117 – O, ry Zanak’ondry

1. O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory, voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao,
Ka maty re ny ainao !
(2) Mba iantrao izahay, ry Jeso !
———————
Agneau de Dieu
Qui as tant souffert
Toi le crucifié
Tu n’as pourtant pas répondu.
Tu as ôté nos péchés,
Tu as donné ta vie
Aie pitié de nous, ô Jésus !

3.O, ry Zanak’ondry,
He, Ianao nijaly !
Ory voahombo
Anefa tsy namaly !
Ny helokay nalainao
Ka maty re ny ainao !
Ampiadanonao izahay re !
———————
Agneau de Dieu
Qui as tant souffert
Toi le crucifié
Tu n’as point répondu.
Tu as ôté nos péchés,
Tu as donné ta vie
Donne-nous la paix !

100 – Moa mba efa nisy va fahoriana toy izao?

1. Moa mba efa nisy va,
Fahoriana toy izao?
Jeso ‘Lay Mpanisy soa,
Tompo sy Mpanjaka koa,
Entina tsy meloka,
Entina any Kalvary.

2. He, ny lanivoany
Voatsindron-defona!
Tongotra aman-tanany
Voafantsika avokoa.
Eny, fa ny ainy koa,
Foiny tany Kalvary.

3. Mafy ‘zay ,ry Jeso ô!
Mafy nefa zakanao;
Ny fitiavanao anay!
No niaretanao izay!
Menatra aho, Jeso ô,
Raha hadino Kalvary.

4. Taomy aho, Jeso ô!
Mba ho any Kalvary;
Ka ny foko tsy madio
Mba diovinao anio,
Ento aho Jeso ô!
Ento any Kalvary.

99 – Ry fitiavan’i Jesosy

1. Ry fitiavan’i Jesosy
‘Zay voahombo ho anay,
Ony be sy mahavonjy,
Aoka ho lasanao ‘zahay.

Fiv : Tompo, Zanakondry tsara
Ampy re ilay ranao,
Tsy helohin’ny Mpitsara,
Zay mpanota afakao.:,:

2. Fa misento ny fanahy
‘Zay ety an-tany ‘zao;
Malahelo sy manahy,
Sao voan’izay natao:
Tompo, Zanakondry, sns…

3. Ny mpanota dia ho very,
Raha tsy mba miova izao;
Fa hahazo tena hery,
Raha mino tsara Anao:
Tompo, Zanakondry, sns…

4. Enga anie ka mba hiely
Ho an’izao tontolo izao
Ilehy ony mahafaly
Manadio sy manavao
Tompo, Zanakondry, sns…

98 – Indro ny Tompo Jesosy, jereo

1. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
Tena nihafy tokoa!
He! Fa nivesatra eso, jereo,
Mba hamonjena anao;

Fiv : Indro Jeso, jereo Jeso:,:
Izy izao dia mihevitra anao.
Indro Jeso, jereo.

2. Indro ny Tompo Jesosy, jereo,
Efa voahombo tokoa!
He! Fa nijaly tsy meloka teo,
Mba hamonjena anao;
Indro Jeso, sns…

3. Indro ny lefo-mandoza, jereo,
Nenti-namely ny Tompo!
He! Fa ny rany nirotsaka teo,
Mba hamonjena anao;
Indro Jeso, sns…

97 – ‘Lay fonao tia tao Gologota

1. ‘Lay fonao tia tao Gologota
No velona ao an-tsaiko izao,
Ny fonao ‘zay mitady mpanota
No voaratra indrindra tao.
Ry fo malala, nihafy loatra,
Lavitra ny mpangoraka Anao

2. lndro! Ny lefona koa mamely,
Ka notrobarana Hianao!
He! Malahelo ireo anjely,
Fa naharary re ny fonao!
Io no fitia tsy misy toa azy.
Zaran’izao rehetra izao :,:

3. Efa hisoka ny antoandro,
Menatra izao tontolo izao;
Tsy ela intsony dia maizina andro
Kalvary ‘zay nihantonanao!
Fa izaho tsy mba hangatakaandro
Hampiantrano ny tenanao

4. Tsy sasatra na valaka koa,
Ny fonao tia, ry Tompo ô,
Menatra izao ity foko tsy soa
Tsy hahavaly tokoa Anao;
Nefa ampio aho hanaiky,
Hanatontosa ‘zay sitrakao

96 – Ilay havoana natao hoe: Kalvary

1. Ilay havoana
Natao hoe: Kalvary
No tany namonoana
Ny Tompo jesosy;

Fiv : O! tsarovy re!
Maty ory tao
Jeso Tompo lehibe
Hanavotra anao.

