Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

January 15th, 2017
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana
Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 15 Janoary 2016
Fidirana : 10 ora sy sasany
L’équipe de Fihirana Online vous souhaite une heureuse année 2017. Que notre Seigneur Jésus Christ vous comble de sa Présence dans votre vie. Bon culte

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  447 - Hianao ry Kristy Tompo (1-3)

  1. Hianao ry Kristy Tompo,
  No hasiniko izao,
  Avy aho fa mpanompo,
  Hiankohoka Aminao,
  Raiso re ny dera, saotra
  Tena mendrika ho Anao;
  He! Ny foko faly loatra,
  Faly mba hanaja Anao.

  3. Tsy ho orin-java-tsoa
  'Zay rehetra itoeranao,
  Tena sambatra tokoa,
  Raha ny fo no lapanao,
  Mandrosoa, fa vohako,
  Ho Anao ny foko 'zao
  Eny Tompo fa vohako
  Koa midira Hianao.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay ;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana ; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka ; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.

 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika : (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana : Amen.

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  194 - Andriananahary ô (2-4)

  2. Ry Zanak'ondry Masina,
  Jesosy izay isaoranay!
  He, Hianao niantra anay,
  Ka nentinao ny otanay.
  Ny menarana resinao,
  Ny fasana vinakinao,
  Ka Hianao nanokatra
  Ny lanitra hidiranay.

  4. Ny voavonjy mbamin'ny
  Anjely mankasitraka,
  Ny tany sy ny lanitra
  Mikambana hanandratra
  Anao, ry Ray sy Zanaka,
  Anao, Fanahy Masina,
  Izay maneho famonjena
  Feno fitiavana.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira: (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  624 - Jeso ô, Mpiandry tsara! (1-2)

  1. Jeso ô, Mpiandry tsara!
  Sambatra ny ondrinao;
  Hianao no mialoha
  Hanarahanay Anao;
  Mitariha, mitariha
  Ny fanahinay izao:,:

  2. Jeso ô, Mpiandry tsara!
  Fohy ny fisainanay;
  Hianao mahay manoro
  Lalana halehanay;
  Mitariha, mitariha
  Ny fanahinay izao:,:
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny
 • TESTAMENTA TALOHA: Es 49:3-6
  Es 49:3-6
  3 Et il m`a dit: Tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. 4 Et moi j`ai dit: C`est en vain que j`ai travaillé, C`est pour le vide et le néant que j`ai consumé ma force; Mais mon droit est auprès de l`Éternel, Et ma récompense auprès de mon Dieu. 5 Maintenant, l`Éternel parle, Lui qui m`a formé dès ma naissance Pour être son serviteur, Pour ramener à lui Jacob, Et Israël encore dispersé; Car je suis honoré aux yeux de l`Éternel, Et mon Dieu est ma force. 6 Il dit: C`est peu que tu sois mon serviteur Pour relever les tribus de Jacob Et pour ramener les restes d`Israël: Je t`établis pour être la lumière des nations, Pour porter mon salut jusqu`aux extrémités de la terre.  

 • EPISTILY: 1 COR 1:1-3
  1 COR 1:1-3
  1 Corinthiens 1 1 Paul, appelé à être apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l`Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre: 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ!  

 • (Mitsangana)FILAZANTSARA: Jn 1:29-34
  Jn 1:29-34
  29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l`Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 30 C`est celui dont j`ai dit: Après moi vient un homme qui m`a précédé, car il était avant moi. 31 Je ne le connaissais pas, mais c`est afin qu`il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d`eau. 32 Jean rendit ce témoignage: J`ai vu l`Esprit descendre du ciel comme une colombe et s`arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m`a envoyé baptiser d`eau, celui-là m`a dit: Celui sur qui tu verras l`Esprit descendre et s`arrêter, c`est celui qui baptise du Saint Esprit. 34 Et j`ai vu, et j`ai rendu témoignage qu`il est le Fils de Dieu.  

