Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

May 13th, 2016

ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana- PENTEKOSTA
Fandraisana katekomena

Alahady 15 Mai 2016

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  267 - He, ny andon'ny maraina (1-2-4)

  1. He, ny andon'ny maraina
  Latsaka ao an-tsaha re
  Ka mamelona ny maina
  Izay maniry rano be!
  Ravoravo e, ny tany,
  Fa he, ny andro maina efa lany;
  Ka mitsahatra ny fahantrany,
  Manaroka ny hazo be!

  2. Ny fanahy karankaina
  Misy rano velona,
  Fa Jesosy andon'aina
  Manome fiainana
  Velona ny jentilisa,
  Ny tany hay dia tonga Paradisa
  Marobe no efa voaisa
  Handray ny lova masina!

  4. He, mikambana ny mino
  Amim-pifaliam-be,
  Ka ny hobiny maneno
  Tahaka ny rano be!
  Ao mitovy avokoa
  Tsy misy tompo sy mpanompo koa.
  Eny, razana iray tokoa
  Ny mponina ao Ziona re!
 • Vavaka fihaonana

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka)
 • Fiangonana:« Ry Rainay be Famindram-po ô, mitalaho aminao izahay; Mamelà ny helokay; Diovy izahay ho afa-pahotana ; Sasao izahay ho afa-keloka ; Ary havaozy ny fanahinay mba ho vonon-kanompo Anao. Ny fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy anay no angatahanay Aminao. Amena. »
 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  545 - Endrey izany hafaliana (1-3)

  1. Endrey izany hafaliana,
  Fa velona aina izahay;
  Tanteraka ny faniriana,
  Ka dera ho Anao ry Ray!
  Atolotray tokoa ny tena,
  Mba ho fanati-tsitrakao,
  Satria manaiky sy ekena
  Ho tonga olom-baovao.

  3. Ny fiangonanao angony,
  Fanahy ô, ho tena iray,
  Ka tsy hizarazara intsony
  Fa Hianao no mampiray.
  Dia ho fanasina, fanilo,
  Ho an'izao tontolo izao;
  Hijoro, tsy handraraka ilo,
  Hitafy toetra vaovao.

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira:

  319 - Mba iraho ny Fanahy ry Jesosy Tompo ô! (1-4)

  1. Mba iraho ny Fanahy
  Ry Jesosy Tompo ô!
  Mba hanampy sy hitahy
  Ny mpiasa irakao.
  Tany mafy no asaina,
  Nefa kely izahay,
  Marobe no tsy misaina,
  Raha itorianay!
  Tanteraho re ny toky,
  lzay nomenao fahizay,
  Ka mombà anay mpitory
  Mandra-podimandrinay!

  4 . Aoka re mba tsy ho rava
  Ny mazava hitanay!
  Mba handraso lalandava
  Ny anjara-asanay.
  Mba ho dera aman-daza
  Ho Anao, ry Tomponay!
  Hatanjaho ny mpiasa,
  Dia tsy mba hety fay;
  Aoka re ny olo-mino
  Mba hamory ho Anao,
  Ka hitombo be ny mpino
  Hiandany Aminao.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA : Act 2:1-13
  Act 2:1-13
  2 1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d`un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d`eux. 4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d`autres langues, selon que l`Esprit leur donnait de s`exprimer. 5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient tous dans l`étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? 8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l`Asie, 10 la Phrygie, la Pamphylie, l`Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 12 Ils étaient tous dans l`étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci? 13 Mais d`autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux.  

 • EPISTILY : Rom 8:8-17
  Rom 8:8-17
  8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l`esprit, si du moins l`Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu`un n`a pas l`Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l`esprit est vie à cause de la justice. 11 Et si l`Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d`entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d`entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. 13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l`Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, 14 car tous ceux qui sont conduits par l`Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 15 Et vous n`avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit d`adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16 L`Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d`être glorifiés avec lui.  

 • FILAZANTSARA : Jn 14:15-26
  Jn 14:15-26
  15 Si vous m`aimez, gardez mes commandements. 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu`il demeure éternellement avec vous, 17 l`Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu`il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c`est celui qui m`aime; et celui qui m`aime sera aimé de mon Père, je l`aimerai, et je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non pas l`Iscariot, lui dit: Seigneur, d`où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? 23 Jésus lui répondit: Si quelqu`un m`aime, il gardera ma parole, et mon Père l`aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui ne m`aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n`est pas de moi, mais du Père qui m`a envoyé. 25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26 Mais le consolateur, l`Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.  

  (Mitsangana)
 • Fiangonana : Isaorana anie ny Tompo noho ny filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

 • Hira:

  176 - Avia, Fanahy Masino ô, midina eto aminay

  1. Avia, Fanahy Masino ô!
  Midina eto aminay;
  Fenoy ny hasoavanao
  Ny fonay noforoninao.

  2. Tongava, ry Mpananatro ô
  Nomen'Andriamanitra
  Ho loharano velona
  Hiboiboika ao am-po.

  3. Sokafy ny fanahinay
  Hidiram-pitiavana;
  Ny tenanay malemy koa
  Ampaherezonao anie.

  4. Reseo ny fahavalonay
  Onòny koa ny tahotray.
  Tantano ao an-dalana
  Hahatraranay ny lanitra.

  5. Tahio mba hitiavanay
  Ny Ray sy Jeso Zanany,
  Sy hitokianay Anao
  Izay Fanahy Masina.

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

BATISA

 • Hira:

  246 - Zazakely entinay mba hatao batisa

  1. Zazakely entinay
  mba hatao batisa izao,
  Izy no atokanay
  Sy atolotray Anao.

  2. Rano tsy mba mahasoa,
  Rano tsy mba mahadio;
  Ka tahionao izy 'zao,
  Jeso ô, be indrafo!

  3. Ary ny Fanahinao
  Dia ataovy ao am-po
  Mba hitarika azy, sao
  Hisy loza izay hanjo.

  4. Ry Jehovah be fitia!
  Ry Jesosy Tomponay!
  Ry Fanahy koa, avia
  Mba handray ny zanakay!
 • FANDRAISANA KATEKOMENA

  • Hira (Raha mbola atao ny hira dia mitsangana manatrika ny Fiangonana ireo olona ho
   raisina ):

   446 - Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko

   1. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
   Fa Hianao no tena loharanon-tsoa;
   Izao tontolo 'zao manintona ny saiko
   Hihataka aminao, ho babony tokoa.

   2. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
   Ho eo an-tananao hosakambininao,
   Hohatanjahinao ny tena sy ny saiko,
   Hisikina tokoa hiady ho Anao.

   3. Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko!
   Fa izany indrindra re no hetahetako;
   Ny ran'ny Zanakao mitory ao an-tsaiko
   Mba hanolorako Anao ny tenako
 • HIRA NY HO RAISINA – (Mitodika manatrika ny Alitara masina ireo izay ho raisina) :

  294 - Ampio aho, Zanahary ô

  1. Ampio aho, Zanahary ô,
  Hanaraka ny "eny" masina,
  Izay nataoko taminao, ry To,
  Ka tsy mba hisy fivadihana.

  2. Ry Tompoko, Izay nanomboka
  Ny asa tsara ao anatiko,
  Arovy aho ho tanteraka,
  Mba tsy ho faty ny finoako.
 • FANAMBARAM-PANEKENA
 • HIRA
 • Ataon’ny noraisina na ny Fiangonana na ny antoko mpihira

  Filazan-draharaha

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.

  RAKITRA

  • Hira:​

  428 - Reko izao ry Tompo

  1. Reko izao ry Tompo izany antsonao,
  Miantso izany mpanompo mba ho irakao!
  Inty! Inty! sns...

  Fiv : Inty! Inty! Inty aho Jeso!
  Inty! Inty! Iraho ho aho Jeso!
  Ekeko re ny ho miaramilanao
  Ho vonona hanao ny sitrakao, ka iraho!

  2. O! Diovy Tompo izany molotro!
  Ka ny fo madio hanompo no atolotro.
  Inty! Inty! sns...

  3. Tsy andeha irery, fa hiaraka Aminao!
  Ka dia mba omeo ny hery sy Fanahinao.
  Inty! Inty! sns...

  4. Reko izao ny toky hoe : "Momba ahy Hianao"
  Ry Jesosy Tompo sy Zoky, vonona aho izao
  Inty! Inty! sns...

  FF 34 - Tompo Malala ô !

  1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
  Tamy aho fa resy lahatra
  Noho ny famonjena vitanao
  Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
  Ny fitiavana nasehonao

  Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
  Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao,
  Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
  Ny fiainako ho voninahitrao.