2. Jereo ny Tomponao,
Tazanonao iry,
Ka andrandrao ny masonao,
Fa io no Kalvary:
O! tsarovy re! sns…

3. Hevero Kalvary,
Fa tao ny Tomponao;
Tsarovinao ny nentiny
Mba hamonjena anao:
O! tsarovy re! sns…

4. Tsinjovy Kalvary.
Fa Jeso Tomponao
Nijaly tany raha tety.
Ka maty Izy tao.
O! tsarovy re! sns…

95 – Ny hazo nijalianao ry Jeso Tomponay

1. Ny hazo nijalianao,
Ry Jeso Tomponay;
Maneho ny fitianao,
Dia iankinanay. (in-3)
Maneho ny fitianao,

2. Mitazana ny masonay,
Mangoraka ny fo;
Na meloka aza izahay,
Ny teninao ho to. (in-3)
Na meloka aza izahay.

3. Ny avotr’aina vitanao
No itokianay;
Ny entanay voaesotrao,
Ka afaka izahay. (in-3)
Ny entanay voaesotrao.

4. Ny hazo nihomboanao
Dia voninahitray;
Ny nanalam-baraka Anao
No isandratanay! (in-3)
Ny nanalam-baraka Anao

94 – Golgota no jereo

1. Golgota no jereo:
Ao ny hazo fijaliana,
Indro re, mihantona eo
Jeso, sady harabina,
Moa mba fantatrao, ry fo,
Ny fitiavan’i Jesosy ?
‘Zay nandefitra tokoa,
Ary koa ninia ho resy

2. Famonjena ho anao
No netezany hihafy,
Ka hijaly toy izao
Sy hiaritra ny mafy.
He, ny rany nitete
Vokatry ny fanomboana;
Vetivety foana re
Dia ho faty ao ny Tompo.

3. Mitsangàna, miaingà,
Ndeha mankany Gologota:
Ao no latsaka ny ra
Hamonjena ny mpanota
Io no hany mahadio,
Antoka tsy hay ravàna;
Eny, samy afak’io
‘Zay rehetra fahotàna.

93 – Nampalahelo mafy re

1. Nampalahelo mafy re
Ny fahorian-dehibe,
‘Zay niaretanao.
Nalaim-baraka Hianao,
Niaritra ka tsy nandao
Lay asa masinao.

2. Ny henatra aman-tahotra
Mangeja anay voavotra,
Fa diso izahay.
Avia, Tompo, mamonje,
Meteza izao maneke
Hanavotra indray.

3. Ampio ny olonao, Jeso,
Hahay handray Anao am-po
Fa mila vonjy izao.
Monena hanatanjaka
Ny ory sy ny reraka,
Izay manantena Anao.

92 – Ry voasatro-tsilo, ry voakapoka

1. Ry voasatro-tsilo,
Ry voakapoka!
Indrisy be ny loza
Manafotra Anao!
Nitsaohan’ny anjely
Fahiny Hianao,
Fa henatra sy latsa
Anjaranao izao.

2. Atolotro, ry Jeso
Ny foko ho Anao,
Hiaraka hitondra
Ny fahorianao.
Raha henatra sy loza
No ho anjarako,
Dia Hianao, Mpamonjy,
No ifaliako.

3. Tsarovy aho, Tompo,
Raha tratry ny manjo!
Tsy mendrika aho nefa
Mba amindraonao fo!
Ny ratranao no misy
Fanasitranana,
Ny ranao ahitana
Ny fiadanana.