
    Aina no fetra, vonjeo e, ry Ray!
    Aina no fetra, izahay re no sahy;
    Aina no fetra, handresy izahay.
    Indreto izahay, hilanja faneva, sns...
   • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
   • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
   • Feon’orga firavana

   Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:
   Tous les vendredis: FOI ET PRIERE à 19h suivi de Culte ou Formation
   Tous les dimanches:
   - Ecole du dimanche à 9h30
   - Culte à 10h30

   ________________________________________
   Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
   Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

   Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
   Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
   Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
   Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana