426 – Nanatona Anao, Mpanavotra ô,

1. Nanatona Anao, Mpanavotra ô,
Ny olo-mahantra fahiny
Ny rofiny be, ny senton’ny fo
Naneho fa soa no niriany !
Tsy nety ho sasatra Ianao,
Tsy nisy nolavina akory !
Fa samy nandray ny indrafonao,
Ka ravo ny olona ory !

2. Manatona Anao, ry be indrafo,
Ny olo-mahantra anio,
Fa be siasia sy reraka am-po
Ka raisonao ankehitrio !
Ny maty omeo aina vaovao,
Ny sasatra ampiadano,
Ny masonay jamba mba hazavao
Ny rofin’ny fonay sitrano !

3. Ka rahatrizay hanatona Anao
Ny tsy ho farofy intsony,
Fa hisy ny Alahady vaovao
Ka sitrana tsara ny fony !
Izay tany soa misy Anao
No hisy ny olonao koa,
Hahita ny voninahitrao ao,
Ry Zoky malala Tsitoha !

425 – Ny ratsy efa tiako

1. Ny ratsy efa tiako,
Tsy tahotro, tsy henatro;
Fa zava-bao no hitako,
Te hijery izany aho.

2. Ao ny hazo fijaliana
Ao ny Tompo efa maty;
Izy no nijery ahy
Tsy tezitra, fa niantra.

3. Hoy ny fijeriny ahy,
« Hianao mamono ahy »
Dia hitako mahantra aho
Ny heloko namono Azy.

4. Aiza no handosirako
Ndrao hidiran-doza aho?
Iza no hamonjy ahy,
Feno ota, feno loto?

5. Nijery ahy indray Izy;
« Avelako ny helokao »
Fa ny ràko no manadio
Hahazoanao fiainanana.

6. Maty Kristy, be ny ota
Maty i Jeso! be fitia,
Faly malahelo aho,
Sambatra, manana ody aina.

424 – Tsaroako dia tsaroako

1. Tsaroako dia tsaroako,
Raiko ô! Raiko be fitia,
Fa ny fahadisoako
Nodiovinao satria
Noho Jeso Mpamonjy soa
Inty izaho fa afaka
He azoko tokoa, tokoa,
Ny famelana heloka.

2. Ny aizim-pahotàna
Raiko ô! Raiko be fitia,
Misolo hazavana
Mamiratra ery.
Ny làlako mahitsy izao
Mitory olona afaka
Noho ny hery vaovao:
Ny famelanao heloka.

3. Endrey, ny hafaliako
Raiko ô, Raiko be fitia,
Fa maivana ny diako
Avy any Kalvary.
Ny tahotaho-poko tao
Tsy reko intsony, afaka;
An-tanako tokoa izao
Ny famelàna heloka.

4. Deraiko lalandava
Raiko ô, Raiko be fitia
Ny vavako hilaza
Ny vitanao tety.
Fa mbola misy marobe
Maniry te-ho afaka,
Ho azy ireny koa anie
Ny famelàna heloka.

423 – He! Maharavoravo

1. He! Maharavoravo
Jeso ny fitiavanao
Izaho dia mpanota lavo.
Nefa Jeso, nareninao

Fiv : Mamin’ny foko, loatra
Ny fanavotana
He! Ny foko tsy afa-manoatra
Jeso hihira ho Anao

2. Izaho mpanota adala
No nanehoam-pitiavan-tsoa
Ny heloko, Jeso malala,
Navelanao tokoa tokoa.
Mamin’ny foko, sns…

3. Endey ny hafaliako;
Ny heloko navelanao,
He: Maivana ny fahoriako
Noho ny fanavotanao.
Mamin’ny foko, sns…

422 – Ry Andriananaharinay

1. Ry Andriananaharinay!
Ny hamasinanao.
Dia tena lehibe tokoa.
Raha te hahita Anao izahay,
Tsy maintsy tsara fo.

2. Ny mason’ny anjelinao
Mahita Anao tokoa,
Ka tsy mba manjambena ireo
Na dia mamirapiratra
Ny hamasinanao.

3. Fa tsy nanota taminao
Akory izy irezo,
Tsy meloka, tsy menatra,
Ka misy hahazoany
Hijery tsara anao.

4. Fa izahay, maloto fo,
Raha te-hahita Anao,
Tsy mana-mahamendrika,
Fa zanak’olombelona;
Ahoana no hatao?

5. Ry Andriananaharinay!
Ny ran’ny zanakao;
Ny asan’ny Fanahy koa,
No zava-mahamendrika
Anay hahita Anao.