Home > Cultes > Fpma Paris

Fpma Paris

June 25th, 2017
ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE. BON CULTE

Fanompoam-pivavahana

Alahady 25 Jiona 2017
Fidirana : 10 ora sy sasany

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

Fifampiarahabana – Fiantsoana

 • Hira:

  447 - Hianao ry Kristy Tompo (1-2)

  1. Hianao ry Kristy Tompo,
  No hasiniko izao,
  Avy aho fa mpanompo,
  Hiankohoka Aminao,
  Raiso re ny dera, saotra
  Tena mendrika ho Anao;
  He! Ny foko faly loatra,
  Faly mba hanaja Anao.

  2. 'Zao no tena faniriako:
  Ny ho velona aminao,
  Ka hitoeranao ny foko,
  Fa tsy holalovanao;
  Eny, Tompo ô! Monena,
  Mba monena ao tokoa,
  'Zay no tena famonjena,
  'Zay no mahafatra-po.
 • Vavaka fihaonana
 • Feon’orga

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

FIAIKEN-KELOKA

 • Mpitarika: (Vavaka fifonana)
 • Ry Rainay Be Famindram-Po O, Mitalaho Aminao Izahay ; Mamela Ny Helokay;
  Diovy Izahay Ho Afa-Pahotana; Sasao Izahay Ho Afa-Keloka; Ary Havaozy Ny Fanahinay Mba Ho Vonon-Kanompo Anao. Ny Fitiavan’i Jesosy Kristy Zanakao Mpamonjy Anay No Angatahanay Aminao. Amena.

 • Hira:

Ry Andriamanitra Tompo Ray any an-danitra ô, mamindrà fo aminay !
Ry Jesosy Tompo Mpamonjy izao tontolo izao, mamindrà fo aminay !
Ry Fanahy Masina Tomponay Mpampionona ô, mamindrà fo aminay !

TENY FAMELAN-KELOKA SY FIHAVANANA

FANKALAZANA

 • Mpitarika : Voninahitra any amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra
 • Fiangonana : Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany.
 • Hira:

  537 - Endrey ny hamaroan' ny soa (4)

  4. Ny foko no hidera izao,
  Hisaotra sy hanaja Anao,
  Hanoa, ho vonona hanao
  Ny sitrakao rehetra.
  Eny, Raiko, sns...

  Fiv : Eny, Raiko,
  He! Ravoravo tokoa
  Ity zanakao voavonjy re,
  Ka velombelona ery.
 • Feon’orga

FAMAKIANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 • Hira: (Mitsangana ny ankizy sy tanora)

  242 - Misaotra Anao 'zahay, ry Ray! (4-5)

  4. Ampianaro izahay
  Ho tia tokoa ny teninao,
  Ka hankatò ny didinao,
  Hanaiky hotapahinao.

  5. Ny asan'ny Fanahinao
  Mba tanteraho aminay
  Hampiorina ao anatinay
  Izay lazain'ny teninao.
 • Mpitarika : Ho aminareo anie ny Tompo
 • Fiangonana : Ary ho amin’ny fanahinao
 • Mpitarika: Vavaka noho ny Teny

 • TESTAMENTA TALOHA: Jer 20:10-13
  Jer 20:10-13
  10 Car j`apprends les mauvais propos de plusieurs, L`épouvante qui règne à l`entour: Accusez-le, et nous l`accuserons! Tous ceux qui étaient en paix avec moi Observent si je chancelle: Peut-être se laissera-t-il surprendre, Et nous serons maîtres de lui, Nous tirerons vengeance de lui! 11 Mais l`Éternel est avec moi comme un héros puissant; C`est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n`auront pas le dessus; Ils seront remplis de confusion pour n`avoir pas réussi: Ce sera une honte éternelle qui ne s`oubliera pas. 12 L`Éternel des armées éprouve le juste, Il pénètre les reins et les coeurs. Je verrai ta vengeance s`exercer contre eux, Car c`est à toi que je confie ma cause. 13 Chantez à l`Éternel, louez l`Éternel! Car il délivre l`âme du malheureux de la main des méchants.  

 • EPISTILY: Ro 5:12-15
  Ro 5:12-15
  12 C`est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu`ainsi la mort s`est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... 13 car jusqu`à la loi le péché était dans le monde. Or, le péché n`est pas imputé, quand il n`y a point de loi. 14 Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu`à Moïse, même sur ceux qui n`avaient pas péché par une transgression semblable à celle d`Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. 15 Mais il n`en est pas du don gratuit comme de l`offense; car, si par l`offense d`un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d`un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup.  

 • (Mitsangana)FILAZANTSARA: Mat 10:26-33
  Mat 10:26-33
  26 Ne les craignez donc point; car il n`y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. 27 Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour; et ce qui vous est dit à l`oreille, prêchez-le sur les toits. 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l`âme; craignez plutôt celui qui peut faire périr l`âme et le corps dans la géhenne. 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n`en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. 30 Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 31 Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de passereaux. 32 C`est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux; 33 mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.  

 • Fiangonana :Isaorana anie ny Tompo noho ny Filazantsara!

FANEKEM-PINOANA

Mino an’ Andriamanitra Ray Tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany aho.

Ary mino an’ i Jesoa Kristy Zananilahy Tokana Tompontsika, izay notorontoronina tamin’ ny Fanahy Masina, naterak’ i Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka i Pontio Pilato, nohomboana tamin’ ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin ‘ny fiainan- tsy hita, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo, niakatra ho any an- danitra, mipetraka eo an- kavanan’ Andriamanitra Ray Tsitoha, avy any no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty.

