745 – Henoy ry Jeso Tompo

1. Henoy ry Jeso Tompo:
Ny fitarainanay,
Fa amin’alahelo
No ipetrahanay;
Ny fonay mba maniry
Hitovy aminao,
Kanefa be ny ratsy
Misakana anay.

2. Nateraky ny nofo,
Ka nofo izahay;
Nanompo tompo ratsy,
Ka very hatrizay!
Ny razanay nanota
Ka nodimbiasanay:
Ry Tomponay Tsitoha,
Havaozy izahay!

3. Ny asam-pamonjena
Natolotra Anao;
Tsy hisy tsy ho vita
Izay natombokao;,
Raho resy avokoa
Ny fahavalonao,
Hiposaka tokoa
Ny tena taom-baovao!

4. Ny tavanao malala,
Ry Jeso Tomponay,
Ho tena masoandro,
Izay hifalianay.
Ry nosatrohan-tsilo,
Faingàna Hianao,
Hanangana ny maty,
Hitondra aim-baovao!

744 – He! Ny andro mora lasa

1. He! Ny andro mora lasa,
O, ry mpivahiny ô!
Tsy ho ela, kely sisa,
Dia hody hianao!
Tsy mba fantatrao akory,
Izay hahafatesanao:
Koa aza mba matory,
Sao ho very hianao.

2. Miomàna, ry sakaiza,
Aza mba tamàna aty,
Fa ny eto tsy mateza,
Miaingà mba ho ary!
Ao ny Tomponao, Jesosy,
Hampihaingo tsara anao
Fa ny rany no mamotsy
Ny akanjo ho anao.

743 – Ny andronay mandala

1. Ny andronay mandala,
Lany foana taminay;
Ny mandrakizay nohatoninay,
Nefa adala izahay,
Ry Mpanota, ifony ny helokao.
Fa Jeso tia anao.
Mba tsy ho very mandrakizay,
Avoty ny ainao.

2. Ny fiadanan-dratsy
No mba manadala anay
Hijanona foana aty izao
Hanadino ny Rainay.
Mba hevero fa olon-ko fatye!
Tsy ela no ety;
Tsarovinao fa hody tokoa;
Antsoiny hianao.

3. Ny taninay havela,
Mpivahiny izahay;
Tsy maintsy hiainga hiala aty,
Any no hodianay.
Tsara sady mazava ny tranonao,
Miomàna, fa hankao;
Tazano, fa mivoha izao:
Midira hianao.

742 – Zanahary no mahela

1. Zanahary no mahela
Izay fe-toana iainanay,
Ka miantra sy mamela
Tombon’andro ho anay
:,: Nefa vitsy, :,:
No ho andronay aty.

2. Betsaka ny andro lany
Nanaranam-po izao ;
Misy feo manontany :
« Vita va ny asanao ? »
:,: Miezaha,:,:
Avy re ny alim-be.

3. Mamindrà fo, Zanahary
Mamelà ny helokay !
Tompo, aza mba manary,
‘Ndrao ho very izahay ;
:,: Mihainoa :,:
Ny mifona aminao !

4. Ry Jehovah manomeza
Izay ilainay olonao ;
Mitahia, mampahereza,
Mba ho tonga ao aminao !
:,: Ka hahazo :,:
Satro-boninahitra ao.