  2. Tompo Malala ô 'lay hazo fijaliana
  Niaretanao tao Kalvary,
  Niaretanao Mpamonjiko
  No nanehoanao fa tianao ity mpanota izay
  Tsy mendrika Anao akory ity
  Ka anio no anavaozako, sns...

  3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
  Ny fitiavana natolotrao
  Ny fitiavana natolotrao
  Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
  Fa vonona hanao ny sitrakao
  Ka anio no anavaozako, sns...

  269 - He! tianay ny monina eto

  1. He! tianay ny monina eto
  Fa maminay ny valanao
  Tsy tianay fa mampisento
  Ny lavitra ny tranonao

  Fiv : He! tianay ny monina eto
  Fa maminay ny valanao
  Tsy tianay, fa mampisento
  Ny lavitra ny tranonao

  2. He! tianay, fa misy aina
  Ry Tomponay, ny valanao!
  Tsy tianay, fa tany maina
  Ny lavitra ny tranonao
  He! tianay, sns...

  3. Fehezinao, Mpiandry tia!
  Milamina ny valanao
  Tsy misy tsy mifankatia
  Ny ondry izay tarihinao.
  He tianay, sns...

  4. Ny fanimban'ny fahavalo
  Dia lavitra ny valanao
  Mitazan-davitra mandalo
  Ny rafinao tsy tia Anao
  He! tianay, sns...

  5. Ny fototra izay mahatsara
  Ny valanao ry Tomponay!
  Dia Hianao Mpiandry tsara
  No miara-monina aminay
  He! tianay, sns...

  443 - Raiso ho Anao ny foko

  1. Raiso ho Anao ny foko,
  Ry Jehovah Raiko ô!
  Mitoera aty am-poko
  Mba ho tompon-trano ao,
  :,: O, ry Raiko! O, ry Raiko!
  Mitoera ao izao :,:

  2. Raiso ho Anao ny foko,
  Ry Jesosy Tompo ô!
  Tsy mba vola, fa ny foko,
  No atolotro Anao:
  :,: Raiso, Tompo! Raiso, Tompo!
  Fa fanati-tsitrapo. :,:

  3. Raiso ho Anao ny foko,
  Ry Fanahy Masina ô!
  Hazavao ny ao am-poko,
  Diovy ho tempolinao:
  :,: Indro, raiso ! Indro, raiso !
  Itokàny ho Anao. :,:

  4. Tsy harindriko ny foko,
  Fa vohako ho Anao;
  Ka midira aty am-poko,
  Manjakà irery ao;
  :,: Eny, Tompo! Eny, Tompo!
  Raiso aho ho Anao. :,:

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Hianao no miantso ahy.

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho,
  Fa Hianao no fiainako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Amina aho,
  ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory teny soa amin’ireo havako
  Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Ho zary famonjena anie ny fahoriako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  4.Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
  ‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
  Tiako ny hiaraka, sns...

  • Hira fanolorana:

  Ry Tompon’ny harena ô,
  Fanatitra an-tsitrapo
  Atolotray Anao izao ;
  Mba raiso ka tahionao. Amena.

  FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

  • Hira:

   FF 4 - Ry Fanahy ô (3)

   3. Ry Fanahy ô , meteza
   Mba handray anay ho mpianatrao
   Avia Ianao,
   Avia mampahereza
   Hahatonga anay mba ho irakao
   Eso sy fitsapana
   Samy manakivy anay
   Ka taomy , taomy hanam-po mafana
   Herim-po vaovao hiasa ho Anao.
  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
  • Fiangonana:
   • Ho aminao anie ny Tompo!
   • Ary ho aminao koa
  Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
  Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
  Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!

  TENY FANORENANA SY FANAMASINANA

  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1. O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

   3. O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!
  • Mpitarika: Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika, koa izany no hahafahantsika manatona ny Ray, hoe
  • Fiangonana: (Vavaka nampianarin’ny Tompo)

  FANASANA

  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra !
   ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   174 - Fanahy Masina ô ny hevitray izao

   1. Fanahy Masina ô!
   Ny hevitray izao
   Ovay ho vao;
   Vonoy ny otanay,
   Diovinao 'zahay
   Ka ny fanahinay
   Onenonao.

   2. Fanahy Masino ô!
   Tsinjovinao izao
   Ny olonao;
   Mpananatro ô! Ovay
   Ny eritreritray;
   Ny hadisoanay
   Esorinao.

   3. Fanahy hendry ô!
   Jereo 'zahay izao!
   Ka hazavao;
   Adala izahay,
   Mania ny hevitray;
   Dia atoroy anay
   Ny lalanao.

   4. Fanahy Masino ô!
   Mba asehoy izao
   Ny antranao;
   Be tahotra izahay,
   Henoy ny hatakay,
   Ka ny fanahinay
   Ononinao.

   FF 28 - Efa voadinikao Andriamanitra ô

   1. Efa voadinikao Andriamanitra ô!
   Ny fiainanay zanak’olombelona
   Tsy misy ‘zay miafina amiko tsy hitanao
   Ianao no manendry izany Andriamanitra ô!

   2. Indro ny fikasako voalahatrao
   Ny fiainako rehetra dia Aminao
   Ny fahotana vitako taminao
   Mangataka famelana Andriamanitra ô!

   3. Aza avela aho hangaihay
   Fa ampioreno mafy ny finoako
   Ka na mamely ahy ny fakam-panahy
   Dia mahatoky Anao ny fanahiko.

   4. Ny nofoko anie malemy no sady kely
   Torovana tsy ampy hery ka manahy
   Meteza Ianao anio Andriamanitra o!
   Ho hery sy toky ho ahy mandrakizay.

   5. Ianao no vatolampy sy fiarovako
   Ny herinao no indro hizorako
   Ny foko ao anatiko ao efa fantatrao
   Dia raiso aho ho zanakao Andriamanitra ô!

   599 - O, Ry Jesosy mifaly ny foko

   1. O, Ry Jesosy mifaly ny foko,
   Raha tsy lavitra Anao,
   Ka mba mangataka indrindra re aho.
   Ary mifona aminao;
   Tano ny zanakao mba tsy ho very,
   Tano akaiky Anao !
   Zaza adala ka mety hiery,
   Raha dia lavitra Anao.

   2. Aza manary izay mitalaho,
   Fa mba vonjeo anie;
   Tena mahantra sy ory re aho.
   Diso sy meloka be;
   Nefa maniry hiova ho tsara,
   Ka ta-hanoa Anao,
   Ary ny zavatra izay voarara,
   Tsy mba hataoko izao.

   3. Raiso, ry Tompoko, ny fikasako,
   Raiso ny foko anio !
   Raha ny marina no ialako,
   Dia ahitsio sy ampio;
   Fa Hianao, ry Mpamonjy mahery,
   No tsy mba mety mandao,
   Ary izaho dia tsy mba irery,
   Fa tsy ho lavitra Anao.

  TENY FAMPAHEREZANA (Mitsangana)

  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:

   266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

   1. Ry Jeso Tompo, Hianao
   Isaorako tokoa izao,
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao.

   2. Ry foko faly, ambarao
   Ny soa azonao izao;
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako!

  VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Hira:

   298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka (1-2)

   1. Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka,
   Aina no fetra anarahana anao,
   Ka ny faneva tsy maintsy ho zaka,
   Ny fanompoana tsy maintsy atao.

   2. Aina no fetra ho enti-manoa
   Ilay Zanak'ondry nisolo anay;
   Fandavan-tena sy fanaovan-tsoa
   No fianarana atolotra anay.
   Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

   Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
   Ilay hazo izay nanavotana anay;
   An-tsitrapo no anoloranay tena,
   Ka tano mba ho Anao izahay.
  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
  • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Fiangonana: Amena! Amena! Amena! Haleloia!
   • Hira:

    298 - Aina no fetra ry Tompo Mpanjaka (5)

    5. Aina no fetra, ka ampio, ry Fanahy!
    Aina no fetra, vonjeo e, ry Ray!
    Aina no fetra, izahay re no sahy;
    Aina no fetra, handresy izahay.
    Indreto izahay, hilanja faneva, sns...

    Fiv : Indreto izahay, hilanja faneva,
    Ilay hazo izay nanavotana anay;
    An-tsitrapo no anoloranay tena,
    Ka tano mba ho Anao izahay.
   • Mpitarika: : Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
   • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
   • Feon’orga firavana

   Cultes et réunions au 16 rue Chauchat – Paris 9eme:
   Tous les vendredis: FOI ET PRIERE à 19h suivi de Culte ou Formation
   Tous les dimanches:
   - Ecole du dimanche à 9h30
   - Culte à 10h30


   ________________________________________
   Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
   Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

   Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
   Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
   Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
   Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana