20 – Tsaroanay tokoa izao

1. Tsaroanay tokoa izao
Ny soa be noraisinay
Tsy tapaka avy taminao,
Ry Andriananaharinay !

2. Ny lasa itodihana
Dia mampiseho avokoa
Ny tanam-pitiavana
Miahy sady manasoa !

3. He koa ‘ty andronay ity
Izay diavinay izao,
Dia voahodidina ery
Ny fitahiana aminao !

4. Dia tokinay tokoa izay
Fa mbola ho arovanao
Anio, ampitso, rahatrizay,
Izay miankina Aminao !

5. Ka dia mba velomy re
Aty anatinay ny fo
Hahay misaotra Anao anie,
Ry Rainay be famindram-po !

19 – Misaotra Anao zahay izao

1. Misaotra Anao zahay izao
Jehovah Ray!
Fa efa notohizanao
Ny andronay,
Ka tonga aty an-tranonao,
Indray zahay.

2. Misaotra Anao ‘zahay izao,
Ry Mpanome!
Ny soa avy aminao
Tsy lany re,
Fa isan-andro misy vao,
Ka maro be.

3. Misaotra Anao’zahay izao,
Ry Rainay soa!
Ny helokay navelanao,
Nefa iza moa
No mahalaza izay natao?
Fa be tokoa.

4. Misaotra Anao’zahay izao,
Ry mora fo!
Ny mafy tsy sakananao
Tsy mba hanjo,
Fa be ny fanirianao
Anay hadio.

5. Misaotra Anao’zahay izao,
Ry Tomponay!
Ao aminao an-danitra ao
Honenanay,
Fa misy fitsaharana ao
Mandrakizay.

18 – Ny feonay rehetra izao

1. Ny feonay rehetra izao
Dia entinay midera Anao,
Ry Andriananaharinay !
Na ambany aza izahay,.
:,: Dia tianao,:,:
Ry Andriananaharinay !

2. Ny andronay rehetra izao
Dia entinay manoa Anao,
Ry Tompo sy Mpanjakanay !
Satria izao dia fantatray
:,: Fa tianao :,:
Ry Tompo sy Mpanjakanay !

3. Ny hevitray rehetra izao
Dia enti-mankalaza Anao
Ry Tompo mpanasoa anay !
Mpitahy ny fanahinay,
:,: Fa tianao.:,:
Ry Tompo mpanasoa anay !

4. Ny herinay rehetra izao
No iasanay ho Anao,
Ry aronay sy tanjakay !
Miezaka tokoa izahay
:,: Fa tianao :,:
Ry Aronay sy Tanjakay !

5. Rehefa halainao izahay
Ka tapitra ny andronay,
Hamantana any aminao
Izahay ary an-danitrao !
:,: Fa tianao :,:
Hamantana any Aminao !

17 – Haja sy voninahitra

1. Haja sy voninahitra
Omena an’Andriamanitra,
Fa Izy ihany no mahefa
:,:Izay s it raky ny font’:,:

2. Masina, tsy azo haratsiana;
Mahery, tsy azo resena;
Marina, tsy azo laingaina;
Hendry tsy azo fitahina

3. Ny am-po toy ny am-bava;
Ny maizina toy ny mazava;
Ny takona toy ny miseho;
:,: Tsy misy àry tsy hitany.:,:

4.Tsy miova ny fombany;
Lehibe ka tsy oharina;
Tia, tsy azo arovana;
:,: Miantra tsy azo ferana :,:

5.Saotra amam-bavaka atao
Dera sy laza ho azy;
Izy no ivavahana,
:,: Fa anton’izao tontolo izao :,:

16 – Avia, ry vazantany ô!

1. Avia, ry vazantany ô!
Sy mponina ao an-danitra
Miraisa feo ka mihirà
Ny fanavotan-dehibe,
:,:Zay amonjena marobe
Dia vita re ka miderà.:,:

2. Avia, ry fiangonana ô!
Mba asandrato re ny feo
Hidera ny Mpanavotra;
Na aty an’efitra aza izao,
:,: Hirao am-pandehanana
Ny hira soan’i Ziona :,:

3. Avia, ry voavonjy ô!
Ka mifalia avokoa,
Fa afa-doza hianareo;
Miraisa feo ka mihirà
:,: Derao, derao fa mendrika
Ilay nanavotra anareo :,:

4. Avia, ry olom-bery ô!
Izay mandre ny teny soa
Hoe: « Manatòna Ahy ‘zao »;
Anio ny Tompo mba fidio
:,: Ny fitiavany valio;
Ny fiderany koa hirao :,:

15 – Avia hankalaza

1. Avia hankalaza
Ny Tompo lehibe;
Fa feno hery, haja
Jehovah Masina e
Andeha mitambara,
Ry vazan-tany o!
Miankohofa tsara
Hanaja Azy izao!

2. Ry Tomponay Tsitoha,
Indreto izahay,
Manondrika ny loha,
Midera Anao, ry Ray,
Ny fonay sy ny hery,
Fanahy, saina koa,
Omena Anao irery,
Ka anjakao tokoa.

3. Mpanjaka tena hendry
Hianao, ry Tomponay
Ka tena mahakendry
Izay hahasoa anay;
Na misy toa mangidy
Ny fitondranao, soa,
Ny saina sy safidy
Manaiky anao tokoa.

4. Manerana ny tany
lzao ny lazanao,
Ka be tsy hita lany
Ny voninahitrao;
Koa hira fiderana
Ventesinay izao:
Haleloia, Hosana!
Mba raiso ho Anao.

14 – O ry tany rehetra, avia izao

1. O ry tany rehetra, avia izao
Hidera ny Tompo Mpanavotra anao
Ny Tompo miantso antsika hankao
Anatrehany mba hohasoaviny ao !

Fiv : Dera, laza anie, voninahi-dehibe
Ho Anao, ry Tomponay Tsitoha o ! Amen

2. He, Jehovah miantra antsika izao
Ka dia manolotra antsika indray
Ny endriny mbamin’ny aina vaovao ;
Eny, Izy manaiky tokoa ho Ray !
Dera, laza, sns…

3. Asandrato ny feo hihoby hoe :
Isaorana mandrakizay Ianao,
Ry Tompo mahery Izay manome
Ho anay olom-bery ny aina vaovao !
Dera, laza, sns…

13 – Misaora ny Mpahary

1. Misaora ny Mpahary,
Tsarovinao ny asany !
Misaora ny Mpahary,
Derao ny soa vitany !
Ny helokao rehetra
Dia voavelany,
Fa tsy mba misy fetra Ny fitiavany,
Ny Zanany nafoiny
Mba ho Mpamonjinao,
Ka hianao nantsoiny
Handray ny aim-baovao.
———————
Remercie le Créateur
Souviens toi de ses œuvres !
Remercie le Créateur
Loue ses bienfaits !
Tous tes péchés
Il a pardonné
Car son Amour n’a pas de fin,
Il a sacrifié son Fils
Pour être ton Sauveur,
Voilà pourquoi Il t’a appelé
Pour recevoir la vie nouvelle

2. Ny toky izay nomeny
Sy ny fahasoavana,
Maharitra ireny,
Tsy manam-pahataperana;
Avelany tokoa
Ny hatezerany,
Ka tsy mba hahavoa
Antsika olony,
Fa Izy mahalala
Ny toetsika aty,
Ka tena Ray mandala
Antsika zanany.
———————
Sa fidélité
Ainsi que sa grâce,
Perdurent,
Et n’ont pas de fin;
Il délaisse réellement
Sa colère
Qui ne nous atteindra pas
Nous son peuple,
Car Il connaît
Comment nous sommes
Et Il est le Père qui nous épargne
Nous ses enfants

3. He, toy ny voninkazo
Ny ain’ny olombelona,
Tsy ela dia malazo
Ka tena mora levona,
Fa Jeso manan-kery
Hamoha fasana,
Tsy hisy izay ho very
Ny olo-masina;
Isika vovotany
No namboariny
Hiombom-panjakana
Sy laza aminy.
———————
Comme une fleur
Est la vie de l’homme
Elle se fanne vite
Et meurt facilement,
Mais Jésus est puissant
Pour ouvrir le tombeau,
Aucun de ses saints
Ne seront perdus
Nous sommes poussière
Qu’il a façonnée
Pour entrer dans son Royaume
et dans Sa gloire

4. Misaora ny Mpahary,
Ry tany sy ry lanitra !
Ry zava-boahary,
Derao, Andriamanitra !
Ry irany mahery
Manao ny sitrany,
Ry zanany izay very,
Kanefa hitany,
Misaora Azy ary,
Fa heniky ny soa,
Misaora ny Mpahary,
O, ry fanahiko !
———————
Remercie le Créateur
Ô Terre et Ciel !
Que toute la nature
Te loue, Ô Dieu !
Toi son envoyé puissant
Qui fait Sa volonté,
Toi son enfant perdu,
Qu’Il a pourtant retrouvé,
Remercie Le alors
Car tu débordes de ses grâces
Remercie le Créateur,
Ô toi mon âme !

Translation by Uthando

12 – Jehovah ô, derainay Hianao!

1. Jehovah ô, derainay Hianao!
Ankalazainay ny Anaranao!
:,:Izao rehetra izao manaja Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

2. Mpanjakanay sy Tompo masina
Omenay eram-po ny hasina
:,:Izao rehetra izao mihoby Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

3. Ry Masina manerinerina,
Jehovah be fitia sy marina!
:,:Izao rehetra izao misaotra Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

4. Manerana izao tontolo izao
Ny laza sy ny voninahitrao
:,:Izao rehetra izao hanoa Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

5. Andriananahary masina ô
Tanteraka ny fiandriananao
:,:Izao rehetra izao mitsaoka Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

11 – Endrey ny voninahitrao

1. Endrey ny voninahitrao,
Ry Ray Tsitoha ô !
Endrey ny fiandriananao,
Hajainay eram-po !

2. Ny herinao, ny andronao,
Dia mandrakizay,
Ny lanitra mitsaoka Anao
Ry Andriamanitray !

3. Ny tavanao mamiratra
Ny fahamasinanao
Sy hery tapitr’ohatra,
Ny fahendrenao soa !

4. Endrey, matahotra aho izao
Ry Tompo masina ô,
Mangovitra eo imasonao
Sao dia lavinao !

5. Na dia ambony Ianao,
Dia nidina amiko !
Nitondra fihavanana,
Ka dia mba tiako

6. Koa aiza re no misy ray,
Mitovy Aminao,
Mikarakara tsara anay
Izay natsanganao ?

7. O, mahagaga Ianao,
Ry Tompo tia anay,
Ny fonay dia hatoky Anao
Ambara-podinay !