190 – Ry Fanahy mpanazava

1. Ry Fanahy mpanazava
Miandrandra Anao ‘zahay,
Aza ela fa tongava,
Taomy ny fanahinay !
Mba ho fantatray mazava
‘Zay lazain’ny Teninao,
Areheto lalandava
Ao am-po ny afonao !

2. Ry Jesosy, mitenena
Araka ny fombanao
Aminay izay manantena
Mba handre ny feonao !
Fo marary sy manahy
Mba tsaboy sy iantrao ;
Ny te hino fa tsy sahy,
Anehoy ny holatrao !

3. Rainay mpanome ny soa,
Mba henoy ny hatakay !
Ka ny tananao tsitoha
larovinao anay ;
Ny tanora mba tahio,
Ny vaventy hafanao,
Mba ho hitanay anio
Fa aty ny Tenanao !

191 – Ny Teny sy Fanahinao

1. Ny Teny sy Fanahinao,
Ry Ray, mba avelao
Handroso tsara, hanavao
Izao tontolo izao,
Mitombo, mihabe
Ny ratsy izao, odre!
Fa vitsy ny mpanomponao
Izay ifalianao.

2. Vonjeo, ry Jesosy ô!
Ny fiangonanao,
Fa misy marobe izao
Izay mody olonao.
Anefa tsy manao
Izay tena sitrakao.
O, ry Mpanjaka lehibe!
Mba mamonje anie.

3. Fanahy ô! Mba raisonao
Izao vavakay izao;
Ny fonay mba havaozinao,
Ny maso hazavao,
Hahafantaranay
Izay alehanay,
Mba hamoazanay
Izao voa tianao.

192 – Andriananahary, aba Ray

1. Andriananahary, aba Ray
Izay, ianteheranay,
Mba raiso re ny vavakay.
Esory sy vonoy ny helokay,
Vonjeo, re, izahay!

2. Ry Jeso Zanak’Andriamanitra,
Mpitarika ho an-danitra
Mpanolo-tsaina marina,
Mpamonjy tia ka nolavina,
Vonjeo, re, izahay!

3. Ry Mpampionona mandrakizay,
Ampiomano izahay
Handray ny famindramponao,
‘Ndrao very amin’ny otanay izahay.
Vonjeo, re, izahay!

193 – Tahio, re, ny teninao

1. Tahio, re, ny teninao,
Ankalazao ny Zanakao,
Izay nasandratrao, ry Ray,
Ho kiady sy ho aronay.

2. Ry Jeso ô! Mpanjakanay,
Ampandreseo izahay;
Ho menatra ny rafinao,
Raha hitany ny herinao.

3. Ry Mpampionona anay,
Ampikambano ho iray
Ny sampam-piangonana,
Hiray am-pitiavana.

194 – Andriananahary ô

1. Andriananahary ô,
Endrey ny voninahitrao ;
Ny tany sy ny lanitra
Mamelatra ny lazanao !
Ny asanao rehetra
He, ny famonjena lehibe
Mitari-dalana anay
Hidera ny Anaranao !

2. Ry Zanak’ondry Masina,
Jesosy izay isaoranay !
He, Ianao niantra anay
Ka nentinao ny otanay ;
Ny menarana resinao,
Ny fasana vinakinao
Ka Ianao nanokatra
Ny lanitra hidiranay !

3. Ô, ry Fanahy Masina
Izay mitarika anay
Hanetry tena sy hanaiky
Fa mpanota izahay ;
Mitaona sy mananatra anay
Handray ny avotra
Ka manamasina anay,
Mba raiso ny fisaoranay !

4. Ny voavonjy mbamin’ny
Anjely mankasitraka ;
Ny tany sy ny lanitra
Mikambana hanandratra
Anao, ry Ray sy Zanaka,
Anao Fanahy Masina
Izay maneho famonjena
Feno fitiavana !

195 – Andriamanitra Ray

1. Andriamanitra Ray
loharanon’ny aina,
Masina, masina, re,
Hianao ka deraina,
Fa manome fahasoavana be,
Soa tsy tratry ny saina.

2. Ô, ry Jesosy Mpamonjy,
Mpanjaka mahery,
Tonga taty mba hampody
ny zanaka very,
Raiso izao ny fiderana Anao,
Saotra aman-daza sy hery.

3. Ry Mpampionona ô,
Mpanazava ny sainay,
Mba ampinoy izahay,
ka havaozy ny ainay.
Mba hazavao ny manantena
Anao;
Raiso ny hira hirainay!

196 – Ry Rainay ao an-danitra ô

1. Ry Rainay ao an-danitra ô
Izay mendrika ho deraina,
Mahery sy be indrafo,
Tsy takatry ny saina,
Izahay dia tonga zanakao,
Ka faly manana Anao:
Mihoby sy miravo!

2. Izahay miondrika aminao,
Midera Anao tokoa,
Fa be ny fitiavanao,
Ry Ray mpanisy soa;
Anao izao rehetra izao,
Ho vitanao izay tianao,
Andriananahary.

3. Ry Jeso Kristy Tomponay
Mpanjaka manan-kery,
Izay any an-kavanan-dRay,
Mpanavotra ny very,
He, any no ifonanao
Ho an’izay navotanao,
Fa resinao ny ota.

4. Ny ranao no nalatsakao,
Fanati-tsaro-bidy!
Ny ainao no atohanao
Ny olonao mpiady.
Na aty na ao an-danitra
Jesosy Kristy tokana
Ho avotra sy vonjy.

5. Ry Mpampianatra mahay,
Fanahy Mpanazava,
Ampianaro izahay
Handroso lalandava,
Tariho ny fanahinay,
Honenanay rahatrizay
Ary an-danitra Amen!

197 – Haleloia, deraina

1. Haleloia, deraina
Andriamanitray,
Mpanjaka fototr’aina
Mpikarakara anay
Ny zavaboahary
Dia eo an-tananao,
Ka tena lavorary
Ny fandaharanao.

2. Haleloia, deraina
Hianao, Mpamonjinay!
Nijaly, noratraina,
Ka maty solonay,
Anefa naharesy
Ny fahavalonay,
Natsangana handresy
Mba ho fiainanay.

3. Haleloia, deraina
Hianao, Fanahy ô!
Ny herinao, no aina
Hamelona tokoa;
Hianao mikarakara
Ny fiangonanao,
Manova manatsara
Izao tontolo izao.

4. Haleloia, deraina
Ny Telo Izay Iray!
Hobina sy hiraina,
Fa Andriamanitray,
He, Tompo foto-tsoa
lainanay aty,
Ka ho izany koa
Mandrakizay doria.

198 – Isaoranay Jehovah

1. Isaoranay jehovah,
Fa Tompo lehibe
Izay tsy mba manova
Ny famindramponao,
Miorina aminay izao
Ny fiangona-masinao;
Torina aminay
Ny teny mampiray
Ka ravoravo izao
Izahay midera Anao.

2. Derao Jesosy Tompo,
Izay Mpamonjinao,
Hiraonao re, ry foko,
Ny fitiavany.
Haleloia, haleloia!
Haleloia, haleloia!
Jesosy avotray
Dia Zanaky ny Ray,
Ny ainy no voaray,
Hisolo helokay!

3. Derainay, ry Fanahy
Izao ny asanao,
Tsy misy mampanahy,
Izay tarihinao,
Ka anjakao, re, ny fonay,
Arovy ny fiangonanay,
Velomy izahay,
Ataovinao mahay
Manoka-po izao
Handray ny aim-baovao!

199 – Misaora! Misaora an’i jehovah

1. Misaora! Misaora an’i Jehovah,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa lehibe ny indrafony
Ka maharitra mandrakizay.

2. Misaora! Misaora an’i Jesosy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa vitany ny famonjena,
Ka misokatra ny lanitra.

3. Misaora! Misaora re ny Fanahy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa fahazavana no omeny
Ary fanavaozana am-po.