104 – Raha mijery ny hazo

1. Raha mijery ny hazo
Nijalian’i Jesosy
Tsy misy izay malaza
Na izay mirehareha.

2. Aza miavonavona,
Fa indro ny Mpananvotra;
Ny dian’ny Jesosy Kristy
No arahina isan’andro.

3. Indro ny rany mandeha,
Voahombo ny tanany
Nijaly, ka dia maty
Nisolo olo-meloka.

4. Raha ahy ‘zao tany ‘zao
Sy ny aminy rehetra,
Tsy ho azoko havaly
Ny fitiavan’ny Jeso.

5. ny foko homeko Azy,
Fanahiko atolotro;
Tsy mba mendrika Azy ‘zany,
Fa Jeso no mety mandray.

103 – Ny hazo fijaliana

1. Ny hazo fijaliana
Tsy maintsy hotsarovana !
Henoy re fanahiko,
Ny tenin’ny Mpamonjiko.

2. Ny teny voalohany
Mihevitra ny rafiny :
“Mba mamelà ny helony,
Fa jamba ny fanahiny !”

3. Izao koa Jesosy ô !
Dia jamba sady ratsy fo;
Ka mba jereo sy iantrao,
fa te-ho tonga olonao.

4. Ilay meloka tanilany
Naniry mba horaisiny,
Nomeny toky tsara io :
“Ho any any Paradisa anio”

5. Raha avy ny anjarako
Ka tapitra ny androko,
Mba raiso aho, Tompo ô,
Ho any paradisanao.

6. Dia hitany ny reniny
Tomany teo akaikiny,
Toy ny tsindron-defona
Ka feno fisentoana.

7. Dia Jaona no natolony
Ho zanany ho solony.
“Mba raisonao, ry Jaona ô
Ho reninao ny reniko !”

8. Tsarovy aho Tompo ô !
Raha ao am-pahoriako
Iraho ny mpianatrao
Hanampy ny mpanomponao !

9. Ny teniny fahaefatra
No tena mampangovitra;
Niantso izy hoe : “Ry Ray,
Nahoana Aho no afoy ?”

10. Izao no dia nandaozana
Anao tam-pahoriana;
Hahafaka ny tahotro,
Raha tonga ny fotoako.

11. Ny otako izay nentiny
Nahory ny fanahiny,
Ka nitarainany hoe :
“Mangetaheta Aho re !”

12. Mangidy, ry Jesosy ô,
Ny loza niaretanao,
Ka aoka mba ho mamiko
Ny avotra, izay vitanao !

13. Hoy izy indra : “Tanteraka :”
He ! Teny mahasambatra,
Tanteraka ny asany,
Voavotra ny olony.

14. Ny teny farany indray
Nilaza ny rahatrizay :
“Atolotro ny aiko izao,
Ry Ray, ho eo an-tanananao !”

15. Izany dia mamiko
Hiorina ao anatiko,
Ka teny hotononiko
Eo amim-pahafatesako !

102 – Reharehako ny hazo

1. Reharehako ny hazo
Nijalian’i Kristy;
Manda fiarovana avo
lalofako aty.

2. Azon-doza maro aho,
Tery koa ny lalana;
Tsy ilaozan’i Jesosy
Mpanome fiadanana.

3. Raha lany re ny andro
Mampiadana indray.
Tsy hadinoko ny hazo
Nentin’ny Mpamonjinay.

4. Ny anjara aty an-tany
Tsy mba mahavesatra
Noho ny hazo fijalianao,
Hazo mahasambatra. Amen.

101 – Ny hazo fijaliana

1. Ny hazo fijaliana,
Ry Jeso Tomponay
Dia tena fahoriana
Fa tianao ‘zahay.

2. Ny hazo fijaliana
Dia manambara izao
Fa be ny fahoriana
Nihatra taminao.

3. Ny hazo fijaliana
No mampiseo koa
Fa tokony hariana
Ny ota mahavoa.

4. Isaoranay dia isaoranay
Hianao ry Tomponay,
Fa be ny fitiavana
Nataonao taminay.

359 – Tsy renao va ny feon’ny Ray?

1. Tsy renao ve ny feon’ny Ray?
Ry malahelo fo!
Miantso hoe: “Avia, Avia,
Modia hianao?”

2. Ny Rainao be fitiavana
Hifaly aminao,
Ka hanome malalaka,
Raha hody hianao.

3. Na diso aza hianao,
Mitebiteby koa,
Ny Rainao ta-handray anao
Ho sambatra tokoa.

4. Modia an-tranonao ary,
Mahantra hianao;
Tsy misy zava-tsoa aty
Hahafa-po anao.

5. Ny voro-damba izay anao
Hesorina aminao,
Ka lamba tsara sy madio
No hitafianao.

6. Mba maneke ny teniny
Ankehitriny izao,
Fandrao dia hisy loza re
Hihatra aminao.

358 – He! Ry namako mahantra

1. He! Ry namako mahantra,
Indro Jeso Tompo tia,
Ilay Mpamonjy feno antra,
No mitady ny mania,
Olom-bery tsy mba foiny,
Ka na diso aza re,
:,: Mbola tiany sy antsoiny
Hanam-pifaliam-be.:,:

2. He! Fa tsy mba misy fetra
Ny homena lova soa
Fa ny olona rehetra
Samy tiany avokoa;
Nefa izay be hataka andro
Dia hanenina tokoa;
:,: Misy fetra ny fotoana
Azo amindrana fo.:,:

3. Manatòna ankehitriny,
Ry mpanota ory fo!
Mba hesoriny ny tsiny
Ka hadio indray ny fo;
Fa ny ota hosasany
Dia ho afaka avokoa,
:,: Izany re no fikasany
ka tsy maintsy to tokoa.:,:

4. Fa izay mandà ny teny
Sy maditra, mafy fo,
Hampangain’ny teny reny
Fa tsy nety nankatò;
Jeso Tompo no hitsara
Sy hamaly ny natao,
:,: Nefa kosa ny anjara
Dia miankina aminao.:,:

356 – Ry mpanota! Mihevera

1. Ry mpanota! Mihevera;
Fa miantso Kristy izao;
Izy ta-handray mpanota,
Manatona hianao;
:,: Mihainoa, mihainoa,
Ka ario ny ditranao.:,:

2. Ry mpanota! Miverena
Ao am-balan’i Jeso;
Aza dia mirenireny,
Sao iharan-doza izao:
:,: O! modia, O! modia,
Ialao ny ditranao.:,:

3. Ry mpanota! Manatona
Dieny misy antso ‘zao,
Fa ho avy ny fotoana
Mbola hanenenanao:
:,: O! avia, O! avia,
‘Zao ankehitriny ‘zao.:,:

4. Ry mpanota! Matokia,
Tompo mora fo Jeso;
Izy dia tena tia
Izay mibebaka tokoa;
:,: Matokia, matokia,
Mibebaha re izao.:,:

5. Ry Sakaizan’ny mpanota,
Ento aho ho Anao;
He! Ny tenako rehetra
No atolotro izao;
:,: Raisonao re, raisonao re
Ho fanati-tsitrakao.:,:

346 – Ny teninao, Jehovah ô!

1. Ny teninao, Jehovah ô!
Voatory aminay
Tahio tsy ho levona,
Velominao anie!

2. Izay voatory tsy anay,
Fa avy aminao,
Ka dia ny fanambinanao
No mba ilainay koa.

3. Fa tsy mba ampy ho anay
Ny toriteninay
Ka tsy ho tokinay ireo
Raha tsy ambininao

4. Dia ampitoeronao izao
Ho eto aminay
Ny herin’ny Fanahinao
Mba hahasoa anay

12 – Jehovah ô, derainay Hianao!

1. Jehovah ô, derainay Hianao!
Ankalazainay ny Anaranao!
:,:Izao rehetra izao manaja Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

2. Mpanjakanay sy Tompo masina
Omenay eram-po ny hasina
:,:Izao rehetra izao mihoby Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

3. Ry Masina manerinerina,
Jehovah be fitia sy marina!
:,:Izao rehetra izao misaotra Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

4. Manerana izao tontolo izao
Ny laza sy ny voninahitrao
:,:Izao rehetra izao hanoa Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

5. Andriananahary masina ô
Tanteraka ny fiandriananao
:,:Izao rehetra izao mitsaoka Anao,
Fa Rainay ho mandrakizay :,:

344 – Fiadanana be

Fiadanana be,
Hasambarana re,
No miandry antsika ao
an-danitra e !
Ka andeha handao
Izao tontonlo izao
Ka hitady tokoa ilay
Tany vaovao.
Miangà hody ao
Miangà hatrizao!
Mba modia hianao(izao) -beso-
Ao amin’ i Jesosy -tenor-