472 – Iriko e, ry Jeso, hitovy Aminao

1. Iriko e, ry Jeso,
Hitovy Aminao
lzay tsy manan-keloka
Fa masina tokoa !
Iriko e, ry Jeso,
Ho tonga toa Anao,
Namonjy sy nanafaka
Fanahy, aina koa !

2. lriko, ry Mpamonjy,
Mba ho sakaizanao !
Hiaraka ory Aminao
Ka tsy handao Anao ;
Iriko, ry Mpamonjy,
Hanara-dia Anao :
Ny hazo fijaliana
Ho entiko izao !

3. lriko, ry Mpandresy,
Hiaraka Aminao
Ho eo an-toby lehibe,
Ho miaramilanao !
Iriko, ry Mpandresy,
Hanaraka Anao,
Mitondra ny fanevanao,
Handray ny herinao !

4. lriko, ry Mpanjaka,
Ho ao an-dapanao ;
Hiara-paly Aminao
Fa tonga zanakao !
lriko, ry Mpanjaka,
Ho eo anilanao
Handray ny lova atolotrao
Mpanjaka be fitia !

479 – Jeso no anjarasoa izay mahafa-po tokoa

1. Jeso no anjarasoa
lzay mahafa-po tokoa,
Soa tsy manam-paharoa,
Ahy Jeso : Ampy izay.

Fiv : Ahy Jeso hatrety
Ahy Jeso hatrary
Ahy Jeso Zoky tia
Mandrakizay doria, doria.

2. Vola sy harena be
Maro tia tokoa anie;
Nefa mamiko ny hoe:
Ahy Jeso: Ampy izay.
Ahy Jeso hatrety, sns…

3. Fahefana, laza soa
Mahafatifaty koa;
Nefa izao no tena soa:
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

4. Eny, izao rehetra izao
Tsy hamoizako Anao,
Ry Jeso izay tsy mandao!
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

5. Jeso, aina, hery, zo;
Jeso, lova tsy mba lo;
Jeso, fianinam-po;
Ahy Jeso: Ampy izay,
Ahy Jeso hatrety, sns…

478 – Ny hirako izao Ray be fitia

1. Ny hirako izao,
Ray be fitia,
Ny ho akaikinao
Bebe kokoa,
Izay, re, no hirako,
Mandrapahafatiko;
:,: Akaikinao:,:

2. Raha mba sarotra
Ny diako
Ka zary maizina
Ny làlako,
Ry Ray! Akaikinao
No tian’ny zanakao:
:,: Akaikinao:,:

3. Ao no hiseho re
Ny tohatra,
Mba hanatonako
Ny lanitra,
Anjely miantso ahy
Akaikinao, ry Ray!
:,: Akaikinao:,:

4. Ny fahoriana
Sy loza koa,
Raha eo anilanao,
Dia mody soa,
Ka dia tano aho
Ho ao akaikinao:
:,: Akaikinao:,:

5. Na dia hilentika
Ny androko,
Ary izao hita izao
Hilaozako,
Mbola ho hirako,
Ry Andriamanitro!
:,: Akaikinao:,:

477 – Oram-be mivatravatra arotsahy Tompo ô

1. Oram-be mivatravatra
Arotsahy Tompo ô!
Fa mangetaheta loatra
lzahay mpanomponao
O! valio, O! valio,
Mitaraina, ka valio.

2. He! Malazo re ny voly
lzay maniry tsy mamoa;
Nefa raha omenao aina,
Dia ho vokatra tokoa.
O! vangio, O! vangio,
Sao dia maty, ka vonjeo.

3. Tovy eto, ry Mpamonjy!
lzay nambara fahizay,
Ka iraho ny Fanahy
Amin-kery lehibe,
O! henoy, O! henoy,
Ka valio ny vavakay.

4. He! Toa kivy ka manahy
lzahay mpiasanao;
ka ela, ry Fanahy!
Asehoy ny herinao,
O! avia, O! avia,
Misehoa, Fanahy ô!

476 – Ny eo akaikinao ry Ray no mamiko izao

1. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mamiko izao,
Hanjary tena tafaray
Ny foko sy ny Anao
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny hazo fijaliana
Ho tonga maivana.

2. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No herin-janakao;
Hianao irery no mahay
Manampy ahy izao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ota tsy hanapaka
Ny olona afaka.

3. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No mandako tokoa;
Ny ratsy dia tsy hahay
Handrombaka ahy koa.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao;
Ny ora izay manjombona
Ho fiadanana.

4. Ny eo akaikinao, ry Ray,
No fifaliako izao,
Ny tanako dia hifandray
Amin’ny tànanao.
Soa re, ry Raiko ô!
Raha eo anilanao:
Fenoinao fanambinantsoa
Ilay kapoakako.

475 – Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa

1. Jeso Mpamonjy Mpiandry tokoa!
Ampivereno hanaraka Anao;
Ondry mania, manary ny soa,
Aza avela hiala aminao.

2. Taomin’ny ratsy, fitahin-tSatana,
Mila ho lasan-ko babo izahay,
Fa Hianao no mahery mitàna
Tsy hahavery ny ondry iray.

3. Varivariana, salasalaina,
Be ahiahy, jereo izahay;
Ampianaro ny tsy hary saina,
Ampitsaharo ny fanianay.

4. Aina nomenao hisolo ny very,
Ary ny ranao naravotra anay,
Fa Hianao no nitondra irery
Fampijalian-kanitsy anay.

5. Fa ny fiainan-tsi-hita resenao
Velona mandrakizay Hianao;
Dia fiainana an-danitra omenao
lzay ondry mety manaraka Anao.

474 – Jesosy ô, Hianao no faleha

1. Jesosy ô! Hianao no faleha!
Mba hankanesana amin’ny Ray.
Ka mitariha anay Mba handeha
Amin’ny lalana marina indray.

2. Fa Hianao no Mpamonjy voatendry,
Zanaka mandrakizay Hianao;
Ka Hianao no Mpitarika hendry,
Làlana amin’ny Ray Hianao.

3. Diso ny tsara, ka dia nizotra
Tamin’ny làlana ratsy izahay;
Koa mamerena anay mba hizotra
Amin’ny làlana tsara indray.

4. Fa Hianao no mitondra ho any
Amin’ny lanitra fonenanao;
Ary tsy misy mahazo mankany
Afa-tsy amin’ny alàlanao.

5. Maro ny zavatra izay mampahory,
Fa Hianao no Mpiaro anay;
Aoka izahay tsy ho reraka akory,
Ry Mpanalàlana amin’ny Ray!

489 – Tena sambatra sy maha-te ho tia

1. Tena sambatra sy maha-te ho tia
Izay masina, madio fisainana
Fa miara-dalana, mifankatia
Amin’Andriamanitra Fiainana.
———————
Qu’ils sont heureux et agréables
les saints, avec un esprit pur,
Ils cheminent dans l’amour
avec Dieu qui est Vie.

Fiv : Masina tokoa re ny Tompo.
Tianay mba ho masina
Saina tena sy fanahy
Ka fiainan-danitra tokoa
No santarin’izay
Mino sy manoa.
———————
Le Seigneur est vraiment saint.
Nous aimerions que tout notre être,
esprit, corps et âme, soit sanctifié
Car la vie dans les cieux est réservée,
dans un premier temps,
à ceux qui croient et obéissent

2. lndro, mampahery, mahatoky koa
Raha mahitsy ny fijery, soa ny fo;
Fa ny fo madio sy masina tokoa:
Paradisa an-tany, feno zava-tsoa.
Masina tokoa, sns…
———————
Et voici, c’est encourageant et rassurant
d’avoir un cœur droit et juste ;
c’est un cœur pur et vraiment saint
C’est le paradis sur terre avec beaucoup de bonnes choses…

3. Koa halaviro ny fitaoman-dratsy,
Ny fisaikazana tsy mba masina;
Fa ny tia ny Tompo, dia olon-tsoa mitafy
Fahadiovan’ny Fanahy Masina.
Masina tokoa, sns…
———————
Alors écarte-toi de ce qui t’incite au mal,
les relations de ce monde
Ceux qui aiment le Seigneur, ce sont ceux qui ont revêtu la clarté du Saint-Esprit…

4. Miaraha lalana amin’i jesosy
Fa ny fahavalo ta-hamotraka;
Mijoroa, reseo ny toetra mampihosina
Ao anaty loto sy ny fotaka.
Masina tokoa, sns…
———————
Chemine avec Jésus
Car des ennemis cherchent à te détruire ;
Tiens ferme, tu dois vaincre tout ce qui te pousse
à te vautrer dans la saleté ou dans la boue.

.

488 – Na inona na inona hitranga, Jeso !

1. Na inona na inona hitranga, Jeso !
Na ny lanitra ho manga, Jeso !
Na ho maloka mangina, Jeso !
Dia ho feno fifaliana, Jeso !

Fiv : Ny fotoana dia handalo, Jeso !
Fa tsy hisy hampimalo, Jeso !
Raha miorina ao am-poko, Jeso !
Ilay fitiavanao inoako, Jeso !

2. Raha jereko ny andro lasa, Jeso !
Tao ny tsiky, tao ny ratra, Jeso !
Nefa Ianao, Ilay Mpampahery, Jeso !
No nambomba sy nijery, Jeso !
Ny fotoana, sns…

3. Ny ho avy antenaiko, Jeso !
Mbola ho fifalian’ny saiko, Jeso !
Ny hasasarako hisava, Jeso !
Ny harivako hazava, Jeso !
Ny fotoana, sns…

487 – Fanavaozana izay mahagaga tokoa

1. Fanavaozana izay mahagaga tokoa
Nomen’i Jeso ahy re !
Fahazavan’ny fanahy izay mahafa-po
Nomen’i Jeso ahy re !

Fiv : :,:Hatramin’izao dia endrey :,:
Ny fitempon’ny foko izay ravo tokoa
Onenan’ny Tompo Jeso !

2. Ny fiainako be siasia taloha
Voaova mihitsy izao !
Eny, ny fahotako izay nahavoa
Voasasany koa izao !
Hatramin’izao, sns…

3. Ny finoako, ny fanantenako dia be,
Ny tokiko fatratra koa ;
Ny fisalasalana dia levona re,
Ny saiko mandroso ho soa !
Hatramin’izao, sns…

4. Tonga mamirapiratra fatratra ery
Ny aloky ny faty re !
Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary,
Mankao an-tanàn-dehibe !
Hatramin’izao, sns…

5. Tsy miato, mizotra mankany tokoa
Ny diako hatramin’izao ;
Hovantaniko any Ilay Tompo soa,
Jesosy malala no ao !
Hatramin’izao, sns…