Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

February 18th, 2018
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana
Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady 18 Febroary 2018
Fidirana : 10 ora sy sasany

 • Feon’orga
 • Mpitarika :Amin’ny anaran’y Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena
 • Antoko Mpihira

FIFAMPIARAHABANA – FIANTSOANA

 • Hira:

  16 - Avia, ry vazantany ô! (2-4)

  2. Avia, ry fiangonana ô!
  Mba asandrato re ny feo
  Hidera ny Mpanavotra;
  Na aty an'efitra aza izao,
  :,: Hirao am-pandehanana
  Ny hira soan'i Ziona :,:

  4. Avia, ry olom-bery ô!
  Izay mandre ny teny soa
  Hoe: "Manatòna Ahy 'zao";
  Anio ny Tompo mba fidio
  :,: Ny fitiavany valio;
  Ny fiderany koa hirao :,:
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Fiangonana : Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.
 • Hira:
 • Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
  Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
  Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

 • Mpitarika: (Teny famelan-keloka)
 • Fiangonana: Amen

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira

  167 - Midera ny Anaranao (1-2)

  1. Midera ny Anaranao
  'Zahay, ry Tompo ô!
  Ka hira no ventesinay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.

  2. He! Voahombo Hianao
  Nisolo heloka,
  Ka mendrika hanaovanay
  Hoe: haja, saotra, hery,
  Mba raiso ho Anao.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  177 - Ry Fanahy Mpanazava mitariha anay izao (2-4)

  2. Ry Fanahy Mpanazava!
  Maminay ny anatrao.
  Fa matanjaka sy hendry
  'Zay ampianarinao;
  :,: Hatanjaho
  Izahay mpianatrao :,:

  4. Ry Fanahy Mpanazava!
  Ny Baiboly taminao
  Dia fanilo sady toky
  Hanantonanay Anao
  :,: Mba tsilovy
  'Zay miankina aminao :,:
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana: Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka ho an’ny Teny
 • TESTAMENTA TALOHA:
  Gen 9:8-15
  Gen 9:8-15
  8 Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant: 9 Voici, j`établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous; 10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l`arche, soit avec tous les animaux de la terre. 11 J`établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n`y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12 Et Dieu dit: C`est ici le signe de l`alliance que j`établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours: 13 j`ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d`alliance entre moi et la terre. 14 Quand j`aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l`arc paraîtra dans la nue; 15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.  

 • EPISTILY:
  1 P 3:18-22
  1 P 3:18-22
  18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l`Esprit, 19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 20 qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l`arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c`est-à-dire huit, furent sauvées à travers l`eau. 21 Cette eau était une figure du baptême, qui n`est pas la purification des souillures du corps, mais l`engagement d`une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ, 22 qui est à la droite de Dieu, depuis qu`il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis.  

 • (Mitsangana)FILAZANTSARA:
  Mc 1:12-15
  Mc 1:12-15
  12 Aussitôt, l`Esprit poussa Jésus dans le désert, 13 où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l`Évangile de Dieu. 15 Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.  

 • Fiangonana : ​Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara !

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira

  203 - Ry Rainay be fitia (1-2-3)

  1. Ry Rainay be fitia,
  Mpamelona anay!
  Tariho tsy hania
  Hazoninao 'zahay;
  Fa be ny fahavalo
  Mitady ny ainay
  Mamely tsy mimalo
  'Lay ratsy hatrizay.

  2. Ry Zokinay malala!
  Ry Jeso havanay!
  Toroy mba hahalala
  Ny mety izahay
  Ny miaraka aminao re,
  Ry Jeso Tompo soa,
  No mahasoa ny saina
  Ny fo, fanahy koa.

  3. Fanahy Mpanazava
  Sy Mpanadio ny fo!
  Tomoera lalandava,
  Monena ao am-po
  Koa dia ampidino
  Ny hasoavanao
  Ovay sy hamasino
  Ny toetray izao

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:​

  549 - Jesosy no asandratro

  1. Jesosy no asandratro,
  Fa Izy no Mpanavotro,
  Ny tànany nanafaka
  Ny aiko tao an-davaka ;
  Ny rafiko ho ketraka,
  Izaho afa-kenatra,
  Fa manana ny Tompoko,
  lzay mandako sy aroko ;

  Fiv : Ry foko ô! Ankalazao
  Jesosy, lzay Mpamonjinao.

