500 – He! Manda fiarovana

1. He! Manda fiarovana
Andriamanitsika,
Ampinga mahatohana
Izay manjo antsika.
Mamely fatratra,
Satana sompatra,
Mpandoza hatrizay,
Mpamitaka mahay
Tsy manampaharoa.

2. Malemy, tsinontsinona,
Fa mora resy isika;
Fa misy voahasina
Miady ho antsika;
Jesosy re izay,
Ilay iraky ny Ray,
Mpitarika mahay,
Mpamonjy hatrizay
Sy Tompom-pandresena.

3. Na dia ta-handevona
Ireo devoly maro,
Tsy misy atahorana,
Jesosy no Mpiaro.
Ilay rain’ny maizina
Dia nohelohina,
Ka tsy ahoana,
Fa teny tokana
Dia mahalavo azy.

4. Kendreny hofongorana
Ny teny tanantsika,
Kanefa tsy ho foana,
Ny Tompo momba antsika
Na dia ho fongana
Ny laza ananana,
Harena, havana
Tsy mampaninona,
Ny lanitra antsika.

499 – Inona, re, no atakaloko

1. Inona, re, no atakaloko,
An’i Jesosy Izay mpisoloko?
Ny zavatra izay ho simba va sy mora levona.
Raha mbola hazoniko ny To,
Ka tsy maty ny jiro ao am-po,
Jesosy tsy soloako, na inona na inona.

2. Indro, Jesosy no fiainako,
Izy no manda fiarovako;
Izaho efa maty, nefa novelominy indray,
Ka na dia mahantra aza aty,
Ka tsy mbola nafindra ho ary,
Jesosy no anjarako, ka ampy ahy re, izay.

3. O, ry Jesosy Tompo tsara ô!
Aza mamela ny fanahiko
Hisaraka aminao, fa tano aho ho mpanomponao.
Mba velomy ny fitiavako
Ka tohano ny fandehanako,
Mba hanarahako ny lalana izay nalehanao.

498 – Ahy va Jesosy Tompon’aina?

1. Ahy va Jesosy Tompon’aina?
Moa ahy va ny lanitra?
Eny, matokia ry fo sy saina,
Fa eken’Andriamanitra.

2. Eny, zokiko Jesosy Tompo,
Fahagagana lehibe ery,
Tsy antsoiny hoe mpanompo,
Fa ataony tena havany.

3. Toa mila hampisalasala
Io tena fahagagana io
Ary lavin’ny tsy mahalala
Nefa azon’ny finoako

4. O, mba mifalia, ry fanahy,
Fa anao Ilay Mpanavotra!
Ka misaora, aza mba manahy,
Fa ho azonao, ny lanitra.

5. Iombonana ny lova any,
Fa Iray ny Ray an-danitra!
Ka harena be dia be izany,
Hasambarana maharitra.

497 – Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra

1. Ny tany sy ny lanitra tsy manampetra
Hiaraka amin’ny mino rehetra,
Manaiky fa Jeso no aina hamonjy
Ny olona ory izay mila vonjy.

2. Na dia manenjika ahy ny ratsy
Tsy lany ny hery, fa Jeso mamatsy,
Dia Izy na tanako mafy tokoa,
Ka tsy ialako fa Tompo Tsitoha.

3. Jesosy sakaizako dia miahy
Ny Azy, ka afaka ny ahiahy,
Ny fo malahelo ovany ho faly,
Ka tretrika indray ireo olo-mijaly.

4. Jesosy fidiko ho Tompo tokoa,
Efaiko ny asa sy hevitra soa,
Izay halan’ny Tompo tsy tiako intsony,
Ka tena iraisako tsara ny fony.

5. Izay tanako mafy sy mamy hambara
Rehefa ho faty, ka ao ny anjara
Jesosy, jesosy irery ihany
No aina, harena tsy mety ho lany.

496 – Jeso iankinako

1. Jeso iankinako,
Izy no Mpanavotro;
Kristy itokiako
Amin-tsaina sy ny fo;
Kristy ifaliako
Izy marina sy to.

2. Nahafoy ny lanitra
Hianao, Mpanavotra;
Raha ny vahoakao
Nobaboin’ny rafinao,
Hianao nangoraka,
Ry Kristy Mpanafaka.

3. Fahoriam-be ery
No nanjo Anao taty,
Fa ny fahavalonao
Dia nanenjika Anao;
Nefa novalianao
Indrafo ny rafinao.

4. He, nijaly Hianao
Noho ny fitiavanao,
Ka ny famindramponao
No nahafatesanao;
Hianao nasandratra,
Fa nijaly fatratra.

5. Saro-bidy izahay,
Fa ny ranao avotray,
Izay nomenao ho anay,
Mba hanafaka anay;
Tonga olom-potsinao
Izahay navotanao.

6. Ravoravo izahay,
Ry Mpamonjy maminay,
Ka ny fanavotanao
An’izao tontolo izao
Sy ny fitiavanao
No isaoranay Anao

495 – Jeso dia tokiko

1. Jeso dia tokiko,
Fa Mpamonjiko mahery
Sady tena Zokiko,
Tsy hamela ahy irery
Ao amorom-pasako,
Fa hiaraka amiko.

2. lzy tenany nandre
Ny hangidin’ny fitàna
Ilay ony mainty be
Vokatry ny fahotàna;
Koa tsy hilaozany
Irery ao ny olony.

3. lzaho hody vovoka,
Fa ny androko ho lany,
Nefa dia hatsangana
Sy hakarina hankany
Amim-boninahitra,
Izay tsy mety tapitra.

4. Dia ho tafatambatra
Ny fanahy sy ny tena,
Ary samy sambatra,
Fa nahazo famonjena,
Izay Jesosy, havako,
Vao ho tena hitako.

5. Izao manjo aty izao
Tsy mba misy ao akory,
Fa finaritra ny ao,
Tapitra ny mampahory,
Ka ny fahalovana
Hody fifaliana.

6. Eto aho reraka,
Any misy hazon’aina;
Vita sy tanteraka
Izay rehetra nantenaina;
Ao no hahatrarako
Ny fahasambarako.

494 – O, ry zanahary

1. O, ry zanahary,
Izay nahary ahy,
Be ny herinao!
Manan-toky aho
Fa tsy maty taho,
Manana Anao;
Afa-po ny zanakao,
Hianao no Ray Mpiahy,
Ka iza no hanahy.

2. Hianao no Raiko,
Tena fototr’aiko,
Sady heriko.
Hianao no aro,
Tsy ho reraka aho,
Tsy ho kivy fo;
Ao ambany elatrao
No ataoko fiereko;
Ao tsy misy sento.

3. Latsaka isan-andro
Toy ny ranonando
Ny fitianao.
Raha alaim-panahy,
Ka manafotra ahy
Re ny otako,
Dia ho tafatsangana
Hanavao ny herin’aiko
Hianao, ry Raiko.

4. Ary raha lany
Toy ny zavon-tany
Ny fiainako,
Misy onin’aina
Tsy mba mety maina
Ao an-danitrao;
Ao hitoerako,
Ao an-tranonao, ry Raiko,
Ao no antenaiko.

493 – Ny loharanom-pamonjena

1. Ny loharanom-pamonjena
He, hitako tokoa izao,
Dia jeso Kristy Ilay nomena
Hamonjy izao tontolo izao,
Ny rany dia fantatro
Fa ampy hiankinako.

2. Ny otantsika no nanery
Ny Tompontsika hankaty
lsika hitany ho very,
Izany no nidinany
Nitondra fahoriana
Sy hazo-fijaliana.

3. Ny nialan’ny Tompo aina
Hanaisotra ny heloka
Dia tsy mba takatry ny saina,
Fa hitan’ny finoana.
Ny rany no miantso hoe:
He, famindrampo lehibe!

4. lzay no mampionona ahy,
Ka afaka ny tahotro;
Na dia ory ny fanahy,
jesosy no Mpanavotro;
Na misy mampanahy fo,
Ny Raiko dia be indrafo.

5. Na very aza ny harena,
Ka be ny fahoriana,
Izaho mbola manantena
Hahita fifaliana;
Jesosy, Izay fananako,
Dia Tompo feno indrafo.

6. lzaho tsy matoky tena,
Na ny fahamarinako;
Jesosy foto-pamonjena
No tena itokiako.
Ny Raiko no isaorako,
Fa Izy no be indrafo.

7. Izay sitraky ny Ray malala
No aoka mba ho sitrako,
Fa lzy tena mahalala
Hametra izay anjarako;
Izay ataony tiako,
Fa hitako ny indrafo.

8. Izany fototra izany
No toky izay hotanako
Ambara-pitako ho any
An-koatry ny fasako.
Ka any no hisaorako
Ilay Fototry ny indrafo.

492 – Izaho mino ny Mpamorona

1. Izaho mino ny Mpamorona,
Mpanao ny tany sy ny lanitra;
Izaho manam-panorenana,
Fa manan-dRay ary an-danitra.

2. Izaho mino ny Mpanavotra,
Ny rany masina no mamiko,
Ny momba Azy dia sambatra,
Ny diany no mba harahiko.

3. Inoako ny Mpanamasina
Mpananatro sy Masoandroko
Izaho omeny afo masina,
Mba ho madio ny fiainako

491 – Inoantsika marina

1. Inoantsika marina
Ny Mpamorona Tsitoha,
Isika dia natsangana
Mba ho zanany tokoa,
Hanina sahaza omeny,
Ary be ny famonjeny,
Amin’ireo loza maro
Dia Izy no Mpiaro,
Inoantsika ao am-po
Fa izy marina sy to.

2. Jesosy Kristy Zanany
No inoantsika koa;
Isika dia fananany,
Fa navotany tokoa.
Izy Zanak’i Maria,
Dia rahalahy tia;
Maty ka natao, ho very,
Fa nitsangana amin-kery,
Niakatra ao an-dapany
Hitsara ao am-parany.

3. Ka ny Fanahy Masina
No inoantsika koa,
Ny fiangona-masina
No naoriny tokoa;
Ao isika dia mahita
Famonjena efa vita;
Afaka ny helotsika,
Fo vaovao no raisintsika;
Isika dia hatsangana
Ho velona ao an-danitra.