Mino ny Fanahy Masina aho, ny Fiangonana Masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan’ny olona masina, ny famelan- keloka , ny fitsanganan ‘ny tena amin’ny maty ary ny fiainana mandrakizay .
Amena.

 • Hira:

  470 - Ny foko, ry Mpamonjy (1-5)

  1. Ny foko, ry Mpamonjy,
  Mangetaheta Anao,
  Maniry lalandava
  Hikambana aminao.

  5. Finaritra ny saiko
  Raha ipetrahanao,
  Fa reraka ny aiko
  Raha halavirinao :
  Tsy afaka ao am-poko, sns...

  Fiv : Tsy afaka ao am-poko
  Ny faniriana Anao ;
  Oneno, re, ny foko
  Ho lapanao!

TORITENY

 • Feon’orga
 • Antoko Mpihira

  FILAZAN-DRAHARAHA

RAKITRA

  ASTUCE: REACTUALISER VOTRE PAGE EN CAS DE RAJOUT DE CHANTS PENDANT LE CULTE.
 • Hira:​

465 - Ry Jeso ô, ry Jeso !

1. Ry Jeso ô, ry Jeso!
Ny foko lasanao,
Ka Hianao irery
No Tompoko izao;
Tsy manan-tahotra aho,
Hianao no aroko;
Ny lalako mazava,
Hianao faniloko.

Fiv : Ry Jeso ô, ry Jeso!
Ny foko lasanao,
Ka Hianao irery
No Tompoko izao.

2. Mitaona dia mitaona
Ny zava-poana;
Ankoso-bolamena
Mamirapiratra;
Anefa, ry Mpamonjy!
Izay ampianao
Dia haharesy tsara
Izao tontolo izao.
Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

3. Ny nofoko malemy,
Ka be ny sitrapo;
Be koa ny fitsapana
Mahazo ahy izao ;
Anefa, Jeso tia!
Raha re ny feonao,
Mahazo hery aho
Hanao ny sitrakao.
Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

4. Ry Jeso ô, ry Jeso!
Mba tovy amiko
Ilay teny maharavo
Hoe „Sakaizako'';
Iriko lalandava
Hiaraka aminao,
Mba hahitako tsara
Ny fitiavanao.
Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

5. Ny dianao jereko
Ety an-dàlana,
Ambara-pahatratra
Ilay fitsaharana;
Omeo hery aho
Hanompo tsara Anao;
Fa fantatrao, ry Jeso!
Ny foko lasanao.
Ry Jeso ô, ry Jeso! sns...

18 - Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay!
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay!

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoà Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay!
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay!

3.Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao!
Ry Tompo Mpanasoa anay!
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo Mpanasoa anay!

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry Aronay sy Tanjakay!
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay!

5. Rehefa alainao izahay,
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao,
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao.

FF 34 - Tompo Malala ô !

1. Tompo Malala ô ! Mpanjakako Ianao
Tamy aho fa resy lahatra
Noho ny famonjena vitanao
Eny, ry Tompo, tsy ho haiko adinoina intsony re
Ny fitiavana nasehonao

Fiv : Ka anio no hanavaozako ny fanompoko Anao
Fa tsy ho voavaliko, izay natolotrao
Ny fitiavana natolotrao,
Ka raiso, Tompo, ekeo re sy anjakao
Ny fiainako ho voninahitrao.

2. Tompo Malala ô 'lay hazo fijaliana
Niaretanao tao Kalvary,
Niaretanao Mpamonjiko
No nanehoanao fa tianao ity mpanota izay
Tsy mendrika Anao akory ity
Ka anio no anavaozako, sns...

3. Tompo Malala ô ! tsy ho adinoiko intsony
Ny fitiavana natolotrao
Ny fitiavana natolotrao
Eny, ry Tompo, ity izaho izay voababonao
Fa vonona hanao ny sitrakao
Ka anio no anavaozako, sns...

 • Hira fanolorana:

Ry Tompon’ny harena ô,
Fanatitra an-tsitrapo
Atolotray Anao izao ;
Mba raiso ka tahionao. Amena.

VAVAKA FISAORANA SY FANGATAHANA

HAFATRA SY TSO-DRANO

 • Hira:

  636 - Hianao ry Jeso ô (5-6)

  5. Dia tafionao
  Amin'ny herinao,
  :,:Mba ho mpandresy:,:
  izahay mpianatrao.

  6. Ny fonay hafanao,
  Mba hirehetanay
  :,:Amin'ny asa :,:
  Izay omenao hatao.
 • Mpitarika: (Tsodrano)
 • Mpitarika :Voninahitra ho an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina izay hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena. Mandehana amin’ny fiadanana, ka manompoa ny Tompo!
 • Fiangonana: Isaorana anie Andriamanitra!
 • FANOMANAM-PANAHY

________________________________________
Fiangonana Protestanta Malagasy aty an-dafy tafo Paris
Mpitandrina : Pasteurs Seth RASOLONDRAIBE sy Solohery RAOBINARISON

Fanompoam-pivavahana : 16 rue Chauchat, 75009 Paris
Fandraharana : 47 rue de Clichy, 75009 Paris
Tel. : 01 45 26 35 93 – http ://www.fpma-paris.org
Fandraisan’ny Mpitandrina : Ora ifanarahana