  2. Ny tsiron'ny fiainana
  Ananako sahady re,
  Fa efa mby an-tànana
  Ny famonjena lehibe;
  Ny ranon'aina azoko,
  Ny mofon'aina haniko,
  Sakafo mahatanjaka,
  Mamelona ny reraka;
  Ry foko ô! sns...

  3. Ny rany no anjarako,
  Ny ainy no fananako ;
  Ny lanitra ho lovako,
  Ny tany dia hilaozako;
  Ny ota tsy hanaraka,
  Ny ady dia ho tapaka,
  Ny aloka ho tapitra,
  Fa ao ny tena zavatra ;
  Ry foko ô! sns...

  4. Ny hanitry ny lanitra
  Mamerovero fatratra ;
  Ny kalon'ny voavotra
  Manatsika ahy hiakatra;
  Ny tavan'ny Mpamonjiko
  No tsinjon'ny fanahiko,
  Ny tavany manafaka
  Ny aizina ao anatiko :
  Ry foko ô! sns...

  5. Ny masoko mibanjina
  Tahaka ny mpiambina,
  Maniry ny Mpamonjiko
  Ho tafahaona amiko,
  Izaho hovimbininy
  Hipetraka eo anilany,
  Hanao ny hiran-danitra
  Sy honina finaritra ;
  Ry foko ô! sns...

  753 - Tiako ny hiaraka Aminao

  Fiv : Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  N’aiza n’aiza hitondranao ahy
  Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa
  Fa Hianao no miantso ahy.

  1. Hiaraka Aminao aho, Ô ry Jeso Tompoko
  Tsy manana olon-kafa aho,
  Fa Hianao no fiainako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifikitra Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  2. Hiaraka Amina aho,
  ô ry Jesoa Tompoko
  Hitory teny soa amin’ireo havako
  Hanara dia Anao : ‘zay no faniriako
  Hanohy ny asanao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  3. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Ho zary famonjena anie ny fahoriako
  Hanara dia Anao, ‘zay no faniriako
  Hifantsika Aminao aho, Jesoa !
  Tiako ny hiaraka, sns...

  4. Hiaraka Aminao aho, ry Jeso Tompoko,
  Hibanjina ny Ray, Tompo Andriamanitro.
  Hanara-dia Anao, ‘zay no faniriako.
  ‘Zay misy Anao, no hisy ahy Jesoa.
  Tiako ny hiaraka, sns...

  18 - Ny feonay rehetra izao

  1. Ny feonay rehetra izao
  Dia entinay midera Anao,
  Ry Andriananaharinay!
  Na ambany aza izahay,.
  :,: Dia tianao,:,:
  Ry Andriananaharinay!

  2. Ny andronay rehetra izao
  Dia entinay manoà Anao,
  Ry Tompo sy Mpanjakanay!
  Satria izao dia fantatray
  :,: Fa tianao :,:
  Ry Tompo sy Mpanjakanay!

  3.Ny hevitray rehetra izao
  Dia enti-mankalaza Anao!
  Ry Tompo Mpanasoa anay!
  Mpitahy ny fanahinay,
  :,: Fa tianao.:,:
  Ry Tompo Mpanasoa anay!

  4. Ny herinay rehetra izao
  No iasanay ho Anao,
  Ry Aronay sy Tanjakay!
  Miezaka tokoa izahay
  :,: Fa tianao :,:
  Ry Aronay sy Tanjakay!

  5. Rehefa alainao izahay,
  Ka tapitra ny andronay,
  Hamantana any aminao
  Izahay ary an-danitrao,
  :,: Fa tianao :,:
  Hamantana any Aminao.

  465 - Ry Jeso ô, ry Jeso !

  1. Ry Jeso ô, ry Jeso!
  Ny foko lasanao,
  Ka Hianao irery
  No Tompoko izao;
  Tsy manan-tahotra aho,
  Hianao no aroko;
  Ny lalako mazava,
  Hianao faniloko.

  Fiv : Ry Jeso ô, ry Jeso!
  Ny foko lasanao,
  Ka Hianao irery
  No Tompoko izao.

  2. Mitaona dia mitaona
  Ny zava-poana;
  Ankoso-bolamena
  Mamirapiratra;
  Anefa, ry Mpamonjy!
  Izay ampianao
  Dia haharesy tsara
  Izao tontolo izao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

  3. Ny nofoko malemy,
  Ka be ny sitrapo;
  Be koa ny fitsapana
  Mahazo ahy izao ;
  Anefa, Jeso tia!
  Raha re ny feonao,
  Mahazo hery aho
  Hanao ny sitrakao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

  4. Ry Jeso ô, ry Jeso!
  Mba tovy amiko
  Ilay teny maharavo
  Hoe „Sakaizako'';
  Iriko lalandava
  Hiaraka aminao,
  Mba hahitako tsara
  Ny fitiavanao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

  5. Ny dianao jereko
  Ety an-dàlana,
  Ambara-pahatratra
  Ilay fitsaharana;
  Omeo hery aho
  Hanompo tsara Anao;
  Fa fantatrao, ry Jeso!
  Ny foko lasanao.
  Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...
 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.


VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

  Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 • Hira:

  261 - Ankehitrio no isehoanao (2-4)

  2. Ampiomany ao am-po izahay
  Hampahadio ny eritreritray
  Hahatakaranay ny avotrao
  Izay nambaranao tao Kalvary

  4. Ry Jeso ô! Miandry izahay
  Ny fiavian'ny voninahitrao
  Ho toy ny andro vao miposaka
  Ho toy ny rano mahavelona
 • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo! Aoka hizara ny fiadanana isika
 • Fiangonana:
  • Ho aminao anie ny Tompo!
  • Ary ho aminao koa
  Sursum Corda (Mitsangana)
  • Mpitarika: Asandrato ny fonareo ho eo amin’ny Tompo
  • Fiangonana: Asandratray ny fonay ho eo amin’ny Tompo
  • Mpitarika: Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra
  • Fiangonana: Mendrika ho deraina Izy
  Préface
  • Mpitarika: Eny tokoa Tompo ô, Ray Masina, Andriamanitra mandrakizay, mahefa ny zavatra rehetra, mety sy mahavonjy ny isaoranay Anao amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, izay tia anay sy nanolo-tena hamonjy anay ; Amin’ny alalany koa no ideran’ny anjely ny fiandriananao sy itsaohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin’ny tahotra ary iarahan’ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin’ny fihobiana ary izahay koa ankehitriny miara-manandratra ny feonay aminy, ka amin’ny fanajana lehibe no ideranay hoe :
  • Hira: (Sanctus)
   Lecture

   AN 1 - Masina, Masina

   Masina, Masina
   Jehovah Tompo!
   Feno ny voninahitrao
   Izao rehetra izao,
   ry Tompo ô! Amena.
  Vavaka (Fisaorana, Anamnèse, Epiclèse) (Mipetraka)
  • Mpitarika: Ry kristiana malala, aoka isika hahatsiaro an’i Jesoa Kristy izay maty nisolo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika, dia fanati-pihavanana natolotr’Andriamanitra antsika, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka:
   Misaotra Anao izahay Andriamanitra Rainay, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindram-ponao aminay mpanota mahantra, dia nomenao ny Zanakao Lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay.
  • Fiangonana: Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amim-boninahitra.
  • Mpitarika: Noho izany ry Tompo, Rainay any an-danitra ô, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ny Zanakao ho olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin’ny maty ary ny fiakarany tamim-boninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka miandry sy mitalaho ny fiverenany izahay.
  • Fiangonana: Amena, avia Jesoa Tompo!
  • Mpitarika: Ankehitriny, Ray ô, aidino ny Fanahy Masina mba hameno ny fonay ka handraisanay tokoa ny Tomponay amin’ny finoana velona amin’izao izy manatona anay amin’izao fanasana izao. Fa ny Fanahy Masina no aharianao, amelomanao, anamasinanao ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra.
  • Fiangonana: Amena, avia Fanahy Masina!
  • Mpitarika: Misaotra Anao izahay ry Jeso Kristy Tompo ô ! Midera ny Anaranao izahay ry Zanak’Andriamanitra Lahy Tokana Mpamonjy anay!
   Ankalazaina anie Hianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana.
   Ary izahay izay tonga eto anatrehanao hiombona amin’ny latabatrao dia mangataka mba hampiraisonao Aminao, ohatrin’ny sampana amin’ny voaloboka.
   Ampianaro hifankatia tahaka ny nitiavanao anay izahay, ary aoka izahay hiara-manana amin’ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana Aminao, dia Hianao izay miara-manjaka amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.
  • Fiangonana: Amena!
  Teny Fanorenana sy Fanamasinana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompo tamin’ny alina izay namadihana Azy dia nandray ny mofo, ary rehefa Nisaotra Izy dia novakiany ka hoy Izy:
   « Raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy.»
   Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana, dia hoy Izy:
   « Misotroa amin’ity hianareo rehetra, fa ity no rako dia ny amin’ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an’ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro hianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana Ahy. »
   Misaotra ny Ray, izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin’ny lovan’ny olona masina eo amin’ny mazava. Amena.
  • Hira: (Agnus Dei)
  • Lecture

   117 - O, ry Zanak'ondry! (1-3)

   1. O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   (2)Mba iantrao izahay, ry Jeso!

   3. O, ry Zanak'ondry!
   He Hianao nijaly,
   Ory voahombo,
   Anefa tsy namaly;
   Ny helokay nalainao,
   Ka maty re ny ainao.
   Ampiadanonao izahay, re!

  • Mpitarika : Efa nandray ny Fanahy maha-zanak’Andriamanitra antsika isika koa izany no ahafahantsika manatona ny Ray hoe :
  • Fiangonana : (Vavaka nampianarin’ny Tompo)
  • Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

  Fanasana
  • Mpitarika: Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin’ny Tenan’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin’ny ran’i Jeso Kristy Tompontsika.
   Hoy ny Tompo : Andeha, efa voavotra avokoa ny zavatra rehetra!
  Fandraisana
  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE
  • Hira Fandraisana:

   259 - Ny latabatrao ry Jeso!

   1. Ny latabatrao, ry Jeso!
   Dia atrehinay izao;
   Ny fanahinay vokiso
   Amin'ny fitianao.

   2. Tsy nitady zo sy laza
   Hianao, ry Tomponay!
   Foinao ny aina aza
   Nanavotanao anay.

   3. Jeso ô! ny ranao soa
   No nataonao avotray,
   Mba hanafaka avokoa
   Izay tsy mahadio anay.

   4. Manomeza mofon'aina,
   Tompo ô! ho tanjakay;
   Mihainoa ny mitaraina
   Mamalia ny hatakay

   5. Ny fanahinay ry Tompo!
   Raiso, fa atolotray;
   Faly izahay hanompo
   Sy hanao ny sitrakao.

   122 - Hitako izao, sakaiza

   1. Hitako izao, sakaiza,
   Ny fahasambarana,
   Ka ny foko, faly, ravo,
   Manam-piadanana
   Teo am-pototry ny hazo
   Nijalian'ny Tompoko,
   Teo aho no nahazo
   Famelana heloka.

   2. He! Ny indrafo niriko
   Efa azoko tokoa,
   Ka jesosy no fidiko,
   Fa Izy fototry ny soa,
   He! Ny rany sarobidy
   Nanadio ny otako:
   Izaho efa voavidy,
   Lanitra no lovako.

   3. Tena soa mahagaga
   Izao nomenao ahy izao,
   Fa izaho izay mpanota
   Dia nohavaninao;
   Ka izaho dia hidera
   Izato fitiavanao,
   Ary koa hanambara,
   Jeso ô! Ny herinao.

   4. Ry Mpamonjy ô! Mba raiso
   Izao fisaorako izao;
   Ka izay rehetra ahy
   Dia atolotro Anao,
   Raha tonga re ny fetra
   Hialako sasatra,
   Ento aho hitoetra
   Eo anilanao ary.

   537 - Endrey ny hamaroan' ny soa

   1. Endrey, ny hamaroan'ny soa
   Nomenao Ray ho ahy koa!
   Ny aiko, he, navotanao,
   Ny heloko vonoinao.

   Fiv : Eny, Raiko,
   He! Ravoravo tokoa
   Ity zanakao voavonjy re,
   Ka velombelona ery.

   2. He, azoko tokoa jeso,
   Ilay perla soa, madio sy vao;
   Ny zava-tsoan'ny tany re
   Dia tsy ahoako tokoa.
   Eny, Raiko, sns...

   3. Tsy aiko ny hilaza izao
   Hamisavisa re, ry Ray;
   Ny fanomezan-dehibe
   Dia tsy voatonoko koa.
   Eny, Raiko, sns...

   4. Ny foko no hidera izao,
   Hisaotra sy hanaja Anao,
   Hanoa, ho vonona hanao
   Ny sitrakao rehetra.
   Eny, Raiko, sns...

   255 - Ny ran'ny Zanakondry latsaka

   1. Ny ran'ny Zanakondry latsaka
   Namelona ahy tany Golgota,
   Ka io no tena vato fantsika
   Maharitra ny tafio-drivotra.