 • Fiangonana :ISAORANA ANIE NY TOMPO NOHO NY FILAZANTSARA !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira:

  668 - Jesosy Tompoko no lalana (1-3-5)

  1. Jesosy Tompoko no lalana
  Fahamarinana, fiainana.

  3. Jesosy, Tompon'ny fiainana ô!
  Aoka Hianao no ho fiainako.

  5. lriko mafy ny hiakatra,
  Hiaina izany fiainan-tsambatra!

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

  FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:​

FF 26 - Jesosy reharehako

1- Tsy misy reharehako
Afa-tsy Ianao, Jesosy ô !
Anao ny hery, Anao ny haja
Sy Voninahitra
Ny fasana sy ny fiainan-tsy hita
Indro efa resinao
Izao tontolo izao dia nahita
Fa efa nitsangana Ianao

Sambatra aho, Jeso ô,
Manana Anao izay Tompon’ny hery.
Sambatra aho, Jeso ô,
Miankina eo an-tratranao
Ampy ahy ny Fitiavanao
Ampy ahy ny finoako Anao.
Raketiko ao am-po lalandava
Fa reharehako Ianao

2- Nasehonao ilay fahefana
Manda sy aroko,
Ka niala maina teo ilay satana
Izay fahavaloko
Tsy misy maharombaka akory
Izay eo an-tananao
Izany indrindra no ilazako
Fa reharehako Ianao

3- Tsy nisy nahitam-pamonjena
Afa-tsy taminao.
Nanaiky Ianao, tsy mba noterena
Hitondra aina vao.
Ny tananao mahery natsotranao
Mba hitantana
Hahaizako mandeha sy mizotra
Ny làla-marinao.

753 - Tiako ny hiaraka Aminao

Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
N’aiza n’aiza hitondranao ahy
Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
Fa Hianao no miantso ahy.

1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
Tsy manana olon-kafa aho,
Fa Hianao no fiainako
Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns...

2. Hiaraka Amina aho,
ô ry Jesoa Tompoko
Hitory teny soa amin’ireo havako
Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns...

3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
Ho zary famonjena anie ny fahoriako
Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
Tiako ny hiaraka, sns...

4. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
Tiako ny hiaraka, sns...

295 - Miorena mafy tsara

1. Miorena mafy tsara
Amin'Ilay vatosoa
Mandrosoa, mifahara,
Mifikira mafy koa.
He! Ny Tompo manambara
Fa ho sambatra tokoa,
Ka ho tsara miafara
Ny mpanompo mahasoa.

2. Raha misy fahoriana
'Zay midona aminao,
Raiso re ho fitahiana
'Zay omen'ny Tomponao;
Fa ny lalam-pijaliana
'Zay alehanao izao
Dia mamelom-paniriana
Hitomboan'ny herinao.

3. Miadia ny ady tsara,
Ho mpandresy hianao;
Tontosay izay anjara
Eo am-pelantananao;
Jeso Tompo no mijery
Sy mahita ny atao,
Koa tsy mba hisy very
'Zay rehetra vitanao.

4. Ry Jesosy! hantajaho
'Ty mpanolo-tenanao,
Miangavy, mitalaho,
Ka iteneno, Tompo ô!
Aoka re ho tena taho
'Zay mikambana aminao,
Ka ny foko halalaho,
Diovy ho Tempolinao.

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  470 - Ny foko, ry Mpamonjy (1-4)

  1. Ny foko, ry Mpamonjy,
  Mangetaheta Anao,
  Maniry lalandava
  Hikambana aminao.

  4. Ho lao ny fahotako
  Raha akaikezinao,
  Tsy misy hadalako
  Izay tsy afakao :
  Tsy afaka ao am-poko, sns...

  Fiv : Tsy afaka ao am-poko
  Ny faniriana Anao ;
  Oneno, re, ny foko
  Ho lapanao!
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
Sursum Corda (Mitsangana)
 • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
 • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
 • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
 • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
Préface
 • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
 • Hira: (Sanctus)

  AN 1 - Masina, Masina

  Masina, Masina
  Jehovah Tompo!
  Feno ny voninahitrao
  Izao rehetra izao,
  ry Tompo ô! Amena.
Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
 • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
  Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
 • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
 • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
 • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
 • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
 • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
 • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
  Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
  Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
  Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
 • Fiangonana: Amena!
Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
  « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
  Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
  « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
  Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
 • Hira: (Agnus Dei)

  117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

  1. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

  3. O, ry Zanak'ondry!
  He Hianao nijaly,
  Ory voahombo,
  Anefa tsy namaly;
  Ny helokay nalainao,
  Ka maty re ny ainao.
  Ampiadanonao izahay, re!
 • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
 • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)
 • Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

Fanasana
 • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
  Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
  Fandraisana
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
 • Hira Fandraisana:

  254 - Avia, ry mangetaheta ô

  1. Avia, ry mangetaheta ô!
  Ka aza dia mba mamoy fo
  Fa indro misy rano velona
  Izay omena mba hamelona
  Anao mahantra sy variana
  Ry zanakondry very làlana

  2. Ny mofon'aina no atolony
  Anao manaiky mba ho olony
  Ny tenany no ho fihinana
  Mba hahazoana fiainana
  Kanefa tsy mba hovidina anie
  Fa tena fanomezan-dehibe

  3. Jesosy Tompo no nanolotra
  Ny rany masina ho avotra
  Izany raiso mba ho tanjaka
  Sy toky ho anao, ry reraka
  Ry mpivahiny sasatra ao am-po
  Avia re, ka manaràna fo!

  259 - Ny latabatrao ry Jeso!

  1. Ny latabatrao, ry Jeso!
  Dia atrehinay izao;
  Ny fanahinay vokiso
  Amin'ny fitianao.

  2. Tsy nitady zo sy laza
  Hianao, ry Tomponay!
  Foinao ny aina aza
  Nanavotanao anay.

  3. Jeso ô! ny ranao soa
  No nataonao avotray,
  Mba hanafaka avokoa
  Izay tsy mahadio anay.

  4. Manomeza mofon'aina,
  Tompo ô! ho tanjakay;
  Mihainoa ny mitaraina
  Mamalia ny hatakay

  5. Ny fanahinay ry Tompo!
  Raiso, fa atolotray;
  Faly izahay hanompo
  Sy hanao ny sitrakao.

  256 - Mivoaka ao Golgota

  1. Mivoaka ao Golgota
  Ilay renirano soa
  Iantsoana ny mpanota
  Ho any avokoa;
  Ny ratran'ny Mpamonjy
  No loharanon'io,
  Ka ony mahavonjy
  Sy tena mahadio.

  2. Mamelona ny tany
  Ity ony soa ity,
  Izay rehetra ombany
  Miadana ery.
  Vahoaka an-tapitrisa
  Izay misotro ao
  Mahita Paradisa
  Sy fiainana vaovao.

  3. Ny fo izay maratra
  Ka entina mankeo,
  Ny ory sy mahantra
  Izay manatona eo
  Mahita fanafody,
  Ka sitrana avokoa,
  Ny ota sy ny rofy
  Dia afaka tokoa.

  4. Fanahy be ahina,
  Avia misotro ao,
  Fa  io no mampangina
  Ny alahelonao;
  Fanahy ô, hatòny
  Ity ony soa ity
  Fa io no mahatòny
  Ny faniriana aty.

  5. Hianao, ry Tompon'aina!
  Isaoranay tokoa,
  Nanaiky horatraina
  Handefa ony soa.
  Ny ranao tao Golgota
  No iankinanay
  Fa mahadio ny ota,
  Mamelona aina anay.

