Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

December 10th, 2017
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana
Alahady Advento II
Famaranana Taon-jobily TILY

Alahady 10 Desambra 2017
Fidirana : 10 ora sy sasany

 • Feon’orga
 • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena
 • Antoko Mpihira

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira:

  39 - Faingàna, ry Mpanjaka! (1-2-5)

  1. Faingàna, ry Mpanjaka!
  Handray ny lovanao;
  Faingàna re mba haka
  Ny tany ho Anao;
  Avia hampifaly
  Ny malahelo fo;
  Afaho ny mijaly
  Sy azon'ny manjo.

  2. Avia, fa misento
  Aty ny olonao;
  Ny fanjakana ento,
  Fa Tompo Hianao.
  Tsy hisy hitomany
  Eo anatrehanao.
  Hiadana ny tany
  Izay alehanao.

  5. Faingàna, ry Mpamonjy,
  Ry Tompo be fitia,
  Ny olonao tra-bonjy
  Miantso hoe : Avia!
  Anao ny fiderana
  Anao ny laza be,
  Anao ny fanjakana
  Sy arahaba e !
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.
 • Hira

  742 - Zanahary no mahela (2-3)

  2. Betsaka ny andro lany
  Nanaranam-po izao;
  Misy feo manontany:
  "Vita va ny asanao?"
  :,: Miezaha,:,:
  Avy re ny alim-be.

  3. Mamindrà fo, Zanahary!
  Mamelà ny helokay;
  Tompo! Aza mba manary,
  'Ndrao ha very izahay;
  :,: Mihainoa :,:
  Ny mifona aminao.
  :

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira

  41 - Indro Jeso mandondòna eo ambaravaram-po

  1. Indro Jeso mandondòna
  Eo ambaravaram-po,
  Injao ny feony mifona
  Mba haneho indrafo,
  Aoka Izy hovohàna,
  Fa mitondra famelana
  Hampahery sy hitana
  Ny fanahinao sy fo.

  2. Efa novidiny lafo
  Mba ho afaka hianao;
  Izy hiara-misakafo
  Sy hifaly aminao;
  Fahasoavana zaraina,
  Lova ampanantenaina,
  Iray ny vatsy, iray ny aina,
  Ndrey, ny hasambaranao
  :
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  755 - O! ry tanora, mba tsarovy (1-2)

  1. O! ry tanora, mba tsarovy
  Ilay Tompo soa maty noho ny helokao;
  Izy miantso anao moramora,
  Vohay ny fonao hidirany izao.
  Ny saina sy ny safidy nomeny,
  Ka mba fidio ny ho mpanaraka
  An'i Jesosy, Mpanjaka Tsitoha,
  Ny fonao atolory hanjakany ao.

  2. O! ry tanora, miambena,
  Fa ny devoly dia mpamitaka mahay,
  Maro, ny fandriny, ka mitandrema
  Tsy ho tra-nenina re mandrakizay.
  Koa ekeo anatrehan'ny Tompo.
  Handao ny ratsin'izao tontolo izao.
  Raha Jeso no iankinanao mafy,
  lzy hiaro mba tsy hivadihanao.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka ho an’ny Teny

 • TESTAMENTA TALOHA: Es 40:1-11
  Es 40:1-11
  40 1 Consolez, consolez mon peuple, Dit votre Dieu. 2 Parlez au coeur de Jérusalem, et criez lui Que sa servitude est finie, Que son iniquité est expiée, Qu`elle a reçu de la main de l`Éternel Au double de tous ses péchés. 3 Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l`Éternel, Aplanissez dans les lieux arides Une route pour notre Dieu. 4 Que toute vallée soit exhaussée, Que toute montagne et toute colline soient abaissées! Que les coteaux se changent en plaines, Et les défilés étroits en vallons! 5 Alors la gloire de l`Éternel sera révélée, Et au même instant toute chair la verra; Car la bouche de l`Éternel a parlé. 6 Une voix dit: Crie! -Et il répond: Que crierai-je? Toute chair est comme l`herbe, Et tout son éclat comme la fleur des champs. 7 L`herbe sèche, la fleur tombe, Quand le vent de l`Éternel souffle dessus. -Certainement le peuple est comme l`herbe: 8 L`herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. 9 Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle; Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle; Élève ta voix, ne crains point, Dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu! 10 Voici, le Seigneur, l`Éternel vient avec puissance, Et de son bras il commande; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions le précèdent. 11 Comme un berger, il paîtra son troupeau, Il prendra les agneaux dans ses bras, Et les portera dans son sein; Il conduira les brebis qui allaitent.  

 • EPISTILY: 2 Pi 3:8-14
  2 Pi 3:8-14
  8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c`est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. 9 Le Seigneur ne tarde pas dans l`accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu`aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu`elle renferme sera consumée. 11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, 12 tandis que vous attendez et hâtez l`avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! 13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 14 C`est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix.  

 • (Mitsangana)FILAZANTSARA: Mc 1:1-8
  Mc 1:1-8
  Marc 1 1 Commencement de l`Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. 2 Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète: Voici, j`envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin; 3 C`est la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. 4 Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 6 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 7 Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. 8 Moi, je vous ai baptisés d`eau; lui, il vous baptisera du Saint Esprit.  

 • Fiangonana : Ray Masina o, manamasina anay amin’ny Fahamarinana. Ny Teninao no Fahamarinana !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira

  358 - He! Ry namako mahantra

  1. He! Ry namako mahantra,
  Indro Jeso Tompo tia,
  Ilay Mpamonjy feno antra,
  No mitady ny mania,
  Olom-bery tsy mba foiny,
  Ka na diso aza re,
  :,: Mbola tiany sy antsoiny
  Hanam-pifaliam-be.:,:

  2. He! Fa tsy mba misy fetra
  Ny homena lova soa
  Fa ny olona rehetra
  Samy tiany avokoa;
  Nefa izay be hataka andro
  Dia hanenina tokoa;
  :,: Misy fetra ny fotoana
  Azo amindrana fo.:,:

  3. Manatòna ankehitriny,
  Ry mpanota ory fo!
  Mba hesoriny ny tsiny
  Ka hadio indray ny fo;
  Fa ny ota hosasany
  Dia ho afaka avokoa,
  :,: Izany re no fikasany
  ka tsy maintsy to tokoa.:,:

  4. Fa izay mandà ny teny
  Sy maditra, mafy fo,
  Hampangain'ny teny reny
  Fa tsy nety nankatò;
  Jeso Tompo no hitsara
  Sy hamaly ny natao,
  :,: Nefa kosa ny anjara
  Dia miankina aminao.:,:
  :

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

  FAMARANANA NY TAON-JOBILY TILY PARIS

  FILAZAN-DRAHARAHA

  RAKITRA

   ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
  • Hira:​

   52 - Efa akaiky Jeso Tompo

   1. Efa akaiky Jeso Tompo
   Haka Anao izao!
   Indro, tamy Kristy Tompo,
   Avy ho anao;

   Fiv : Dia tano mafy tsara
   Izay anananao;
   Lova soa, tsara fara,
   Indro ho anao.

   2. Efa akaiky ny Mpitsara,
   Izay hitsara anao;
   Jeso Kristy raiso tsara
   Mba ho havanao :
   Dia tano mafy tsara, sns...

   3. Efa akaiky ny Mpamonjy
   Ta-handray anao:
   Jeso Kristy mahavonjy
   No sakaizanao:
   Dia tano mafy tsara, sns...

   4. Aza mba mangataka andro
   Hibebahanao;
   He, mazava anio ny andro
   Mba hidiranao :
   Dia tano mafy tsara, sns...

   409 - Ry zaza mpiodina, mba miverena

   1. "Ry zaza mpiodina, mba miverena!"
   Antsoin'ny Ray.
   Isika hamaly am-po tsy terena:
   "Indreto izahay
   Miaiky fa ratsy
   Maratran'ny rafy,
   Sitrano izahay,
   Fa simba ny toetranay."

   2. Indrisy, nanota ka mendrika ho faty
   Sy very izahay!
   Ny razanay dia nanompo ny maty
   Ka narahinay,
   Ry Ray ô, jereo
   Ka dia vonjeo,
   Mba ho zanakao
   Izahay mitanondrika izao".

   3. "Sitraniko ny fihemoranareo,
   Ry zanako ô!
   Tsy ampanjomboniko aminareo
   Ny tavako ko."
   Izany irinay
   Ho re ao am-ponay,
   Fa Ray Hianao
   Mampionona ny olonao.

   432 - Mandra-piavin'ny Tompo

   1. Mandra-pihavin'ny Tompo mivavaha,
   Ny teny tsara nomeny tadidio :
   Ny adidinao , tontosay sy efao
   Mijery ny ataonao ny Ray.

   Fiv : Raha mpanompo tsara hianao,
   He, ny Tompo faly aminao,
   Koa tanteraho ireo adidinao,
   Mba ho mpanompo mahasoa.

   2. Mandra-piavin'ny Tompo, miasà
   Ampitomboy ireo talenta azonao,
   Vola, fahaizana, aina, hery koa
   No anompoy ny Tompo Tsitoha.
   Raha mpanompo tsara hianao, sns...

   3.Moa tianao va Ilay Mpamonjy Tompo soa
   Ny ràny anie nanavotany anao !
   Ny hafany tanteraho sy hajao
   Valio ny fanavotany anao.
   Raha mpanompo tsara hianao, sns...
  • Hira fanolorana:

  Ry Tompon’ny harena ô,
  Fanatitra an-tsitrapo
  Atolotray Anao izao ;
  Mba raiso ka tahionao. Amena.


  VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

   Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Hira:

   351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana (1)

   1. Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziona;
   Fa miposaka aminao ny fahazavana soa;
   Ny fanilom-pamonjena, indro fa torina
   Hanazava ny olona tokoa,

   Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
   Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
   Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
   Satria hianao dia tsy foiny.
  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
  • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Hira:

   351 - Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana (3)

   3. O! Ry mpiambina tinendry eo ambony manda,
   Aza avelanao hangina re ny feonao;
   Ka hijoro izao ny mino fa tsy hisy banga
   Eo an-tobin'i Jeso Tomponao.
   Mivoaha, asandrato, sns...

   Fiv : Mivoaha, asandrato, ny fanevasoanareo
   Tsenao re ny mpanjaka fa avy aminao
   Ny famonjeny sy ny lova izay atolony anao
   Satria hianao dia tsy foiny.
  • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
  • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
  • Feon’orga firavana

  ASA SY FAMPAHEREZANA
  ________________________________________
  Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
  Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

  Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
  Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
  Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
  Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana