36 – Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao ?

1. Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao ?
Mifamatra tamin’aina ny fitiavanao !
Ny vahoaka sesehena
‘Zay nahazo famonjena
No hidera llay Mpamonjy soa !

Fiv : :,: Jeso no derao :,:
‘Zay nataony ambarao !
Jeso no derao !

2. Fiadanana nafoin’i jeso Tomponay,
F’efa tonga ny fotoana
Sitraky ny Ray :
Olom-bery nozahany,
Ny fatorany vahany,
Hajambana koa nalany tsy ho ao !
Jeso no derao, sns…

3. Hoderaina lalandava ny Anaranao,
Fa ny haizina nisava
Eo imasonao !
Na tsy tian’ny sasany aza
Ny Anaranao malaza,
‘Zaho koa hankalaza azy re !
Jeso no derao, sns…

35 – Isaoranay, ry Ray

1. Isaoranay, ry Ray,
Ny fitiavanao;
Fa indro, azonay
:,: Ny taom-baovao :,:
Ry Tompo ô! Ambeno
‘Zao fifalionaizao
Ka aoka re ho feno
Ny hasoavanao.

2. Ny taona vao lasa
Nipaoka olon-tsoa
Ireny mba nikasa
:,: Mba ho tafita koa :,:
Ny fitondrana anefa
Afeninao, ry Ray!
Ka nony miantefa
Vao sina izahay.

3. Fanahy ô, avia
Hitari-dalana e!
Mandroso izao ny dia,
Hamaky rano be
Ny herinao tsy lefy
No tanjaky ny fo;
Ka ampy mba ho fefy,
Raha avy ny manjo.

4. ltoero, Jeso tia,
Ny sambonay re!
Na tony na maria,
:,: ‘Ty ranomasim-be :,:
Raha Hianao no hita
Tsy fefika izahay
Ambara-piampita
Ary an-tratran-dRay.

34 – Tompo ô, Tsitoha

1. Tompo ô, Tsitoha,
Zanaharinay
Asan-tananao re
‘Zao rehetra izao
Mahagaga indrindra
Ny fahaizanao
Entinao mitondra
sy miasa ao.

2. Hianao, Jehovah
Ao mandrakizay,
Na miovaova
‘zao rehetra izao,
Mahagaga indrindra
Ny fitiavanao
Tsy mba mety miova,
Na mandao anay.

3. Ray niandohana
Fony fahizay;
Mbola hiafarana
Koa rahotrizay.
Raiso moramora
Re ny zanakao,
Raha tonga ny ora
Hiantsoanao.

33 – Tompo ô, tsy takatray

1. Tompo ô, tsy takatray
Ny hasoan’ny antranao;
Zava-mahagaga anay
Ny fitiavanao.
He, mpanota izahay
Nefa hasoavinao;
Avotr’aina azonay;
Misaotra no atao.

2. Tompo ô, Mpanjakanay
Fatratra ny herinao
Ts’isy zavatra izay
Mahasakana Anao!
Nefa mora fo Hianao
Fa mandefitra aminay,
Koa dia misaotra Anao
Fa afaka izahay.

3. Tompo Andriamanitray,
Avy izahay izao
Raiso ny fiainanay;
Anao, ka anjakao.
Tompo ô, tsy takatray
Ny hasoan’ny antranao;
Zava-mahagaga anay
Ny fitiavanao.

32 – Misaotra Anao Izahay

1. Misaotra Anao Izahay,
Jehovah Tompo ô!
Fa efa naharay
Ny soa taminao.
Ka lalandava no
Hisaoranay Anao
Ho eo am-bavanay
Tokoa ny Teninao.

2. Fa reharehanay
Sy famonjena koa
Ny Tompo tia anay,
Tsy manam-paharoa.
Ny fandresena soa,
Ny fiononam-po
Dia avy taminao
Ka hery manavao.

3. Ny olo-mino Anao
Sy ireo mpanomponao
Na velona na maty,
Dia misaotra Anao.
Ka sambatra tokoa
Fa manana Anao
‘Zahay, ry reharehan’
Ny fanahy ô!

31 – Misaotra Anao, izahay ry Ray

1. Misaotra Anao, izahay ry Ray,
Fa sitrakao homena ho anay
Ny Zanakao Malalanao,
‘Lay Tokanao, no he natolotrao.
Atolotray ny saotranay,
O! raisonao anie Jehovah Ray.

2. Misaotra Anao, Jesosinay,
Ny fitiavanao tsarovanay:
Nalatsakao ny rànao soa
Hanavotra aina ny mpanota voa;
Atolotray ny saotranay,
Ka raisonao e, ry Jesosinay.

3. Misaotra Anao, Fanahy koa,
Mamelona sy monina ao am-po,
Havaozy ao anaty ao
Ho tonga lapanao madio sy vao.
Atolotray ny saotranay
Ka raiso, ry Fanahy tokinay.

30 – Paradisako, ry Jeso

1. Paradisako, ry Jeso,
Fifaliako Hianao;
Lanitry ny foko eto
Sy Edenako vaovao!

Fiv : Paradisa soan’ny foko
Eto an-tany Hianao;
Fanaperan-tsoako,
Ao an-danitra vaovao!

2. Volafotsy, volamena,
Vatosoako Hianao.
Zava-tsoako sy harena
Miafina ao an-danitra ao
Paradisa sns…

3. Zo sy hajako tokoa
Hianao, Mpanavotro,
Haingo sarobidy koa,
Satro-boninahitro.
Paradisa sns…

4. Zavatra rehetra ho ahy
Hianao, ry Jeso tia;
Fiainan’ny fanahy,
Fiadanako doria.
Paradisa sns…

29 – Ry foko, mitsangàna izao

1. Ry foko, mitsangàna izao
Ka miderà ny Tomponao,
Andriamanitsika !
Nasehony ny heriny
Ny fasana levoniny
Tsy hahatàna antsika
Derao, hobio !
Haleloia sy hosana, fanjakana,
Azy Tompom-pahefana !

2. He, vitanao Mpanavotra
Ny lova mahasambatra,
Ny fasana resenao ;
Mahazo toky fatratra
Ny mitomany sasatra !
Ny lanitra vohanao,
Jeso Kristy,
‘Zay nitsangana maraina
Tompon’aina,
Andro paka, arahabaina !

3. Derao ny voninahiny,
Ankalazao ny heriny
Fa resy re Satana !
Ry tany sy ry lanitra,
Derao Andriamanitra
Akaro ny hosana !
Raiso, Tompo,
Raisonao ny voninahitra
aman-dera,
Ho Anao, ry Zanak’ondry !

28 – Zanahary tsy mba tia

1. Zanahary tsy mba tia
Ny fahaverezanao,
Izy Rainao be fitia,
Tsy mba mahafoy anao ;
Ny famoizam-po ario,
Fa Jesosy itokio !
Mba hatoninao anio
‘lay be fahasoavana !

2. lzy dia nitady ela
Vao nahita anao izao ;
Mifalia, tsy ho ela
Dia hody ianao !
He, ry ondry saiky very,
Ory, osa, feno fery,
Ny Mpamonjy manan-kery
Hahasitrana anao !

3. Ny ao an-danitra mifaly
Raha misy miova fo
Ary any ny anjely
Miramirana avokoa !
Fo marary dia tsaboiny,
Ahiahim-po vonoiny,
Fiadanana lazainy,
Sambatra isika re !

27 – Fitiavana tokoa

1. Fitiavana tokoa
Re, ny Ray an-danitra,
Fa manolo-java-tsoa
Tena mahasambatra,
Ho antsika izay mpanota,
Ory, osa, rera-po.
Izy masina sy tò,
Ta-hanaisotra ny ota
Noho ny fanavotam-be
Vitan’i Jesosy, e!

2. Tsy ho very, ry mahantra
Sy miferin’aina izao,
Fa ny Ray Izay feno antra,
Aoka mba hinoanao.
Sambatra ny voavela
Heloka tokoa re,
Fa jesosy manome
Fanavaozam-po sy lela,
Hira fideram-baovao
No ho re an-dalanao.

3. O, ry Rainay be fitia
Mba ampio izahay
Tsy ho kivy tsy hania
Ao am-pandehananay,
Fa handroso mba hankany
Aminao an-danitra.
Ry Andriamanitra,
Be loza aty an-tany
Fa ny ranomasonay
Faohinao, rahatrizay.