  262 - Indreto izahay

  1. Indreto izahay
  Ry Jeso ô!
  Manaraka izao
  Ny hafatrao
  Ny fahorianao
  Tsaroanay izao
  Fa fatratra tokoa
  Ny nentinao

  2. Ny mofo haninay
  Ry Jeso ô!
  Milaza aminay
  Ny tenanao
  Ny fanavotanao
  Mahafaka anay
  Ka saotra re izao
  Atolotray

  3. Misotro ny divay
  Izahay izao
  Hahatsiarovanay
  Ny antranao
  Ny ra nilatsaka
  No manadio anay
  Manafaka tokoa
  Ny olonao

  4. Tarihonao ny fo
  Ry Jeso ô!
  Ho tia sy hankatò
  Ny didinao
  Ka tsy ny sitrakay
  Fa ny Anao, Jeso
  No aoka ho maminay
  Ry Tompo ô!

  549 - Jesosy no asandratro

  1. Jesosy no asandratro,
  Fa Izy no Mpanavotro,
  Ny tànany nanafaka
  Ny aiko tao an-davaka ;
  Ny rafiko ho ketraka,
  Izaho afa-kenatra,
  Fa manana ny Tompoko,
  lzay mandako sy aroko ;

  Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
  Jesosy, lzay Mpamonjinao.

  2. Ny tsiron'ny fiainana
  Ananako sahady re,
  Fa efa mby an-tànana
  Ny famonjena lehibe;
  Ny ranon'aina azoko,
  Ny mofon'aina haniko,
  Sakafo mahatanjaka,
  Mamelona ny reraka;
  Ry foko ô! sns...

  3. Ny rany no anjarako,
  Ny ainy no fananako ;
  Ny lanitra ho lovako,
  Ny tany dia hilaozako;
  Ny ota tsy hanaraka,
  Ny ady dia ho tapaka,
  Ny aloka ho tapitra,
  Fa ao ny tena zavatra ;
  Ry foko ô! sns...

  4. Ny hanitry ny lanitra
  Mamerovero fatratra ;
  Ny kalon'ny voavotra
  Manatsika ahy hiakatra;
  Ny tavan'ny Mpamonjiko
  No tsinjon'ny fanahiko,
  Ny tavany manafaka
  Ny aizina ao anatiko :
  Ry foko ô! sns...

  5. Ny masoko mibanjina
  Tahaka ny mpiambina,
  Maniry ny Mpamonjiko
  Ho tafahaona amiko,
  Izaho hovimbininy
  Hipetraka eo anilany,
  Hanao ny hiran-danitra
  Sy honina finaritra ;
  Ry foko ô! sns...

  167 - Midera ny Anaranao

  1. Midera ny Anaranao
  'Zahay, ry Tompo ô!
  Ka hira no ventesinay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.

  2. He! Voahombo Hianao
  Nisolo heloka,
  Ka mendrika hanaovanay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.

  3. Endrey! Ny fitiavanao
  Endrey! Ny herinao,
  Tra-pamonjena izahay,
  Ka haja, saotra, hery
  Mba raiso ho Anao.

  4. Raha tonga ao an-danitra
  'Zahay mpanomponao,
  Hitohy re ny hiranay
  Hoe: haja, saotra, hery.
  Mba raiso ho Anao
Teny Fampaherezana (Mitsangana)
 • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana !
 • Fiangonana: Amena
 • Hira:
  Lecture

  266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

  1. Ry Jeso Tompo, Hianao
  Isaorako tokoa izao,
  Ny ranao sy ny tenanao
  No nihinanako izao.

  2. Ry foko faly, ambarao
  Ny soa azonao izao;
  Jesosy monina ao am-po,
  Endrey ny hafaliako!

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  334 - Sambatra ny sofiko (1)

  1. Sambatra ny sofiko
  Fa mandre ny teny
  Tenin'i Jesosiko,
  Tenim-pamonjeny.
  He! Izaho tiany
  Mba hiara-dia
  Sy hianatra aminy
  Ary tsy hania.
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo.
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • Feon’orga firavana
 • PROCHAINES REUNIONS

  • VENDREDI 20 JANVIER:
   19h: Foi et Prière , 20h: Culte pour la nation

   DIMANCHE 22 JANVIER:
   9h30: Ecole de dimanche, 10h30: Culte________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana