197 – Haleloia, deraina

1. Haleloia, deraina
Andriamanitray,
Mpanjaka fototr’aina
Mpikarakara anay
Ny zavaboahary
Dia eo an-tananao,
Ka tena lavorary
Ny fandaharanao.

2. Haleloia, deraina
Hianao, Mpamonjinay!
Nijaly, noratraina,
Ka maty solonay,
Anefa naharesy
Ny fahavalonay,
Natsangana handresy
Mba ho fiainanay.

3. Haleloia, deraina
Hianao, Fanahy ô!
Ny herinao, no aina
Hamelona tokoa;
Hianao mikarakara
Ny fiangonanao,
Manova manatsara
Izao tontolo izao.

4. Haleloia, deraina
Ny Telo Izay Iray!
Hobina sy hiraina,
Fa Andriamanitray,
He, Tompo foto-tsoa
lainanay aty,
Ka ho izany koa
Mandrakizay doria.

198 – Isaoranay Jehovah

1. Isaoranay jehovah,
Fa Tompo lehibe
Izay tsy mba manova
Ny famindramponao,
Miorina aminay izao
Ny fiangona-masinao;
Torina aminay
Ny teny mampiray
Ka ravoravo izao
Izahay midera Anao.

2. Derao Jesosy Tompo,
Izay Mpamonjinao,
Hiraonao re, ry foko,
Ny fitiavany.
Haleloia, haleloia!
Haleloia, haleloia!
Jesosy avotray
Dia Zanaky ny Ray,
Ny ainy no voaray,
Hisolo helokay!

3. Derainay, ry Fanahy
Izao ny asanao,
Tsy misy mampanahy,
Izay tarihinao,
Ka anjakao, re, ny fonay,
Arovy ny fiangonanay,
Velomy izahay,
Ataovinao mahay
Manoka-po izao
Handray ny aim-baovao!

199 – Misaora! Misaora an’i jehovah

1. Misaora! Misaora an’i Jehovah,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa lehibe ny indrafony
Ka maharitra mandrakizay.

2. Misaora! Misaora an’i Jesosy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa vitany ny famonjena,
Ka misokatra ny lanitra.

3. Misaora! Misaora re ny Fanahy,
Ry olona aty an-tany ô!
Fa fahazavana no omeny
Ary fanavaozana am-po.

200 – Rainay ô Masina!

1. Rainay ô Masina!
Tompon’ny lanitra,
‘Zay tia anay;
kiady sy mandanay
Ho fiarovana,
‘Zay hitokianay
Mandrakizay.

2. Jeso ô, Tomponay!
Lalana marina
Amin’ny Ray!
Fahamarinana
Ary fiainana
Azonay aminao
Ry Tomponay!

3. Fanahy Masina ô
lrak’i Jesosy
Tonga ety;
Manazavà anay
Amin’ny maizina.
Ny hevi-dratsinay
Esorinao!

4. Andriamanitra ô!
Telo fa tokana,
Tompo iray;
Aza mandao anay,
Ory sy reraka
Noho ny heloka
‘Zay mambo anay.

5. Aza tsaroanao
Ny hadisoanay,
Ry Tompo ô!
Fa mamelà anay
Noho ny zanakao
Ka manomeza anay
Ny fo madio.

161 – Mivelatra eo imasiko

1. Mivelatra eo imasiko,
Ny fiandrianan-dehibe
Itoeran’ny Mpamonjiko,
Dia Jeso ‘Lay nandresy re!
Fa niakatr’Izy ka nandao
‘Ty tany fandalovana,
Mpanjaka ao an-dapany
Ka feno voninahitra.

2. Anjely no manotrona
Arahin’olo-masina:
Ireo dia mandohalika
Am-panajana fatratra.
Ny Tompo eo afovoany,
Mamiratra ny tavany,
Ka feno hasambarana
Izay mahazo taratra.

3. Kanefa tsy mipetraka
Ho endriky ny lanitra
‘Lay Zanak’Andriamanitra
Fa miasa tsy mijanona.
Renao va ny fifonany
Ho an’ny Fiangonany
‘Zay novidiny tamin-dRà,
Ka tiany hampakarina?

4. Ekeo, ry Fiangonana ô !
‘Lay hany Mpanalàlana,
‘Zay mandohaliko amin-dRay,
Ka mitomany ho anao!
Ry Tompo, aza sasatra,
Ifony lalandava e!
‘Zahay izay navotanao,
Fa te-hankao an-danitra.

162 – Amen, Jeso no Mpifehy

1. Amen, Jeso no Mpifehy,
Amen, ny Fanahiny.
Amen, Amen, re, ny teny
Mbamin’ny fandraisany,
Amen, ny batisany.
Amen, ny fiainany.

2. Amen, Jeso no Mpanjaka,
Amen, ny Anarany,
Amen, Jeso tonga maka
Ahy ho anjarany,
Amen, Amen ary to
Izy, Izay inoako.

3. Amen, ny fanantenana,
Zavatra maharitra;
Amen re, ny fifindrana
Raha mankao an-danitra!
Amen, ny fiadanana,
Amen, ny fiainana.

4. Aoka isika hihira Amen,
Amen ho mandrakizay!
Jeso, mba valio Amen,
Dia ho faly izahay;
Amen no ho hiranay
Raha mby Aminao izahay.

163 – He Jesosy Tokintsika

1. He, Jesosy Tokintsika
Tompon’ny fiainana,
Tonga eto amintsika
Olon-kovangiana,
Izy no hitory teny
Soa, mahavelona,
Fa ny ainy no nomeny,
Mba ho solovoina.

2. Andrandraonao ka andraso
Ny Mazava lehibe!
Dia Ilay tsy hita maso,
Mpanazava, Mpanome;
Fa ny ainao dia ho very,
Raha tsy arahinao
Ilay Mpanjaka manan-kery
Izay nanavotra anao.

3. Eto afovoantsika
Ilay Mazava tokana;
Sambatra izay mahita
Azy, fa ho velona.
Ry Jesosy, iresaho
Izahay mpianatrao,
Hafanao sy hatanjaho
Ny finoanay Anao.

164 – Jesosy irery ihany

1. Jesosy irery ihany;
Filazantsara soa
Nentin’ireo mpanompo,
Torina aminao.
Maizina avokoa
Izao rehetr’izao
Nefa he ny mazava
Naposaka aminao.

2. Jesosy irery ihany
No ivavahana.
Ny Anarany irery
no fanavotana.
Ny olona rehetra
no handohalika
Ety an-tany ka ha-
trany an-danitra.

3. Jesosy tsy miova
omaly sy anio.
Ary mandrakizay fa
tsy mba mamitaka;
Mifona ho antsika
Eo an-kavanan-dRay.
JESOSY IRERY IHANY
Re no isaorana!

165 – Haleloia, Midera, Asandrato

1. Haleloia! Midera!
:,: Asandrato, re ny feo :,:
Miderà ny Ray Tsitoha
:,: ‘zay Mpamorona anareo :,:
Fa Mpanjaka manan-jo
Haleloia! Haleoia!

2. Haleloia! Mihirà
:,: Lehibe sy masina :,:
‘Lay Mpahary anareo.
:,: Ao ny ranomasina :,:
Sy ny biby marobe
‘Ndray mihoby: Haleloia!

3. Haleloia! Mifalia!
:,: ‘Lay Mpamonjy be fitia :,:
Sy Mpanavotra anareo.
:,: O, ry olom-bery ô :,:
Manatòna, mihobia!
Haleloia! Haleloia!

4. Raiso re, ry Tompo ô!
:,: Ny mpanota toa anay :,:
‘Zay miantoraka aminao.
:,: Mba henoy ny vavakay :,:
Ho fanatitra madio
‘Zay atolotray anio.

166 – Derao ny Tompo Lehibe

1. Derao ny Tompo lehibe
Nahary ‘zao rehetra izao;
Haleloia, Haleloia!
Ny lanitra sy tany koa
Samia midera avokoa
Asandrato izao ny dera!
Haleloia, Haleloia, Haleloia!

2. Ry fo voadion’ny ràny soa.
Ankalazao ny Tompo tia
Haleloia, Haleloia!
Ry voavela heloka ô!
Tsarovy re ny indrafo,
Asandrato izao ny dera
Haleloia, Haleloia, Haleloia!

3. Miraisa fo ka midera
Fa izy niahy hatrizay,
Haleloia, Haleloia!
Derao ny Ray sy Zanaka
Sy ny Fanahy Masina
Asandrato izao ny dera:
Haleloia, Haleloia, Haleloia!
Amena!