   2. Raha vaoratra noho ny otako,
   Ka lany foana ny heriko
   Ny rany masina nalatsaka
   No nahitako fahasitranana.

   3. Izao hira vao izao no mamiko,
   Ka tonga tsy misaraka amiko:
   Ny ran'ny Zanakondry no mahay
   Manavotra ahy mba ho an'ny Ray.

   4. Raha ketraka sy kivy re ny fo,
   Velomiko indray ny hirako
   Ny amin'i Jesosy sy ny ra
   Ka afaka ery ny tahotra.

   538 - Finaritra ny masoko

   1. Finaritra ny masoko
   Mijery ny Mpamonjiko
   Ny vavako hisokatra
   Hidera ny Mpanavotro:

   Fiv : Andro soa, andro soa,
   Fa jeso no Mpanavotra;
   He! Ravo ny fanahiko
   Mihira ao anatiko,
   Andro soa, andro soa,
   Fa jeso no Mpanavotra.

   2. Ho tiako ny Tompoko
   Ambara-pahafatiko,
   Fa Izy no Mpanafaka
   Manaisotra ny heloko :
   Andro soa, sns...

   3. Faingàna re, ry havako!
   Hatòny e! ny Tomponao ;
   Andeha mba hiaraka
   Hihira sy hivavaka:
   Andro soa, sns...

   256 - Mivoaka ao Golgota

   1. Mivoaka ao Golgota
   Ilay renirano soa
   Iantsoana ny mpanota
   Ho any avokoa;
   Ny ratran'ny Mpamonjy
   No loharanon'io,
   Ka ony mahavonjy
   Sy tena mahadio.

   2. Mamelona ny tany
   Ity ony soa ity,
   Izay rehetra ombany
   Miadana ery.
   Vahoaka an-tapitrisa
   Izay misotro ao
   Mahita Paradisa
   Sy fiainana vaovao.

   3. Ny fo izay maratra
   Ka entina mankeo,
   Ny ory sy mahantra
   Izay manatona eo
   Mahita fanafody,
   Ka sitrana avokoa,
   Ny ota sy ny rofy
   Dia afaka tokoa.

   4. Fanahy be ahina,
   Avia misotro ao,
   Fa  io no mampangina
   Ny alahelonao;
   Fanahy ô, hatòny
   Ity ony soa ity
   Fa io no mahatòny
   Ny faniriana aty.

   5. Hianao, ry Tompon'aina!
   Isaoranay tokoa,
   Nanaiky horatraina
   Handefa ony soa.
   Ny ranao tao Golgota
   No iankinanay
   Fa mahadio ny ota,
   Mamelona aina anay.
  Teny Fampaherezana (Mitsangana)
  • Mpitarika: Jeso Kristy Tompontsika izay voahombo tamin’ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin’ny maty no efa nanome anareo ny Tenany sy ny Rany izay nanavotany anareo tamin’ny fahotana rehetra, Izy anie hampahery sy hiaro anareo amin’izany amin’ny finoana marina ho fahasambarana mandrakizay. Ho aminareo anie ny fiadanana!
  • Fiangonana: Amena
  • Hira:
   Lecture

   266 - Ry Jeso Tompo, Hianao

   1. Ry Jeso Tompo, Hianao
   Isaorako tokoa izao,
   Ny ranao sy ny tenanao
   No nihinanako izao.

   2. Ry foko faly, ambarao
   Ny soa azonao izao;
   Jesosy monina ao am-po,
   Endrey ny hafaliako!

  VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

   Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Ho tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao. Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Ary mamelà ny helokay. Tahaka ny namelany izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena.

  • Hira:

   329 - Saotra, dera, no homena (1)

   1. Saotra, dera, no homena
   Ho Anao Mpanavotray,
   Hianao nanetry tena
   Mba hanandratra anay.
   Mba tariho, Tompo ô!
   Ny fanahy sy ny fo;
   Tianay ny hiaradia
   Aminao ka tsy hania.

  HAFATRA SY TSO-DRANO

  • Mpitarika: Ho aminareo anie ny Tompo
  • Fiangonanan; Ary ho amin’ny fanahinao
  • Mpitarika: (Tsodrano)
  • Fiangonana: AMENA ! AMENA ! AMENA ! HALELOIA !
  • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
  • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!

  ________________________________________
  Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
  Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

  Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
  Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
  Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
  Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana